Petr Chalupa

česká, 1954

Populární knihy

/ všech 11 knih

Nové komentáře u autorových knih

Druhá Samuelova - Lesk a bída královské moci Druhá Samuelova - Lesk a bída královské moci

Text nepřináší moc nového, je zde málo impulsů, vlastně je zde jen shrnutí děje. Asi to není snadné vykládat takové texty, ale od současného výkladu Bible čekám víc.... celý text
sika444


První Samuelova - Tragická postava na královském trůnu První Samuelova - Tragická postava na královském trůnu

V celé řadě komentářů je tento poněkud slabší, protože mu chybí hlubší teologický záběr. Přesto je užitečné jej číst. Nabízí především synchronní čtení textu. Snad mohlo být víc zohledněno archeologické bádání a jeho reflexe i v české biblistice.... celý text
sika444


Dynamika smlouvy v deuteronomistickém zpracování dějin Dynamika smlouvy v deuteronomistickém zpracování dějin

Velmi hutná studie, která naštěstí překračuje rámec vymezený v titulu. Analýza termínu smlouva začíná pojednáním o metaforické jazyce bible a pokračuje zkoumáním jednotlivých oblastí, v nichž se termín smlouva používal. Velmi cenný je vhled do smluv starověkého Blízkého východu. Autor pak v jednotlivých exkursech analyzuje použití termínu smlouva v dtr zpracování dějin. Pozoruhodný je pohled na samotné Deuteronomium, kde se kniha zabývá především 5. a 28. kapitolou. Zajímavě se dotýkáme míst, v nichž se prolíná kněžská a deuteronomistická koncepce, a to nejen v Dt. V další části se kniha dotýká jednotlivých textů dtr tradice: knih Jozue, Samuelových, Královských. Po těchto hlavních pasážích se autor zamýšlí nad deuteronomistickou částí Sinajské perikopy knihy Exodus. Dále se dotýká dynamiky smlouvy v kněžském spise v Pentateuchu, knih Nehemjáš, Ozeáš, Izajáš, Ezechiel a především Nové smlouvy u Jeremjáše. V závěru se snaží pojmout dynamiku smlouvy v Novém zákoně, kde jsou pozoruhodné předvším rozbory 2K 3,12-18, Ř 9 - 11 a listu Židům. Kniha končí kapitolou týkající se dynamiky smlouvy ve vztahu křesťanů a Židů. Těžké, ale podnětné čtení.... celý text
sika444Ester - Skrytý Bůh a statečná židovská dívka Ester - Skrytý Bůh a statečná židovská dívka

V úvodní kapitole knihy se dozvíme, o čem a jakými prostředky kniha vypráví i základní informace o procesu jejího vznikání. Pak následuje podrobný výklad po oddílech textu (odpovídají zhruba kapitolám, ale jejich rozdělení je tematické). Ke každému oddílu je zařazen úvod, pak autorský překlad Petra Chalupy z hebrejštiny a následují textové a překladové poznámky. Pak je text vykládán po jednom až dvou verších, na závěr se autor zamýšlí nad významem textu daného oddílu. V knize Ester se Mordochaj jako věrný žid dostává do konfliktu s totalitním státem. Statečné vystoupení proti člověku, který zneužívá svěřenou moc, je pro něj i celou jeho rodinu riskantní. V textu této knihy není nikde zmíněn Bůh, a to ani vlastním jménem, ani obecným označením „bůh“. Podrobný komentář knihy Ester vybízí k její poctivé četbě. Při té můžete objevit zcela nové souvislosti a „starý“ biblický text tak k vám může zcela „nově“ promlouvat. Vybírám úryvek ze zamyšlení nad závěrečnou desátou kapitolou knihy Ester: "Krátká desátá kapitola potvrzuje hlavní charakteristiku celé knihy, a sice těsné propojení Mordechaje se svým národem. Zdá se, jako by se Ester pouze podílela na jeho odpovědnosti za Židy. Jeho mimořádné kvality mu umožnily působit na dvoře perského krále. Hlavní postava se vyznačuje obětavou službou národu, cítí se jeho odpovědným členem. Mordechajova židovská identita nevylučuje souběžnou identitu perskou. Žid Mordechaj je v postavení perského premiéra symbolem různých napětí, která vyplývala ze dvojí loajality. Je však také symbolem zdařilého udržení rovnováhy. Je živou ilustrací toho, že Židé v diaspoře mohou sloužit Bohu i králi."... celý text
Matematicka


Druhá Samuelova - Lesk a bída královské moci Druhá Samuelova - Lesk a bída královské moci

Kniha navazuje na autorův komentář k První knize Samuelově a má i stejné uspořádání: V úvodní kapitole se dozvíme, o čem a jakými prostředky kniha vypráví i základní informace o procesu jejího vznikání. Pak následuje podrobný výklad po oddílech textu (odpovídají zhruba kapitolám, ale jejich rozdělení je tematické). Ke každému oddílu je zařazen úvod, pak autorský překlad Petra Chalupy z hebrejštiny a následují textové a překladové poznámky. Pak je text vykládán po jednom až dvou verších, na závěr se autor zamýšlí nad významem textu daného oddílu. V Druhé knize Samuelově je hlavní postavou král David, který si zřídil rezidenci v Jeruzalémě a sjednotil všech dvanáct izraelských kmenů do jednoho státu. Bůh je s Davidem, a David je díky tomu úspěšným králem. Ale jeho působení má i odvrácenou stranu – někdy používá prostředky, které mu nejsou ke cti – např. násilí v různé podobě i míře. Přesto se David stává modelovou mesiášskou postavou. Podrobný komentář Druhé knihy Samuelovy vybízí k její poctivé četbě. Při té můžete objevit zcela nové souvislosti a „starý“ biblický text tak k vám může zcela „nově“ promlouvat. Vybírám úryvek ze zamyšlení nad významem textu o Davidově zločinu s Batšebou v 2Sam 11,1–27: "Epizoda vzbuzovala vždy na jedné straně rozpaky nad tím, že by se zbožný král David mohl dopustit takových zločinů, na druhé straně také údiv nad otevřeností, s níž tento text nešetří slavného krále, který byl prototypem Mesiáše (je pochopitelné, že v knihách Paralipomenon není po tomto příběhu ani stopy). V této podivuhodné dvojznačnosti se dostala Batšeba i do Matoušova rodokmenu Ježíše Krista jako „žena Uriášova“ (Mt 1,6). Je výborné, když jsou významné historické osobnosti vzorem, který je možné následovat. Jen proto, aby byli ještě lepším příkladem pro ostatní, však není přípustné zamlčovat jejich prohřešky. Tento text mluví o prohřešcích krále Davida otevřeně a zdůrazňuje, že v Izraeli platí pro krále stejná etická omezení jako pro každého jiného člověka, nemá více práv než ostatní lidé, ani není nad zákonem či mimo zákon. U mnoha mocných lidí v minulosti i v současnosti se můžeme setkat se zcela jiným pojetím moci."... celý text
Matematicka