slovenština

štítky

112 knih


Østrov 80% Østrov 2019, Peter Balko

Čo majú spoločné záhadné úmrtia spisovateľov, cintorín písacích strojov, ukradnuté rukopisy a tajomný symbol Ø? Tichomír Baza pátra po otcovi - spisovateľ zmizol a stopa vedie z tajomnej Cerovej vrchoviny cez Bratislavu... více


Bodaj bi! 75% Bodaj bi! 2014, Tomáš Ulej

Nech knihu otvoríte kdekoľvek, vyvalí sa na vás instantná múdrosť a vtip. Bodaj bi! je oslavou slov(enčiny) a skrytých významov, ktoré sa ukrývajú v našom jazyku. Ideálny darček pre všetkých, ktorí, slovami Tomáša Uleja,... více


Pravidlá slovenského pravopisu 83% Pravidlá slovenského pravopisu 2000, kolektiv autorů

PRAVIDLÁ SLOVENSKÉHO PRAVOPISU sú základnou pravopisnou príručkou každodennej potreby, objasňujúcou pravopisnú sústavu spisovnej slovenčiny. Uvádzajú sa v nej všetky pravopisné pravidlá, podľa ktorých sa má postupovať pr... více
Stručný etymologický slovník slovenčiny 97% Stručný etymologický slovník slovenčiny 2015, Ľubor Králik

Stručný etymologický slovník slovenčiny prináša informácie o pôvode viac ako 10-tisíc výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka (slová zachované ešte z praslovanského obdobia, výrazy vzniknuté počas vývinu slove... více


Krátky slovník slovenského jazyka 92% Krátky slovník slovenského jazyka 1989, Ján Kačala

Vedecký redaktor: PhDr. Ján Kačala, DrSc., člen korešpondent SAV více


Latinsko-slovenský a Slovensko-latinský slovník 100% Latinsko-slovenský a Slovensko-latinský slovník 1994, Július Špaňár

Tento Latinsko-slovenský slovník je určený predovšetkým potrebám žiakov stredných škôl a zdravotnických škôl. Kedže však jeho slovná zásoba obsahuje základný slovný fond tzv. klasickej latinčiny, vystačí aj pri čítaní te... více


Divadlo Stoka: Eo ipso, Komora, Kolaps 87% Divadlo Stoka: Eo ipso, Komora, Kolaps 1997, Inge Hrubaničová

Divadlo Stoka bolo bratislavské experimentálne divadlo. Všetky inscenácie divadla vytvorili kolektívne členovia súboru. Jako autorka knihy je zde uvedena Inge Hrubaničová (v souladu s tím, jak byla tato kniha prezentovan... více


Úklady jazyka 87% Úklady jazyka 2014, Pavel Branko

Súbor jazykovokritických a prekladateľských reflexií sa zrodil v spolupráci s dvojtýždenníkom Mosty a napokon našiel trvalú pôdu pod krídlami mesačníka Romboid. Na rozdiel od akademicky koncipovaných prác podobného typu,... více


Synonymický slovník slovenčiny 100% Synonymický slovník slovenčiny 2000, kolektiv autorů

Sprevádza čitateľa po slovnej zásobe podľa kľúča významovej zhody alebo významovej blízkosti slov. Analyzuje takmer 13 000 synonymickýchradov a zaznamenáva ďalších 45 000 najdôležitejších odkazov, ktoré orientujú čitateľ... více


Slovensko-český slovník 80% Slovensko-český slovník 1987, Želmíra Gašparíková

První nedifernční slovník slovensko - český. Vydání třetí. více


Malý frazeologický slovník 80% Malý frazeologický slovník 1989, Elena Smiešková

Obsahuje výber slovenských frazeologických jednotiek usporiadaných podľa istých slovníkových zásad. Frazeologizmy sú osobitnou skupinou jazykových výrazových prostriedkov. Sú to ustálené slovné spojenia pozostávajúce naj... více


Obrátený slovník cudzích slov 100% Obrátený slovník cudzích slov 2007, Peter Oravec

Slovníky cudzích slov uvádzajú k cudzím slovám slovenské ekvivalenty s cieľom nielen objasniť význam cudzieho slova. V súčasnom období sa uplatňuje nový prístup – nezáleží ani tak na pôvode slova, ale skôr na jeho užito... více


Slovník súčasného slovenského jazyka (A - G) 60% Slovník súčasného slovenského jazyka (A - G) 2006, kolektiv autorů

V prvom zväzku (A - G) viaczväzkového slovníka na 1134 stranách nájdete informácie o 30 293 heslových slovách: * výklad významu * gramatickú charakteristiku * normatívne a štylistické hodnotenie * synonymá a antony... více


Spisovná slovenčina v 20. storočí 90% Spisovná slovenčina v 20. storočí 2010, Ján Kačala

Popredný slovenský jazykovedec prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. v predslove publikácie Spisovná slovenčina v 20. storočí upozorňuje, že „dvadsiate storočie vo vývine spisovnej slovenčiny si zasluhuje odbornú jazykovednú poz... více


Slovensko-český a česko-slovenský slovník rozdílných výrazů 60% Slovensko-český a česko-slovenský slovník rozdílných výrazů 1989, Jaroslav Nečas

Oboustranný slovník souhrnně obsahuje cca 20 tisíc hesel. Druhé přepracované vydání. Edice Střední slovníky oboustranné. více


Jazykový sprievodca Roháčkovým prekladom Novej zmluvy 100% Jazykový sprievodca Roháčkovým prekladom Novej zmluvy 2015, Pavel Hanes

Preklad Biblie od prof. Jozefa Roháčka bol prvýkrát publikovaný v r. 1936, pričom jeho prvá časť bola vydaná v r. 1910. Pre veľký záujem bola Biblia v Roháčkovom preklade opakovane vydávaná, a to aj v súčasnosti. Osobito... více


Slovník slovenského jazyka 1: a – k 100% Slovník slovenského jazyka 1: a – k 1959, Mária Ivanová-Šalingová

Cieľom slovníka bolo zachytiť čo najúplnejšie slovnú zásobu spisovnej slovenčiny, ako sa postupne vyvinula, štylisticky rozvrstvila a ustálila od klasického obdobia slovenskej literatúry až do obdobia socialistickej výst... více


Slovenská otázka na prelome storočí 100% Slovenská otázka na prelome storočí 1935, Jozef Cieker

Z obsahu: Literatúra v boji, Historická paralella, Klin maďarizmu, Tradicia, Nápor maďarizmu, Ohlasy dualizmu, Bernolák i Palkovič, Dva smery, Zlámané a obnovené mosty, Suchá ratolesť, Ovlivňovateľ generácií, Pád katedry... více


Slovník slovenského jazyka 2: l – o 100% Slovník slovenského jazyka 2: l – o 1960, Mária Ivanová-Šalingová

Cieľom slovníka bolo zachytiť čo najúplnejšie slovnú zásobu spisovnej slovenčiny, ako sa postupne vyvinula, štylisticky rozvrstvila a ustálila od klasického obdobia slovenskej literatúry až do obdobia socialistickej výst... více


Slovenčina na každý deň 100% Slovenčina na každý deň 2020, Sibyla Mislovičová

Publikácia Slovenčina na každý deň od Sibyly Mislovičovej a kolektívu autoriek môže byť príjemným spoločníkom pre milovníkov slovenčiny a možno aj pre tých, ktorí sa nimi vďaka nej stanú. Autorky veria, že moderná, z... více


Slovenská fonológia 40% Slovenská fonológia 1979, Eugen Pauliny

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slovník slovenského jazyka 3: p – r 100% Slovník slovenského jazyka 3: p – r 1963, Mária Pisárčiková

Cieľom slovníka bolo zachytiť čo najúplnejšie slovnú zásobu spisovnej slovenčiny, ako sa postupne vyvinula, štylisticky rozvrstvila a ustálila od klasického obdobia slovenskej literatúry až do obdobia socialistickej výst... více


Dejiny a vývoj nášho písma 100% Dejiny a vývoj nášho písma 1951, Alexander Húščava

Monografia je určená širokej verejnosti. Prístupnou formou z nej môžu načerpať základné vedomosti o dejinách a vývoji nášho písma. více


Kompozícia jazykového prejavu 60% Kompozícia jazykového prejavu 1968, Jozef Mistrík

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slovník slovenského jazyka 4: s – u 100% Slovník slovenského jazyka 4: s – u 1964, Mária Pisárčiková

Cieľom slovníka bolo zachytiť čo najúplnejšie slovnú zásobu spisovnej slovenčiny, ako sa postupne vyvinula, štylisticky rozvrstvila a ustálila od klasického obdobia slovenskej literatúry až do obdobia socialistickej výst... více


Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí seu Lexicon Slavicum Bohemico-Latino-Germanico-Ungaricum, Tomus I. – VI. 100% Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí seu Lexicon Slavicum Bohemico-Latino-Germanico-Ungaricum, Tomus I. – VI. 1827, Juraj Palkovič

Slovník slovenský česko-latinsko-nemecko-maďarský pôvodcu Antona Bernoláka, slanického panónskeho šľachtica. více


Slovník slovenského slangu 80% Slovník slovenského slangu 1993, Braňo Hochel

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Obrázkový slovníček, Slovenčina / Angličtina 100% Obrázkový slovníček, Slovenčina / Angličtina 2006, Ariane Archambault

Slovníček je určený širokej čitateľskej verejnosti. Vďaka spojeniu textovej informácie s obrazovou umožňuje všetkým, ktorí z osobných či profesionálnych dôvodov potrebujú určiť presné významy cudzojazyčných termínov, ab... více


Slovník slovenského jazyka 5: v – ž 100% Slovník slovenského jazyka 5: v – ž 1965, Ján Kačala

Cieľom slovníka bolo zachytiť čo najúplnejšie slovnú zásobu spisovnej slovenčiny, ako sa postupne vyvinula, štylisticky rozvrstvila a ustálila od klasického obdobia slovenskej literatúry až do obdobia socialistickej výst... více


Pravidlá slovenského pravopisu s abecedným pravopisným slovníkom 0% Pravidlá slovenského pravopisu s abecedným pravopisným slovníkom 1931, Václav Vážný

Pravidlá slovenského pravopisu z roku 1931 rámcovo vychádzajú zo staršieho variantu Czamblovej kodifikácie, no príklon k češtine, respektíve k bohemizmom, ktoré v danom období prenikali do slovenčiny, je v nej väčší, sys... více


Etymologický slovník jazyka českého a slovenského 100% Etymologický slovník jazyka českého a slovenského 1957, Václav Machek

Pomůcka pro každého zájemce o etymologii jazyka českého a slovenského. Výklady o původu nejužívanějších i méně známých slov. více


Slohy pre všetkých - Praktická príručka slohovej výchovy pre základné a stredné školy, pre rodinu a úradnú komunikáciu 100% Slohy pre všetkých - Praktická príručka slohovej výchovy pre základné a stredné školy, pre rodinu a úradnú komunikáciu 2011, Ľubica Hybenová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


The Slovak Matrix alebo slová v maskáčoch 100% The Slovak Matrix alebo slová v maskáčoch 2009, Inge Hrubaničová

Jazykovedec J. Pavlovič sa vo svojom úvode takmer výlučne venuje problematike nášho jazyka a komunikácie v ňom, teda jednej stránke Hrubaničovej textov, čo ostatne vyplýva i z jeho vzťahu k textom vo funkcii odborného le... více


Stručný slovník ekonomických termínov 80% Stručný slovník ekonomických termínov 2008, Anna Jeníková

Slovensko-anglický a anglicko-slovenský slovník ekonomických termínov obsahuje základnú všeobecnú ekonomickú terminológiu, slovné spojenia a mnohé názvy medzinárodných ekonomických organizácií v každom východiskovom jazy... více


Zápasy o slovenčinu: Pravda a lži 60% Zápasy o slovenčinu: Pravda a lži 2009, Pavol Dinka

Kniha je kronikou historického zápasu o prežitie slovenčiny od čias Veľkej Moravy až po dnešok. Približuje napätú atmosféru bojov o kodifikáciu slovenského jazyka - bernolákovčiny, o uzákonenie štúrovskej spisovnej slove... více


Slovník slovenského jazyka 6: Doplnky – Dodatky 100% Slovník slovenského jazyka 6: Doplnky – Dodatky 1968, Mária Pisárčiková

Cieľom slovníka bolo zachytiť čo najúplnejšie slovnú zásobu spisovnej slovenčiny, ako sa postupne vyvinula, štylisticky rozvrstvila a ustálila od klasického obdobia slovenskej literatúry až do obdobia socialistickej výst... více


Česko-slovenský slovník 80% Česko-slovenský slovník 1981, kolektiv autorů

Druhé vydání slovníku vytvořeného lexikografickou skupinou Jazykovědného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenské akademie věd ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český ČSAV. více


Česko-slovenský a slovensko-český slovník 100% Česko-slovenský a slovensko-český slovník 2008, Štefan Greňa

Novovydaný a dlhoočakávaný slovník, isto zaplní "dieru" ktorá vznikla dlhoročnou absenciou takejto publikácie. Viacerí, najmä tí skôr narodení, si azda položia otázku, NAČO a KOMU poslúži česko-slovenský a slovensko-čes... více


Dejiny spisovnej slovenčiny 60% Dejiny spisovnej slovenčiny 1948, Eugen Pauliny

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka 100% Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka 2004, Milada Caltíková

Tretie, doplnené vydanie obľúbenej doplnkovej učebnice slovenského jazyka pre základné a stredné školy prináša aktualizované gramatické a pravopisné prehľady a tiež nové tvorivé cvičenia. Novinkou sú aj minitesty zameran... více