doba stěhování národů

štítky

25 knih


Stěhování národů 91% Stěhování národů 2003, Jarmila Bednaříková

Dávným a dnes jen obtížně překonávaným nedostatkem české historiografie je fakt, že se přespříliš soustřeďovala na dějiny národní na úkor dějin evropských a světových. Proto nám dosud chybí původní práce o řadě klíčových... více


Pád říše římské 82% Pád říše římské 2011, Michael Grant

Pád říše západořímské byl jedním z nejvýznamnějších přelomů v celé historii lidstva. Ještě sto let před touto událostí vládl Řím mocné říši, střežené mohutnou armádou. To vše za pouhých sto let vzalo za své. Západořímské... více


Stěhování národů a východ Evropy: Byzanc, Slované a Arabové 89% Stěhování národů a východ Evropy: Byzanc, Slované a Arabové 2006, Jarmila Bednaříková

Kolektivní dílo pracovníků Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně navazuje na velice úspěšnou práci J. Bednaříkové Stěhování národů, jež vyšla již ve dvojím vydání. Jestliže tato kniha se zabývala především děj... více
Barbaři: Neotřelý pohled na dějiny Římské říše 74% Barbaři: Neotřelý pohled na dějiny Římské říše 2008, Terry Jones

V knize se autoři pokusili vyvrátit obecně zažitou představu, že Římané ostatní národy výrazně převyšovali, a proto se jim podařilo vytvořit velké impérium. Tento názor se rozšířil, neboť většina historických pramenů byl... více


Věk barbarů 86% Věk barbarů 2005, Eduard Droberjar

První kniha, která se snaží poodhrnout roušku nad temnou dobou stěhování národů v českých zemích. Hluboké změny a zmatky této doby hluboce zasáhly do vývoje celého kontinentu a připravily půdu pro vznik nové Evropy. Přes... více


Dějiny pravěké Evropy 79% Dějiny pravěké Evropy 1985, Miroslav Buchvaldek

Historie evropského pravěku až k přechodu ke středověku v jednotlivých územních celcích Evropy. více


Podzimní čas mocné říše 80% Podzimní čas mocné říše 2004, Jarmila Bednaříková

Podzimní čas mocné říše čerpá svůj námět z jedné z nejdramatičtějších i nejromantičtějších etap světových dějin, z doby kdy vyvrcholilo velké stěhování národů. Vyprávění se přitom snaží ponořit do atmosféry dávno minulé... více


Attila: Barbarský kráľ, ktorý vyzval na súboj Rím 67% Attila: Barbarský kráľ, ktorý vyzval na súboj Rím 2007, John Man

John Man sa na základe rozsiahlych ciest po stopách Attilových výbojov ako aj bohatých skúseností s výskumom nomádskych tradícií v Strednej Ázii usiluje odhaliť človeka stojaceho za mýtom a priblížiť nám Attilu takého, a... více


Gótské dějiny / Římské dějiny 85% Gótské dějiny / Římské dějiny 2012, Jordanes

Autor gótských (Getica) a římských dějin (Romana), sepsaných kolem roku 550 n. l., stojí na pomezí mezi dvěma epochami. O jeho životních osudech není mnoho známo vyjma faktu, že se sám hrdě hlásil k příslušnosti ke germá... více


Archeologie pravěkých Čech. 8, Doba římská a stěhování národů 93% Archeologie pravěkých Čech. 8, Doba římská a stěhování národů 2008, Eduard Droberjar

Tento svazek chronologicky uzavírá řadu Archeologie pravěkých Čech. Pojednává o archeologické náplni doby římské a doby stěhování národů, tj. rozmezí let asi 40/25 př. Kr. až 560/570 po Kr. více


Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě 82% Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě 2002, Eduard Droberjar

První souborná encyklopedie o archeologii Germánů, doby římské a stěhování národů u nás. V návaznosti na již vydané encyklopedie Keltů (J. Waldhauser) a Slovanů (M. Lutovský) přináší text jak soupis nejdůležitějších loka... více


Interakce Gótů a římského impéria ve 3.–5. století n.l. 93% Interakce Gótů a římského impéria ve 3.–5. století n.l. 2008, Stanislav Doležal

Publikace se zabývá historií kmenového svazu Gótů od jeho nejasných počátků na přelomu letopočtu až po usazení části Gótů v římské Galii v roce 418. Autor sleduje kontakty a vztahy Gótů (jako společenství i jako jednotli... více


Gótové 100% Gótové 2002, Peter Heather

Kniha anglického historika je dosud nejnovějším pokusem o zpracování dějin Gótů, národa, který hluboce zasáhl do evropské historie na sklonku antiky a počátku středověku. S využitím posledních poznatků z oblasti archeolo... více


Kdo jsme my Slované 70% Kdo jsme my Slované 2020, Dušan Polanský

V hodinách dějepisu jsme se učili, že staří Slované se rozšířili na východní polovinu Evropy někdy v 6.- 8. století n. l. Předtím na našem území žili Keltové, Germáni a jiné neslovanské kmeny. Nová fakta, získaná na zákl... více


Pôvod Židov, Arabov a Európanov: Genealógia DNA 0% Pôvod Židov, Arabov a Európanov: Genealógia DNA 2021, Anatolij Kľosov (p)

Po pôvode Slovanov prichádza na rad história ďalších národov. Tentokrát sa pozrel A. Kljosov netradičným pohľadom z hľadiska genealógie DNA na pôvod Židov, Arabov. Ako aj starých Árijov – priamych predkov takmer polovice... více


Hunové 87% Hunové 1999, Edward Arthur Thompson

Rekonstrukce dějin zaniklého kočovného národa, který svou expanzí vyvolal stěhování národů v Evropě a uspíšil zánik Říše římské. Spekulace o původu Hunů. Jejich obraz v dílech antických autorů. Dějiny hunských nájezdů... více


Ilustrované dějiny světové. Díl II., Středověk 100% Ilustrované dějiny světové. Díl II., Středověk 1928, Jaroslav Kosina

Dějiny středního věku od stěhování národů do objevení Ameriky. S 218 vyobrazeními. více


Období stěhování národů: Od roku 192 do roku 731 80% Období stěhování národů: Od roku 192 do roku 731 1998, kolektiv autorů

Další část z historické encyklopedie Larousse zahrnuje období stěhování národů od 2. do 8. století n.l. Výpravná kniha přináší množství barevných fotografií i map a je určena jak dětem, tak i dospělým zájemcům o historii... více


Atlas pozdní antiky 100% Atlas pozdní antiky 2021, Hervé Inglebert

Historický atlas podává nový pohled na období na pomezí starověku a novověku. Tato epocha byla vnímána převážně jako období úpadku a pádu antické civilizace a vzdělanosti. Po roce 1900 se však díky historikům umění zrodi... více


Hroby barbarů v Praze Zličíně 0% Hroby barbarů v Praze Zličíně 2015, Jiří Vávra

Svět živých a mrtvých doby stěhování národů Kniha byla vytvořena ve spolupráci českých a německých autorů a přibližuje v jednotlivých tematicky laděných kapitolách jak dobu stěhování národů v Evropě a v Čechách, tak i p... více