slovenština

štítky

93 knih


ØstrovØstrov2019, Peter Balko

Čo majú spoločné záhadné úmrtia spisovateľov, cintorín písacích strojov, ukradnuté rukopisy a tajomný symbol Ø? Tichomír Baza pátra po otcovi - spisovateľ zmizol a stopa vedie z tajomnej Cerovej vrchoviny cez Bratislavu... více


Bodaj bi!Bodaj bi!2014, Tomáš Ulej

Nech knihu otvoríte kdekoľvek, vyvalí sa na vás instantná múdrosť a vtip. Bodaj bi! je oslavou slov(enčiny) a skrytých významov, ktoré sa ukrývajú v našom jazyku. Ideálny darček pre všetkých, ktorí, slovami Tomáša Uleja,... více


Pravidlá slovenského pravopisuPravidlá slovenského pravopisu2000, kolektiv autorů

PRAVIDLÁ SLOVENSKÉHO PRAVOPISU sú základnou pravopisnou príručkou každodennej potreby, objasňujúcou pravopisnú sústavu spisovnej slovenčiny. Uvádzajú sa v nej všetky pravopisné pravidlá, podľa ktorých sa má postupovať pr... více
Stručný etymologický slovník slovenčinyStručný etymologický slovník slovenčiny2015, Ľubor Králik

Stručný etymologický slovník slovenčiny prináša informácie o pôvode viac ako 10-tisíc výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka (slová zachované ešte z praslovanského obdobia, výrazy vzniknuté počas vývinu slove... více


Krátky slovník slovenského jazykaKrátky slovník slovenského jazyka1989, Ján Kačala

Vedecký redaktor: PhDr. Ján Kačala, DrSc., člen korešpondent SAV více


Divadlo Stoka: Eo ipso, Komora, KolapsDivadlo Stoka: Eo ipso, Komora, Kolaps1997, Inge Hrubaničová

Divadlo Stoka bolo bratislavské experimentálne divadlo. Všetky inscenácie divadla vytvorili kolektívne členovia súboru. Jako autorka knihy je zde uvedena Inge Hrubaničová (v souladu s tím, jak byla tato kniha prezentovan... více


Úklady jazykaÚklady jazyka2014, Pavel Branko

Súbor jazykovokritických a prekladateľských reflexií sa zrodil v spolupráci s dvojtýždenníkom Mosty a napokon našiel trvalú pôdu pod krídlami mesačníka Romboid. Na rozdiel od akademicky koncipovaných prác podobného typu,... více


Slovensko-český slovníkSlovensko-český slovník1987, Želmíra Gašparíková

První nedifernční slovník slovensko - český. Vydání třetí. více


Obrátený slovník cudzích slovObrátený slovník cudzích slov2007, Peter Oravec

Slovníky cudzích slov uvádzajú k cudzím slovám slovenské ekvivalenty s cieľom nielen objasniť význam cudzieho slova. V súčasnom období sa uplatňuje nový prístup – nezáleží ani tak na pôvode slova, ale skôr na jeho užito... více


Slovník súčasného slovenského jazyka (A - G)Slovník súčasného slovenského jazyka (A - G)2006, kolektiv autorů

V prvom zväzku (A - G) viaczväzkového slovníka na 1134 stranách nájdete informácie o 30 293 heslových slovách: * výklad významu * gramatickú charakteristiku * normatívne a štylistické hodnotenie * synonymá a antony... více


Malý frazeologický slovníkMalý frazeologický slovník1989, Elena Smiešková

Obsahuje výber slovenských frazeologických jednotiek usporiadaných podľa istých slovníkových zásad. Frazeologizmy sú osobitnou skupinou jazykových výrazových prostriedkov. Sú to ustálené slovné spojenia pozostávajúce naj... více


Spisovná slovenčina v 20. storočíSpisovná slovenčina v 20. storočí2010, Ján Kačala

Popredný slovenský jazykovedec prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. v predslove publikácie Spisovná slovenčina v 20. storočí upozorňuje, že „dvadsiate storočie vo vývine spisovnej slovenčiny si zasluhuje odbornú jazykovednú poz... více


The Slovak Matrix alebo slová v maskáčochThe Slovak Matrix alebo slová v maskáčoch2009, Inge Hrubaničová

Jazykovedec J. Pavlovič sa vo svojom úvode takmer výlučne venuje problematike nášho jazyka a komunikácie v ňom, teda jednej stránke Hrubaničovej textov, čo ostatne vyplýva i z jeho vzťahu k textom vo funkcii odborného le... více


Česko-slovenský slovníkČesko-slovenský slovník1981, kolektiv autorů

Druhé vydání slovníku vytvořeného lexikografickou skupinou Jazykovědného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenské akademie věd ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český ČSAV. více


Slovensko-český a česko-slovenský slovník rozdílných výrazůSlovensko-český a česko-slovenský slovník rozdílných výrazů1989, Jaroslav Nečas

Oboustranný slovník souhrnně obsahuje cca 20 tisíc hesel. Druhé přepracované vydání. Edice Střední slovníky oboustranné. více


1 ...