učebnice vysokých škol, skripta

štítky

621 knih


Jak napsat diplomovou práci 85% Jak napsat diplomovou práci 1997, Umberto Eco

Autor v knize podává vyčerpávající, místy s humorným nadhledem napsaný rozbor problému, kterým se každoročně zabývají tisíce studentů a stovky učitelů všech druhů vysokých škol. Přeložil a předmluvu napsal Ivan Seidl. více


Učebnice obecné psychologie 87% Učebnice obecné psychologie 2005, Alena Plháková

Učebnice obsahuje definici oboru, výklad základních psychologických pojmů a kategorií i přehled hlavních psychologických směrů a škol. Původní česká odborná práce. Vychází ze současného stavu bádání v oboru. Obecné po... více


Anatomie 1 95% Anatomie 1 2001, Radomír Čihák

Učebnice obsahuje anatomii celého pohybového aparátu. Prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc., a prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., upravili a doplnili tento díl podle poslednich poznatků (zejm. variabilita kostí a svalů a některé ... více
Úvod do kulturní a sociální antropologie 85% Úvod do kulturní a sociální antropologie 2008, Robert F. Murphy

Přehled základních antropologických problémů a témat, dotýkajících se lidské společnosti a kultury. Kniha je koncipována jako učebnice pro úvodní kursy oboru kulturní a sociální antropologie, ovšem pojatá neklasicky -... více


Anatomie 2 95% Anatomie 2 2002, Radomír Čihák

Tento díl upravili a doplnili: prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc., a prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. Obsahuje gastropulmonální a urogenitální systém a soustavu žláz s vnitřní sekrecí, která je koncipována jako funkční systém... více


Anatomie 3 83% Anatomie 3 2004, Radomír Čihák

Toto vydání upravili a doplnili: prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc., prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc., a prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. Poslední díl celobarevné učebnice, který obsahuje anatomii kardiovaskulárního systému... více


Zásady ekonomie 93% Zásady ekonomie 2000, Gregory N. Mankiw

DOTISK ÚSPĚŠNÉHO TITULU! Uznávaná učebnice ekonomie obsahuje všechna témata nezbytná pro kompletní kurz ekonomie. Výklad zahrnuje jak vysvětlení výchozích pojmů a metodologie, tak otázky mikro i makroekonomie, fungování ... více


Filosofie 77% Filosofie 2002, Ivan Blecha

4. rozšířené a opravené vydání. Populární učební pomůcka pro studenty SŠ a VŠ uvádějící vývoj filosofie z hlediska tematického a historického. Vnější podoba textů je podřízena hledisku tematickému (filosofie bytí, pozná... více


Římské právo 89% Římské právo 1995, Jaromír Kincl

Úvodní část podává úplný výklad o dějinách římského státního zřízení a o pramenech práva. Následuje podrobný rozbor práv soukromých, tj. práva rodinného a majetkového. Nově je zařazena partie o římském právu trestním. Př... více


Sociální psychologie 78% Sociální psychologie 2008, Jozef Výrost

V novém, přepracovaném a rozšířeném vydání vychází již klasická monografie profesora Nakonečného o osobnostní psychologii, jednom z nejdůležitějších oborů psychologických věd. Ve své práci shromáždil autor množství empir... více


Základy psychoterapie 92% Základy psychoterapie 1997, Stanislav Kratochvíl

1.vydání. Obsáhlá monografie předního českého psychoterapeuta předkládá podrobný výklad základních myšlenek vlivných směrů současné psychoterapie, podává instruktivní přehled důležitých psychoterapeutických metod a pouk... více


Základy buněčné biologie - Úvod do molekulární biologie buňky 88% Základy buněčné biologie - Úvod do molekulární biologie buňky 2005, Bruce Alberts

Uvedená kniha s podtitulem Úvod do molekulární biologie buňky představuje svého druhu ojedinělou publikaci. Především proto, že je jakýmsi mostem mezi velmi podrobnými obsáhlými monografiemi o molekulární buněčné biologi... více


Úvod do metodologie psychologického výzkumu 85% Úvod do metodologie psychologického výzkumu 2000, Ján Ferjenčík

Autor charakterizuje dnešní chápání psychologické vědy a vědecké metody, psychologických teorií a modelů, představuje projekty psychologického výzkumu, metody získávání empirických dat a jejich interpretace. Kniha může s... více


Dějiny pravěku a starověku I. 92% Dějiny pravěku a starověku I. 1989, Jan Pečírka

První svazek podává výklad o vzniku člověka a lidské společnosti v paleolitu a o počátcích zemědělství, řemesel a měst v mladší době kamenné. Líčí dějiny nejstarších civilizací v Mezopotámii, Egyptě, Malé Asii, Egejské o... více


Úvod do sociologie 77% Úvod do sociologie 2009, Jan Jandourek

Stručný úvod poslouží dobře každému, kdo potřebuje získat rychlou orientaci v sociálním dění a společenských problémech současnosti z hlediska sociologie. Probírají se všechna důležitá témata - sociální jednání, socializ... více


Evoluční biologie 92% Evoluční biologie 2009, Jaroslav Flegr

Podrobná učebnice evoluční biologie určená zejména posluchačům magisterských a doktorandských kurzů evoluční biologie, molekulární fylogenetiky a evoluční parazitologie. Může však sloužit i jako referenční příručka přís... více


Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část 84% Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část 2013, Jiří Jelínek

Souborné vydání učebnice Trestní právo hmotné vypracoval kolektiv, jehož členové jsou interními a externími pracovníky právnických fakult v Praze a Olomouci. Učebnice je určena zejména studentům právnických fakult, podáv... více


Principy českého ústavního práva 96% Principy českého ústavního práva 2018, Jan Wintr

Učebnice ústavního práva České republiky je určena jak studentům různých typů škol, tak i všem zájemcům o české ústavní právo a politiku. Snaží se české ústavní právo nejen popisovat, ale především ukazovat smysl jeho pr... více


Kapitoly z analytické filosofie 92% Kapitoly z analytické filosofie 2005, Jaroslav Peregrin

Historicky koncipované pojednání o hlavních problémech, se kterými se potýkala analytická filosofie 20. století. Podrobně rozebírá příčiny vzniku analytické filosofie a vývoj jejích názorů na lidské poznání, jazyk a svět... více


Úvod do pedagogického výzkumu 73% Úvod do pedagogického výzkumu 2000, Peter Gavora

Úspěšná metodologická příručka popisuje hlavní činnosti, které má budoucí výzkumník poznat: vymezení výzkumného problému, informační přípravu výzkumu, formulaci hypotéz, výběr zkoumaných osob, používání výzkumných metod ... více


Přehled moderních politologických teorií 56% Přehled moderních politologických teorií 2006, Blanka Říchová

Politika ovlivňuje náš život v malém i velkém, politické dění se každodenně předvádí v médiích, každý z nás se na něm jako občan podílí. Nakolik ale rozumíme obecnějším procesům, které politiku utvářejí? A jak se je s... více


Psychologická diagnostika dospělých 82% Psychologická diagnostika dospělých 2010, Mojmír Svoboda

Psychodiagnostika je základním pracovním nástrojem psychologů v mnoha oblastech praxe i výzkumu. Slouží např. určení stupně vývoje jedince a zjištění příčin případných odchylek vývoje, individuálních zvláštností osobn... více


Trestní právo procesní 83% Trestní právo procesní 2003, Jiří Jelínek

Po novele trestního řádu účinné od 1.1.2004. III. vydání více


Úvod do mezinárodního a evropského práva 63% Úvod do mezinárodního a evropského práva 2018, Vladimír Týč

Třetí, aktualizované vydání skript Právnické fakulty Masarykovy univerzity. více


Úvod do literární teorie 75% Úvod do literární teorie 2010, Terry Eagleton

Základy literární teorie. Eagletonova příručka je celosvětově nejpoužívanější a nejprodávanější úvod do literatury. Autor ji napsal nesmírně živým, svěžím stylem a složité problémy moderní literatury vysvětluje velice... více


Římské soukromé právo: Systém a instituce 87% Římské soukromé právo: Systém a instituce 2016, Michal Skřejpek

Publikace nabízí ucelený přehled římského soukromého práva umožňující snadnější uchopení této obsáhlé a komplikované materie. Neklade si za cíl postihnout římské soukromé právo do všech detailů a již vůbec ne v jeho vývo... více


Antropologie: Teorie člověka a kultury 89% Antropologie: Teorie člověka a kultury 2011, Václav Soukup

Intenzivní setkávání kultur je pro dnešní dobu příznačným rysem a je zdrojem jak obohacení, tak konfliktů. I u nás roste zájem o sociální a kulturní antropologii jako o vědu zkoumající různé kultury, tedy způsoby života ... více


Základy klinické psychologie 78% Základy klinické psychologie 2001, Bohumila Baštecká

Klinická psychologie studuje nástroje porozumění psychice konkrétního jedince, zejména člověka nějakým způsobem trpícího, a rozvíjí možnosti psychologické pomoci a psychosociální podpory.Předkládaná práce představuje v č... více


Sociální psychologie 76% Sociální psychologie 2006, Miles Hewstone

Moderní učebnice sociální psychologie hledá odpovědi na otázky, které zajímají nejen psychology, ale také pracovníky mnoha dalších profesí, kde je důležitá komunikace s lidmi: Jak si vytváříme dojem o druhých lidech? Jak... více


Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu 87% Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu 2006, Michal Miovský

Jedinečná publikace, která na českém trhu nemá konkurenci, je učebním textem pro studenty psychologie a psychology, představujícím v ucelené formě historické kořeny, vývoj a současnou podobu kvalitativního přístupu v psy... více


Občanské právo hmotné 1 84% Občanské právo hmotné 1 2016, Alena Winterová

Aktualizované a doplněné vydání prvního svazku učebnice občanského práva hmotného, který získal ocenění za nejlepší právnickou publikaci a za nejlepší vysokoškolskou učebnici roku 2013. Kniha je dílem našich předních civ... více


Základy moderní lékařské etiky 84% Základy moderní lékařské etiky 2012, Marek Vácha

Publikace poskytuje základní přehled lékařské etiky v současném euroamerickém prostoru se zvláštním zaměřením na problematiku v České republice. V úvodních částech autoři popisují základní pojmy lékařské etiky, obecný po... více


Správní právo. Obecná část 70% Správní právo. Obecná část 2001, Dušan Hendrych

4. změněné a doplněné vydání. více


Obecné dějiny novověku I. (16. století) 73% Obecné dějiny novověku I. (16. století) 2011, Kamil Štěpánek

Skriptum MU PdF k vybraným kapitolám z dějin 16. století. více


Úvod do studia dějepisu - 1. díl 85% Úvod do studia dějepisu - 1. díl 2014, Martin Wihoda

První díl skript pro studenty historie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Tématy jsou historie jako věda, historický čas, problematika pramenů, metody historické vědy, heuristika, knihovny, odborné časopisy, info... více


Psychiatrie 93% Psychiatrie 2012, Jiří Raboch

Jde o učebnici psychiatrie určenou především pro studenty lékařských fakult. Řada kapitol však svým rozsahem přesahuje požadavky pregraduálního studia a poskytuje množství informací důležitých i pro studium postgraduální... více


Právo Evropské unie 93% Právo Evropské unie 2013, Lenka Pítrová

Nejnovější učebnici práva Evropské unie připravil kolektiv renomovaných autorů složený ze členů kateder evropského práva právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně a z českých soudců Sou... více


Psychiatrie a pedopsychiatrie 92% Psychiatrie a pedopsychiatrie 2015, Michal Hrdlička

Kniha Psychiatrie a pedopsychiatrie přináší ucelený pohled na problematiku oboru. Zahrnuje podrobně zpracovanou pedopsychiatrii, což je velmi důležité v kontextu osamostatnění této specializace. Publikace zahrnuje obor ... více


Psychoterapeutické systémy - průřez teoriemi 85% Psychoterapeutické systémy - průřez teoriemi 1999, James Prochaska

Vyvážená, obsažná učebnice analyzující čtrnáct hlavních psychoterapeutických směrů 20. století. Čtenář je s každým systémem seznamován postupně z hlediska teorie osobnosti, terapeutického procesu a vztahu a prostřednictv... více


Národní hospodářství 83% Národní hospodářství 2014, Vladimír Tomšík

Publikace seznamuje s nejvýznamnějšími okruhy problémů týkajících se národohospodářské teorie. V textu je zahrnuta problematika měření výkonnosti národního hospodářství, peněz, inflace, hospodářských cyklů, ekonomického ... více