doba stěhování národů

štítek, 18 knih


GótovéGótové2002, P. Heather

Kniha anglického historika je dosud nejnovějším pokusem o zpracování dějin Gótů, národa, který hluboce zasáhl do evropské historie na sklonku antiky a počátku středověku. S využitím posledních poznatků z oblasti archeolo... více


Období stěhování národů: Od roku 192 do roku 731Období stěhování národů: Od roku 192 do roku 7311998, k. autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Stěhování národů a východ Evropy: Byzanc, Slované a ArabovéStěhování národů a východ Evropy: Byzanc, Slované a Arabové2006, J. Bednaříková

Kolektivní dílo pracovníků Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně navazuje na velice úspěšnou práci J. Bednaříkové Stěhování národů, jež vyšla již ve dvojím vydání. Jestliže tato kniha se zabývala především děj... víceStěhování národůStěhování národů2003, J. Bednaříková

Dávným a dnes jen obtížně překonávaným nedostatkem české historiografie je fakt, že se přespříliš soustřeďovala na dějiny národní na úkor dějin evropských a světových. Proto nám dosud chybí původní práce o řadě klíčových... více


Archeologie pravěkých Čech. 8, Doba římská a stěhování národůArcheologie pravěkých Čech. 8, Doba římská a stěhování národů2008, E. Droberjar

Tento svazek chronologicky uzavírá řadu Archeologie pravěkých Čech. Pojednává o archeologické náplni doby římské a doby stěhování národů, tj. rozmezí let asi 40/25 př. Kr. až 560/570 po Kr. více


Podzimní čas mocné říšePodzimní čas mocné říše2004, J. Bednaříková

Podzimní čas mocné říše čerpá svůj námět z jedné z nejdramatičtějších i nejromantičtějších etap světových dějin, z doby kdy vyvrcholilo velké stěhování národů. Vyprávění se přitom snaží ponořit do atmosféry dávno minulé... více


Věk barbarůVěk barbarů2005, E. Droberjar

První kniha, která se snaží poodhrnout roušku nad temnou dobou stěhování národů v českých zemích. Hluboké změny a zmatky této doby hluboce zasáhly do vývoje celého kontinentu a připravily půdu pro vznik nové Evropy. Přes... více


Pád říše římskéPád říše římské2011, M. Grant

Pád říše západořímské byl jedním z nejvýznamnějších přelomů v celé historii lidstva. Ještě sto let před touto událostí vládl Řím mocné říši, střežené mohutnou armádou. To vše za pouhých sto let vzalo za své. Západořímské... více


Interakce Gótů a římského impéria ve 3.–5. století n.l.Interakce Gótů a římského impéria ve 3.–5. století n.l.2008, S. Doležal

Publikace se zabývá historií kmenového svazu Gótů od jeho nejasných počátků na přelomu letopočtu až po usazení části Gótů v římské Galii v roce 418. Autor sleduje kontakty a vztahy Gótů (jako společenství i jako jednotli... více


HunovéHunové1999, E. A. Thompson

Rekonstrukce dějin zaniklého kočovného národa, který svou expanzí vyvolal stěhování národů v Evropě a uspíšil zánik Říše římské. Spekulace o původu Hunů. Jejich obraz v dílech antických autorů. Dějiny hunských nájezdů... více


BarbařiBarbaři2008, T. Jones

V knize se autoři pokusili vyvrátit obecně zažitou představu, že Římané ostatní národy výrazně převyšovali, a proto se jim podařilo vytvořit velké impérium. Tento názor se rozšířil, neboť většina historických pramenů byl... více


Gótské dějiny / Římské dějinyGótské dějiny / Římské dějiny2012, Jordanes

Autor gótských (Getica) a římských dějin (Romana), sepsaných kolem roku 550 n. l., stojí na pomezí mezi dvěma epochami. O jeho životních osudech není mnoho známo vyjma faktu, že se sám hrdě hlásil k příslušnosti ke germá... více


Attila: Barbarský kráľ, ktorý vyzval na súboj RímAttila: Barbarský kráľ, ktorý vyzval na súboj Rím2007, J. Man

John Man sa na základe rozsiahlych ciest po stopách Attilových výbojov ako aj bohatých skúseností s výskumom nomádskych tradícií v Strednej Ázii usiluje odhaliť človeka stojaceho za mýtom a priblížiť nám Attilu takého, a... více


Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na MoravěEncyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě2002, E. Droberjar

První souborná encyklopedie o archeologii Germánů, doby římské a stěhování národů u nás. V návaznosti na již vydané encyklopedie Keltů (J. Waldhauser) a Slovanů (M. Lutovský) přináší text jak soupis nejdůležitějších loka... více


Morava na sklonku antikyMorava na sklonku antiky1982, J. Tejral

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1 2 >

Doporučené štítky

Germáni barbaři Slované, slovanství archeologie - Čechy doba římská historie Amerika starověký Řím Hunové středověk