řečtí historikové

štítky

16 knih


Dějiny 94% Dějiny 1972, Hérodotos

„Dějiny aneb devět knih dějin nazvaných Músy“ – spis řeckého historika Hérodota z 5. století př. n. l.. Jedná se o dílo, jež již svým názvem „Zpráva o pátrání“ napovídá, že v něm jsou shrnuta Hérodotova geografická a his... více


Tažení Alexandra Velikého 88% Tažení Alexandra Velikého 1972, Flavios Arrianos

Makedonský král Alexandr zvaný Veliký patří k největším postavám antického starověku a světových dějin vůbec. Už pro současníky byl zjevem tak mimořádným, že velmi brzo po jeho smrti se jeho činy začaly měnit v romantick... více


Dějiny peloponnéské války 85% Dějiny peloponnéské války 1977, Thúkydidés

Dějiny peloponnéské války jsou literární dílo starověkého Řecka popisující Peloponéskou válku mezi Athénským námořním spolkem a Peloponéským spolkem (pod vedením Sparty). Sepsal je Thúkýdidés, který se války účastnil jak... více
Řím po Marku Aureliovi / Kniha o císařích 88% Řím po Marku Aureliovi / Kniha o císařích 1975, Héródianos

Héródianos vytvořil pestrý obraz doby od konce vlády Marka Aurelia po 30. léta 3. století, od nichž se datuje období anarchie. Defilují v něm nejrozmanitěší vladařské osobnosti se svými rodinnými příslušníky, pověstný... více


Řecké dějiny 86% Řecké dějiny 1982, Xenofón

Xenofóntovy Řecké dějiny vyprávějí o událostech z let 411-362 př. n. l. a jsou obrazem krize klasických řeckých městských států, která se projevila bojem o hegemonii nad řeckým světem. Xenofón si všímá ekonomických, p... více


Válka s Góty 95% Válka s Góty 1985, Prokopios z Kaisareie

Prokopiův spis nazvaný prostě Knihy o válkách se původně skládal ze sedmi knih. První dvě líčily válku s Peršany, další dvě válku s Vandaly a konečně poslední tři válku s Góty. Každá z těchto tří částí byla koncipována j... více


Dějiny I 96% Dějiny I 2008, Polybios

Polybios patří spolu s Hérodotem a Thúkydidem do velké trojice starořeckých historiků. Žil v době římské expanze a ač byl Řek tělem i smyšlením, přijal její ideologii a světovládné ambince. Politicky se angažoval ve ved... více


Válka s Peršany a Vandaly 90% Válka s Peršany a Vandaly 1985, Prokopios z Kaisareie

Prokopiův spis nazvaný prostě Knihy o válkách se původně skládal ze sedmi knih. První dvě líčily válku s Peršany, další dvě válku s Vandaly a konečně poslední tři válku s Góty. Každá z těchto tří částí byla koncipována j... více


Paměti byzantské princezny 94% Paměti byzantské princezny 1996, Anna Komnéna

Byzantská princezna Anna Komnena (1083–1148) byla dcerou císaře Alexia I. Komnena. Ve svém díle sepsala události z období jeho vlády v letech 1062–1118. Pojala jej jako oslavný epos s jasnou reminiscencí na Homérovu Ilia... více


Stesky posledního Římana 83% Stesky posledního Římana 1983, Zosimos

Na rozdíl od východní části římské říše se v její západní polovině v 5. století n. l. vytvářely poměry vlivem germánských, vandalských a hunských nájezdů krajně nepříznivě. Na východní vzdělance působily zprávy o pohromá... více


Dějiny II 100% Dějiny II 2009, Polybios

První díl Polybiových Dějin I (vyd. 2008, AK 78) obsáhl ze čtyřiceti knih jeho dějepisného díla knihy první a druhou. Autor sám je označil jako úvod, podal v nich přehled událostí v letech 264–220 př. Kr. Hlavními tématy... více


Poslední zápas Byzance 80% Poslední zápas Byzance 1988, Laonikos Chalkokondyles

Vzorem pro koncepci životního díla, vycházejícího v českém překladu pod názvem Poslední zápas Byzance, byli Chalkokondylovi mistři řeckého dějepisu Hérodotos a Thukydides. Jeho záběr soudobých dějin je však mnohem ši... více


Na přelomu věků 85% Na přelomu věků 1986, Theofylaktos Simokattés

Světové dějiny Theofylakta Simokatta, nazvané v českém překladě Na přelomu věků, jsou autorovým neznámějších dílem. I z přísného hlediska moderní historické vědy je to dílo datačně spolehlivé, přinášející mnoho cenných, ... více


Dějiny III 100% Dějiny III 2011, Polybios

Třetí díl českého překladu Polybiových Dějin obsahuje texty z VI. až XVIII. knihy - tyto části obsáhlého dějepisného díla se nedochovaly v úplnosti, ale pouze ve větších částech či zlomcích. V šesté až osmnácté knize sv... více


Dějiny IV 80% Dějiny IV 2012, Polybios

Zlomky XIX.-XXXIX. knihy rozsáhlého historického díla a základního pramene k dějinám řecko-římského světa ve 3. a 2. století př. Kr. Předchozí tři díly obsáhly osmnáct z celkem čtyřiceti knih Polybiových dějin, závěre... více


Obec a člověk 0% Obec a člověk 2007, Leo Strauss

Kniha sestává z eseje o Aristotelově Politice, Platónově Ústavě a o Thúkydidových Dějinách peloponnéské války. Všechny tři eseje slouží autorovi k tomu, aby na klasické politické filosofii ukázal ideologičnost moderní po... více