římská říše

štítky

61 knih


Koruna z trávy 96% Koruna z trávy 1995, Colleen McCullough

2. část sedmidílného cyklu z doby antického Říma. Volné pokračování románu První muž Říma popisuje nástup a vrchol moci Lucia Cornelia Sully, který se stal prvním absolutistickým diktátorem nad Římem. více


Gladiátor 82% Gladiátor 2000, Dewey Gram

Vrchní velitel římských legií, kdysi slavný hrdina Říše římské, Maximus Meridas, žil jako legionář, vedl svou armádu k vítězství a věrně sloužil císaři. Když se však o trůn uchází císařův žárlivý syn, nelítostný Commodus... více


Úpadok a zánik Rímskej ríše 80% Úpadok a zánik Rímskej ríše 1983, Edward Gibbon

Knížka nám nabízí obšírný popis římské říše, který bývá doplněn a porovnáván zajimavými reáliemi z jiných obdobý historie. Historik Edward Gibbon se snáží zachytit na malém prostoru až příliš rozsáhlou dobu lidských ději... více
Messalina 82% Messalina 1929, Alfred Schirokauer

Historický román z antického Říma v 1. století našeho letopočtu popisuje konec Julsko-Claudijské dynastie, jejímž významným členem byl i císař Claudius. Autor si za hlavní postavu románu vybral Messalinu, jednu z Claud... více


Války bez konce 89% Války bez konce 2014, Jiří Kovařík

Války bez konce jsou druhým svazkem projektu o vojenské historii antického Říma, znovu plným příběhů o vojevůdcích a vojácích, o taženích, které prodělali, o vítězných či prohraných bitvách na souši i na moři, o pochodec... více


Rubikon: Triumf a tragédie římské republiky 94% Rubikon: Triumf a tragédie římské republiky 2005, Tom Holland

Římská republika byla bezesporu nejpozoruhodnějším státem v dějinách. Hrstka vesničanů se usadila mezi bažinami a pahorky a jejich potomci dobyli celý tehdy známý svět. Hollandova kniha přináší živý obraz republiky v zen... více


Římské impérium 77% Římské impérium 1997, Jan Burian

Římské impérium patří nepochybně k těm historickým jevům, které vcházejí do povědomí snad každého vzdělaného člověka. Obsah běžně rozšířené představy o římské říši a její kultuře, která se stala základem evropské civiliz... více


Legie římského impéria 91% Legie římského impéria 2016, Jiří Kovařík

Legie římského impéria jsou čtvrtým svazkem pětidílného projektu o vojenské historii antického Říma, tentokrát věnovaného událostem od Caesarovy smrti do poslední čtvrtiny 1. století našeho letopočtu. Jde zde o válku Oct... více


Pád říše římské 82% Pád říše římské 2011, Michael Grant

Pád říše západořímské byl jedním z nejvýznamnějších přelomů v celé historii lidstva. Ještě sto let před touto událostí vládl Řím mocné říši, střežené mohutnou armádou. To vše za pouhých sto let vzalo za své. Západořímské... více


Římští císařové 85% Římští císařové 2010, Michael Grant

Období císařství – poslední fáze existence římské říše – zahrnuje zhruba pět set let (31 př. Kr. až 476 po Kr.), během nichž se na trůně vystřídalo kolem dvou set vládců. Michael Grant z nich pro svou práci vybral devade... více


Pád říše římské 90% Pád říše římské 2016, Jiří Kovařík

Od bitvy u Mons Graupius a válek dynastie Flaviovců po vyplenění Říma Alarichem roku 410. Pád říše římské je posledním svazkem pětidílného projektu o vojenské historii antického Říma, zahrnujícím dlouhé období od vále... více


Dějiny římské říše za soumraku antiky 85% Dějiny římské říše za soumraku antiky 2002, Ammianus Marcellinus

Historické dílo Ammiana Marcellina je základním pramenem k dějinám pozdní římské říše a autor je pokládán za nejlepšího římského historika po Tacitovi. Jeho líčení začíná tam, kde skončilo dílo Tacitovo, ovšem prvních tř... více


Nezlom císařů meč 86% Nezlom císařů meč 1977, František Novotný

Císařský Řím vede v Asii válku proti Parthům a současně jeho severní hranici na Dunaji začínají napadat Germáni. Parthové jsou poraženi, ale římské legie, vracející se do Evropy posílit obranu impéria, jsou prořídlé more... více


Zánik antického světa 86% Zánik antického světa 2000, Josef Češka

Původní česká práce sleduje proces postupného rozkladu říše již od prvních staletí našeho letopočtu, přičemž osou výkladu tvoří pevné, o podrobnou znalost pramenů a literatury opřené zřetězení faktů, podložené zároveň vý... více


Dějiny Říše římské 94% Dějiny Říše římské 1994, Alain Chauvot

Ilustrované encyklopedické dějiny Říše římské. více


Životopisy slavných Řeků a Římanů I 93% Životopisy slavných Řeků a Římanů I 1967, Plútarchos

Plútarchovy životopisy význačných osobností řeckých a římských dějin představují specializovaný dějepisný žánr - biografii. Reprezentují tento žánr v pokročilém vývojovém stadiu, kdy se vlivem peripatetické filozofie obo... více


Císařovo kotě 58% Císařovo kotě 2003, Bernardine Evaristo

Román ve verších, situovaný do římského Londinia v r. 211, vypráví příběh súdánské dívky, manželky starého Římana a pozdější milenky římského císaře Septima Severa. Román čtenáři přibližuje způsob života všech vrstev ... více


Římská říše 80% Římská říše 2020, kolektiv autorů

Velký římský historik a senátor Publius Cornelius Tacitus jednou prohlásil: „Velké říše se neudržují zbabělostí.“ Toto tvrzení římská říše zcela naplňuje. Tvrdě a účinně ovládala svá území a střežila své hranice a do děj... více


Tajemství Pompejí 78% Tajemství Pompejí 2003, Stéphanie de La Rochefoucauld

Děj románu zavádí čtenáře do historicky věrného a působivého prostředí antických Pompejí, do doby po velkém výbuchu sopky Vesuvu. Ústřední postava malíř Labius odjíždí z Říma do Pompejí, aby zde pracoval na obnově výzdob... více


Julius Caesar 80% Julius Caesar 2007, Robert Étienne

Navzdory obdivu věnovanému dobyvateli Galie, vítězi občanské války, milenci slavné Kleopatry a zakladateli římského císařství se nikdy do popředí zájmu nedostala Caersarova jedinečnost. Často byl očerňován jako patricij,... více


Životopisy slavných Řeků a Římanů II. 92% Životopisy slavných Řeků a Římanů II. 1967, Plútarchos

Druhý svazek Plútarchových srovnávacích životopisů obsahuje osm dvojic řecko-římských včetně čtyř životopisů dochovaných samostatně. Předchozí svazek Životopisy slavných Řeků a Římanů I jich pojal čtrnáct, resp. patnáct.... více


Pád Říma: Podíl klimatických změn a epidemií na zániku římské říše 93% Pád Říma: Podíl klimatických změn a epidemií na zániku římské říše 2021, Kyle Harper

Pozoruhodná studie toho, jak ničivé pandemie a přírodní katastrofy zpustošily rozsáhlou římskou říši a přispěly k pádu nejmocnější civilizace starověku. Dějepisci jsou po staletí fascinováni strmým pádem římské civilizac... více


Gótské dějiny / Římské dějiny 85% Gótské dějiny / Římské dějiny 2012, Jordanes

Autor gótských (Getica) a římských dějin (Romana), sepsaných kolem roku 550 n. l., stojí na pomezí mezi dvěma epochami. O jeho životních osudech není mnoho známo vyjma faktu, že se sám hrdě hlásil k příslušnosti ke germá... více


Nejmocnější říše světa 85% Nejmocnější říše světa 2007, Hans-Christian Huf

Staly se nejvýznamnějšími říšemi světa, vedli je největší panovníci své doby, dominovaly rozsáhlým regionům a mnoha národům, a přesto byly už na vrcholu své slávy odsouzeni k zániku. Kniha poutavě vypráví o vzniku velkýc... více


Válka židovská II. 89% Válka židovská II. 2004, Josephus Flavius

Druhý díl knihy, v níž autor, pravověrný Žid proniknutý římskou a řeckou vzdělaností, zpracoval jednak své vlastní zkušenosti, jednak oficiální římské vojenské záznamy a zprávy římských velitelů. Popisuje války makabejsk... více


Příběhy civilizace a barbarství: Pod nadvládou Říma 94% Příběhy civilizace a barbarství: Pod nadvládou Říma 2018, Marek Vlach

Kniha je věnována římskému impériu, po dlouhá staletí hegemonovi starověkého světa. Snahou autorů bylo syntetizující formou načrtnout hlavní rysy Římské říše, aniž by rezignovali na faktografické shrnutí a na představení... více


Krize a zánik římské republiky 91% Krize a zánik římské republiky 2010, Karl Christ

Podtitu: Historie posledních 170 let starověkého Říma Období krize a zániku republiky představuje středobod dějin starověkého Říma, říše, která zásadním způsobem ovlivnila dějiny našeho kontinentu. Práce zřejmě nejvý... více


Lékař císařů 70% Lékař císařů 2002, Tessa Korber

Kniha vypráví o řeckém lékaři Klaudiovi Galénovi. Byl osobním lékařem Marka Aurelia a později se stal osobním lékařem jeho nástupce Commoda. spolu s Galénem poznávemé řím za konce vlády takzvaných adoptivních císařů a kr... více


Dějiny římské říše 80% Dějiny římské říše 2012, Mary Taliaferro Boatwright

Dějiny římské říše od nejranějších časů po Konstantina Velikého. Naprosto jedinečná kniha nás provede dějinami jedné z nejvíce fascinujících říší a jednou z nejdůležitějcíh epoch evropské historie. Na rozdíl od podobnýc... více


Konstantin: Cesta k moci 90% Konstantin: Cesta k moci 2021, Stanislav Doležal

Konstantin: Cesta k moci je kniha o politických dějinách římské říše doby Konstantinovy, ale také doby tetrarchie a obecně třetího století. Sleduje Konstantinovu politickou kariéru od dramatických okolností, za kterých s... více


Řím a jeho nepřátelé - Říše stvořená a zničená válkou 87% Řím a jeho nepřátelé - Říše stvořená a zničená válkou 2007, Jane Penrose

Římská říše, trvající přes tisíc let a zaujímající obrovské území, byla největším impériem v celých dějinách lidstva. V době své největší moci vrhala říše stín přes celý tehdy známý svět a její odkaz ještě dnes ovlivňuje... více


Starověký Řím 77% Starověký Řím 1996, Anna Maria Liberati

Tato kniha se zabývá mnohými aspekty římské civilizace od založení Věčného města až k pádu říše: popisuje historické a politické události, technickou vyspělost i umění, včetně architektonických skvostů této mimořádně roz... více


Tábory římských legií 27 př. n. l. - 378 n. l. 72% Tábory římských legií 27 př. n. l. - 378 n. l. 2009, Duncan B. Campbell

Zájemce o starověké římské dějiny jistě potěší, že se jim do rukou konečně v češtině dostává knížka, v níž naleznou podrobné informace o vzhledu a fungování táborů římských legií, které pokrývaly celou římskou říši. Sezn... více


Řím a Jeruzalém 92% Řím a Jeruzalém 2007, Martin Goodman

Renomovaný oxfordský historik Martin Goodman, považovaný za jednoho z největších znalců antického Říma i dějin Židů a judaismu, si ve své monumentální knize Řím a Jeruzalém předsevzal popsat vývoj vztahů mezi židovským a... více


Portréty světovládců II 90% Portréty světovládců II 1982, * antologie

Od Maximinů po Carina. Životopisy římských císařů byly vždy oblíbenou četbou, ať už se dostávaly do rukou současníkům nebo lidem žijícím v pozdějších historických obdobích. S touto skutečností počítal zřejmě i autor ž... více


Řím: 753 př. n. l. až 476 n. l. 100% Řím: 753 př. n. l. až 476 n. l. 2001, Robert Jean-Noël

Stručnost a přehlednost jsou hlavními výhodami dílka, které je spíše určeno začátečníkům nežli čtenářům s hlubší znalostí antických dějin. Dočteme se o dějinách, politice, hospodářství, kultuře, náboženství, literatuře, ... více


Agricola, Anály, Germánia, Histórie 90% Agricola, Anály, Germánia, Histórie 1980, Publius Cornelius Tacitus

Kniha obsahuje historické diela, ktorých autorom je Publius Cornelius Tacitus - označovnaý za najväčšieho rímskeho historika a najväčšieho umelca medzi starovekými historikmi. V knihe nájdete aj diela Anály a Histórie, k... více


Atlas římské říše: Budování říše a období rozmachu: 300 př. n. l. – 200 n. l. 75% Atlas římské říše: Budování říše a období rozmachu: 300 př. n. l. – 200 n. l. 2020, Christophe Badel

Tento atlas přináší zcela nový pohled na dějiny římské říše, na její vznik a rozvoj. Není pouhým dalším atlasem o Římě a ani si neklade za cíl podat celkový přehled o římské civilizaci. Naším záměrem je promýšlet, jakým ... více


Římské císařovny: mezi láskou, mocí a náboženstvím 85% Římské císařovny: mezi láskou, mocí a náboženstvím 2000, Rigobert Günther

Dějiny pozdní říše z pohledu římských císařoven: Aelia Galla Placidia, Galla Placidia, Iusta Grata Honoria, Aelia Eudocia, Pulcheria více


Pozdně antická římská říše - sociální, kulturní a politický pohled vybraných autorů 87% Pozdně antická římská říše - sociální, kulturní a politický pohled vybraných autorů 2021, Jan Lepeška

Publikace se zabývá historickým obdobím antiky a pozdní antiky. Práce je rozdělena do třech tematických celků, které postupně tvoří politický přehled dějin římského císařství, pohled na pozdně antickou římskou říši římsk... více