doba stěhování národů - štítek


Gótové

Gótové

2002, P. Heather

Kniha anglického historika je dosud nejnovějším pokusem o zpracování dějin Gótů, národa, který hluboce zasáhl do evropské historie na sklonku antiky a počátku středověku. S využitím posledních poznatků z oblasti archeolo... více


Období stěhování národů: Od roku 192 do roku 731

Období stěhování národů: Od roku 192 do roku 731

1998, . kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Stěhování národů

Stěhování národů

2003, J. Bednaříková

Dávným a dnes jen obtížně překonávaným nedostatkem české historiografie je fakt, že se přespříliš soustřeďovala na dějiny národní na úkor dějin evropských a světových. Proto nám dosud chybí původní práce o řadě klíčových... více


Stěhování národů a východ Evropy

Stěhování národů a východ Evropy

2006, J. Bednaříková

Kolektivní dílo pracovníků Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně navazuje na velice úspěšnou práci J. Bednaříkové Stěhování národů, jež vyšla již ve dvojím vydání. Jestliže tato kniha se zabývala především děj... více


Barbaři

Barbaři

2008, T. Jones

V knize se autoři pokusili vyvrátit obecně zažitou představu, že Římané ostatní národy výrazně převyšovali, a proto se jim podařilo vytvořit velké impérium. Tento názor se rozšířil, neboť většina historických pramenů byl... více


Archeologie pravěkých Čech. 8, Doba římská a stěhování národů

Archeologie pravěkých Čech. 8, Doba římská a stěhování národů

2008, E. Droberjar

Tento svazek chronologicky uzavírá řadu Archeologie pravěkých Čech. Pojednává o archeologické náplni doby římské a doby stěhování národů, tj. rozmezí let asi 40/25 př. Kr. až 560/570 po Kr. více


Gótské dějiny / Římské dějiny

Gótské dějiny / Římské dějiny

2012, . Jordanes

Autor gótských (Getica) a římských dějin (Romana), sepsaných kolem roku 550 n. l., stojí na pomezí mezi dvěma epochami. O jeho životních osudech není mnoho známo vyjma faktu, že se sám hrdě hlásil k příslušnosti ke germá... více


Věk barbarů

Věk barbarů

2005, E. Droberjar

První kniha, která se snaží poodhrnout roušku nad temnou dobou stěhování národů v českých zemích. Hluboké změny a zmatky této doby hluboce zasáhly do vývoje celého kontinentu a připravily půdu pro vznik nové Evropy. Přes... více


Podzimní čas mocné říše

Podzimní čas mocné říše

2004, J. Bednaříková

Podzimní čas mocné říše čerpá svůj námět z jedné z nejdramatičtějších i nejromantičtějších etap světových dějin, z doby kdy vyvrcholilo velké stěhování národů. Vyprávění se přitom snaží ponořit do atmosféry dávno minulé... více


Pád říše římské

Pád říše římské

2011, M. Grant

Pád říše západořímské byl jedním z nejvýznamnějších přelomů v celé historii lidstva. Ještě sto let před touto událostí vládl Řím mocné říši, střežené mohutnou armádou. To vše za pouhých sto let vzalo za své. Západořímské... více


Attila: Barbarský kráľ, ktorý vyzval na súboj Rím

Attila: Barbarský kráľ, ktorý vyzval na súboj Rím

2007, J. Man

John Man sa na základe rozsiahlych ciest po stopách Attilových výbojov ako aj bohatých skúseností s výskumom nomádskych tradícií v Strednej Ázii usiluje odhaliť človeka stojaceho za mýtom a priblížiť nám Attilu takého, a... více


Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě

Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě

2002, E. Droberjar

První souborná encyklopedie o archeologii Germánů, doby římské a stěhování národů u nás. V návaznosti na již vydané encyklopedie Keltů (J. Waldhauser) a Slovanů (M. Lutovský) přináší text jak soupis nejdůležitějších loka... více


Morava na sklonku antiky

Morava na sklonku antiky

1982, J. Tejral

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Čechy v době stěhování národů

Čechy v době stěhování národů

1965, B. Svoboda

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Sťahovanie národov (454 - 568): Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a Slovania

Sťahovanie národov (454 - 568): Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a Slovania

2008, P. Bystrický

Z obsahu: 1, Huni 2, Gepidi 3, Ostrogóti 4, Longobardi 5, Heruli 6, Ostrogótska Itália 7, Longobardská ríša 8, Slovania 9, Avari, koniec sťahovania národov více