Bible

kniha od:

Bible https://www.databazeknih.cz/img/books/25_/25175/bible-25175.jpg 4.1 965

Český ekumenický překlad knihy knih - Bible. Tradice českého překladu biblického textu je velmi stará a v tomto ohledu se můžeme srovnávat s velkými kulturně vyspělými zeměmi. V době, kdy byla celá Bible přeložena do češtiny, mělo svůj překlad do mateřského jazyka jen pět zemí. První české překlady biblického textu vznikaly v klášterech a obsahovaly bohoslužebné texty – především žalmy a evangelia. K nejvýznamnějším českým překladům nepochybně patří Bible kralická (1579-1594) z protestantského prostředí a Bible svatováclavská (1677-1715) z prostředí katolického. Oba překlady byly velmi oblíbené a dlouho používané. Jejich jazyk však byl již pro čtenáře 20. století stále vzdálenější. Byly sice snahy o revizi kralického překladu, ale brzy se ukázalo, že tato cesta není možná. Počátky ekumenického překladu: V roce 1961 se shromáždila skupina 8 kazatelů ČCE kolem prof. M. Biče a začala s překladem Starého zákona. K této skupině brzy přistoupili zástupci dalších církví a tento tým byl pak opravdu ekumenický – 27 členů z šesti církví. Vedle této skupiny se kolem prof. J. B. Souška shromáždila ekumenická skupina překladatelů Nového zákona. Po jeho úmrtí (r. 1972) skupinu vedl prof. J. Mánek. Práci na překladu biblického textu předcházela práce na konkordanci, která vycházela tiskem v letech 1954-1967 a práce na slovníku. Práce překladatelských týmů: Obě skupiny překládaly z původních jazyků, ale překladatelé nepochybně přihlíželi i ke starým překladům, zvláště k Septuagintě a Vulgátě. Na začátku bylo nezbytné stanovit si pracovní zásady a zajistit potřebnou literaturu. Překladatelé se pravidelně scházeli a na tyto schůzky si připravovali překlad i výklad textu. Každý dostal na starost určitou kapitolu nebo část biblického textu. Tu pak přeložili, přepsali na stroji (pro každého) a ve společném zasedání se probíralo slovo za slovem a věta za větou. O sporných místech nehlasovali, ale s textem pracovali tak dlouho, až dosáhli jednomyslnosti. Starozákonní komise pracovala více konkordantněji, novozákonní komise převzala způsob překladu dynamické ekvivalence. Tzn. překládat podle smyslu, nikoliv slovo za slovem. Lze tedy do jistí míry říci, že sz komise vypracovala studijní překlad a nz komise překlad misijní. Určitým nedostatkem obou překladů je nejednotnost v překladu vlastních jmen. Pomoc překladatelům: Překladatelé se setkávali nejdříve jednou měsíčně v Praze, ale ukázalo se výhodnější setkávat se v některém sboru. V tomto ohledu byly sbory ČCE velmi vstřícné a překladatelé se tak mohli setkávat v Opatově, Libici, Lysé nad Labem, Poličce, Brně aj. Sbory poskytly prostředí i klid na práci. Potřebné výlohy si překladatelé nejdříve zajišťovali sami a dělili se rovným dílem. Později překladatele podporovala Synodní rada a Ekumenická rada církví. Velkou pomocí byla i podpora zahraničních církví. Zejména Porýnské evangelické církve a Skotské presbyterní církve. Pomocí byly i zkušenosti překladatelských poradců Spojených biblických společností. Vydávání jednotlivých svazků překladu: Prvním vydaným textem byla Genese, která vyšla v roce 1968. Ve stejném roce vyšel 14. svazek – dvanáct proroků. Postupně pak vycházely další svazky. Jednotlivé svazky s obsáhlým komentáře ke starozákonním knihám a poznámkami k novozákonním knihám vycházely v nakladatelství Kalich. Vycházely tak, jak byl překlad připravený k tisku, ne podle řazení v Bibli. Jako polední vyšel svazek 13. Ezechiel – Daniel v roce 1984. V roce 1985 byl pak ještě vydán svazek s deuterokanonickými knihami (Apokryfy). Tento svazek má úvody k jednotlivým knihám a poznámky. Komentář prof. M. Biče k těmto knihám vyšel v r. 1996. Samostatně byly znovu vydány výklady k překladu starozákonních knih. I. svazek (Genesis-Deuteronomium) vydal v r. 1991 Kalich; ostatní svazky postupně vydalo Karmelitánské nakladatelství: II. (Jozue-Ester) 1996; III. (Jób-Píseň písní) 1998; IV. (Izajáš-Malachiáš) 1998; V. (knihy deuterokanonické) 1996. Nový zákon s výkladovými poznámkami vydala ČBS v roce 1991. Vydání celého překladu v jednom svazku: V jednom svazku vyšel celý překlad bez komentářů (bez deuterokanonických knih) k 400. výročí vydání prvního svazku Bible kralické v roce 1979 (vydalo Biblické dílo Ekumenické rady církví v ČSR). Vydání s deuterokanonickými knihami vydala v roce 1987 Charita (s vročením 1985). Tomuto vydání předcházela velká revize překladu. Druhou revizi překladu připravili překladatelé v letech 1998-2000. Této úpravě předcházela výzva ČBS k připomínkám textu překladu. Na tuto výzvu přišla celá řada připomínek, a každé z nich překladatelé věnovali pozornost. V této úpravě vychází text od r. 2001. Nakonec slova prof. M. Biče: Stáli jsme pod ochranou Nejvyššího. Jemu budiž čest a chvála, že nepřestával chránit naše ekumenické společenství a žehnal mu. Bez jeho ochrany a požehnání bychom své dílo nebyli zdárně dokončili.... celý text

Komentáře (189)

Komentáře 189 Recenze 1

adbrko
adbrko
03.10.2023 3 z 5

Mám moc hezkou vazbu, takže mi dělá radost. Ale...
Zaprvé chybí kontakt na jakéhokoliv překladatele. Chci jména, u překladu Písma chci transparentnost!
Zadruhé chybí látkové záložky, to je u Bible skoro samozřejmost.
Zatřetí zoufale chybí pořádné korektury, chyb v interpunkci je tam habaděj.

Terkaakret
Terkaakret
09.08.2023 odpad!

nebavila mě v kostele, ve škole, ani v posteli


Yael
Yael
20.07.2023 5 z 5

Skvělé vydání Bible kralické, hodně zajímavé z češtinářského hlediska, ale i proto, že obsahuje všechny původní dobové poznámky a věroučné výklady. Škoda jen, že je kniha vytištěná a svázaná v Číně a jsou zde určité nedostatky v řemeslném provedení vazby (jakých jsem si všímala už i na jiných luxusních knihách vázaných v Číně).

Filomena1961
Filomena1961
07.05.2023 5 z 5

O Bibli je už napsáno hodně komentářů a já se nechci opakovat. Každý z nás ví, že to je Kniha knih. K tomu aby člověk Bibli pochopil, musí mít určité znalosti, je to těžké a velice náročné čtení. Často v ní narážíme na alegorie - vlastní smysl je skrytý, na otázky navazují záhadné a tajuplné odpovědi. Bible je plná otázek, otázek člověka vůči Bohu, ale jsou tam i otázky naopak, kdy se Bůh ptá člověka. Ptají se postavy Starého zákona, ptají se i ty novozákonní. Bible není jen plná otázek, ale je také plná pokusů o odpověď. Bible je vlastně snaha o jednu jedinou zásadní odpověď na ty nejzásadnější otázky našeho života. A věříme, že nejenom v Bibli, ale i v našem životě Bůh odpovídá na naše otázky, jenže často jinak než bychom to čekali. Často neodpovídá hned, často neodpovídá jedním slovem nebo jednou větou, jeho oblíbený způsob, který ukazuje složitost světa, je - že odpovídá událostmi. Odpovídá v průběhu času, jeho odpověď je čtyřrozměrná 3+1 časoprostorová , má často podobu příběhu, toho co následuje, co se odehrává poté, kdy jsme se ho ptali. Zásadní otázka se u člověka mění podle toho v jaké životní etapě se nachází. Člověk potřebuje odpověď, potřebuje znát, potřebuje vědět, pokud neví , ocitá se v nejistotě a život v nejistotě je velmi těžký. odpověď zaplašuje nejistotu, dává pevný bod, kterého je možné se chytit. Odpověď je jako voda na žízeň člověka. Při čtení Bible vyvstává pro člověka otázka jaký je Bůh a boží odpovědí je osoba Ježíše - Ježíšův příběh, v něm poznáváme jaký je Bůh. Musíme přijmout, že nikdy na všechno nebudeme mít jasnou odpověď, protože svět je příliš složitý než, aby to bylo možné. Život v nejistotě je součásti našeho života. V tomto okamžiku je ještě jedna důležitá hodnota, postoj nebo vnitřní rozpoložení a to je důvěra. Důvěru projevuji tam, kde nemám odpověď nebo neznám a přece přijímám něco jako pravdivé. Náš život je postavený nejen na znalostech a odpovědích, ale také na důvěře, protože my nechápeme a nikdy nebudeme chápat všechny události našeho života, ale co je pro nás zásadní je, že důvěřujeme Bohu, že ve své všemohoucnosti a v tom závěrečném součtu všechny ty události přivede k dobrému.
Samozřejmě , když si čte člověk opakovaně v Bibli, vždy tam nachází něco nového.

Dharter
Dharter
05.04.2023 4 z 5

(SPOILER) S touto knihou mám problém, že obsahuje křesťanský překlad Tóry a doplňujících hebrejských textů. Četl jsem Tóru od českého židovského překladatele, takže jsem rozpoznal rozdíl mezi Tórou a křesťanským překladem. Taky jsem četl Korán v CZ, a mohl srovnat Tóru a křesťanský překlad (Bibli) s Koránem. Všechna tři západní náboženství jsou ve skutečnosti Jedno náboženství. Došel jsem k závěru, že toto západní Jedno náboženství/Islám existuje díky Elijášovi (elohistický, muslimský autor), ten skutečně žil, a jako jediný, dle judaistické/islámské tradice, byl Vzat na Nebesa, a jeho učedníkem byl Eliša. Elijáš vyjadřuje Božího syna (Mojžíš/Mohamed[Mahdí] - staroegyptské mes znamená syn), Eliša vyjadřuje Syna člověka (Jozue/Ježíš[Isá/Ezau], po němž je pojmenován Islám - hebrejské Ezau šalom, arabské Isá salám, znamená mír od Syna člověka, od Eliša, který má v sobě Ducha svatého, esoterickou islámskou znalost od jeho mentora, od Elijáše). Cílem Islámu/náboženského způsobu života, je, aby každý člověk, jakožto muslim v sobě našel Ducha svatého, esoterickou znalost, aby se z nedokončeného muslima, z Syna člověka stal Božím synem, dokončeným muslimem (Elijáš).

Co se týče Nového zákona, nemám problém se Čtyřmi evangelii, protože vskutku nijak nejsou vychýlené od Islámu, a toho, co učil Isá/Ezau, jenž byl pouze člověk, a šestý významný prorok dle judaistické/islámské tradice (sedmým je Mohamed). Překvapuje mě, že tomu tak je, že Čtyři evangelia vyznívají z celé této Bible nejvíce optimisticky. Také Zjevení Janovo je víc snesitelnější, než různé křesťanské doplňující texty.

Protože Isá/Ezau byl muslim, zabili ho sionisté při šejtánském rituálu Ukřižování a přejmenovali na Ježíš Krist, a chytře vypracovali koncept křesťanství a příběh o Božství tohoto muslima; vlastně Ježíš Krist je fiktivní identita Juliuse Caesara, stejně jako příběhy o Abrahámovi, Jákobovi, Mojžíšovi, Davidovi, a Šalomounovi, obsažené v Bibli/Tóře, jsou odlišné od těch uvedených v Koránu, kde se jedná o významné muslimské proroky, kteří byli zabiti sionistickými šejtánskými faraóny, zatímco v Bibli/Tóře se jedná o fiktivní příběhy o těchto muslimech, které vznikly na objednávku egyptských faraónů Amenemheta I., Yaqub-Hara, Amosise I., Psusenise I., a Siamuna, žijících ve stejném období.

Čeho si cením, je, že vskutku se sionistům nepovedlo zcela odchýlit křesťany od Islámu, a ve Čtyřech evangeliích vskutku je mnoho islámské pravdy, učené Isá/Ezauem.

Vždy, když někde britští šejtánští sionisté ukazují Ježíše se slunečním diskem za nim, nejedná se o uctívání Boha/EL-láha/Enlila (Jupiter), ale o uctívání Faraónského Slunce (Šejtán/Saturn/Enki/Ei). Duch svatý, esoterická islámská znalost, nepochází od Jupitera/Boha/AL-láha (EnliL), ale z korANU/prstence moci, Koruny planety urANU, bohYNĚ nábo-žANU-ství, sumerské bohyně Anu, na jejíž straně je současný stát Írán a samotný Bůh EnliL/EL/AL-láh (Jupiter). Šejtán/satURN se zmocnil této Koruny, a má ji nyní okolo sebe jako jediná z planet, a Šejtán/satURN usiluje o likvidaci Islámu, náboženského způsobu života, oddaluje lidstvo od Ráje, dokončené REpubliky nahoře, a usiluje o realizaci DEmokracie dole, dystopie, Novus ordo seclorum - světa, kde nebude prostor pro Ducha svatého, emitovaného z cracku (malinkých hvězd, posledních zbytků Dobra, které jsou ponechávány Faraónským Sluncem níže a jako menší; muslimové však ví, že Jsou nakonec Většími i přesto; Lidstvo je většina, nižší vládci jsou menšina).

Nutné je také vědět, že Elijáš krom identit výše uvedených (Mojžíš/Mohamed[Mahdí]), je asociován s archandělem Sandalfonem, a jeho bratr je archanděl Metatron (Ten, který má trůn mimo viditelné, a je Třetí). Metatron je asociován s náboženskou postavou Enochem, což znamená, že Metatron je Enki/Šejtán, a tzv. jahvistický autor, který je zodpovědný za odchýlení Tóry od Koránu. Sandalfon a Metatron jsou dva bratři archandělé, synové ANUděla /BohYNĚ/, stejně jako EnliL/EL a Enki/Ei jsou dva braři bozi, synové ANUděla urANU.

HloupýHonza
HloupýHonza
03.04.2023

Hodnotit takovouto knihu není lehké, tudíž hvězdičky jsem v tomto případě nepoužil. K Bibli mám celkem komplikovaný vztah, kdysi jsem byl křesťan a celá tato víra pro mě byla důležitým pilířem v mém životě, ale postupem času si člověk uvědomí, že je to pouhá iluze, které člověk chce věřit, aby se mu lépe v životě žilo, ale je to pouhá zjednodušená představa o životě, protože realita je mnohem komplikovanější, než jak je zde psáno. Jsem přesvědčen, že je velice nebezpečné, aby tuto knihu někdo bral vážně a doslovně, jelikož je to kniha z časového období, kdy lidé smýšleli diametrálně jinak, než my dnes a některé pasáže jsou velmi kontroverzní, že tak mstivého a sadistického boha kvůli tomu nemohu milovat a ctít. Také kniha obsahuje plno podobenství, občas i logických a banálních chyb, že brát něco takového doslovně už kvůli tomu je šílenství. Zároveň ale mě kniha velmi ovlivnila a nad životem díky ní budu už navždy přemýšlet jinak, protože mi otevřela bránu do duchovního světa a jsem za to zároveň vděčný a vím, že ateistou nikdy nebudu. V knize se objevuje i plno zajímavých pasáží, i mouder, které mohou posloužit k inspiraci i dnes. Tato kniha by měla být ale interpretována pouze jako kniha se zajímavými příběhy, jako nahlížíme dnes třeba na severskou, římskou či řeckou mytologii a nikdy se z toho nemělo stát náboženství, jelikož každý si z toho vybírá jen to, co mu nejlépe poslouží k jeho demagogii. Je to pořád jen a pouze kniha, na které nemůžeme stavět své životy a názory, jen protože je tam napsáno, že to tak bůh řekl.

Cípísek2022
Cípísek2022
21.02.2023 5 z 5

Bible mě provází od dětství. Ateista nejsem a do kostela zajdu, jen tak pro klid a mír duše. Do knihy knih se občas začtu, když život pobolívá. Rozhodně však od četby neočekávejte pohodlné čtení. Co pasáž to přemýšlení, co je tím vším myšleno. A přemýšlení také bolí. . Ano, blaze člověku, co našel moudrost...

Fideidefensor
Fideidefensor
18.01.2023 5 z 5

Základ naší civilizace. Myslím si, že minimálně Nový zákon by měl rozhodně být v povinné četbě. Je neuvěřitelné, jak si 2000 let staré dílo zachovává, a věřím, že i vždycky zachovávat bude, svou relevanci. Bible je čtivá, poučná, povznášející, vykupující. Nevím, Bibli prostě musí přečíst každý, to je povinnost, každého civilzovaného člověka. Ekumenický překlad, který jsem četl já, je navíc přístupný, krásný a já jej vřele doporučuji.

Štěpinambura
Štěpinambura
27.12.2022 5 z 5

Dobrá kniha - pilíř.

sabina5156
sabina5156
26.12.2022 4 z 5

Takže úvodem bych začala něčím faktografickým. Kniha je výsledkem dlouhého procesu kanonizace (což je postupné skládání jejích částí dohromady), ačkoli, její oficiální čísti jsou pouze dvě, tedy Starý Zákon a Nový zákon. Bible jako taková pochází z cca z desátého století před naším letopočtem. Dále, životy samotných apoštolů zajímavé jsou, jejich evangelia už příliš ne. Další velmi důležité upozornění je, že bibli nelze číst, lze ji pouze studovat. Je jako každý jiný náboženský dokument a přináší nám stále pouze takové svědectví, které si nelze ověřit. Lze k ní tedy přistupovat dvěma způsoby. Je to kniha, která ovládá smýšlení o světě cca 2 miliardám lidem na celém světě. Nebo ji můžeme vnímat jako jeden z věřících a považovat ji za "Milostný vzkaz boží, který byl zaslán do našich rukou aby utěšil naše duše v životě zdejším". Některé příběhy jsou krásné, samozřejmě miluji příběh o Babylonské věži či Šalamounův a královnin ze Sáby. Výpovědní hodnota pro mě, jako pro nevěřícího je ovšem v dnešní době nulová. Nelze ale knize upřít její hodnotu v historickém kontextu, kdy gramotnost a kultura se k nám dostávaly pouze skrze náboženství - způsoby jakými se to dělalo, ano, to je na pováženou. Já jsem toho názoru, že pakliže křesťanství vznikalo stejným způsobem, jaký můžeme nalézt v této knize plné ušlechtilého návodu na lidské jednání (že to všichni v historii pochopili správně, že?) tak to byla jen zcela obyčejná sekta nepříliš vzdálená od dnešních Svědků Jehovových a podobným sklepních kluboven. Na to se ale historie neptá. Každý by si měl v této knize najít vlastní hodnotu a smýšlet o ní primárně srdcem. Víra v boha může být i výsada, nicméně já jsem velmi ráda, že jsem ji poctěna nebyla. Raději bych s dovolením zůstala u klidného nihilismu - a Bible mi to dovoluje mimochodem. A ještě, doporučuji film "Pozemšťan" z roku 2007, velmi zajímavý vhled do vnímání náboženského vnímání světa.

Clivicus
Clivicus
09.08.2022 5 z 5

Dnešní kritika bible vám nejjasněji ukáže kvalitu této knihy, resp. a správně těchto knih. Většina kritik se zabodne do pár bodů bible a nezdá se, že by se snažila jít hlouběji a podrobně rozebrat.
Lidem přečetším prvních pět knih Mojžíšových se nezdájí příběhy být skutečnými historickými událostmi, poněvadž jimi vskutku nejsou. Ale pohrdávat biblí, protože se některé příběhy doslova neuskutečnily, je jako odsuzovat Julii a Romea, ba to je jako zavrhovat všechnu literaturu. Ne každá pravda musí být doslovná. Pozorně si přečtouce zejména Genesis, zjistíte, že se tato kniha snaží skrze fikci (ano fikci) zjevit morální pravdu.
Dnes by vám samozřejmě obětování zvířat Bohu přišlo primitivní a zbytečné, málokdo si však uvědomí, že se zde jedná o psychologizaci obětí (jež lidem trvala desetitisíce let k stvrzení), které musíme provést v našem životě (abychom se stali lepšími, to, co nyní překáží, musí shořet. Taktéž chci-li něco mít v budoucnu, musím to nesníst nyní).
Nový Zákon (mám na mysli evangelia) je literární skvost, jehož hlavním hrdinou je učitel, mesiáš a zároveň svatá osoba, neboli Syn Boží. Ježíšova slova dala světu cosi nezopakovatelného ani těmi nejhlubšími filosofickými pojednáními, vše je násobeno skutečností, že Ježíš Nazaretský byl opravdovou historickou osobou.
Kralická čeština je zprvu náročná, ale lze
jí brzy zvyknout.
Lidé, kteří si myslí, že bible je nějaká fantasy bajka sepsaná k ovládání žen, otroků a menšin, potlačování vědy a genocídám, nemájí naprosto žádné ponětí o historii, literatuře a náboženství. Jejich hodnocením bych se chutě vyhnul, jak např. demonstruje pan Cojekomupotom.

Cojekomupotom
Cojekomupotom
20.06.2022 odpad!

Četl jsem kdysi dávno, pouze ze zvědavosti. Klasickou Bibli Kralickou. Slovy Sklepáků: kdybych já napsal něco takovýho, taky bych se pod to nepodepsal ...velmi nekvalitní rádobyfantasy kniha, po staletí přepisovaná tak, jak se to zrovna církvi hodilo do krámu. Berete-li ji jako takovou, přidejte si hvězdičku. Jaká zvěrstva se ve jménu této knihy pohádek děla snad nemusím připomínat. Celé to stojí na chybných premisách. Lidé stvořili boha, nikoliv naopak. Nevadí. Ale když si představím, jak by byl svět hned krásnější místo, kdybychom Bibli nahradili třeba takovým Silmarillionem od Tolkiena... P. S. Božebožebože, pane Legens; potkat mne váš Béďa, zrovna radost by ze mne nejspíš neměl, nevadí; ale jinak ano, krom` jiného jsem existence převážně z vody a bílkovin, která trvá na tom, že "klasická" Bible je složena převážně ze smyšlených příběhů a více či méně záměrných chyb v překladech a přepisech. Za to, jak byla a je zneužívána nemůže, leč bylo a je nebezpečné vnímat ji jinak, než jako to, čím je- knihou pohádek. Prokažte si službu, přečtěte si toho Tolkiena... a pak klidně házejte dál cool intelektuální urážky mým směrem, diký
P.P.S. Afektovaná čeština pána nade mnou nemění nic na faktu, že příběhy typu Adam a Eva měli dva syny, jeden zabil druhého, ale nějaký zázrakem spolu posléze pravděpodobně měli nekrofilně incestní homosexuální styk, z něhož dalším zázrakem vznikl zbytek lidstva, tadá! jsou o ničem.

Kabuky
Kabuky
30.05.2022 5 z 5

Kvalitní historický pramen.

leny.wood
leny.wood
24.04.2022

Kdybych se mohla vrátit v čase, pak rozhodně do doby a k těm, kteří Bibli vymysleli, protože takovou fantazii nemá/neměl nikdo.

a304
a304
24.03.2022 5 z 5

(SPOILER) Teď! Anebo nikdy?.../ 24.3.2022 Šebestián/ vzkaz k modlitbě. Šiřte to. Svou svatou knihu jsem dostala dávno a dávno od kamarádky, ne všemu dokážu lehce porozumět, ale doporučuji, na lhostejnost čas není.

K.Katynska
K.Katynska
06.03.2022 5 z 5

Prostě Kniha knih. Elementární základ západní kultury. Měl by se s ní seznámit každý.

tomas1291
tomas1291
14.01.2022

Tohle vypadá jako suverénně nejkomentovanější kniha na tomto serveru. Tak jo. Bible mi pravděpodobně zachránila komplikovaný vztah s otcem (Malachiáš), za což jsem jí vděčný, jinak bych tady asi už nebyl, a cca 10 let pro mě byla směrodatným kompasem. (Teď je to Pokrm bohů Terence Mckenny.) Pořád si myslím, že je to Hospodinovo slovo, ale lidi všechno pokazí...

Update: Bibli jsem si koupil znovu, naposled a doufám, že to spolu vydržíme až do konce času...

tomas2002
tomas2002
05.12.2021

V rámci studia náboženství, jsem se s chutí ponořil do čtení nejen Bible, ale i Koránu, Satanské bible (zkrátka, z každého koutku vše).
Jakožto mladý člověk utvářející si pohled na svět bych rád znal obě strany, než si sám udělám pohled.

Nutno říct, že Bible obsahuje pasáže u kterých bych si nudou vpravil kulku do hlavy, ale i pasáže, z kterých mi jde mráz po zádech a které v mnohém nemají na nejlepší současná fantaskní díla. Například Zjevení Janovo. Nemyslím to hanlivě, Bibli považuji za opravdu cennou literární a nadneseně historickou památku. Určitě bych nedoporučil, jako nějaký návod k morálce (Bible je plná násilí, zastrašování, strachu, vyhlazování, vražd...), ale jako zajímavost to určitě nemusí být špatné. Především zajímavosti z oblastí rozšiřování a zakládáních evropských kultur a podobně.

Doporučuji také Bibli číst spolu s Židovskou válku Flavia Josefa a apokryfními evangelii. Je pár míst, kde se vzájemně doplňují, jindy si zas odporují... jak kdo chce. :)

Víla
Víla
04.11.2021 5 z 5

Vždycky se najdou lidé, kterým nepřipadá zvláštní, že dva tisíce let před vynálezem mikroskopu někdo znal hygienické zásady s tehdy neprokazatelným dosahem, zakázal příbuzenské křížení bez znalosti genetiky nebo přišel s vysoce funkčními univerzálními příslovími (třeba Po ovoci poznáš strom). Nejstarší opisy Bible pocházejí ze starověku, ale až ve 20. století se přišlo na to, že maso a mléko zkonzumované zároveň odbourává vápník (košer zásady ze Starého Zákona).
Jsou v ní nepřesnosti – například osm set lidí se kopím opravdu na jeden zátah zabít nedá. Jenže Bible sestává z mnoha knih a na její reprodukci se hodně podíleli opisovači.
Někomu nic neříká slovo "podobenství". Humorné jsou příklady z historie, kdy se lidé hádali, či přímo vraždili (5. přikázání "Nezabiješ") zda přijímat či nepřijímat "tělo Páně" (myslím, že Ježíš mluvil v podobenstvích).
Příběh o Adamovi a Evě je podobenství (co připomíná strom, co had? Co se stalo, když se strom a had octli u sebe? Eva neodolala). Starý Zákon je psán velmi decentně, jen IQ lidí se od Starověku zas tak moc nezvýšilo, jak lze pozorovat. Docela by mě zajímalo, co má u toho příběhu co dělat dovětek k hadovi, že se bude plazit v bídě po zemi. Holt opisovači...

AlexStark
AlexStark
16.10.2021 5 z 5

Antihrdinové novými hrdiny. Tohle není Marvel. S tímhle se můžete ztotožnit.

Oblíbené lekce:
Nejezte ze stromu poznání dobra a zla - nesuďte na dobré a zlé, nebo budete vyhnáni z Ráje.
Přijměte svůj kříž - přijměte svůj život, jakobyste si ho vybrali a opakujte lekci č.1, zapřete sám sebe a následujte mě.

Kniha, která je skutečně alfa a omega, obsahuje totiž vše. Kdo vidí, viď, kdo slyší, slyš.

"Ale věda řekla, že svět za sedm dní stvořen být nemo..".

:-)

Nyangumi
Nyangumi
02.10.2021 3 z 5

Nejsem věřící, takže hodnotím jako každou jinou knihu. Starý zákon mě moc neoslovil, nový jsem přečetla celý. Líbily se mi úvahy a určitá životní moudrost, která se v knize nalézá. Doporučuji nový překlad Bible21 čte se snadno a najdete ji ke stažení i v audioverzi.

ArkAngel
ArkAngel
24.09.2021 3 z 5

Není snad více žánrově heterogenní knihy, než je Bible. V ní najdete mýty, biografické texty a jak s nadsázkou říkám pasážím popisujícím výrobu svícnu nebo domů - manuály z Ikei. Číst Bibli není snadné a záleží jen na vás, jak velkou váhu budete přisuzovat jednotlivým pasážím. Pro někoho je Bible snůška lží a nesmyslů, pro jiného zase pravda pravdoucí. Za sebe mohu říct, že obsahuje něco od obojího. Jsou tu mnohá pravidla podporující zabíjení ostatních a další podobné věci, ale také moudra, která ve větší míře přináší buď Kniha Přísloví nebo jednotlivá podobenství, jichž Ježíš užívá. Jeho příběh je však velmi zkreslen, aby mohl být vykreslen jako božská bytost, což je velmi zcestné. Jako hledající mystik jsem chtěl alespoň jednou Bibli přečíst celou, abych pochopil křesťanský úhel pohledu na věc a ten se mi vůbec nelíbí.

Bloney
Bloney
11.09.2021 5 z 5

Bible. Kniha naplněná násilím, láskou, strachem, extází, smrtí, životem, brutalitou, milosrdenstvím, odsouzením, moudrostí, střízlivostí, opojením, hloupostí, krásou, filosofií, mystériem, profánností, náboženskou vlažností i fanatismem, pravdou i lží... Zkrátka je to kniha života. Krátkozraké jsou výtky některých, kteří Bibli odsuzují jako knihu plnou násilí a nemorálnosti. Zapomněli asi na to, že to člověk je tvor násilí a nemorálnosti a že život je plný utrpení, které i my sami rádi plnými hrstmi rozdáváme. Také zapomněli na to, že člověk biblický není jen člověkem hlavy řezajícím, je také člověkem lásky a horoucí oddanosti pravdě a spravedlnosti.
Biblický Bůh je také mnohem větší záležitostí, než se může zdát. Je to Otec, Syn, Duch, ale také je V oblaku Skrytý, naprosto Zjevný, naštvané žárlivé dítě, YHWH, Jsoucí, nejsoucí, panteistický, soudce, odpouštějící, Pravda, národní Izraelská modla, krutovládce, zákonodárce, miláček, ženich, tyran... Bible prostě a jednoduše nezavírá oči před hrůzností existence, před děsivostí světa a člověka, ale zároveň káže neoblomnou naději, která je schopná přežít holocaust, káže poetiku světa a krásu lidského života a člověka. Je to kniha života takového, jaký je. Náročná kniha, ale kniha, jejíž jediné písmeno, slovo či věta jsou schopné uzdravit národy.

P.S. Měl jsem tu čest být vyučován základy biblické řečtiny a číst z řeckého originálu Nového zákona. Nejsem nějaký expert, ale i já se svými omezenými znalostmi poznám, jak tristní je novozákonní Český Ekumenický překlad (1972). Čte se to dobře, ale úroveň věrnosti originálu mě děsí (což je prý v kontrastu s velmi dobrým starozákonním překladem). Někde, ale ne všude, alespoň uvedou správný překlad v poznámkách pod textem, ale nemělo by to být správně již v samotném textu?

Morbidus
Morbidus
04.09.2021

Jako u každého filozofického či naučného spisu nehodnotím počtem hvězd; komu by chyběly, nechť si přimyslí 3 kusy.
Nejde o lehké čtení; nestačí jen rozumět smyslu slov (číst), ale také text chápat. Problémem pak může být zub času, díky kterému je čtenáři děj i historické pozadí hůře srozumitelné - což ale vzhledem k úctyhodnému stáří spisů nevidím jako nutný zápor. Naopak je to zajímavá sonda do životů a myšlení lidí ve vzdálených dobách. A krásně se zde ukazuje, že lidské postoje jsou i po staletích stále stejné...
Na druhou stranu jsou přístupy k některým ožehavým tématům dávno přežité. Jinde zase mnohé uvedené věci nadpřirozeného charakteru jasně vidím jako metafory či logicky vysvětlitelné záležitosti. Ve výsledku zde tedy z mého pohledu nějaká berlička v podobě Boha není třeba; ano, kdysi tento myšlenkový abstrakt měl své opodstatnění, dnes mi však už takto podaný smysl příliš nedává.
Nevidím tuto knihu nutně jako náboženský spis; pojednává hlavně o myšlenkách a postojích lidí své doby. Starý zákon kombinuje historii s určitým kodexem „normalizujících“ pravidel (čímž poněkud nešťastně rozdělí lidi na „dobré“ a „špatné“). Nový zákon pak tato ustanovení upravuje či vyvrací. Zde se nemohu zbavit dojmu, že apoštolové svého mesiáše plně nepochopili a na jeho poselství tak adekvátně navázali až někteří pozdější filozofové.
Konec rouhání. Knihu bych doporučil tomu, kdo si ji chce přečíst.

martin_aston
martin_aston
11.04.2021 5 z 5

Veriaci nemá Bibliu asi nikdy prečítanú. Ale raz a kompletne sa podarilo. Niekde dala odpovede, niekde skôr položila nové otázky.
Biblia je čítanie na celý život.

mirektrubak
mirektrubak
29.03.2021

Je to podivný pocit, přesunout Bibli do kolonky Přečtené knihy. Formálně to platí, jistě, o víkendu jsem se dočetl na poslední řádek 2. knihy Makabejské, takže už jsem měl každý verš Bible alespoň jednou v životě před očima. Takže přečteno. Přesto nemám pocit, že jsem teď s Biblí skončil, zpátky do police nepůjde, to si myslím, že se už nestane nikdy. A navíc: cítím, že jsem to mnohdy nebyl já, kdo četl, ale že to bylo minimálně vzájemné. Já že mám přečtenou Bibli? Ne, spíš se mi zdá, že hlavní autor Bible má přečteného mě :-)

Je to podivný pocit, pokoušet se psát komentář k Bibli. Hm. Určitě bych mohl zmínit části, které ještě čekají na to, že mě blíže osloví někdy v budoucnu (Zjevení Janovo, Numeri, Přísloví...), také bych mohl vyzdvihnout svá zvlášť oblíbená místa (něžná Rút, spravedlivě rozhořčený Ámos, samozřejmě 13. kapitola listu Korintským atp.). Ale protože je Bible živým Slovem, tak každé hodnocení je hodnocením neustále se proměňujícího vztahu a zůstává nenapravitelně dočasné, nedostatečné – jako bych vyfotografoval tančícího člověka a chtěl si namlouvat, že z jedné takto vytvořené fotky mohu získat přesnou informaci o zachyceném pohybu.

Mám vztah nejen k Bibli jako biblickému textu. Mám vazbu i k té konkrétní Bibli, kterou mám teď a tady před sebou. Dostal jsem ji někdy před více než třiceti lety od svojí babičky (která si ještě o pár let dříve prosadila můj křest :-). V době svojí puberty jsem ale takový dárek rozhodně neocenil, do kostela jsem tehdy nechodil, Boha jsem považoval za feudální přežitek a určitě bych byl mnohem spokojenější, kdybych poměrně značnou částku 180 Kčs (za kterou by koncem osmdesátých let byly čtyři tuzemské dlouhohrající desky nebo dva kartony cigaret) dostal pěkně na ruku. Ne, vztah jsem k ní neměl tehdy a neměl ani dlouho potom. Ale... přestože jsem se za dobu svého dospívání mnohokrát stěhoval, často narychlo, často nalehko, a na různých místech jsem zanechával řadu jiných knih a různých dalších věcí, z nějakého důvodu jsem si babiččinu Bibli nikdy přibalit nezapomněl. Jako bych už tehdy, ve svých pohanských letech, nějak tušil, jak vzácná pro mě jednou bude.
Babička už je dávno na věčnosti, ale stejně mám často pocit, jako bychom si Písmo četli spolu.

knih-o-mol
knih-o-mol
27.03.2021 5 z 5

čtení bible je náročné a je třeba číst s otevřenou myslí. Moudrý člověk ji vidí jako šanci k získání moudrosti, laskavý člověk manifest laskavosti, omezenec v ní najde omezenost židů a křesťanů, sadista navod k mučení, rasista návod nebo dokonce požadavek k vyhlazení celých národů, včetně žen a dětí. A ja, člověk co se rád zasměje, jsem objevil tuto diskusi a zasmál se.

hana.lana
hana.lana
19.03.2021 5 z 5

Kniha knih.

Sklenička
Sklenička
06.03.2021

Když Starý zákon člověk čte jako fantasy, je to docela fajn čtení.

Elprofesor
Elprofesor
04.03.2021

Kniha minulosti, která vděčí za svou slávu historickým náhodám a okolnostem... možná díky za to, ale svět jede dál.