raný novověk

štítky

131 knih


Hvězdné hodiny lidstva 84% Hvězdné hodiny lidstva 2006, Stefan Zweig

Krátke biografie obsiahnuté v jednom z jeho najslávnejších diel v Hviezdnych hodinách ľudstva sa nesú v duchu humanistického pátosu. Zweig v nich chcel ukázať rozmanitosť, bohatosť, cieľavedomosť, silu vôle i vnútornú tr... více


Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy - Středověk a raný novověk 87% Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy - Středověk a raný novověk 2004, Petr Čornej

Raný středověk Vrcholný středověk Pozdní středověk Počátky novověku Třicetiletá válka Utváření novodobé společnosti více


Paměti 81% Paměti 1941, Mikuláš Dačický z Heslova

Kronika kutnohorských patricijských rodů Práchnanských a Dačických dokumentuje a komentuje významné události od poloviny 15.století do roku 1626. více
Kriminalita a každodennost v raném novověku 80% Kriminalita a každodennost v raném novověku 2008, Jaroslav Čechura

Podtitul: Jižní Čechy 1650–1770. Historická studie. Komplexní analýza dobové kriminality v části jižních Čech (oblast v širším okolí Soběslavi) v letech 1650–1770. Na základě studia značného množství archivního ma... více


Lidová kultura v raně novověké Evropě 93% Lidová kultura v raně novověké Evropě 2005, Peter Burke

V jedné ze svých nejslavnějších prací se anglický historik Peter Burke pokouší představit lidovou kulturu raně novověké Evropy jako celek. Z hlediska zeměpisného zahrnuje celou Evropu, od Irska po Ural, od Norska po Sicí... více


Člověk českého raného novověku 82% Člověk českého raného novověku 2007, Václav Bůžek

Kolektiv téměř dvou desítek autorů se na příkladu lidských typů a osudů ze 16. a 17. století pokusil překročit častá mlčení středověkých pramenů a prostřednictvím detailních, opět esejisticky pojatých sond vykreslit každ... více


Dějiny Anglie. Tudorovci 86% Dějiny Anglie. Tudorovci 2016, Peter Ackroyd

Od Jindřicha VIII. po Alžbětu I. Kniha předního anglického popularizátora historických témat navazuje na předcházející první díl Dějin Anglie a zahrnuje celé 16. století, plné převratných událostí a zvratů. Začíná nás... více


Evropa šestnáctého století 78% Evropa šestnáctého století 2001, Richard Mackenney

Evropa 16. století je příkladem moderní historické práce, jejímž základem jsou fundované znalosti autora Mackenney Richarda. Mackenney Richard dokáže dané téma zpracovat čtivě a přístupně nejširší čtenářské obci. Málokt... více


Evropa sedmnáctého století 79% Evropa sedmnáctého století 2002, Thomas Munck

Edice Dějiny Evropy. Systematicky srovnaná kniha uvádí do všech klíčových problémů tohoto kontroverzního století (třicetiletá válka, ,,všeobecná krize ", absolutismus, vzrůstající role státu). Autor věnuje nemalou pozorn... více


Věk urozených 92% Věk urozených 2002, Václav Bůžek

Poprvé se českému čtenáři dostává všestranný a moderně pojatý globální pohled na úlohu šlechty v raně novověkých českých zemích, zahrnující společenské, politické, hospodářské, náboženské a kulturní souvislosti včetně ku... více


Čtyři vladaři: Jindřich VIII., František I., Karel V., Sulejman Nádherný a posedlosti, které stvořily moderní Evropu 82% Čtyři vladaři: Jindřich VIII., František I., Karel V., Sulejman Nádherný a posedlosti, které stvořily moderní Evropu 2019, John Julius Norwich

Jindřich VIII., František I., Karel V., Sulejman Nádherný a posedlosti, které stvořily moderní Evropu Kniha známého britského historika přináší barvitý a čtivý pohled na evropské dějiny 16. století perspektivou čtyř... více


Ludvík XIV. a jeho doba: Vládce z Versailles 91% Ludvík XIV. a jeho doba: Vládce z Versailles 2008, Uwe Schultz

Obsáhlá biografie krále Ludvíka XIV. - životní osudy absolutistického vládce vykreslené na pozadí francouzských a evropských dějin 17. a počátku 18. století. Publikace líčí běh života jednoho z nejslavněších a nejmocn... více


Války Lva severu: Vítězství a prohry krále Gustava II. Adolfa 92% Války Lva severu: Vítězství a prohry krále Gustava II. Adolfa 2022, Radek Fukala

Švédský král Gustav II. Adolf, smělý vojevůdce a jedinečný politik, se už ve své době těšil přízvisku Lev severu. Zvláště mezi protestanty došla pověst hrdého, cílevědomého, inteligentního a zbožného panovníka uznání, ne... více


Zločin a sex v českých dějinách 80% Zločin a sex v českých dějinách 2000, Jindřich Francek

Práce z oblasti českých kulturních dějin zabývající se trestněprávní problematikou - manželským právem a mravnostními delikty v českých novověkých dějinách. Publikace nám přibližuje manželské vztahy a v souvislosti s ni... více


11.12.1617 - Zboření kostela v Hrobu: Na cestě k defenestraci 86% 11.12.1617 - Zboření kostela v Hrobu: Na cestě k defenestraci 2007, Jan Kilián

Události v severočeském Hrobu a ve východočeském Broumově na přelomu let 1617 a 1618 bývají ve školních učebnicích tradičně vykládány jako pověstná poslední kapka trpělivosti českých evangelických stavů při náboženském ú... více


Novověká filosofie I 93% Novověká filosofie I 2001, Wolfgang Röd

Dějiny filosofie od Bacona po Spinozu (Descartes, Pascal, Hobbes a další). více


Společnost českých zemí v raném novověku 78% Společnost českých zemí v raném novověku 2010, Václav Bůžek

Jedná se o syntézu dějin společnosti českých zemí v 16.-18. století. Předmětem zkoumání týmu předních českých historiků se stal panovnický dvůr, šlechta, duchovenstvo, měšťané, venkované a okrajové společnosti. Čtenáři j... více


Barokní člověk a jeho svět 73% Barokní člověk a jeho svět 2004, Rosario Villari

Další z edice Člověk a jeho svět přináší dvanáct portrétů postav charakteristických pro období baroka, období velkého vzepětí duchovního a náboženského i vznícené smyslovosti, náboženských válek i počátků moderní vědy. E... více


František I. 83% František I. 2002, Claude Dufresne

Významný francouzský historik líčí francouzského krále jako renesančního člověka v pravém slova smyslu: milujícího život se všemi jeho klady i zápory. František I. proslul jako obratný politik, vzdělanec a ctitel umění -... více


Tři francoužští kavalíři v rudolfinské Praze 90% Tři francoužští kavalíři v rudolfinské Praze 1989, Pierre Bergeron

Kniha zachycuje vzájemně se doplňující svědectví tří Francouzů, kteří navštívili renesanční Prahu v krátkém rozmezí let 1597-1604 - protestantského cestovatele J. Esprincharda, humanisty a diplomata P. Bergerona a důstoj... více


Obecné dějiny novověku I. (16. století) 73% Obecné dějiny novověku I. (16. století) 2011, Kamil Štěpánek

Skriptum MU PdF k vybraným kapitolám z dějin 16. století. více


Základní problémy studia raného novověku 46% Základní problémy studia raného novověku 2013, Marie Šedivá Koldinská

Kniha přináší širokou škálu badatelských přístupů k dějinám raného novověku i s profilujícími tematickými okruhy, na něž specialisté na toto období zaměřují svou pozornost jak v rámci české historiografie, tak v širším k... více


Ženy a děti ve dvorské společnosti 80% Ženy a děti ve dvorské společnosti 2015, kolektiv autorů

Publikace Ženy a děti ve dvorské společnosti se věnuje opomíjenému tématu domácí historiografie. Doposud byla věnována pozornost spíše jen ženám a rodina jako základ společnosti včetně postavení dětí zůstávala poněkud v ... více


Vévoda z Buckinghamu 89% Vévoda z Buckinghamu 2004, Michel Duchein

Osudy záletného dobrodruha na pozadí evropské velmocenské politiky Evropské dějiny sedmnáctého století jsou mimořádně bohaté na nevšední osobnosti. Snad nikdo v celé Evropě však nezažil tak oslňující a dramatickou kar... více


Habsburkové 1526-1740 63% Habsburkové 1526-1740 2017, Václav Bůžek

Podnázev: Země Koruny české ve středoevropské monarchii. Mezinárodní autorský kolektiv usiloval o celistvé uchopení vlády Habsburků v raně novověkých zemích Koruny české, kterou zahrnul do středoevropského dějinného pan... více


Strach na Západě ve 14. - 18. století II. 97% Strach na Západě ve 14. - 18. století II. 1999, Jean Delumeau

Druhý díl úspěšné knihy o antropologii strachu v období středověku a novověku je věnován působení Satana na lidskou společnost, úzkostí před podlehnutím jeho svodů, jež duše přivádějí k zatracení, a hradbám, jež lidé těm... více


České dějiny : Doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl 1. 90% České dějiny : Doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl 1. 1968, Josef Janáček

Kniha je věnována vnitřnímu vývoji Českých zemí v období 1526 až 1547. více


Svět za tří českých králů 87% Svět za tří českých králů 1987, Marek Bydžovský z Florentina

Ferdinand, Maxmilián, Rudolf II. Zápisky Marka Bydžovského z Florentina, profesora KU, zychycují obraz světa jak ho viděl vzdělaný Čech v 2. polovině 16. století. Zachycují senzační historky, důvěryhodné zprávy z nejrůzn... více


Šlechtická demokracie 83% Šlechtická demokracie 2011, Jan Květina

Anarchie, úpadek, nefunkční stát, zpupná šlechta či všemocní magnáti - to jsou obvykle pojmy, pomocí nichž je identifikována podstata politického systému polsko-litevského státu v raném novověku. Práce Jana Květiny je v ... více


Panovnický majestát: Habsburkové jako čeští králové v 17. a 18. století 88% Panovnický majestát: Habsburkové jako čeští králové v 17. a 18. století 2021, Jiří Hrbek

Kniha Panovnický majestát vznikla na půdě Historického ústavu AV ČR jako výsledek dlouholetého bádání odborníků na dějiny raného novověku. Autoři si položili základní otázku, jakým způsobem a s pomocí jakých nástrojů byl... více


Praha rudolfínská 100% Praha rudolfínská 2014, Eliška Fučíková

Praha rudolfínská přivádí čtenáře do časů vlády Rudolfa II. (1576– 1611), kdy se Praha stává metropolí Svaté říše římské a pražský císařský dvůr vyhledávaným místem učenců, umělců i mágů a dobrodruhů. Řečeno s autorkou: ... více


Dějiny evropského světa (1453–1576) 92% Dějiny evropského světa (1453–1576) 2008, Petr Vorel

Karionova Kronika světa“ na počátku raného novověku podstatným způsobem ovlivnila obecné vnímání dějinných kořenů naší evropské kultury. Tato kniha, ve které měl čtenář pohromadě celé dějiny světa od stvoření po jeho sou... více


Poddanská otázka v barokních Čechách 76% Poddanská otázka v barokních Čechách 1993, Jiří Mikulec

Studie o poměrech na českém venkově v době pobělohorské zachycuje dobu v letech 1680-1740. více


Měšťan a šelma: S vojskem ve městě za třicetileté války 80% Měšťan a šelma: S vojskem ve městě za třicetileté války 2022, Jan Kilián

Vojsko v branách města znamená ničení, vraždění, znásilňování a loupeže, alespoň v obecné představě. Vojáci však ve městech také obchodovali a navazovali přátelské, a dokonce příbuzenské vztahy. Opevněná města se z jejic... více


První Habsburkové na českém trůně I. - České země v letech 1526-1583 84% První Habsburkové na českém trůně I. - České země v letech 1526-1583 2008, Jaroslav Čechura

V bitvě u Moháče ztratili Jagellonci téměř vše, mladičký král Ludvík byl mrtev a před českými stavy se otevírala klíčová otázka: kdo nastoupí po něm. Za měsíc bylo jasné, že zvítězí Habsburkové, kteří osobností nadmíru s... více


Pražští kupci na cestách 90% Pražští kupci na cestách 2013, Marie Buňatová

Hlavním tématem knihy jsou dějiny obchodu v předbělohorské Praze (1526–1618), zaměřené především na období vlády císaře Rudolfa II. (1576–1611), kdy se Praha přiřadila k největším středoevropským metropolím. Prostřednict... více


České dějiny : Doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl 2 85% České dějiny : Doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl 2 1984, Josef Janáček

Druhý díl Českých dějin doby předbělohorské zahrnuje stejný časový úsek jako díl první. Zatímco první díl byl věnován vnitřnímu vývoji Českých zemí v období 1526 až 1547, je druhý díl zaměřen na vnitropolitický vývoj Čes... více


Rytíři renesančních Čech ve válkách 45% Rytíři renesančních Čech ve válkách 2016, Václav Bůžek

Populárně pojatá kniha přináší na základě vlastních výzkumů autorů nový pohled do světa mužskosti v renesančních Čechách. Její těžiště představují životní příběhy třiceti nižších šlechticů, kteří spojili svůj život v ... více


Církev a smrt. Institucionalizace smrti v raném novověku 85% Církev a smrt. Institucionalizace smrti v raném novověku 2008, Jiří Mikulec

Sborník, který je prvním tematickým supplementem časopisu Folia Historica Bohemica, sleduje ve 13 studiích různé aspekty institucionalizace smrti v raném novověku. Je výsledkem kolokvia uspořádaného k této problematice o... více


Páni ze Švamberka - pětisetletá sága rodu s erbem labutě 100% Páni ze Švamberka - pětisetletá sága rodu s erbem labutě 2020, Jiří Jánský

2. rozšířené a upravené vydání. Publikace přináší historii významného českého šlechtického rodu Švamberků, který byl usazen v západních a jižních Čechách. Jeho hlavními sídli byly např. hrad Švamberk, Bor, Poběžovice,... více