Alfred Ernst Rosenberg citáty

německá, 1893 - 1946

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (201)

…dojetí se hodí k ženským, muži musí hudba v srdci vznítit oheň.(Mýtus 20.století)


/Společnost dobrých/ žádá nové členění lidí. Nikoliv podle ras a národů, ale podle jednotlivců. Sokrates byl po zhroucení rasové demokracie tehdejším internacionálním sociálním demokratem.(Mýtus 20.století)


Americké zákonodárství by mělo cílevědomě zavést přesidlování černých do Afriky. Nestane-li se to, bude zanedlouho z 12 milionů černochů 50 a zasadí Americe rozhodující ránu.(Mýtus 20.století)


Anglická světová politika byla možná nejen pro ostrovní polohu, ale protože Sasové a Normané vytvořili jednotný, rasově čistý národ. Nyní, kdy politiku ovlivňují Židé z londýnské City a zároveň dosazují proletářské vůdce, ztratila již britská politika svou stálost. Nebude-li anglický dům vyčištěn, neujde katastrofě.(Mýtus 20.století)


Boj mezi hinduisty a mohamedány vypukne jakmile Britové opustí zemi.(Mýtus 20.století)


Boj za německou obrodu je boj za platnost germánských hrdinských ideí proti demokraticko-kramářským, boj za evropskou rasovou sílu a její svobodu. Nejlepší lidé každého národa mají všechny důvody, aby už kvůli sebezáchově vedli stejný boj v rámci svého národa.(Mýtus 20.století)


Byl ale pozdvižen nový symbol: hákový kříž. Rozvine-li se, je nám symbolem staronového mýtu: národní cti, svobody a sociální spravedlnosti, rasové čistoty a živé plodnosti.(Mýtus 20.století)


Bylo pro Židy jen dobré, že je jejich výtvarná neschopnost odradila předvést tohoto svého boha‘ také tělesně. Neboť jinak by tím vyvolaná hrůza všech Evropanů znemožnila předem přijetí tohoto Jahveho a jeho zušlechtění básníky a malíři.(Mýtus 20.století)


Být svoboden nikoli od něčeho, ale pro něco!(Mýtus 20.století)


Církve všech vyznání říkají: jaká je víra, takový je člověk. Naproti tomu nordicko-evropské vyznání vědomě či nevědomě praví: jaký je člověk, taková je víra. Ještě přesněji: takový je způsob, tj. obsah jeho víry.(Mýtus 20.století)


Císařem, nikoliv papežem vedena a chráněna rozkvetla první kulturní centra.(Mýtus 20.století)


Cizí musí být vyloučeno a je-li to nutné, pak zničeno. Ne protože je nesprávné nebo špatné o sobě, ale protože je druhově cizí a ruší vnitřní výstavbu naší bytosti.(Mýtus 20.století)


Co se týče Ježíše, není, jak jíž tvrdili Chamberlain a Delitzsch nejmenší důvod k domněnce, že by byl židovského původu, přestože vyrostl v židovských myšlenkových kruzích.(Mýtus 20.století)


Co se zde odehrává je sjednocení rasově chaotických odpadků velkoměst, pacifistická dohoda velkých a malých kramářů, jejímž konečným cílem je židovským finančnictvím za pomoci francouzské ozbrojené moci prosazované potlačení germánských sil v Německu a všude ve světě.(Mýtus 20.století)


Černošská otázka je nejzásadnější z existenčních otázek USA.(Mýtus 20.století)


Černý hákový kříž je symbolem germánské organické pravdy.(Mýtus 20.století)


Člověk je formující stvoření. Tak formuje ale také svými silami své vlastní nitro a projektuje tento čin jako náboženství, morálku, umění, idee vědy, filosofii...(Mýtus 20.století)


Díky humanitářským kázáním a učení o rovnosti se mohl každý Žid, negr, mulat stát plnoprávným občanem evropských států.(Mýtus 20.století)


Dnes ale vyrůstá nová síla: mýtus krve, víry v obranu božské podstaty člověka krví. Víry vtělené v nejjasnější poznání, že nordická krev je mysterium.(Mýtus 20.století)


Duchovní a mravní výši nějakého národa neurčuje římská víra, ale teprve rasově kvalitní člověk, který z této víry může vytvořit něco hodnotného.(Mýtus 20.století)


Duchovní svoboda znamená šanci také pro tak zvané malé národy.


Duše je rasa viděná zevnitř. Naopak rasa je vnější stránka duše. Probudit k životu duši rasy znamená uznat její nejvyšší hodnotu a pod jejím panstvím stanovit organické postavení ostatních hodnot: státu, umění, náboženství. To je úloha našeho století: vytvořit nový lidský typ z nového životního mýtu. K tomu je třeba statečnosti každého jednotlivce, každého vyrůstajícího pokolení, mnohých generací, které ještě přijdou. Neboť chaos neodstraňují nestateční a svět ještě nikdy nestavěli zbabělci.(Mýtus 20.století)


Duše nevychází ze sebe, ale přichází sama k sobě.(Mýtus 20.století)


Dvanáct milionů nezaměstnaných, miliony farmářů, kteří byli vyhnáni ze své vykořistěné půdy a bloudili bez cíle – a na druhé straně neustále vzrůstající obrovský zmatek v New Yorku s padesáti až osmdesátiposchoďovými mrakodrapy jako symbol zničení osobnosti a sešněrování všeho života; pustota této obrovské hromady kamení, jíž pronikají černošské písně, a v provincii bezduchost Babbitů, boudy z vlnitého plechu a haraburdí smutných měst: To je „duchovní svoboda“ židovského liberalismu.


Dvě hodnoty před všemi ostatními, v nichž se projevoval skoro dvě tisíciletí protiklad mezi církví a rasou byly: láska a čest.(Mýtus 20.století)


Eckhart tedy člověku otevírá cestu, neboť duši nechce zotročovat, ale přivést ji k uvědomění její krásy, vznešenosti a svobody, tj. oživit její vědomí cti. Neboť čest není konec konců nic jiného než svobodná, krásná a vznešená duše.(Mýtus 20.století)


Egypt dospěl poměrně rychle od válečného mužského stavu k technickému, jehož hlavními znaky byli učení písaři a úředníci.(Mýtus 20.století)


Epocha šílenství končí. Nejsilnější osobnost nevolá dnes již po osobnosti, ale po typu.(Mýtus 20.století)


Existují také ničivé sny. Z hor Sionu se snil tisíciletí takový sen, sen o zlatě, síle lži a nenávisti. Tento sen o panství zlata a panství nad světem se již stal téměř skutečností.(Mýtus 20.století)


Francouzská revoluce 1789 byla jedno velké zhroucení bez tvořivé myšlenky - náš čas převratu a poznání podstaty krve znamená největší duchovní revoluci.(Mýtus 20.století)