doba stěhování národů

štítek, 15 knih


Gótové

Gótové

2002, P. Heather

Kniha anglického historika je dosud nejnovějším pokusem o zpracování dějin Gótů, národa, který hluboce zasáhl do evropské historie na sklonku antiky a počátku středověku. S využitím posledních poznatků z oblasti archeolo... více


Období stěhování národů: Od roku 192 do roku 731

Období stěhování národů: Od roku 192 do roku 731

1998, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Stěhování národů a východ Evropy

Stěhování národů a východ Evropy

2006, J. Bednaříková

Kolektivní dílo pracovníků Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně navazuje na velice úspěšnou práci J. Bednaříkové Stěhování národů, jež vyšla již ve dvojím vydání. Jestliže tato kniha se zabývala především děj... více


Stěhování národů

Stěhování národů

2003, J. Bednaříková

Dávným a dnes jen obtížně překonávaným nedostatkem české historiografie je fakt, že se přespříliš soustřeďovala na dějiny národní na úkor dějin evropských a světových. Proto nám dosud chybí původní práce o řadě klíčových... více


Barbaři

Barbaři

2008, T. Jones

V knize se autoři pokusili vyvrátit obecně zažitou představu, že Římané ostatní národy výrazně převyšovali, a proto se jim podařilo vytvořit velké impérium. Tento názor se rozšířil, neboť většina historických pramenů byl... více


Archeologie pravěkých Čech. 8, Doba římská a stěhování národů

Archeologie pravěkých Čech. 8, Doba římská a stěhování národů

2008, E. Droberjar

Tento svazek chronologicky uzavírá řadu Archeologie pravěkých Čech. Pojednává o archeologické náplni doby římské a doby stěhování národů, tj. rozmezí let asi 40/25 př. Kr. až 560/570 po Kr. více


Věk barbarů

Věk barbarů

2005, E. Droberjar

První kniha, která se snaží poodhrnout roušku nad temnou dobou stěhování národů v českých zemích. Hluboké změny a zmatky této doby hluboce zasáhly do vývoje celého kontinentu a připravily půdu pro vznik nové Evropy. Přes... více


Podzimní čas mocné říše

Podzimní čas mocné říše

2004, J. Bednaříková

Podzimní čas mocné říše čerpá svůj námět z jedné z nejdramatičtějších i nejromantičtějších etap světových dějin, z doby kdy vyvrcholilo velké stěhování národů. Vyprávění se přitom snaží ponořit do atmosféry dávno minulé... více


Gótské dějiny / Římské dějiny

Gótské dějiny / Římské dějiny

2012, Jordanes

Autor gótských (Getica) a římských dějin (Romana), sepsaných kolem roku 550 n. l., stojí na pomezí mezi dvěma epochami. O jeho životních osudech není mnoho známo vyjma faktu, že se sám hrdě hlásil k příslušnosti ke germá... více


Pád říše římské

Pád říše římské

2011, M. Grant

Pád říše západořímské byl jedním z nejvýznamnějších přelomů v celé historii lidstva. Ještě sto let před touto událostí vládl Řím mocné říši, střežené mohutnou armádou. To vše za pouhých sto let vzalo za své. Západořímské... více


Attila: Barbarský kráľ, ktorý vyzval na súboj Rím

Attila: Barbarský kráľ, ktorý vyzval na súboj Rím

2007, J. Man

John Man sa na základe rozsiahlych ciest po stopách Attilových výbojov ako aj bohatých skúseností s výskumom nomádskych tradícií v Strednej Ázii usiluje odhaliť človeka stojaceho za mýtom a priblížiť nám Attilu takého, a... více


Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě

Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě

2002, E. Droberjar

První souborná encyklopedie o archeologii Germánů, doby římské a stěhování národů u nás. V návaznosti na již vydané encyklopedie Keltů (J. Waldhauser) a Slovanů (M. Lutovský) přináší text jak soupis nejdůležitějších loka... více


Morava na sklonku antiky

Morava na sklonku antiky

1982, J. Tejral

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Čechy v době stěhování národů

Čechy v době stěhování národů

1965, B. Svoboda

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Sťahovanie národov (454 - 568): Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a Slovania

Sťahovanie národov (454 - 568): Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a Slovania

2008, P. Bystrický

Z obsahu: 1, Huni 2, Gepidi 3, Ostrogóti 4, Longobardi 5, Heruli 6, Ostrogótska Itália 7, Longobardská ríša 8, Slovania 9, Avari, koniec sťahovania národov více