německá filozofie

štítky

35 knih


Tak vravel Zarathustra 83% Tak vravel Zarathustra 2002, Friedrich Nietzsche

Úryvok z textu: "Je jeden starý blud, a ten sa volá dobro a zlo. Okolo veštcov a vykladačov hviezd sa dosiaľ krútilo koleso tohto bludu. Kedysi sa verilo veštcom a vykladačom hviezd: a preto sa verilo, že " Všetko je o... více


Kritika praktického rozumu 84% Kritika praktického rozumu 1944, Immanuel Kant

Autor zde navrhuje univerzální racionální etiku, založenou na „kategorickém imperativu". více


Hegelova fenomenologie světa 100% Hegelova fenomenologie světa 2018, Tereza Matějčková

Autorka interpretuje Hegelovu Fenomenologii ducha jako popis cesty, na níž vědomí na každé „zastávce“ formuluje konkrétní model světa. V jednotlivých modelech se kříží deskripce i normativní nárok: modely slouží porozumě... více
Náboženství v hranicích pouhého rozumu 86% Náboženství v hranicích pouhého rozumu 2013, Immanuel Kant

V době, kdy text vyšel, byl již Kant proslulým filosofem, autorem trojice svých „Kritik“ (1781, 1788, 1790). V Kritice čistého rozumu shrnuje podstatu lidského tázání do tří otázek: Co mohu vědět? Co mám dělat? V co smím... více


Hegel 83% Hegel 1995, Peter Singer

Rozbor některých ústředních myšlenek Hegelovy filozofie. více


Tak pravil Nietzsche 72% Tak pravil Nietzsche 2022, Nathalie Prince

Objevte hlavní témata, kterými se zabývá kniha Tak pravil Zarathustra: překonání sebe sama, zpochybnění morálky založené na vině, protiklad radosti a zášti... Pojmy jako smrt Boha, nadčlověka a věčný návrat jsou prezento... více


Perfektnost techniky 100% Perfektnost techniky 2012, Friedrich Georg Jünger

Básník a esejista Friedrich Georg Jünger (1898–1977), mladší bratr spisovatele a filozofa Ernsta Jüngera (s jehož texty Chůze lesem či Na mramorových útesech se již mohli v překladu seznámit i čeští čtenáři), se ve svém ... více


Uměním k lidskosti: úvahy o jazyce a literatuře 75% Uměním k lidskosti: úvahy o jazyce a literatuře 2006, Johann Gottfried Herder

Ve výboru z všestranné tvorby německého polyhistora 18. století, přítele i soka Goetha a Schillerova, Johanna Gottlieba Herdera, má český čtenář poprvé příležitost seznámit se s autorovými úvahami o jazyce, literatuře a ... více


Problém vcítenia 100% Problém vcítenia 2021, Edita Stein (p)

Spis Problém vcítenia tvorí časť doktorskej práce nemeckej filozofky a rehoľníčky Edity Steinovej (1891 – 1942), ktorú v roku 1916 obhájila u Edmunda Husserla vo Freiburgu. Skúma v nej problematiku, ktorá bola v tom čase... více


Filosofie umění a náboženství a jejich vztah k mravnosti a státu 100% Filosofie umění a náboženství a jejich vztah k mravnosti a státu 1943, Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Schelling a Hegel 90% Schelling a Hegel 1986, Milan Sobotka

studie k světonázorovému a metodologickému vývoji v německé klasické filozofii. více


Studie k německé klasické filozofii 80% Studie k německé klasické filozofii 2001, Milan Sobotka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Štúrovci a Hegel 100% Štúrovci a Hegel 1996, Rudolf Dupkala

K problematike slovenského hegelianizmu a antihegelianizmu Z obsahu: Štúrovský variant hegelianizmu 1, Hegelianizmus Ľ. Štúra 2, Ohlas Hegelovej filozofie v názoroch J. M. Hurbana 3, Hegelovské motívy v tvorbe A. ... více


Dějiny a sebetvorba: Jacob Burckchardt jako Nietzschův modelový čtenář 80% Dějiny a sebetvorba: Jacob Burckchardt jako Nietzschův modelový čtenář 2019, Jakub Chavalka

Kniha si klade otázku, čím mohl u nás poněkud pozapomenutý kulturní historik Jacob Burckhardt imponovat mnohem slavnějšímu a známějšímu Friedrichovi Nietzschemu. První oddíl mapuje možnost pojmové a biografické blízkosti... více


Franz Rosenzweig 60% Franz Rosenzweig 1996, Tomáš Jeníček

Osoba Franze Rosenzweiga jakoby byla esencí myšlenkové atmosféry Evropy v období počátku 20. století, kdy se křesťanská filosofická tradice prolínala s židovstvím. Navazuje na své velké předchůdce Kanta,Hegela a Schellin... více


O výchově 80% O výchově 1931, Immanuel Kant

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti 60% Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti 2004, Jaroslav Hroch

Kniha obsahuje přehled filosofické hermeneutiky od přelomu 18. a 19. století až do současnosti. více


Herderova filosofie kultury 80% Herderova filosofie kultury 2015, Martin Bojda

Herder a německé osvícenství Kniha přináší syntetické znázornění myslitelského odkazu Johanna Gottfrieda Herdera, jedné z největších a nejplodnějších osobností německé kultury, v kontextech duchovního světa německého ... více


Věky světa 80% Věky světa 2002, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

Kniha Věky světa představuje spolu se spisem O lidské svobodě významný dokument k tzv. střední fázi Schellingova myšlenkového vývoje. Svou programovou koncepcí filosofického mýtu formuluje tento spis nový typ idealistick... více


Theodicea přirozenosti - Lessing, Reimarus, Goeze 100% Theodicea přirozenosti - Lessing, Reimarus, Goeze 2017, Martin Bojda

V roce 1774 vydal G. E. Lessing první z řady fragmentů z monumentálního díla „Apologie neboli obranný spis pro rozumné ctitele Boha“, na němž přes čtvrt století v tichosti pracoval hamburský učenec H. S. Reimarus a jež p... více


Goethova fenomenologie - Studie k osvícenskému myšlení přírodního a kulturního zprostředkování 60% Goethova fenomenologie - Studie k osvícenskému myšlení přírodního a kulturního zprostředkování 2020, Martin Bojda

Johann Wolfgang von Goethe je znám jako přední představitel německé literární tradice a novověké evropské kultury vůbec. V německém prostředí už o něm existuje nepřeberné množství literatury, v Čechách však samozřejmost ... více


Štěstí a vůle k dobru. Pokus o etiku 80% Štěstí a vůle k dobru. Pokus o etiku 1998, Robert Spaemann

Pokus o nalezení etického základu, který by objasnil dualismus eudaimonismu a universalismu. ISBN 80-86005-01-0 je chybné, správné ISBN 80-86005-70-4 není v knize uvedeno. více


Bernard Bolzano a jeho kruh 100% Bernard Bolzano a jeho kruh 1935, Eduard Winter

Podrobný životopis pražského filosofa Bernarda Bolzana z pera sudetoněmeckého historika, který tak složil hold svému soukmenovci. Biografie má hodnotu nejen jako nejvydatnější zdroj informací o Bolzanově životě, ale je t... více


Bláznivý den profesora Kanta % Bláznivý den profesora Kanta 2023, Jean Paul Mongin

Kratší ilustrované vyprávění originálním způsobem prezentuje hlavní myšlenku jednoho z nejznámějších německých filosofů. Co mohu vědět? Co bych měl dělat ? V co mohu doufat? V Královci přísný profesor Kant odpověděl na t... více


Kierkegaardovská renesancia 0% Kierkegaardovská renesancia 2016, Peter Šajda

Filozofia, náboženstvo, politika Kierkegaardovská renesancia je dobový názov veľkej vlny záujmu o Kierkegaardovo myslenie v nemecky hovoriacom svete v prvej polovici 20. storočia. V tomto období sa nemecké kultúrne pr... více


Logika ako veda I. 0% Logika ako veda I. 1986, Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Duchové dějiny: v kontextu české a evropské historiografie 0% Duchové dějiny: v kontextu české a evropské historiografie 2019, Mikuláš Čtvrtník

Kniha se zaobírá historiografickým směrem duchových dějin, jak se rozvíjely zejména v německém prostředí pod názvem Geistesgeschichte a v české historiografii pak jako duchové dějiny koncipované Zdeňkem Kalistou. Duchové... více


Kantova praktická metafyzika 0% Kantova praktická metafyzika 2017, Ondřej Sikora

Tématem knihy je syntetizující interpretace Kantovy ideje praktické metafyziky, o níž lze hovořit také jako o ideji metafyziky dobré vůle. Tato idea je rozpracována zejména v Kantově Kritice praktického rozumu, ale do ji... více


Hra jako symbol světa 0% Hra jako symbol světa 1993, Eugen Fink

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Štúrova filozofia života: Kapitola z dejín slovenskej filozofie 0% Štúrova filozofia života: Kapitola z dejín slovenskej filozofie 1941, Dimitrij Ivanovič Čiževskij

Autor si kladie za úlohu vysvetliť a oboznámiť čitateľa s iným uhlom pohľadu na život a filozofiu Ľudovíta Štúra, ako tomu bolo doteraz. Vymedzuje základné pojmy Štúrovho života a neskôr v samostatnej kapitole pojednáva ... více


Politické myšlení Karla Jasperse 0% Politické myšlení Karla Jasperse 2020, Martin Bojda

Kniha přináší u příležitosti 50. výročí úmrtí Karla Jasperse syntetický výklad jeho myšlení a působení prostřednictvím jeho političnosti. Jaspers se stal jedním z nejvlivnějších moderních německých filozofů nejprve jako ... více


Schleiermacherova teorie zprostředkování 0% Schleiermacherova teorie zprostředkování 2015, Martin Bojda

Kniha přináší novou, v českém prostředí první monografickou interpretaci myšlení Friedricha Schleiermachera prostřednictvím kategorie zprostředkování. Tuto kategorii ukazuje u Schleiermachera jako svorník (pohybu) myšlen... více


Dějiny filosofie VII.: Od Fichteho k Nietzschemu 0% Dějiny filosofie VII.: Od Fichteho k Nietzschemu 2023, Frederick Copleston

Sedmý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Fredericka Coplestona s podtitulem Od Fichteho k Nietzschemu se zabývá německou filosofií devatenáctého století. více


Nemecká filozofická terminológia 0% Nemecká filozofická terminológia 2015, Renáta Kanichová

Koncepčným zámerom práce je vyplniť medzeru v oblasti lingvistického výskumu terminologic-kého fondu filozofie a vytvoriť metodologickú platformu pre aplikovaný lingvistický výskum filo-zofickej terminológie. Terminologi... více


Nietzscheova filosofie 0% Nietzscheova filosofie 1900, Henri Lichtenberger

Popis knihy není zatím k dispozici. více