Bible

Český ekumenický překlad knihy knih - Bible. Tradice českého překladu biblického textu je velmi stará a v tomto ohledu se můžeme srovnávat s velkými kulturně vyspělými zeměmi. V době, kdy byla celá Bible přeložena do češtiny, mělo svůj překlad do mateřského jazyka jen pět zemí. První české překlady biblického textu vznikaly v klášterech a obsahovaly bohoslužebné texty – především žalmy a evangelia. K nejvýznamnějším českým překladům nepochybně patří Bible kralická (1579-1594) z protestantského prostředí a Bible svatováclavská (1677-1715) z prostředí katolického. Oba překlady byly velmi oblíbené a dlouho používané. Jejich jazyk však byl již pro čtenáře 20. století stále vzdálenější. Byly sice snahy o revizi kralického překladu, ale brzy se ukázalo, že tato cesta není možná. Počátky ekumenického překladu: V roce 1961 se shromáždila skupina 8 kazatelů ČCE kolem prof. M. Biče a začala s překladem Starého zákona. K této skupině brzy přistoupili zástupci dalších církví a tento tým byl pak opravdu ekumenický – 27 členů z šesti církví. Vedle této skupiny se kolem prof. J. B. Souška shromáždila ekumenická skupina překladatelů Nového zákona. Po jeho úmrtí (r. 1972) skupinu vedl prof. J. Mánek. Práci na překladu biblického textu předcházela práce na konkordanci, která vycházela tiskem v letech 1954-1967 a práce na slovníku. Práce překladatelských týmů: Obě skupiny překládaly z původních jazyků, ale překladatelé nepochybně přihlíželi i ke starým překladům, zvláště k Septuagintě a Vulgátě. Na začátku bylo nezbytné stanovit si pracovní zásady a zajistit potřebnou literaturu. Překladatelé se pravidelně scházeli a na tyto schůzky si připravovali překlad i výklad textu. Každý dostal na starost určitou kapitolu nebo část biblického textu. Tu pak přeložili, přepsali na stroji (pro každého) a ve společném zasedání se probíralo slovo za slovem a věta za větou. O sporných místech nehlasovali, ale s textem pracovali tak dlouho, až dosáhli jednomyslnosti. Starozákonní komise pracovala více konkordantněji, novozákonní komise převzala způsob překladu dynamické ekvivalence. Tzn. překládat podle smyslu, nikoliv slovo za slovem. Lze tedy do jistí míry říci, že sz komise vypracovala studijní překlad a nz komise překlad misijní. Určitým nedostatkem obou překladů je nejednotnost v překladu vlastních jmen. Pomoc překladatelům: Překladatelé se setkávali nejdříve jednou měsíčně v Praze, ale ukázalo se výhodnější setkávat se v některém sboru. V tomto ohledu byly sbory ČCE velmi vstřícné a překladatelé se tak mohli setkávat v Opatově, Libici, Lysé nad Labem, Poličce, Brně aj. Sbory poskytly prostředí i klid na práci. Potřebné výlohy si překladatelé nejdříve zajišťovali sami a dělili se rovným dílem. Později překladatele podporovala Synodní rada a Ekumenická rada církví. Velkou pomocí byla i podpora zahraničních církví. Zejména Porýnské evangelické církve a Skotské presbyterní církve. Pomocí byly i zkušenosti překladatelských poradců Spojených biblických společností. Vydávání jednotlivých svazků překladu: Prvním vydaným textem byla Genese, která vyšla v roce 1968. Ve stejném roce vyšel 14. svazek – dvanáct proroků. Postupně pak vycházely další svazky. Jednotlivé svazky s obsáhlým komentáře ke starozákonním knihám a poznámkami k novozákonním knihám vycházely v nakladatelství Kalich. Vycházely tak, jak byl překlad připravený k tisku, ne podle řazení v Bibli. Jako polední vyšel svazek 13. Ezechiel – Daniel v roce 1984. V roce 1985 byl pak ještě vydán svazek s deuterokanonickými knihami (Apokryfy). Tento svazek má úvody k jednotlivým knihám a poznámky. Komentář prof. M. Biče k těmto knihám vyšel v r. 1996. Samostatně byly znovu vydány výklady k překladu starozákonních knih. I. svazek (Genesis-Deuteronomium) vydal v r. 1991 Kalich; ostatní svazky postupně vydalo Karmelitánské nakladatelství: II. (Jozue-Ester) 1996; III. (Jób-Píseň písní) 1998; IV. (Izajáš-Malachiáš) 1998; V. (knihy deuterokanonické) 1996. Nový zákon s výkladovými poznámkami vydala ČBS v roce 1991. Vydání celého překladu v jednom svazku: V jednom svazku vyšel celý překlad bez komentářů (bez deuterokanonických knih) k 400. výročí vydání prvního svazku Bible kralické v roce 1979 (vydalo Biblické dílo Ekumenické rady církví v ČSR). Vydání s deuterokanonickými knihami vydala v roce 1987 Charita (s vročením 1985). Tomuto vydání předcházela velká revize překladu. Druhou revizi překladu připravili překladatelé v letech 1998-2000. Této úpravě předcházela výzva ČBS k připomínkám textu překladu. Na tuto výzvu přišla celá řada připomínek, a každé z nich překladatelé věnovali pozornost. V této úpravě vychází text od r. 2001. Nakonec slova prof. M. Biče: Stáli jsme pod ochranou Nejvyššího. Jemu budiž čest a chvála, že nepřestával chránit naše ekumenické společenství a žehnal mu. Bez jeho ochrany a požehnání bychom své dílo nebyli zdárně dokončili....celý text

https://www.databazeknih.cz/images_books/25_/25175/bible-25175.jpg 4.1682
Originální název:

Bible Svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona (1000)

Žánr:
Duchovní literatura, Náboženství, Historie
Vydáno:, Česká biblická společnost
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (148)

Přidat komentář
Mirkajetu
02. května

Nejdřív bych chtěla zdůraznit, proč se doporučuje ´ČÍST Bibli´.
Je to asi proto, že chtít ji PŘEČÍST od začátku do konce, je pro začátečníka blbost.
Navrhuji začít třeba knihou Přísloví.
Nebo Žalmů
Nebo začít stručnější biblí pro malé nebo dospívající čtenáře
a pak se zaměřit třeba na příběh, který mě zaujal a tak dále...

Mirkajetu
30. dubna

No něco na ní asi bude, když je to nejčtenější a nejvydávanější kniha na světě.

vlkodlaq
03. dubnaodpad!

Kdy už konečně lidem dojde, že náboženství je stvořeno člověkem pouze jako nástroj moci?
Důkaz č.1 - Náboženství je na světě mnoho a každé je jiné, uctívá jiného boha/bohy (něktrá jsou samozřejmě příbuzná).
Důkaz č. 2 - Většina náboženství má toho jediného pravého boha samozřejmě, ti ostatní jsou úplně mimo přece.
Důkaz č. 3 - Ryze z logiky pravděpodobnosti, reakce na argument "co když zrovna tohle náboženství má pravdu", není mnohem pravděpodobnější, že "pravdu" nemá ani jedno?
Důkaz č. 4 - Toto se týká nejen minulosti, ale i dnešních dnů. Pokud nebudeš dodržovat pravidla té či té církve, čeká tě postih. Pokud nebudeš poslouchat příkazy, čeká tě postih. Pokud poukážeš na nedostatky, čeká tě postih. Pravidla jsou zase u různých náboženství různá. Není pravděpodobnější, že si to celé jeden člověk
vymyslel k manipulaci druhým?
Důkaz č. 5 - Ta v dnešní době nejroztahanější náboženství byla také v minulosti nejvíce propagována mečem. Křížové výpravy jsou jen malá ukázka.
Takže "přijmi víru nebo zhyň s mečem v pajšlu" mi taky nepřijde jako nic jiného než rozšiřování mocenského vlivu na větší území a větší počet oveček, které odvádí desátek do nenažraného chřtánu církve.

K hodnocení bible. Je to historická a kulturní památka a tak by s ní mělo být zacházeno, dát ji pod sklo v muzeu a v žádném případě ji nebrat vážně, natož pak na ní postavit společnost! Jako kniha nemá žádnou literární hodnotu.

anyzek
07. března

To je dobře, že vás Bible provokuje a reagujete podle svého. V tom je Boží svoboda.

prospero
01. března

Bible.. Jsem příznivcem pouze Starého Zákona a zejména knihy Genesis. Myslím, že ona pra-úvodní část knihy je mnohem zajímavější, než její zbytek.. Popis toho, jak vše vznikalo.. Představení celé Mytologie, na které je Bible postavená. Jak vznikl Svět, první lidé, pasáže o Edenu a co přesně se v něm vlastně stalo.

Osobně si myslím, že je chyba vnímat Boha jako absolutní autoritu a nevidět skrze něj aspekty chování a počínání ostatních jednotlivců vůči němu a jeho vůli. Zejména těch, co údajně Boha zradili. Lucifera nevyjímaje. Občas mi přijde, že lidé pro stromy nevidí les. A tím jedním hlavním stromem je právě Bůh. Taktéž mi vadí pokrytectví, které sebou víra popsaná v Bibli přináší.

To, že Lucifer údajně zradil Boha a vykonal proti němu revoltu.. Někomu to stačí. Prostě zradil Boha. Někteří se nezajímají proč, co ho k tomu vedlo.. Prostě ho zradil, což ho okamžitě staví do role toho špatného, tečka. A kvůli tomu je lidmi souzený. Je snad pochopitelné, že když Ďábla celé věky lidé haní a nenávidí, tak je nebude milovat. Trochu mi připomíná obětního beránka a všechna špatnost a zlost v lidech je házena na něj, když paradoxně začal nemít rád lidi právě z toho důvodu, jací uvnitř jsou. Věděl, jaké mají předpoklady, tendence, že nejsou hodni postavení, které jim Bůh určil. Jasně.. Vidím v něm nafoukaného spratka, ale také zrazeného syna, který svého otce miloval a nepřemýšlel nad jeho svržením do chvíle, než ho Bůh nahradil. Nemluvě o tom, že v něm vidím příležitost pro lidi, kteří si jeho vůlí chtějí ospravedlnit svou vlastní.

To, že jsou mu připisovány špatnosti špatných lidí jenom kvůli tomu, že se u něj jako u Anděla také projevily.. Je špatné. Lidé jsou nedokonalý výtvor a Bůh nedokonalý tvůrce. Možná ovšem byla ona nedokonalost záměr, ale pokud to tak bylo.. Bylo záměrné i vytvoření Ďábla. A Bůh ho tedy vytvořil se záměrem. Se všemi jeho latentními tendencemi tak, aby ho jednoho dne mohl z Lucifera udělat, protože.. Není snad Bůh vševědoucí..? Neví snad všechno.. I to, co se ještě nestalo a co se přihodí..? Takže kdo je nakonec původcem všeho Zla..? Když by bez zla nebylo dobra. A bez volby (mezi zlem a dobrem) svobodná vůle.. Je to Ďábel, nebo Bůh..? Kdo stvořil Ďábla takového, jaký údajně má být a život, který by bez individuality a svobodné vůle neměl smysl..? Stvořil snad menší zlo pro větší dobro, nebo jak to mám chápat..? Je snadné se zaměřovat pouze na jednu stranu věci.. Na tu nádhernou, uklidňující a plnou porozumění nehledě na fakt, že všechno to dobré bylo postaveno na něčem pochybném a špatném. Aneb účel světí prostředky. Stejně tak to asi vnímali britští kolonialisté, když připluli do Severní Ameriky zabíjet a zotročit její původní obyvatelstvo. A samozřejmě to dělali ve jménu říše a příslibu zářivé budoucí Ameriky, jakou jí známe dnes.

Nehledejte v tom sympatii s Ďáblem. Hledejte v tom racionální uvažování nad věcí. A mě prostě nestačí uznat a uznávat někoho za špatného jenom proto, že na něj někdo ukázal prstem už předtím, než jsem se narodil, aniž bych se ho alespoň trochu nesnažil pochopit.

Přijde mi pokrytecké svádět všechny neúspěchy a zlo na jednotlivce a udělat z něj symbol zla, nehledě na to, zda se jedná o pokroucenou duši, nebo Ďábla. I když.. Společnost nejspíše nějakého strašáka potřebuje, protože beze strachu lze masy lidí ovládat jen těžko.. A že Církev měla kdysi velkou moc. To ovšem nemění nic na tom, že je to špatné.

A není ironie, že se ten nejnádhernější a nejváženější z Archandělů, Andělů všeobecně, rozhodl jít vlastnímu otci na odpor jenom proto, že se mu nelíbilo, co viděl.. Kam vlastně obraz jeho stvoření směřoval. Co kdyby on převzal vládu, myslím předtím, než se stal zlým a sobeckým, jak ho Bible líčí..? Možná on by dnes byl tím spasitelem. Možná by to dnes vypadalo jinak, možná by se spoustu lidí nenarodilo, ale alespoň by byli ušetřeni bolesti, kterou jim život v tomhle Světě vzývajícího Boha přichystal. Zvláště Ti, co byli pokrytecky zabíjeni v jeho jménu. Což je další téma aka zneužívání Bible a Boha pro ospravedlnění zabíjení lidí, kteří se s jeho názorem neslučovali. Zabíjení lidí je špatné. K tomu žádné ospravedlnění prostě není.

Dle mého je Lucifer vlastně hrdina.. A proto mám rád Ztracený Ráj od Johna Miltona, protože právě tady je Lucifer zobrazen jako tragický hrdina celého příběhu. Lidé si zvolili Boha.. A jak je za posledních několik staletí vidět, bylo na Světě opravdu krásně, stejně jako všechno to hezké, co se v jeho jménu konalo.

A co se tedy dnes stalo.. pro mě osobně synomem křesťanské Víry jako takové..? Pověry, předsudky, dogmata, krapet extremismu, i když ten tam byl po celou dobu historie lidstva.. S prominutím, ale tohle biblické učení mi svým způsobem připomíná tvorbu lidového folklóru rozdělenou na světice a bubáky. Je mi líto. Já respektuji tuto víru. A můj názor je samozřejmě jeden z mnoha. Neříkám, že mám pravdu. A možná bych byl jedním z věřících, kdyby se to slučovalo s mojí teorií života a co hlavně, kdyby křesťanství nebylo už tolikrát zneužito.

Kniha knih..? Ano. Ve jménu této knihy bylo pozabíjeno opravdu největší množství lidí, které historie pamatuje.

MonikaDominika
28. února

U žádné jiné knihy na světě není tak důležité číst ji správně. Jak pravil klasik, když ji nečtete správně, je největším argumentem pro ateismus.

Začátečník se bez dobrého poznámkového aparátu (Jeruzalémská Bible) nebo knihy, která předkládá alespoň základy různosti žánrů a radí, jak číst (Jak číst Bibli s porozuměním) neobejde. A hlavně mi, prosím Vás, netvrďte, že nejlepší je Bibli číst v originální hebrejštině/aramejštině/řečtině a nemá smysl se kvůli Bibli učit latinsky, nebo Vás asi uškrtím...

Hlavní je vybrat si dobrý překlad (nejrozšířenější ekumenická rozhodně není nejlepší, natožpak Bible 21), začít od Evangelií, případně nějakého novozákonního listu a hlavně nečíst ji jako beletrii, padesát stránek za den. Jde to, ale odnesete si jen znalost biblických příběhů a vůbec nic z křesťanské teologie.

A ano, vím, že má pseudorecenze se hodně míjí se žánrem recenze, ale copak mohu recenzovat Bibli? Je to nejdokonalejší kniha, kterou je třeba číst celý život s vědomím, že si stejně odneseme jen minimum v ní obsažené moudrosti. Je třeba ji studovat, ne jenom číst. Je třeba ji milovat. Není to jediný zdroj pravdy, ale je to nenahraditelný zdroj.

TaLu
19.12.2017

Myslím, že jsem ještě nepřidala svůj komentář ke knize, které pro mne vždy bude Knihou knih. Hodnotit počtem hvězd nelze....kolik je hvězd ve Vesmíru? Hodnotit slovy lze velmi obtížně. Osobní vztah k Bohu je, a vždy by měl být, svobodným rozhodnutím. Jsem ráda, že již žijeme ve státě, kde svoboda vyznání je. Velmi se mi líbil jeden názor, ve kterém učitel vyprávěl o zkušenostech - v některých předmětech lze naučit žáka platné zákony, v některých je to obtížné, neboť je zapotřebí talentu ( výtvarného, hudebního) a tak lze jen obtížně žáka spravedlivě klasifikovat a pak je tady výuka náboženství, kde by vlastně místo učení mělo jít o zprostředkování vztahu - a to je bez osobního rozhodnutí nemožné ...
V posledním týdnu jsem někde četla, že jako národ jsme velmi neznalí například výjevů na obrazech, jsme v tom prý téměř nejhorší na světě. Boj Davida a Goliáše například. A ještě máme prý tendenci svou nevzdělanost chválit a umělecká díla zesměšňovat. Patří tedy četba Bible i ke kulturnímu a všeobecnému vzdělání ? Já si myslím, že ano. Svobodná vůle je ale nejvyšším darem....takže rozhodně nikoho nutit k četbě nehodlám.

Evaho73
17.12.2017

Pre mňa je to alfa a omega...začiatok aj koniec...

Shindo
05.12.2017odpad!

Ako zbierka fantasy príbehov fajn. Ako základný kameň a smernica pre život človeka už predstavuje závažný problém. Toľko brutality a incestu, že GRR Martin vyzerá so svojou Piesňou ľadu a ohňa ako neškodný deduško Večerníček. Kniha si na viacerých miestach výrazne odporuje. Navyše nejde o jeden celok, no kompilát textov, pričom autorov často delia storočia a mnohí z nich nemali šancu Ježiša zažiť.
To nechceš. To fakt nechceš.

Allla9
28.11.2017

Doporučuji.

surynas
19.11.2017

Povinná četba

12sipetr
02.11.2017

Kniha knih, tak se také říká Bibli, která je příručkou snad všech křesťanů a to po celý jejich život. Je knihou života a jisté myšlenky mají v sobě něco, co je možné do každodenního života i praktikovat. Najdou se ovšem i jiné myšlenky, které se mi nelíbí a možná s nimi ani nikdy souhlasit nebudu. A to si říkám Křesťan...

Tato kniha, by se hodnotit neměla jako fantasy kniha nebo historický román. Nýbrž jako kniha mouder a je jen na čtenáři, co si vezme k srdci a co ne. Často se k Bibli vracím avšak není to pro mne čtení, které by se dalo přečíst jedním dechem a některé části bible se mi vážně nelíbí - především pasáže starého zákona. Málokomu něco tato kniha řekne. Nezbývá mi, než jen říci, že kniha rozhodně není pro ty, co se staví agresivně vůči každému náboženství. Nejoblíbenější částí byly pro mne Přísloví. :)

hroneczek
03.10.2017

Bible je mannou věřících, ale číst by ji měli povinně i ateisté, protože v sobě ukrývá návod pro dobrý a naplněný život.

essterkaa
13.09.2017

Boží slovo, co bych víc psala.

Michonne
25.08.2017

Hleď tedy, ať světlo v tobě není tmou.
Lukáš 11:35

TipsyChipsy
26.06.2017

Myslela jsem, že je to něco posvátného, ale když jsem si to přečetla, tak je to všechno tak nechutné. Bůh vraždí lidi, židi zrazují a podvádějí, bratři zradí bratra, židé vraždí jiné národy, pak se vraždí mezi sebou... Takže jsou potřeba kolem toho další výkladové knihy jako talmud a midraše a moudré eseje... Místo přiznání, že je to jen krutá mytologie. Ale co se mi líbilo, že to jsou v ekumenickém překladu dobře čtivé jednoduché texty.

vlkodlaq
20.06.2017odpad!

Na počátku bylo slovo, a to stálo za prd. Každý má právo věřit čemu chce. Já věřím v krásný svět bez církví a s lidmi, kteří přemýšlí.

Sási
24.05.2017

Příběhy pastevců z doby bronzové, na kterých je krásně vidět, jak se postupem času měnil pohled lidí na Boha. Zjednodušeně řečeno se dostáváme od antropomorfní formy, která lidem do všeho kecá a komanduje je, až k jakési transpersonální a nekonečně "moudré a vševědoucí" podobě, jenž v Novém Zákoně pro změnu promluví k lidem jen jednou („Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“). Mluvím samozřejmě jen o "Bohu Otci", neboť o trojjedinosti se vedou spory dodnes.

molt
15.05.2017

Řekl jsem si, že to do narozenin dočtu (mám asi dva a půl měsíce), což je poměrně odvážný termín. Jsem věřící a tak má pro mě Bible obrovský význam (tak asi na 1000000/5), ale i pro nevěřící se kterými se stýkám to je atraktivní (žalmy se dobře rapují.)

DagonCZ
04.05.2017

Jako pořád zůstanu pravověrným ateistou a rozhodně bych na tom nepostavil náboženství. Ale jako, byla to sranda. Sex, vraždy, intriky, incest, morbid, fantasy, drak, jezdci apokalypsy, obři, židovský Herkules, vraždění oslí čelistí, smrt, incest, smrt, smrt, smrt a pořád samá smrt. Prakticky je to starší Hra o Trůny.

Eorin
04.04.2017

nelze hodnotit..
A ve shrnutí - je to prakticky příběh o Otci, který se snaží dostat své děti zpět domů.

katushah
31.03.2017

Nejvíc se mi líbí Zjevení. Schválně čekám, jestli se to někdy vyplní. :)

IchLiebeLesen
05.03.2017

Vytrvejte v cestě k Bohu .
V Bibli jsem pokaždé našel motivaci.

EliškaPeř
11.02.2017

Skvělý překlad!
Bible 21 se mi čte výrazně lépe než jiné překlady.

robertpoch
07.02.2017

Nejdůležitější kniha mého života (toliko ale první, tedy starší část samozřejmě)

madonna6956
06.02.2017odpad!

Boj se Boha, měj strach a nerespektuj ostatní, pokud v Boha nevěří.
Myslím si, že Bible je snůška dogmat obsahující šovinismus, rasismus, netoleranci, homofobii, misogynii, atd...
Spousta lidí tuhle knihu berou jako ponaučnou příručku, podle které mají žít svůj život. Nedokážu rozumět tomu, že tak sadistickému dílu plné nenávistných informací se může říkat kniha knih.
Myslím si, že je důležité začít revoluci. Jestli chceme, aby tu na světě bylo hezky a abychom se tu tolerovali, tak musíme nejdřív zvážit, jaké jsou naše hodnoty.

Můžu věřit v energii/Boha/Vesmír jak chci a nepotřebuji k tomu žádné náboženství.

macek8
02.02.2017

Písmo svaté je kniha knih. Nechápu jak jí někdo může hanit. A už vůbec mi hlava nebere skutečnost, že někteří lidé tvrdí, že je to snůška nesmyslů a zvrácených příběhů, které jen zapříčinily všechno zlo ve světě...Neříkám, že nevěřící člověk je hloupý člověk, prostě si zatím nenašel k Bohu cestu, ovšem hloupý je ten, který si myslí, že věřící jsou hlupáci. Ano v Bibli jsou občas drsné příběhy, ovšem ty mají lidem ukázat, že zlo opravdu na světě je! Příběhy nám mají názorně ukázat všechny možné tváře zla a umět je předem odhadnout a zatratit. Zároveň nám ukazují, že Bůh vše vidí a dřív nebo později každá špatná věc vyjde najevo a bude potrestána. V Bibli se skrývají všechna moudra světa a všudypřítomná Boží milost. Byla psána před tisíci lety a je stále aktuální a ohromně poučná. A k tvrzení, že Bible a křesťanská víra může za všechno zlo v dějinách lidstva, bych chtěla jen říct, že tito lidé ani za mák neznají a nerozumějí historii. Protože kdyby ji znali, nikdy by tohle netvrdili. Křesťanství je naopak velmi mírové náboženství, které hlásá lásku mezi lidmi, dobro, spravedlnost a pacifismus. Nebýt křesťanství, byli bychom dlouhou dobu necivilizovaní barbaři. Dokonce by se neuchovala ani vzdělanost a kultura antického starověku. To jenom dobrá vůle mnichů v klášterech, kteří všechna díla antických autorů opisovali, může za to, že dnes o antice něco víme! O křesťanském kulturním přínosu (gotika, baroko) ani nemluvě. Křížové výpravy, třicetiletá válka apod. se sice vedly ve znamení kříže, ovšem ten kříž a víra byla jen zástěra ke skutečným úmyslům mocichtivých vládců, kteří chtěli rozšiřovat svá území a urvat nějakou kořist, k čemuž zneužili víru. Vidíte? Byli jsme to zase my LIDÉ, kteří z víry udělali zlo, ne víra, ta za nic nemůže. A navíc nejhorší války v dějinách se vedly ve jménu racia=rozumu, poté co vzniklo osvícenství. Jako příklad mohu uvést napoleonské války, sedmiletá válka, války o dědictví rakouské, války o dědictví španělské, vybíjení amerických indiánů, otroctví a s tím související občanská válka v USA, první světová válka a samozřejmě nejhorší válka v dějinách - druhá světová válka. Tyto války už se ani náhodou nevedly v duchu náboženství! Byly to čistě světské války, a přece nejtragičtější v dějinách, ve kterých šlo hlavně o peníze a nadvládu nad světem vyplývající ze zvrácených myšlenek některých lidí, kteří propadli zlu. Takže, vážení, lidé páchali, páchají a budou páchat zlo vždycky a nemůže za to žádná víra ani žádné jiné přesvědčení!
Z toho vyplývá, že než budete kritizovat náboženství a věřící lidi, tak se nejprve pořádně zamyslete.
Omlouvám se za dlouhý komentář, prostě jsem se nechala unést.

tester
10.01.2017

BIBLE je jako SCIFI. Kdo nemá s životem podle Bible osobní zkušenost neví dobře o čem se píše.
Číst SCIFI bez toho aniž bych viděl film je nesrozumitelné a nepochopitelné. Bez filmu se nemám čeho chytit. Nedovedu si nic představit. Pojmy, prostředí, postavy-jsem bez filmu úplně vedle. Hodnocení BIBLE bez osobních životních zkušeností je zavádějící.

tatafa
07.01.2017

Kouzelná a velice zajímavá kniha, ve které je mnoho ponaučení, která jsou nadčasová, a která platila při vzniku Bible, ale ponaučit se z ní můžeme i dnes. Jediným nedostatkem je těžší jazyk především ve Starém zákoně. Přesto všem vřele doporučuji!!!

Noita
06.01.2017

Nepřítele je třeba znát.
Člověk by si to měl přečíst, aby se zasmál, pobavil, zděsil,...
Škoda, že většina věřících k tomu přistupuje jako k licenčnímu ujednání - srolují na konec, odškrtnou "souhlasím". Bez přemýšlení.