Vladimír Urbánek životopis

česká

Životopis

PhDr. Vladimír Urbánek, PhD.

Vystudoval FF UK v Praze, obor historie (diplomová práce Strahovská kanonie v období josefinismu a na počátku národního obrození), kterou ukončil rigorózní zkouška v roce 1988 a získal titul PhDr.
V roce 2005 ukončil doktorský studijní obor
na FF Masarykovy univerzity v Brně, Historie-obecné dějiny, doktorská práce Eschatologie, vědění a politika.
Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu

V letech 1981-86 pracoval jako odborný asistent na Pedagogickém ústavu J. A. Komenského ČSAV v Praze a od 1990 jako vědecký pracovník v pracovní skupině pro studium a edici díla J. A. Komenského na
Filozofickém ústavu ČSAV (od 1993 AV ČR) v Praze
V letech 2000-3 byl externím členem Semináře obecných a komparativních dějin Ústavu světových dějin FF UK, výběrový seminář „Moderní historiografie“ a od 2004 je vyučujícím kursu Czech and Central European History při Council on International Educational Exchange ve spolupráci s FF UK a UJOP UK.

Oblasti badatelského zájmu
· Dějiny myšlení 17. století
· Komunikace učenců v raně novověké Evropě
· Myšlenkový svět pobělohorského exilu z českých zemí
· J. A. Komenský, jeho život a dílo

Ocenění