Bible

od:


KoupitKoupit eknihu

Český ekumenický překlad knihy knih - Bible. Tradice českého překladu biblického textu je velmi stará a v tomto ohledu se můžeme srovnávat s velkými kulturně vyspělými zeměmi. V době, kdy byla celá Bible přeložena do češtiny, mělo svůj překlad do mateřského jazyka jen pět zemí. První české překlady biblického textu vznikaly v klášterech a obsahovaly bohoslužebné texty – především žalmy a evangelia. K nejvýznamnějším českým překladům nepochybně patří Bible kralická (1579-1594) z protestantského prostředí a Bible svatováclavská (1677-1715) z prostředí katolického. Oba překlady byly velmi oblíbené a dlouho používané. Jejich jazyk však byl již pro čtenáře 20. století stále vzdálenější. Byly sice snahy o revizi kralického překladu, ale brzy se ukázalo, že tato cesta není možná. Počátky ekumenického překladu: V roce 1961 se shromáždila skupina 8 kazatelů ČCE kolem prof. M. Biče a začala s překladem Starého zákona. K této skupině brzy přistoupili zástupci dalších církví a tento tým byl pak opravdu ekumenický – 27 členů z šesti církví. Vedle této skupiny se kolem prof. J. B. Souška shromáždila ekumenická skupina překladatelů Nového zákona. Po jeho úmrtí (r. 1972) skupinu vedl prof. J. Mánek. Práci na překladu biblického textu předcházela práce na konkordanci, která vycházela tiskem v letech 1954-1967 a práce na slovníku. Práce překladatelských týmů: Obě skupiny překládaly z původních jazyků, ale překladatelé nepochybně přihlíželi i ke starým překladům, zvláště k Septuagintě a Vulgátě. Na začátku bylo nezbytné stanovit si pracovní zásady a zajistit potřebnou literaturu. Překladatelé se pravidelně scházeli a na tyto schůzky si připravovali překlad i výklad textu. Každý dostal na starost určitou kapitolu nebo část biblického textu. Tu pak přeložili, přepsali na stroji (pro každého) a ve společném zasedání se probíralo slovo za slovem a věta za větou. O sporných místech nehlasovali, ale s textem pracovali tak dlouho, až dosáhli jednomyslnosti. Starozákonní komise pracovala více konkordantněji, novozákonní komise převzala způsob překladu dynamické ekvivalence. Tzn. překládat podle smyslu, nikoliv slovo za slovem. Lze tedy do jistí míry říci, že sz komise vypracovala studijní překlad a nz komise překlad misijní. Určitým nedostatkem obou překladů je nejednotnost v překladu vlastních jmen. Pomoc překladatelům: Překladatelé se setkávali nejdříve jednou měsíčně v Praze, ale ukázalo se výhodnější setkávat se v některém sboru. V tomto ohledu byly sbory ČCE velmi vstřícné a překladatelé se tak mohli setkávat v Opatově, Libici, Lysé nad Labem, Poličce, Brně aj. Sbory poskytly prostředí i klid na práci. Potřebné výlohy si překladatelé nejdříve zajišťovali sami a dělili se rovným dílem. Později překladatele podporovala Synodní rada a Ekumenická rada církví. Velkou pomocí byla i podpora zahraničních církví. Zejména Porýnské evangelické církve a Skotské presbyterní církve. Pomocí byly i zkušenosti překladatelských poradců Spojených biblických společností. Vydávání jednotlivých svazků překladu: Prvním vydaným textem byla Genese, která vyšla v roce 1968. Ve stejném roce vyšel 14. svazek – dvanáct proroků. Postupně pak vycházely další svazky. Jednotlivé svazky s obsáhlým komentáře ke starozákonním knihám a poznámkami k novozákonním knihám vycházely v nakladatelství Kalich. Vycházely tak, jak byl překlad připravený k tisku, ne podle řazení v Bibli. Jako polední vyšel svazek 13. Ezechiel – Daniel v roce 1984. V roce 1985 byl pak ještě vydán svazek s deuterokanonickými knihami (Apokryfy). Tento svazek má úvody k jednotlivým knihám a poznámky. Komentář prof. M. Biče k těmto knihám vyšel v r. 1996. Samostatně byly znovu vydány výklady k překladu starozákonních knih. I. svazek (Genesis-Deuteronomium) vydal v r. 1991 Kalich; ostatní svazky postupně vydalo Karmelitánské nakladatelství: II. (Jozue-Ester) 1996; III. (Jób-Píseň písní) 1998; IV. (Izajáš-Malachiáš) 1998; V. (knihy deuterokanonické) 1996. Nový zákon s výkladovými poznámkami vydala ČBS v roce 1991. Vydání celého překladu v jednom svazku: V jednom svazku vyšel celý překlad bez komentářů (bez deuterokanonických knih) k 400. výročí vydání prvního svazku Bible kralické v roce 1979 (vydalo Biblické dílo Ekumenické rady církví v ČSR). Vydání s deuterokanonickými knihami vydala v roce 1987 Charita (s vročením 1985). Tomuto vydání předcházela velká revize překladu. Druhou revizi překladu připravili překladatelé v letech 1998-2000. Této úpravě předcházela výzva ČBS k připomínkám textu překladu. Na tuto výzvu přišla celá řada připomínek, a každé z nich překladatelé věnovali pozornost. V této úpravě vychází text od r. 2001. Nakonec slova prof. M. Biče: Stáli jsme pod ochranou Nejvyššího. Jemu budiž čest a chvála, že nepřestával chránit naše ekumenické společenství a žehnal mu. Bez jeho ochrany a požehnání bychom své dílo nebyli zdárně dokončili....celý text

https://www.databazeknih.cz/images_books/25_/25175/bible-25175.jpg 4.1711
Orig. název:

Bible Svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona (1000)

Žánr:
Duchovní literatura, Náboženství, Historie
Vydáno:, Česká biblická společnost
více informací...
Nahrávám...

Přidat zajímavost

Zajímavosti (17)

Bible je pravděpodobně nejrozporuplnější kniha světa. Hlásá odpuštění i zákon oko za oko, zub za zub. Hlásá svobodu i otroctví. Hlásá lásku k bližnímu i znásilňování. Nabízí ráj po smrti, ale žena, která byla znásilněna, je nečistá a jde do pekla nebo do očistce. Biblické postavy dostaly desatero, které nedodržují a nejsou za to vždy potrestány. Bible staví lásku k bohu a Ježíši nad lásku k dítěti, rodičům, partnerům. Žena je popisována jako podřadná bytost, která má na shromážděních mlčet, může být prodána a koupena, může být znásilňována a pokud byla znásilněna, má být ukamenována, protože zneuctila dům otce (ne matky, jen otce). (vlkodlaq)


Bible pokládá základy k Islámskému právu šária: "Jestliže však byla ta řeč pravdivá a u té dívky nebylo shledáno, že je panna, tedy vyvedou dívku ke vchodu do domu jejího otce, mužové jejího města ji ukamenují a zemře, neboť tím, že smilnila v domě svého otce, dopustila se v Izraeli hanebnosti. Tak odstraníš zlo ze svého středu." (vlkodlaq)


Bible propaguje otroctví: Zde zase mluví Hospodin k Mojžíšovi: Otrok a otrokyně, které budeš mít, ať jsou z pronárodů okolo vás; z nich si budete kupovat otroka a otrokyni. Také si je můžete koupit z dětí přistěhovalců, kteří u vás pobývají jako hosté, a z čeledi těch, kteří jsou u vás, z dětí , které zplodí ve vaší zemi; ti budou vaším vlastnictvím. (Leviticus 25) (vlkodlaq)


Mojžíš dostal od Boha desatero přikázání, ve kterém stojí "NEZABIJEŠ", hned na to rozkázal zabít všechny děti mužského pohlaví a všechny ženy, které poznaly muže. . "Mojžíš se však rozlítil na vůdce vojska, na velitele nad tisíci a nad sty, přicházející z vojenské výpravy. Vytkl jim: „Cože jste nechali naživu všechny ženy? Právě ony daly Izraelcům podnět k věrolomnosti vůči Hospodinu ve věci Peórově podle slov Bileámových, takže na pospolitost Hospodinovu dolehla pohroma. Nyní zabijte z dětí všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním. Všechny děti ženského pohlaví a ženy , jež nepoznaly muže a neobcovaly s ním, nechte naživu pro sebe. (Numeri 31) (vlkodlaq)


Bible neuznává práva žen. 6 Ženě řekl: „Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.“ (Genesis 3) (vlkodlaq)


Bible je (v různých jazycích a verzích) se čtyřmi miliardami kopií nejtištěnější knihou světa, vzhledem ke způsobu distribuce ale není nejprodávanější, tou je s pěti sty miliony prodaných výtisků Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. (vlkodlaq)


O Bibli se často mylně tvrdí, že se jedná o nejnákladnější knihu světa. Pokud bychom však brali v potaz jeden náklad (počet výtisků z jedné série), prvenství nedrží Bible, ale Mein Kampf s těžko uvěřitelným (ale doloženým) nákladem 12 000 000 kusů. (vlkodlaq)


O bibli se často mylně tvrdí, že se jedná o nejstarší tištěnou knihu na světě, není tomu ale tak. Nejstarší tištěnou knihou je ještě mnohem starší Diamantová sútra. (vlkodlaq)


Bible je jako mapa. Studovat ji ještě neznamená, že se dostaneme do cíle. Je třeba nasednout do auta, nastartovat a jet podle ní. Řekl: U. Parzany (Mirkajetu)


Bible není jen nejprodávanější kniha,ale také nejkradenější kniha na světě...,A pak,že nepokradeš :D (SeverusSnape)


Že je bible nejprodávanější a nejznámější knihou světa asi nikoho příliš nepřekvapí. Pokud bychom ale ze všech biblí postavili silnici, po které můžete jet nejvyšší rychlostí 90 km/h, strávili bychom na cestách neuvěřitelné 4 měsíce. (terkavampir)


Janovo evangelium a Janovo zjevení nepochází od téhož autora. (VladimirTetur)


Dříve se věřilo, že prvních pět knih Starého zákona - Tóru, neboli 5 knih Mojžíšových, napsal sám Mojžíš, podle různých badatelů byly však v konečné podobě (na základě starších spisů a ústní tradice) napsány až v době Babylónského zajetí, tedy kolem 6. století před Kristem - Události z knihy Exodus se odehrávají pravděpodobně kolem roku 1200 př. Kr. (Benjo)


Knihu z NZ: Skutky Apoštolů napsal 'Lukáš', tedy autor Evangelia podle Lukáše. Poznáte to podle začátku obou knih - obě jsou věnovány jakémusi Theofilovi. (Benjo)


Bible se stala první tištěnou knihou (po vynalezení knihtisku). (Amarok)


Celá Bible byla přeložena do více než 450 jazyků; alespoň část Bible byla přeložena do více než 2000 jazyků. (HTO)


Bible obsahuje celkem 3 566 480 písmen, respektive 810 697 slov. (vhojta)