slovenština

štítky

85 knih

ØstrovØstrov2019, Peter Balko

Čo majú spoločné záhadné úmrtia spisovateľov, cintorín písacích strojov, ukradnuté rukopisy a tajomný symbol Ø? Tichomír Baza pátra po otcovi - spisovateľ zmizol a stopa vedie z tajomnej Cerovej vrchoviny cez Bratislavu... více


Pravidlá slovenského pravopisuPravidlá slovenského pravopisu2000, kolektiv autorů

PRAVIDLÁ SLOVENSKÉHO PRAVOPISU sú základnou pravopisnou príručkou každodennej potreby, objasňujúcou pravopisnú sústavu spisovnej slovenčiny. Uvádzajú sa v nej všetky pravopisné pravidlá, podľa ktorých sa má postupovať pr... více


Bodaj bi!Bodaj bi!2014, Tomáš Ulej

Nech knihu otvoríte kdekoľvek, vyvalí sa na vás instantná múdrosť a vtip. Bodaj bi! je oslavou slov(enčiny) a skrytých významov, ktoré sa ukrývajú v našom jazyku. Ideálny darček pre všetkých, ktorí, slovami Tomáša Uleja,... více
Krátky slovník slovenského jazykaKrátky slovník slovenského jazyka1989, Ján Kačala

Vedecký redaktor: PhDr. Ján Kačala, DrSc., člen korešpondent SAV více


Stručný etymologický slovník slovenčinyStručný etymologický slovník slovenčiny2015, Ľubor Králik

Stručný etymologický slovník slovenčiny prináša informácie o pôvode viac ako 10-tisíc výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka (slová zachované ešte z praslovanského obdobia, výrazy vzniknuté počas vývinu slove... více


Slovensko-český slovníkSlovensko-český slovník1987, Želmíra Gašparíková

První nedifernční slovník slovensko - český. Vydání třetí. více


Obrátený slovník cudzích slovObrátený slovník cudzích slov2007, Peter Oravec

Slovníky cudzích slov uvádzajú k cudzím slovám slovenské ekvivalenty s cieľom nielen objasniť význam cudzieho slova. V súčasnom období sa uplatňuje nový prístup – nezáleží ani tak na pôvode slova, ale skôr na jeho užito... více


Slovník súčasného slovenského jazyka (A - G)Slovník súčasného slovenského jazyka (A - G)2006, kolektiv autorů

V prvom zväzku (A - G) viaczväzkového slovníka na 1134 stranách nájdete informácie o 30 293 heslových slovách: * výklad významu * gramatickú charakteristiku * normatívne a štylistické hodnotenie * synonymá a antony... více


Malý frazeologický slovníkMalý frazeologický slovník1989, Elena Smiešková

Obsahuje výber slovenských frazeologických jednotiek usporiadaných podľa istých slovníkových zásad. Piate vydanie. více


Divadlo Stoka: Eo ipso, Komora, KolapsDivadlo Stoka: Eo ipso, Komora, Kolaps1997, Inge Hrubaničová

Divadlo Stoka bolo bratislavské experimentálne divadlo. Všetky inscenácie divadla vytvorili kolektívne členovia súboru. Jako autorka knihy je zde uvedena Inge Hrubaničová (v souladu s tím, jak byla tato kniha prezentovan... více


Úklady jazykaÚklady jazyka2014, Pavel Branko

Súbor jazykovokritických a prekladateľských reflexií sa zrodil v spolupráci s dvojtýždenníkom Mosty a napokon našiel trvalú pôdu pod krídlami mesačníka Romboid. Na rozdiel od akademicky koncipovaných prác podobného typu,... více


Spisovná slovenčina v 20. storočíSpisovná slovenčina v 20. storočí2010, Ján Kačala

Popredný slovenský jazykovedec prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. v predslove publikácie Spisovná slovenčina v 20. storočí upozorňuje, že „dvadsiate storočie vo vývine spisovnej slovenčiny si zasluhuje odbornú jazykovednú poz... více


The Slovak Matrix alebo slová v maskáčochThe Slovak Matrix alebo slová v maskáčoch2009, Inge Hrubaničová

Jazykovedec J. Pavlovič sa vo svojom úvode takmer výlučne venuje problematike nášho jazyka a komunikácie v ňom, teda jednej stránke Hrubaničovej textov, čo ostatne vyplýva i z jeho vzťahu k textom vo funkcii odborného le... více


Česko-slovenský slovníkČesko-slovenský slovník1981, kolektiv autorů

Druhé vydání slovníku vytvořeného lexikografickou skupinou Jazykovědného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenské akademie věd ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český ČSAV. více


Slovensko-český a česko-slovenský slovník rozdílných výrazůSlovensko-český a česko-slovenský slovník rozdílných výrazů1989, Jaroslav Nečas

Oboustranný slovník souhrnně obsahuje cca 20 tisíc hesel. Druhé přepracované vydání. Edice Střední slovníky oboustranné. více


1