Bible

Český ekumenický překlad knihy knih - Bible. Tradice českého překladu biblického textu je velmi stará a v tomto ohledu se můžeme srovnávat s velkými kulturně vyspělými zeměmi. V době, kdy byla celá Bible přeložena do češtiny, mělo svůj překlad do mateřského jazyka jen pět zemí. První české překlady biblického textu vznikaly v klášterech a obsahovaly bohoslužebné texty – především žalmy a evangelia. K nejvýznamnějším českým překladům nepochybně patří Bible kralická (1579-1594) z protestantského prostředí a Bible svatováclavská (1677-1715) z prostředí katolického. Oba překlady byly velmi oblíbené a dlouho používané. Jejich jazyk však byl již pro čtenáře 20. století stále vzdálenější. Byly sice snahy o revizi kralického překladu, ale brzy se ukázalo, že tato cesta není možná. Počátky ekumenického překladu: V roce 1961 se shromáždila skupina 8 kazatelů ČCE kolem prof. M. Biče a začala s překladem Starého zákona. K této skupině brzy přistoupili zástupci dalších církví a tento tým byl pak opravdu ekumenický – 27 členů z šesti církví. Vedle této skupiny se kolem prof. J. B. Souška shromáždila ekumenická skupina překladatelů Nového zákona. Po jeho úmrtí (r. 1972) skupinu vedl prof. J. Mánek. Práci na překladu biblického textu předcházela práce na konkordanci, která vycházela tiskem v letech 1954-1967 a práce na slovníku. Práce překladatelských týmů: Obě skupiny překládaly z původních jazyků, ale překladatelé nepochybně přihlíželi i ke starým překladům, zvláště k Septuagintě a Vulgátě. Na začátku bylo nezbytné stanovit si pracovní zásady a zajistit potřebnou literaturu. Překladatelé se pravidelně scházeli a na tyto schůzky si připravovali překlad i výklad textu. Každý dostal na starost určitou kapitolu nebo část biblického textu. Tu pak přeložili, přepsali na stroji (pro každého) a ve společném zasedání se probíralo slovo za slovem a věta za větou. O sporných místech nehlasovali, ale s textem pracovali tak dlouho, až dosáhli jednomyslnosti. Starozákonní komise pracovala více konkordantněji, novozákonní komise převzala způsob překladu dynamické ekvivalence. Tzn. překládat podle smyslu, nikoliv slovo za slovem. Lze tedy do jistí míry říci, že sz komise vypracovala studijní překlad a nz komise překlad misijní. Určitým nedostatkem obou překladů je nejednotnost v překladu vlastních jmen. Pomoc překladatelům: Překladatelé se setkávali nejdříve jednou měsíčně v Praze, ale ukázalo se výhodnější setkávat se v některém sboru. V tomto ohledu byly sbory ČCE velmi vstřícné a překladatelé se tak mohli setkávat v Opatově, Libici, Lysé nad Labem, Poličce, Brně aj. Sbory poskytly prostředí i klid na práci. Potřebné výlohy si překladatelé nejdříve zajišťovali sami a dělili se rovným dílem. Později překladatele podporovala Synodní rada a Ekumenická rada církví. Velkou pomocí byla i podpora zahraničních církví. Zejména Porýnské evangelické církve a Skotské presbyterní církve. Pomocí byly i zkušenosti překladatelských poradců Spojených biblických společností. Vydávání jednotlivých svazků překladu: Prvním vydaným textem byla Genese, která vyšla v roce 1968. Ve stejném roce vyšel 14. svazek – dvanáct proroků. Postupně pak vycházely další svazky. Jednotlivé svazky s obsáhlým komentáře ke starozákonním knihám a poznámkami k novozákonním knihám vycházely v nakladatelství Kalich. Vycházely tak, jak byl překlad připravený k tisku, ne podle řazení v Bibli. Jako polední vyšel svazek 13. Ezechiel – Daniel v roce 1984. V roce 1985 byl pak ještě vydán svazek s deuterokanonickými knihami (Apokryfy). Tento svazek má úvody k jednotlivým knihám a poznámky. Komentář prof. M. Biče k těmto knihám vyšel v r. 1996. Samostatně byly znovu vydány výklady k překladu starozákonních knih. I. svazek (Genesis-Deuteronomium) vydal v r. 1991 Kalich; ostatní svazky postupně vydalo Karmelitánské nakladatelství: II. (Jozue-Ester) 1996; III. (Jób-Píseň písní) 1998; IV. (Izajáš-Malachiáš) 1998; V. (knihy deuterokanonické) 1996. Nový zákon s výkladovými poznámkami vydala ČBS v roce 1991. Vydání celého překladu v jednom svazku: V jednom svazku vyšel celý překlad bez komentářů (bez deuterokanonických knih) k 400. výročí vydání prvního svazku Bible kralické v roce 1979 (vydalo Biblické dílo Ekumenické rady církví v ČSR). Vydání s deuterokanonickými knihami vydala v roce 1987 Charita (s vročením 1985). Tomuto vydání předcházela velká revize překladu. Druhou revizi překladu připravili překladatelé v letech 1998-2000. Této úpravě předcházela výzva ČBS k připomínkám textu překladu. Na tuto výzvu přišla celá řada připomínek, a každé z nich překladatelé věnovali pozornost. V této úpravě vychází text od r. 2001. Nakonec slova prof. M. Biče: Stáli jsme pod ochranou Nejvyššího. Jemu budiž čest a chvála, že nepřestával chránit naše ekumenické společenství a žehnal mu. Bez jeho ochrany a požehnání bychom své dílo nebyli zdárně dokončili....celý text

https://www.databazeknih.cz/images_books/25_/25175/bible-25175.jpg 4.2619
Žánr:
Duchovní literatura, Náboženství, Historie
Vydáno:, Česká biblická společnost
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (141)

Přidat komentář
essterkaa
13. září

Boží slovo, co bych víc psala.

Michonne
25. srpna

Hleď tedy, ať světlo v tobě není tmou.
Lukáš 11:35

Milos603
22. srpna

Jeden z nejvýznamnějších textů jaký máme k dispozici, jen je třeba zahodit ideologický pohled. Neexistuje jiná možnost jak číst texty staré 2 000 – 3000 let, možná více a mít je doma v poličce, přeložené, vytištěné, připravené ke čtení, a že těch textů je hodně, až moc. Pokud někdo nečte nějaké upravené pohádkové vydání, které se dá přelouskat za pár dnů, tak poctivý překlad těžkého a kostrbatého textu je i čtenářsky práce spíše na měsíce než na týdny. Já jsem měl vydání asi 100 let staré a vážící cca 10 kg, možná i víc. Představa, že to bude číst každý je iluze, ale kdo si tu práci, ne vždy příjemnou, dá a ponoří se do textů judaizmu a křesťanství zjistí, že celá naše kultura čerpá z uvedeného a je hodnotově na ní založená. Také jsou to dějiny lidského myšlení, rodinného i trestního práva, představ o světě kolem nás, o vzniku vesmíru atd. Jinak to bude číst náboženský horlivec, jinak fanatik a jinak člověk s kritickým myšlením. Ten poslední se nakonec naučí a obohatí nejvíce.

Základní myšlenové pozice a východiska pro čtení bible:

1. Věřící – některý to nebude číst vůbec, jiný si přečte zejména Nový zákon – evangelia, pokud se začte do Starého zákona, bude vědět, že čte prastaré texty, kterými se už neřídí. Pokud dospěje k pochybnostem a nebezpečným (kacířským) otázkám, nechá si to vysvětlit knězem, teologem, jinou autoritou. Svoji víru nechce čtením zpochybnit, ale utvrdit a to jisté „barevné brýle“, kterými to čte, předpokládá. Jinak to nejde.

2. Fanatik – text čte a vykládá doslovně, nechápe souvislosti, hledá tam spíše potvrzení své agresivity, negativního postoje k životu a k lidem. Tento pseudověřící je velmi - velmi nebezpečný, naštěstí kolem nás moc takových magorů není. Zatím.

3. Neinformovaný a spíše nevěřící nebo hledající člověk, kterému někdo řekl, že je to slovo boží, kniha knih, svatá pravda a domnívá se, že si přečte ta největší moudra ve svém životě. Pokud tento člověk začne číst tuto knihu jako úplně neinformovaný, po pár stranách bude zhrozen a zhnusen, vražděním, neuvěřitelnými nápady všech aktérů děje, popisem nesmyslných podrobností, nesrozumitelným textem, někdy nelogičností textu, rozpory v tvrzeních, z dnešního pohledu snad i nemravností ve srovnání s tím, co pod mravností chápeme dnes. Knihu buď nedočte, nebo jí dočte, ale bude navždy zhnusem a otráven. Ze svého pohledu má tento člověk vlastně pravdu. O všech rozporech, absurditách, nesrovnalostech mezi biblí a současnou vědou a poznáním nebo i současnou podobou mravnosti a hlavně o rozporech v samotné bilbli, je možné napsat knihu stejně tlustou nebo ještě tlustší než je vlastní bible. Každý si takové psaní může vyzkoušet, ale tento kritický pohled na text měl smysl hlavně před mnoha staletími, kdy vše ovládala církev a bylo třeba zbořit dogmata. Dnes už je svět naštěstí někde jinde.

4. Alespoň mírně informovaný člověk, nemusí to být odborník, který čte staré texty bez jakýchkoliv předsudků ať už pozitivních nebo negativních, stejně jako se čtou texty nějakého faraona z egyptské pyramidy. Je třeba vědět, že se jedná o sbírku textů psaných různými lidmi, které vznikaly v různých dobách, které odpovídají tomu, co si mysleli lidé i několik tisíc let dozadu. Později texty někdo spojil a dal dohromady jako knihu. Pak je možné najít v textech hodně moudrosti, historie, poučení i zajímavostí.

Gordonlord
17. červenceodpad!

Tento komentář místní inkvizice zlikvidovala již : 2x

Na začátek vzkaz pro adminy : Vzhledem k absenci děje v knize můj komentář neobsahuje spoilery. Malé výňatky z obsažených událostí za spoiler být ani považovány nemohou a dále můj komentář názor na knihu obsahuje. Také se v něm neskrývá nic závadného, na rozdíl od knihy samotné.Tak to na mě s mazáním, nebo přesouváním příspěvku do diskuze už nezkoušejte.

Vzhledem k tomu, že můj komentář k Bibli stál někomu za smazání, rozhodl jsem se ho zde pro velký úspěch reprízovat, alespoň do té doby, než se ho zdejší inkviziční tribunál opět rozhodne zamést pod koberec, stejně jako se to celá staletí dělalo s těmi, kdož se opovážili nesouhlasit se slovem božím :

Nejstarší a zároveň nejhorší fantasy, jaké jsem kdy četl !

Kniha nemá žádnou kladnou postavu - pouze jednu zápornou a tou je Bůh, kterému se zde přezdívá také "Hospodin" a proto mu tak v mém slohovém cvičení budu říkat i já.

Hospodin je všemocný, nehmotný diktátor, který po celé ploše knihy jen přikazuje, zakazuje a vraždí každého, kdo se mu znelíbí. V celé knize jsem marně hledal nějakého favorita, kterého bych mohl považovat za hlavního hrdinu. Všichni se zde chovají jako bezmyšlenkovití roboti - bezduché prázdné nádoby, které jen čekají, jak o jejich osudu rozhodně vrchní tyran Hospodin, což je vážně dost obskurní. No a vlastně záporných postav je tu povícero - například Noe. To se jednou Hospodin rozhodl, že se mu vše živé z nějakého důvodu znelíbilo, tak se rozhodne - jako správný záporný parchant - všechen život na zemi vyhladit. Jako svého komplice si vybere Noeho, který se ukáže jako bezcitná, lidská zrůda, když na nabídku ke spolupráci na masové genocidě všeho živého automaticky kývne, aniž by hnul brvou a jako správný vypatlaný magor se jen ptá "jak a kdy". Tady mi Hospodin a Noe připomínají Hitlera a Göringa. Dokonalá paralela. Noe se jako hovado předvede i později, když se ožere jak prase a nahatý usne na podlaze. Jeho synové ho ve spánku přikryjí dekou a on za to později jednoho z nich pošle do otroctví. To už se mi z hlavních hrdinů fakt zvedá žaludek.

Hospodin ovšem válí stále dál - v jedné kapitole zde dokonce terorizuje faraona, a aby dosáhl svých politických cílů, rozhodne se zabít každého prvorozeného ve faraonově zemi. Co tak strašného každý jeden z nich provedl, že zasloužil hrdelní trest ? To tě ovšem, milý čtenáři, vůbec nemusí zajímat - Bůh tak prostě rozhodl, tak skloň hlavu a poslouchej jeho vůli. A takhle už je to dál se vším.

Samozřejmě Hospodina vůbec nezajímá, že vraždí nevinné, v této fázi své krutovlády totiž ještě zastává zákon "oko za oko, zub za zub", který spolu s další snad miliardou nařízení vandruje do hlavy lidem na zemi. A protože Hospodin očividně nemá žádné kamarády, tak neustále opruzuje zejména Mojžíše
- který má stejně jako všechny ostatní postavy v této knize v hlavě úplně vylízáno a poslouchá tyrana na slovo. Hospodin vymýšlí skutečně příšerné voloviny, takže si zde můžete přečíst o tom, jak je hrooozně důležité jíst jen nekvašený chleba, což zde opakuje pořád a pořád dokola až do zemdlení - jinak vás dle svých směrnic rovnou sejme - nebo nekonečné staťě jeho zákonů o tom, jak se mají hoblovat prkna na oltář, jaký rozměr mají mít šrouby, jak dlouhé mají být trámy, jak přesně vyřezávat ornamenty a jak se při tom mají dělníci tvářit a prostě celá takhle kupa hospodinových kravin připomíná akorát tak manuál k zahradní pergole od IKEA.

A protože ho Mojžíš neumí poslat do pr****, tak ty jeho nesmysly stále poslouchá a na slovo plní. A stejně tak vandruje i do dalších lidí.. "Zabij vlastní děti !" "Není problém Hospodine. Kdy a kde ?" "Tak, udělej to hned, je to úplně ok, ale hlavně u toho nežer kvašenej chleba, to je nejvíc důležitý !"

No a protože ani sám Hospodin těm volovinám co ostatním rve do hlavy nevěří, tak své zákony mění podle toho, jak se mu to zrovna hodí do krámu. Takže z "oko za oko, zub za zub", je v druhé části knihy "nastav druhou tvář" a tak dále.

Celou dobu co jsem četl o tom, jak Hospodin všem gumuje hlavy a zabíjí na potkání jsem čekal, kdy se konečně objeví nějaký kladný hrdina a toho vymaštěného vraždícího zmetka sejme - avšak nedočkal jsem se. Skutečně traumatizující prvek příběhu.

Ale on tady vlastně ani žádný příběh není. Jen to jen nekonečná kupa totalitních, xenofobních výmyslů, nařízení a rozmarů jednoho nehmotného magora. Nemá to děj, nemá to nic.

I v jiných kapitolách se Bůh zjevuje různým dalším postavám, které nemají žádnou osobnost ani žádné vlastní uvažování a jen slepě poslouchají Hospodinovy rozkazy. Jako příběh, román, nebo kniha to už skutečně nefunguje. Nemá to ani naprosto žádnou morální hodnotu. Celé to na mě působí jako příručka k ovládnutí prostého lidu, za účelem naučit masy absolutní a bezvýhradné poslušnosti k tyranům, bez kladení jakýchkoliv otázek. Tohle mohlo zabírat možná před dvěma tisíci lety na prostou hloupou lůzu, ale dnes to může fungovat jen jako krásná představa ve vlhkých snech Kim Čong Ila, protože takhle mizerně napsaný paskvil plný nelogického uvažování jeho protagonistů a absurdních situací, nemůže přesvědčit ani pětileté děcko se silnou mentální retardací.

A korunu tomu všemu nasadí omletá storka o Jéžíšovi, která se ukáže jako dokonalá vymejvárna mozků, když si ji zde budete moct přečíst hned několikrát, a pokaždé v téměř stejné podobě. Takhle dobře a dokonale vám palici nevymyje ani teleshopping s Horstem ve dvě ráno na Tv Hovna.

Jo - a hlavně bacha na ten kvašenej chleba !

Bible je skutečně brak braků !

A ještě na okraj ...pro všechny, kterým pravda dokáže hnout žlučí - zachovejte se jako správní věřící a alespoň se tenhle odlišný názor na váš blud pokuste zničit a zadupat tím jediným způsobem, co vám tu po zákazu upalování zbývá ...tlačítko "nahlásit" je hned vpravo nahoře ;-)

TipsyChipsy
26. června

Myslela jsem, že je to něco posvátného, ale když jsem si to přečetla, tak je to všechno tak nechutné. Bůh vraždí lidi, židi zrazují a podvádějí, bratři zradí bratra, židé vraždí jiné národy, pak se vraždí mezi sebou... Takže jsou potřeba kolem toho další výkladové knihy jako talmud a midraše a moudré eseje... Místo přiznání, že je to jen krutá mytologie. Ale co se mi líbilo, že to jsou v ekumenickém překladu dobře čtivé jednoduché texty.

vlkodlaq
20. červnaodpad!

Na počátku bylo slovo, a to stálo za prd. Každý má právo věřit čemu chce. Já věřím v krásný svět bez církví a s lidmi, kteří přemýšlí.

kní
10. června

Bibli jsem si před pár dny chtěla přinést z naší knihovny, která je - v komoře. I šla jsem tam bez brýlí, vyšplhala se na židli a když jsem se naklonila a stoupla si na špičku levé nohy, tak se mi ji z nejvyššího regálu podařilo vydolovat. Když jsem se vrátila, usedla do křesla a zabrejlila, zjistila jsem, že ta kniha není Bible, ačkoli je na deskách kříž, ale Jednotný katolícky spevník (s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov)... Kde ta naše bible sakryš může být? Zahleděla jsem se maně do regálu s knihami u kterého to moje čtecí křeslo je - a aj! - ona tam tiše ležela a čekala, až k ní pozvednu zraky.
To jednou někdo zazvonil u našich panelákových dveří (7. patro) - a dal mi ji. A odešel.
Je to ta z roku 1984 (EKUMENICKÝ PŘEKLAD - PŘELOŽILY EKUMENICKÉ KOMISE PRO STARÝ A NOVÝ ZÁKON - VYDALA EKUMENICKÁ RADA CÍRKVÍ V ČSR V PRAZE VE SPOLUPRÁCI SE SPOJENÝMI BIBLICKÝMI SPOLEČNOSTMI V LONDÝNĚ - VYTIŠTĚNO PÉČÍ EVROPSKÉHO PRODUKČNÍHO FONDU VE STUTTGARTU).
Já Bibli nikdy nečetla. Ani číst nechci. (A pokud čistě hypoteticky bych ji musela někdy přečíst, myslím, že bych na ni sdílela názor s doktorkou Arrowayovou z knihy Kontakt od Carla Sagana...) Přinesla jsem si ji kvůli knize Muži, kteří nenávidí ženy. Abych se podívala, jestli Larsson nekecal. Jestli tam to 32016, 32109, 30112, 32027 a 32018 je. A je. Třetí kniha Mojžíšova. Tresty.
... ráda bych věděla, kolik lidí bylo ve jménu této knihy zabito, zavražděno, umučeno. Může ji v tomto jiná trumfnout?

Sási
24. května

Příběhy pastevců z doby bronzové, na kterých je krásně vidět, jak se postupem času měnil pohled lidí na Boha. Zjednodušeně řečeno se dostáváme od antropomorfní formy, která lidem do všeho kecá a komanduje je, až k jakési transpersonální a nekonečně "moudré a vševědoucí" podobě, jenž v Novém Zákoně pro změnu promluví k lidem jen jednou („Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“). Mluvím samozřejmě jen o "Bohu Otci", neboť o trojjedinosti se vedou spory dodnes.

molt
15. května

Řekl jsem si, že to do narozenin dočtu (mám asi dva a půl měsíce), což je poměrně odvážný termín. Jsem věřící a tak má pro mě Bible obrovský význam (tak asi na 1000000/5), ale i pro nevěřící se kterými se stýkám to je atraktivní (žalmy se dobře rapují.)

DagonCZ
04. května

Jako pořád zůstanu pravověrným ateistou a rozhodně bych na tom nepostavil náboženství. Ale jako, byla to sranda. Sex, vraždy, intriky, incest, morbid, fantasy, drak, jezdci apokalypsy, obři, židovský Herkules, vraždění oslí čelistí, smrt, incest, smrt, smrt, smrt a pořád samá smrt. Prakticky je to starší Hra o Trůny.

Eorin
04. dubna

nelze hodnotit..
A ve shrnutí - je to prakticky příběh o Otci, který se snaží dostat své děti zpět domů.

katushah
31. března

Nejvíc se mi líbí Zjevení. Schválně čekám, jestli se to někdy vyplní. :)

IchLiebeLesen
05. března

Vytrvejte v cestě k Bohu .
V Bibli jsem pokaždé našel motivaci.

EliškaPeř
11. února

Skvělý překlad!
Bible 21 se mi čte výrazně lépe než jiné překlady.

robertpoch
07. února

Nejdůležitější kniha mého života (toliko ale první, tedy starší část samozřejmě)

madonna6956
06. únoraodpad!

Boj se Boha, měj strach a nerespektuj ostatní, pokud v Boha nevěří.
Myslím si, že Bible je snůška dogmat obsahující šovinismus, rasismus, netoleranci, homofobii, misogynii, atd...
Spousta lidí tuhle knihu berou jako ponaučnou příručku, podle které mají žít svůj život. Nedokážu rozumět tomu, že tak sadistickému dílu plné nenávistných informací se může říkat kniha knih.
Myslím si, že je důležité začít revoluci. Jestli chceme, aby tu na světě bylo hezky a abychom se tu tolerovali, tak musíme nejdřív zvážit, jaké jsou naše hodnoty.

Můžu věřit v energii/Boha/Vesmír jak chci a nepotřebuji k tomu žádné náboženství.

macek8
02. února

Písmo svaté je kniha knih. Nechápu jak jí někdo může hanit. A už vůbec mi hlava nebere skutečnost, že někteří lidé tvrdí, že je to snůška nesmyslů a zvrácených příběhů, které jen zapříčinily všechno zlo ve světě...Neříkám, že nevěřící člověk je hloupý člověk, prostě si zatím nenašel k Bohu cestu, ovšem hloupý je ten, který si myslí, že věřící jsou hlupáci. Ano v Bibli jsou občas drsné příběhy, ovšem ty mají lidem ukázat, že zlo opravdu na světě je! Příběhy nám mají názorně ukázat všechny možné tváře zla a umět je předem odhadnout a zatratit. Zároveň nám ukazují, že Bůh vše vidí a dřív nebo později každá špatná věc vyjde najevo a bude potrestána. V Bibli se skrývají všechna moudra světa a všudypřítomná Boží milost. Byla psána před tisíci lety a je stále aktuální a ohromně poučná. A k tvrzení, že Bible a křesťanská víra může za všechno zlo v dějinách lidstva, bych chtěla jen říct, že tito lidé ani za mák neznají a nerozumějí historii. Protože kdyby ji znali, nikdy by tohle netvrdili. Křesťanství je naopak velmi mírové náboženství, které hlásá lásku mezi lidmi, dobro, spravedlnost a pacifismus. Nebýt křesťanství, byli bychom dlouhou dobu necivilizovaní barbaři. Dokonce by se neuchovala ani vzdělanost a kultura antického starověku. To jenom dobrá vůle mnichů v klášterech, kteří všechna díla antických autorů opisovali, může za to, že dnes o antice něco víme! O křesťanském kulturním přínosu (gotika, baroko) ani nemluvě. Křížové výpravy, třicetiletá válka apod. se sice vedly ve znamení kříže, ovšem ten kříž a víra byla jen zástěra ke skutečným úmyslům mocichtivých vládců, kteří chtěli rozšiřovat svá území a urvat nějakou kořist, k čemuž zneužili víru. Vidíte? Byli jsme to zase my LIDÉ, kteří z víry udělali zlo, ne víra, ta za nic nemůže. A navíc nejhorší války v dějinách se vedly ve jménu racia=rozumu, poté co vzniklo osvícenství. Jako příklad mohu uvést napoleonské války, sedmiletá válka, války o dědictví rakouské, války o dědictví španělské, vybíjení amerických indiánů, otroctví a s tím související občanská válka v USA, první světová válka a samozřejmě nejhorší válka v dějinách - druhá světová válka. Tyto války už se ani náhodou nevedly v duchu náboženství! Byly to čistě světské války, a přece nejtragičtější v dějinách, ve kterých šlo hlavně o peníze a nadvládu nad světem vyplývající ze zvrácených myšlenek některých lidí, kteří propadli zlu. Takže, vážení, lidé páchali, páchají a budou páchat zlo vždycky a nemůže za to žádná víra ani žádné jiné přesvědčení!
Z toho vyplývá, že než budete kritizovat náboženství a věřící lidi, tak se nejprve pořádně zamyslete.
Omlouvám se za dlouhý komentář, prostě jsem se nechala unést.

tester
10. ledna

BIBLE je jako SCIFI. Kdo nemá s životem podle Bible osobní zkušenost neví dobře o čem se píše.
Číst SCIFI bez toho aniž bych viděl film je nesrozumitelné a nepochopitelné. Bez filmu se nemám čeho chytit. Nedovedu si nic představit. Pojmy, prostředí, postavy-jsem bez filmu úplně vedle. Hodnocení BIBLE bez osobních životních zkušeností je zavádějící.

tatafa
07. ledna

Kouzelná a velice zajímavá kniha, ve které je mnoho ponaučení, která jsou nadčasová, a která platila při vzniku Bible, ale ponaučit se z ní můžeme i dnes. Jediným nedostatkem je těžší jazyk především ve Starém zákoně. Přesto všem vřele doporučuji!!!

Noita
06. ledna

Nepřítele je třeba znát.
Člověk by si to měl přečíst, aby se zasmál, pobavil, zděsil,...
Škoda, že většina věřících k tomu přistupuje jako k licenčnímu ujednání - srolují na konec, odškrtnou "souhlasím". Bez přemýšlení.

Anja15
02.12.2016

bibli mám ráda
z bible se nečte bible se modlí

ferenc_had
18.10.2016

Denně si v Bibli čtu, mám doma více překladů. Vždy tam je něco co mi promluví do situace. Je to Boží slovo jen v něm musíme umět poslouchat.

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, 2. Kor 9:8

hlavanehlava
15.10.2016

Znáť Pán přemyšlování moudrých, že jsou marná.

lazarus
24.09.2016

Jako prehistorická relikvie zajímavé a občas skoro až poučné čtení, ovšem pokud jste toho správného vyznání, v opačném případě ztracený čas nad molochem splácaným z mnoha a mnoha bájí, příběhů a myšlenek, které nemají dohromady nic společného. V "bibli" nejde o náboženství, ani o mír. Nejde v ní o vůbec nic a už vůbec ne o náboženství. Náboženství je vybudováno kolem bible a ne naopak. Nejde v ní o lidskost, lásku, soucit. Ty jsou na jejím základě pouze pojmenovávány a normalizovány. Svět je díky ní bohatší o války, rasovou nenávist, všeobecný strach z toho druhého, jenž si "bibli" vykládá jinak, než já, potažmo my. V den kdy lidé prohlédnou a opustí tyto literární skvosty a jejich myšlenky a začnou používat svou hlavu, v ten den začne nová éra největšího predátora na Zemi. Potom možná zbude sdostatek financí na rozlet ke hvězdám a na expanzi našeho druhu. V opačném případě nám "pomáhej Bůh".

BookBurner
30.08.2016

Ezekiel 23:19/20 "Smilnila potom čím dál víc. Při vzpomínce na mládí prosmilněné v Egyptě se roztoužila po souložnících s údem, jako mají oslové, a s výstřikem jako koně."

10/10 četl bych znova :D

ManželéMannovi
25.08.2016

Jelikož někteří lidé nepochopili o čem ta kniha je a dávají odpad, tak já dám pět hvězd abych to trochu vyrovnal. Knihu neberu úplně vážně. Nejsem zcela věřící člověk a nikdo, kdo není křesťan ji nepochopí. Já se přiznám, že jsem v ní hledal chyby a nesmysly, kterých je tam hodně, zejména ve starém zákoně. viz. "a synové boží obcovali s lidskými ženami atd.." Tohle mě bavilo. Jako historik považuji za nutné ji minimálně jednou přečíst, udělat si úsudek a určitě ji nebudu hodnotit jako odpad.

Mann.

majklp
29.07.2016

Starý zákon nemám rád, ale je určitě potřeba jej taky znát. Nový zákon je v mnohém inspirativní a i když se to někomu nelíbí, měla by to být povinná četba - protože bez toho nelze pochopit dva tisíce let naší kultury. Když neznáte základy, mnohým věcem prostě neporozumíte a ani si je naplno nevychutnáte. Měla by být povinná četba, ať už se to někomu líbí nebo ne.
Zajímavé jsou i různé varianty - srovnání češtiny kralické Bible, ekumenického překladu i toho pro 21. století. Pořád váhám, který překlad je vlastně nejlepší číst.

šebory
28.07.2016

Moc se mi líbil starozákonní příběh o Lotově ženě, tuším, že to byla Lotova žena. Jak utíkala z hořící Sodomy, utíkala, ale ohlédla se a proměnila se v solný sloup. Tak si myslím, že by člověk měl jít stále životem kupředu s praporem To je jedno, nebo Nech to plavat. Není to tak těžký, jen člověk je naučený se furt nimrat v nějakých problémech, vině, studu atp. Ne! Jedu dál! To je blbý. No a co? Máš nějakej problém? To není moje věc. Zkrátka jedu. Neřešim, jedu.
Je to jeden z mnoha příběhů, napsat krátký komentář k Bibli je nadlidský výkon, tenhle příběh mi byl útěchou právě dnes.))No, někde jsem četla, že je dobré si vzpomenout na nejoblíbenější příběh či pohádku z dětství. Nejraději jsem měla pohádku o Adamovi a Evě, chtěla jsem ji vyprávět od své tety vždy, když nás navštívila. Ale dost o mně. Chci říct, že se nedomnívám, jako mnozí učení filozofové a možná i teologové, že zakázané ovoce je vstupem do bran vědění či vědomí apod. Myslím, že Adam a Eva pouze dospěli. A stali se možnými rodiči, stejně jako Bůh. A tuto možnost uskutečnili. Bůh jako dobrý otec je vyhnal.

Pamatuji si, že ve škole (husitské škole) se pan Blahoslav Hruška zamyslel a řekl: Snad jednou někdo rozluští symboliku Mariina panenství. No, ano, také nás učili, že Ježíš měl staršího bratra! Jak z toho? Myslím, že to má znamenat jediné: Ježíš se nenarodil z vůle lidské, ale boží. Chápete? Mně to přijde jasný.

Nový zákon je příběh člověka: proměnit vodu ve víno: jak žít život? Jak pro měnit vodu ve víno, stejně tak chůze po vodě: co jiného je život, o kterém víte že se skončí smrtí, než chůze po vodě a kříž, smrt sama, čeká nás to všechny.

A nakonec demokracie: Slovo se stalo tělem.

MM1979
13.07.2016odpad!

Není to moc čtivé... Hodně postav a nesouvislý děj. Chybí zařazení do sekce sci-fi, fantasy, pohádky. Za mě palec dolu - znova bych to nečetl.

AllyKumari
12.07.2016

Vždy mne "baví", že se najdou lidé, kteří napadají náboženské knihy s argumentem, kolik zla podnítily. Lidé, kteří v sobě nosí zlo, existují v každém náboženství - a také v ateismu. Kdo chce páchat zlo, vždycky si najde důvod a záminku. To už jsme na poli filozofie, kde se hádáme, zda je lidskou přirozeností zlo či dobro. Jako křesťanka jsem si naprosto vědoma, kolik zla se napáchalo ve jménu křesťanství, a jiných náboženství. Ale jsem si i vědoma zla, které páchají lidé bez vyznání - a není o nic menší.

Proč se však nikdy nikdo nepozastaví nad tím, kolik dobrého a krásného tato kniha inspirovala? Jak obrovské civilizační zásluhy má? Naše "svobodomyslná" Evropa dneška stojí na světě, který z této knihy vycházel. Pokud nejste věřící, vnímejte Bibli jako historickou studii. I tak je nesmírně cenná a zaslouží si úctu. To je vše, co bych chtěla do této diskuze říci.