exegeze Bible

štítky

227 knih


Na počátku bylo slovo 86% Na počátku bylo slovo 1992, Zenon Kosidowski

Publikace se zabývá otázkami, které se dotýkají základů křesťanské víry na podkladě důkladného rozboru Nového zákona. více


Obrazy dobra a zla 90% Obrazy dobra a zla 1994, Martin Buber

Teoretická meditace nad zlem a dobrem v aspektu rozhodování a zrání člověka na životní cestě. více


Návrat ztraceného syna 95% Návrat ztraceného syna 2001, Henri J. M. Nouwen

Setkání s reprodukcí Rembrandtova obrazu Návrat ztraceného syna bylo pro Henriho Nouwena počátkem dlouhého duchovního dobrodružství. Rembrandtovo zpodobení známého evangelního příběhu inspirovalo autora k úvahám nad jedn... více
O svobodě a náboženství 100% O svobodě a náboženství 2005, Jonathan Sacks

Pohled na náboženské texty z židovského pohledu. Vrchní britský rabín interpretuje některé témata biblických příběhů z První knihy Mojžíšovy. 1. vydání. více


O Bibli 94% O Bibli 2010, Tomáš Novotný

O Bibli: vznik, dobové pozadí a výklad. Znalost Bible jako základní náboženské knihy křesťanství není potřebná jen pro ty, kdo se k tomuto náboženství hlásí. Křesťanství totiž natolik ovlivnilo a ovlivňuje kulturu a m... více


Bůh sestupující: Pokus o christologii Starého zákona 89% Bůh sestupující: Pokus o christologii Starého zákona 1994, Jan Heller

Kniha se zabývá "sestoupením" Boha k člověku v tradici Starého i Nového zákona a jejich interpretací. více


Znamení odkazující k nebi 98% Znamení odkazující k nebi 2009, Jan Heller

První svazek nové edice přináší záznam rozhovorů s profesorem Janem Hellerem vysílaných v letech 2003 až 2006. Představují bohatou životní i odbornou „sklizeň“ tohoto našeho známého biblisty a starozákoníka. Profesor Hel... více


Zůstat na zemi 98% Zůstat na zemi 2008, Jan Sokol

Druhý svazek edice Rozhovory nad Biblí přináší přepisy rozhlasových rozhovorů Petra Vaďury s Janem Sokolem, které vznikaly v rozmezí let 2002-2007. Obsahuje dva druhy textů: první je cyklus 12 rozhovorů nad nejzávažnější... více


Apokalypsa 55% Apokalypsa 2002, David Herbert Lawrence

Tato kniha je posledním útokem D. H. Lawrence proti materialistické a zintelektualizované západní civilizaci. Jeho poetický komentář Knihy Zjevení odsuzuje pokrytectví průměrných vrstev a vyzdvihuje pohanské hodnoty znič... více


Úvod do Starého zákona 88% Úvod do Starého zákona 2011, Raymond B. Dillard

Český překlad Úvodu do Starého Zákona je velkým darem českým čtenářům Bible, především Starého Zákona. Jedná se o klasickou učebnici zkušených pedagogů a badatelů z Westminsterského semináře ve Filadelfii. Výčet jmen v i... více


Na čem mi záleží 98% Na čem mi záleží 2009, Jan Heller

Přepis pořadů zabývajících se starozákonními knihami, perikopami a různými biblickými postavami, čtenáři tu naleznou i vyznání Jana Hellera. více


Hlubinné vrty 96% Hlubinné vrty 2008, Jan Heller

Rozbory biblických statí a pojmů. Profesor Jan Heller, starozákoník a religionista, nazval svou poslední knihu Hlubinné vrty a ještě ji, krátce před smrtí, sám koncipoval. Jak název napovídá, jde o dílo věnované hlubš... více


Nevystižitelný Bůh? 98% Nevystižitelný Bůh? 2010, Jiří Beneš

Kniha obsahuje biblické rozhlasové pořady, které moderuje Petr Vaďura a byly odvysílány v letech 2004 – 2010 na vlnách Českého rozhlasu 3 – Vltava, Českého rozhlasu Plzeň a Trans World Radia – Rádia 7. Jedinečnost Benešo... více


O svobodné vůli 90% O svobodné vůli 2006, Erasmus Rotterdamský

Pojednáním O svobodné vůli z roku 1524 se slavný humanista po několikaletém váhání a navzdory přetrvávajícím dílčím sympatiím rozhodl otevřeně vystoupit proti Martinu Lutherovi a reformačnímu hnutí. Erasmus se v něm krit... více


Desítka - Desatero, aneb, Deset slov o Bohu a člověku 76% Desítka - Desatero, aneb, Deset slov o Bohu a člověku 2008, Jiří Beneš

Desítka je název pro Deset slov známých také jako Dekalog či Desatero přikázání. Studie podává zasvěcený a přístupný rozbor hebrejského znění Desatera v širokém kontextu Starého zákona. Čtenář v ní nalezne i profil adres... více


Boží trouba 96% Boží trouba 2000, Svatopluk Karásek

Kniha obsahující více než 50 kázání, která Svatopluk Karásek pronesl v posledních letech v pražském kostele U Salvátora. Kniha není pojata dokumentárně, ale je pečlivě komponována tak, aby čtenáře provázela celým jedním ... více


Evangelium podle Matouše 91% Evangelium podle Matouše 2011, Jiří Mrázek

Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Komentářovou řadu Český ekumenický komentář k Novému zákonu (ČEK) připravují čeští teologové z různých církví. Komentáře vydává Česká biblická společnost ve spolupráci s Cent... více


Jak číst Bibli s porozuměním 93% Jak číst Bibli s porozuměním 2012, Gordon D. Fee

Autoři této knihy nás srozumitelným a praktickým způsobem seznamují se zásadami výkladu různých biblických textů a zvláště kladou důraz na rozlišování jednotlivých literárních druhů (např. starozákonní vyprávění, mudrosl... více


Etika a nekonečno 91% Etika a nekonečno 2009, Emmanuel Levinas

Výbor z esejů, rozhovorů a talmudických výkladů. Zpočátku je Lévinas pod vlivem filosofie Husserlovy a Heideggerovy, později se však od obou těchto filosofů odklání a zdůrazňuje prioritu vztahu k bližnímu před Heidegger... více


Zjevení Janovo 93% Zjevení Janovo 2009, Jiří Mrázek

Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Zjevení Janovo je v současnosti jednou z nejoblíbenějších, zároveň však i jednou z vykladačsky nejobtížnějších knih Nového zákona. Významný český biblista Doc. Jiří Mrázek, T... více


Ježíš Nazaretský: Historický obraz a jeho interpretace 87% Ježíš Nazaretský: Historický obraz a jeho interpretace 2005, Petr Pokorný

Autor uvádí do současného ježíšovského bádání méně běžnou formou: v hlavní stati odpovídá na základní problémy tak, jak je pro něj formulovala redakce mezinárodního sborníku k tomuto tématu; poté v několika studiích před... více


Rodinná Bible 93% Rodinná Bible 2000, Claude-Bernard Costecalde

Text Bible z ekumenického překladu Písma svatého. Bohatě ilustrovaná publikace obsahuje vybrané texty z Bible a výklad hlavních příběhů Starého a Nového zákona. Klíčová slova, věty a pojmy jsou navíc plně objasněny a... více


Úvod do Nového zákona 78% Úvod do Nového zákona 2008, D. A. Carson

Smyslem tohoto úvodu, jako všech úvodů, je nabídnout čtenáři informace, které je dobré znát, abychom mohli číst knihy Nového zákona s porozuměním. Podle soudobé terminologie je našim cílem poskytnout studujícímu zdroje k... více


Čtení z Bible 93% Čtení z Bible 1996, Jan Sokol

Výběr textů ze Starého a Nového zákona. Biblické oddíly ze Starého a Nového zákona, v ekumenickém překladu, vybral a poznámkami opatřil Jan Sokol, který je také autorem výkladů připojených na konci knihy. Knihu ilustr... více


Náboženské dějiny starověkého Izraele 83% Náboženské dějiny starověkého Izraele 2017, Angelika Berlejung

Metody zkoumání a náboženské okolí Starého zákona. Kniha profesorky Angeliky Berlejung Náboženské dějiny starověkého Izraele představuje vynikající úvod do dějin náboženství v oblasti, kde vznikla hebrejská... více


Obtížné oddíly knih Mojžíšových 98% Obtížné oddíly knih Mojžíšových 2006, Jan Heller

V Bibli je řada oddílů, příběhů či údajů, nad nimiž je dnešní čtenář na rozpacích. Některé oddíly jej dokonce pohoršují. Vždyť se v „Písmu svatém“ píše například o krutostech, podlostech či nemravnostech, aniž by byly kr... více


Boschův triptych v zrcadle písma 85% Boschův triptych v zrcadle písma 2016, Zdeněk Neubauer

Triptych Hieronyma Bosche Zahrada pozemských rozkoší byl po staletí výkladů pevně spojen s výsostným mytickým příběhem evropské civilizace – stvořením světa, po otevření triptychu pak příběhem stvoření našich prarodičů A... více


Klíčové otázky evangelia 83% Klíčové otázky evangelia 2017, Ermes Ronchi

Meditace pronesené při duchovních cvičeních pro papeže Františka a římskou kurii. "Ježíšova slova, o nichž jsme rozjímali, nám ukázala cestu, která vede k přilnutí k Bohu, abychom mu pomáhali vtělovat se do tohoto světa... více


Bible a moderní kritika 85% Bible a moderní kritika 2011, Tomáš Petráček

Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti-)modernistické krize. Monografie popisuje vývoj katolické exegeze Bible od začátku 20. století směrem k historickokritické metodě exegeze. V roce 1904 vydal jezuit... více


Dvanáctka - Úvod do studia Malých proroků 77% Dvanáctka - Úvod do studia Malých proroků 2006, Jiří Beneš

Kniha, která je úvodem do studia Malých proroků, si klade za cíl usnadnit čtenáři přístup do této starozákonní látky. Každá kapitola pojednává o jménu proroka, jeho osobě, době, ve které prorokoval, vlastním poselství, s... více


Historie Bible 80% Historie Bible 2010, Karen Armstrong

Od ústní tradice do současnosti. Bible je nejrozšířenější kniha na světě. Byla přeložena do více než dvou tisíc jazyků a odhaduje se, že jen v posledních dvou stoletích se prodalo šest miliard biblí. Autorka v tomto k... více


Slovo Boží a slovo lidské 97% Slovo Boží a slovo lidské 2007, Gabriela Ivana Vlková

Všeobecný úvod do Písma svatého. Úvod do studia biblistiky určený nejen studentům teologie, ale i široké veřejnosti. více


Tanu rabanan 93% Tanu rabanan 2010, Petr Sláma

Reprezentativní výbor z Mišny, Tosefty, midrašů, jeruzalémského a babylonského Talmudu s úvody k jejich dobovému pozadí a myšlenkovému svérázu. U nás dosud nejrozsáhlejší soubor památek hebrejské a aramejsky psané kniho... více


Má to smysl 100% Má to smysl 2012, Petr Pokorný

Rozhovory nad Biblí. 5. svazek úspěšné edice, v které jsou přetištěny biblické rozhovory Petra Vaďury a jeho hostů na rozhlasových vlnách. Petr Pokorný patří k našim nejznámějším biblistům. Vydal mnoho odborných publi... více


Bible, kterou četl Ježíš 100% Bible, kterou četl Ježíš 2002, Philip Yancey

Autor si klade zásadní otázku: zda starozákonní literatura – pro svou syrovost – stojí vůbec za přečtení. Jedním dechem nabízí odpověď – svou nekonvenční interpretaci obtížných míst některých starozákonních knih: Jóba, D... více


Úvod do biblické hermeneutiky 87% Úvod do biblické hermeneutiky 2001, Manfred Oeming

Německý teolog Manfred Oeming se ve svém Úvodu do biblické hermeneutiky pokouší podat přehled všech současných způsobů výkladu Bible a vyváženě je zhodnotit. Ke každému z nich uvádí jeden příklad interpretace biblického ... více


Křesťanská vzdělanost 77% Křesťanská vzdělanost 2004, Aurelius Augustinus

Ústředním tématem Augustinova díla je biblická exegeze a její vztah k pohanské učenosti, která se rozvíjí vedle výkladu teorie znaku a metody homiletiky, kazatelského umění. V teorii znaku navazuje Augustin na platonismu... více


Který boháč bude spasen? 93% Který boháč bude spasen? 2008, Klement Alexandrijský

Základem komentáře je evangelijní příběh o setkání Ježíše s bohatým mladíkem z Markova evangelia (Mk 10,17–31), který je volně citován spolu s následným Ježíšovým rozhovorem s učedníky na téma majetku. Interpretace tohot... více


Výklad Bible v církvi 100% Výklad Bible v církvi 2007, Papežská biblická komise

Dokument Papežské biblické komise z 15. dubna 1993. Biblická exegeze plní v církvi a ve světě nepostradatelný úkol. Kdo se chce dobrat smyslu biblických textů, jak jim vždy rozuměla církev, a zároveň se nechat oslovit... více


Ner micva : o svátku Chanuka 96% Ner micva : o svátku Chanuka 2006, Rabi Löw (p)

Ner micva. O svátku Chanuka - anotace Spis rabi Löwa - Ner micva (Světlo příkazu) - se věnuje tématu osmideního svátku Chanuka. Z Maharalova pohledu nebyly události Makabejského povstání izolovanou epizodou židovských d... více