antická literatura

štítky

125 knih


Král Oidipús 75% Král Oidipús 2010, Sofoklés

Král Oidipus se z věštírny dozví, že mor, který sužuje Théby, má konkrétní příčinu. Žije tu totiž vrah předchozího krále Laia. Oidipus se rozhodne, že vraha vypátrá, ale věštec označí za vraha jeho. Oidipus nevěří, ale p... více


Antigona 70% Antigona 1968, Sofoklés

Antigona pohřbí svého bratra i přes zákaz krále Kreona, který se obětavě, ale poněkud umanutě snaží obnovit blahobyt morem zdevastovaných Théb. Je chycena a poslána na smrt. S tím nesouhlasí její snoubenec, syn krále Kre... více


Odysseia 84% Odysseia 1984, Homér

Vrcholné dílo antického období. Z řečtiny přeložil Rudolf Mertlík, ilustroval Jan Bauch. 01-005-84 více
Umění milovat 71% Umění milovat 2002, Publius Ovidius Naso

Slavný římský básník se věnoval poezii po většinu svého života. Umění milovat patří skvělou formou a duchaplností mezi nejlepší tzv. "didaktické" básně. Básníkův cíl je vyjádřen hned prvními verši: Je-li snad v národě na... více


Ílias 87% Ílias 1980, Homér

Epos o trojské válce, zobrazující ve 24 zpěvech dobrodružství, válečné i milostné příběhy Agamemmona, Achillea, Odyssea, Parida, Heleny, Hektora aj. i svět olympských bohů, vychází v novém, moderním překladu. Na obálce ... více


Proměny 84% Proměny 1969, Publius Ovidius Naso

Proměny (jsou shrnuty do 15 knih) se staly jedním z nejvlivnějších antických spisů a teprve v době osvícenství se rozvíjejí do českých básní. Krátké příběhy, eposy řeckých dějin ve zkrácené formě (chronologické vyprávěn... více


Antigoné / Élektrá 75% Antigoné / Élektrá 2009, Sofoklés

Mykénský král Agamemnón byl po návratu z trójské války zavražděn manželkou Klytaiméstrou a jejím milencem Aigisthem, jenž se s ní pak oženil a stal se králem v Mykénách. Agamemnónova dcera Élektrá poznala, že i jejímu br... více


Satirikon 79% Satirikon 2000, Gaius Titus Petronius

Satirikon či Satyrikon, v latinském originále Satyricon, je dobrodružný román římského spisovatele Petronia. Hlavními hrdiny jsou mladíci Encolpius (ten děj vypráví ze svého pohledu) a Ascyltus, kteří soupeří o mladičkéh... více


O duševním klidu (8 úvah) 94% O duševním klidu (8 úvah) 2004, Lucius Annaeus Seneca

Z latinských originálů dle vydání uvedených v poznámkách přeložil, předmluvou a poznámkami opatřil Václav Bahník. Jedna z nejznámějších a ve své době nejčtenějších útěšných úvah (konsolace) se v duchu stoické filozofie ... více


Aeneis 80% Aeneis 1970, Publius Vergilius Maro

Aeneis (genitiv Aeneidy), též Aeneida je Vergiliův epos. Je psána latinsky v hexametrech, byla vytvořen v letech 29–19 př. n. l. jako poslední básníkovo dílo, některé metrické a dějové chyby svědčí o nedokončenosti). Skl... více


Proměny čili Zlatý osel 81% Proměny čili Zlatý osel 1948, Lucius Apuleius

Satirický román je líčením neuvěřitelných příhod zámožného vzdělaného mladíka Lucia, který se v touze po dobrodružství a kvůli vlastní nerozvážností proměnil v osla. Než však stačí proti tomu cokoli udělat, je ukraden a ... více


Výbor z listů Luciliovi 94% Výbor z listů Luciliovi 1987, Lucius Annaeus Seneca

Sbírka sto dvaceti čtyř literárních dopisů adresovaných mladšímu Senekovu příteli Luciliovi Iuniorovi vznikla v posledních třech letech Senekova života a je považována za jeho nejzralejší dílo. více


Listy heroin 75% Listy heroin 1964, Publius Ovidius Naso

Výběr obsahuje pět listů z Ovidiovy sbírky Heroides (Listy heroin), která v původním originále obsahovala 15 milostných básnických dopisů, napsaných opuštěnými manželkami nebo milenkami svým vzdáleným protějškům – antick... více


Dialogy o kráse 87% Dialogy o kráse 1979, Platón

Tři Platónovy dialogy (Ión, Hippias větší a Faidros), z nichž první dva pocházejí z Platónova mládí a třetí z pozdějšího období, spojuje úsilí definovat podstatu krásna. Platón se v nich pokouší určit shody a rozdíly mez... více


Dějiny 94% Dějiny 2004, Hérodotos

Spis („Dějiny aneb devět knih dějin nazvaných Músy“) řeckého historika Hérodota z 5. století př. n. l.. Jedná se o dílo, jež již svým názvem „Zpráva o pátrání“ napovídá, že v něm jsou shrnuta Hérodotova geografická a his... více


Faidra 70% Faidra 2011, Lucius Annaeus Seneca

Tragický příběh lásky dcery krétského krále Minóa k Hippolytovi, synu svého muže z prvního manželství, z pera římského klasika Senecy v moderním překladu Evy Stehlíkové vychází jako 79. svazek edice D. Překladatelka je t... více


Bohyně odplaty 89% Bohyně odplaty 2012, Lindsey Davis

Léto roku 77 n. l. vrcholí a soukromého informátora Marka Didia Falcona pronásleduje nepřízeň osudu. Pouze práce mu může alespoň na chvíli pomoci zapomenout na smutek ze smrti blízkých. S dlouholetým přítelem Petroniem L... více


O lásce a milování 84% O lásce a milování 1969, Publius Ovidius Naso

Úplný soubor milostné poezie proslulého starořímského „pěvce lásky“. více


Elektra 78% Elektra 1942, Sofoklés

Mykénský král Agamemnón byl po návratu z trójské války zavražděn manželkou Klytaiméstrou a jejím milencem Aigisthem, jenž se s ní pak oženil a stal se králem v Mykénách. Agamemnónova dcera Élektrá poznala, že i jejímu br... více


Filosofie utěšitelka 81% Filosofie utěšitelka 1995, Anicius Manlius Severinus Boëthius

Nejčtenější Boëthiovo dílo: Consolatio philosophiae (Útěcha z filosofie), rozdělená do 5 knih. Dílo je útěšným dialogem mezi zkoušeným Boëthiem a zosobněnou Filosofií; autor je sepsal ve vězení před svou popravou. Prozai... více


Válečné paměti 87% Válečné paměti 1972, Gaius Iulius Caesar

Pod titulem Válečné paměti se dostávají do rukou českého čtenáře obě knihy Gaia Iulia Caesara, Zápisky o válce v Galii a o válce občanské, a jeho následovníků: Hirtiův dodatek (osmá kniha) k válce v Galii a spisy autorů ... více


Tažení Alexandra Velikého 88% Tažení Alexandra Velikého 1972, Flavios Arrianos

Makedonský král Alexandr zvaný Veliký patří k největším postavám antického starověku a světových dějin vůbec. Už pro současníky byl zjevem tak mimořádným, že velmi brzo po jeho smrti se jeho činy začaly měnit v romantick... více


Anabaze 93% Anabaze 1974, Xenofón

Kýrova cesta vzhůru (Κύρου ανάβασις), zkráceně Anabáze, je Xenofóntovo nejznámější a nejvíce oceňované dílo. Líčí osudy výpravy 13 000 řeckých žoldnéřů do nástupnické války v Persii a zejména jejich zpáteční pochod (viz ... více


Tragédie 95% Tragédie 1975, Sofoklés

Z jeho díla se zachovalo sedm úplných tragédií a četné zlomky, především ze satyrského dramatu Slídiči, objeveného teprve roku 1912 v egyptských papyrech. Nejmohutnější jsou jeho tragédie z okruhu bájí thébských: Král Oi... více


Dějiny peloponnéské války 86% Dějiny peloponnéské války 1977, Thúkydidés

Dějiny peloponnéské války jsou literární dílo starověkého Řecka popisující Peloponéskou válku mezi Athénským námořním spolkem a Peloponéským spolkem (pod vedením Sparty). Sepsal je Thúkýdidés, který se války účastnil jak... více


Hostina u Trimalchiona 79% Hostina u Trimalchiona 1959, Gaius Titus Petronius

Hostina u Trimalchiona latinsky Cena Trimalchionis je nejrozsáhlejší zachovaná a patrně nejznámější část satirického románu Satirikon římského spisovatele Petronia Arbitra. Hlavní hrdinové Petroniova románu, Enkolpius... více


Železný věk 85% Železný věk 1976, Hésiodos

Souborné vydání díla druhého nejstaršího řeckého básníka obsahuje báseň Práce a dni, oslavující v mýtech a bájích lidskou práci, básnickou skladbu Zrození bohů, navazující na mýty o vzniku světa a vládě bohů nad ním, a e... více


O Kyrově vychování 82% O Kyrově vychování 1940, Xenofón

Biografický román antického spisovatele Xenofónta pojednávající o životě perského velkokrále Kýra II. Velikého. Nejedná se o klasický životopis, který by se přísně držel historické pravdy, Xenofón se spíše snaží na příkl... více


Útěchy 98% Útěchy 1977, Lucius Annaeus Seneca

Útěcha pro Marcii Útěcha pro matku Helvii Útěšný list Polybiovi O krátkosti života O stálosti mudrce O duševním klidu více


Řecká dramata 90% Řecká dramata 1976, Aischylos

Aischylos – Oresteia (Agamemnón, Oběť mrtvým, Smír). Sofoklés – Král Oidipús, Antigoné. Eurípidés – Médeia. více


Další listy Luciliovi 93% Další listy Luciliovi 1984, Lucius Annaeus Seneca

Listy Luciliovi, sbírka sto dvaceti čtyř literárních dopisů adresovaných o něco mladšímu Senekovu příteli Luciliovi Iuniorovi, vznikly v posledních třech letech Senekova života a jsou považovány za jeho nejzralejší dílo.... více


Peršané 70% Peršané 1954, Aischylos

Přes nepoužitelnost "Peršanů" v praktické dramaturgii - tragedii vyplňují žalozpěvy perské královny-matky a sboru starců nad porážkou Xerxových vojsk u Salaminy r. 480 př.n.l. - je význam hry dán tím, že je to nejstarší ... více


Já, Vergilius 85% Já, Vergilius 1997, David Wishart

Román o životě a díle slavného starořímského básníka Publia Vergilia Marona. Básník sám vypráví o svém životě na venkově v dětství, studiích až po pobyt v Římě a tvorbě jeho nejdůležitější sbírky Aeneis. Pozornost věnuj... více


Římanka: život barbarské ženy za císaře Hadriána 76% Římanka: život barbarské ženy za císaře Hadriána 2002, Lindsay Allason Jones

Okouzlující a věrně pojatý příběh, v němž je barvitě vylíčena Británie za vlády Římanů. Svižně utkané vyprávění pojednává o rodovém boji s přizpůsobováním se novým zvykům a rozdílům mnoha kultur. Zda v tomto boji s předs... více


Černé lodě před Trójou 90% Černé lodě před Trójou 1998, Rosemary Sutcliff

Kdo by neznal Homérovu slavnou Íliadu? Toto je její přepis obohacený o několik dramatických scén ohledně rozvoje jednotlivých postav. Kniha je vyzdobena spousty krásných ilustrací od Alana Lee. Dodávají jí osobitost a re... více


Co je antická filosofie? 95% Co je antická filosofie? 2017, Pierre Hadot

V nakladatelství Vyšehrad vychází další práce známého francouzského filosofa, historika a klasického filologa Pierra Hadota (1922–2010), vynikajícího znalce antického myšlení. V roce 2010 již vyšlo Závoj Isidin / Esej o ... více


Životopisy slavných Řeků a Římanů I 93% Životopisy slavných Řeků a Římanů I 1967, Plútarchos

Plútarchovy životopisy význačných osobností řeckých a římských dějin představují specializovaný dějepisný žánr - biografii. Reprezentují tento žánr v pokročilém vývojovém stadiu, kdy se vlivem peripatetické filozofie obo... více


Catilinovo spiknutí / Válka s Jugurtou 90% Catilinovo spiknutí / Válka s Jugurtou 1988, Gaius Sallustius Crispus

Obě drobná dílka římského politika a dějepisce z konce republiky kreslí výstižně dvě důležitá údobí z dějin starého Říma. Ve spisku "Katilinovo spiknutí" se Sallustius snaží ospravedlnit Caesarovu politiku a zároveň pole... více


Hero a Leandros 79% Hero a Leandros 1932, Musaios

Milostný epos tajemného řeckého básníka, žáka Orfeova, který vznikl asi v 5. století po Kristu. V překladu Otakara Jirániho. více


O dobrodiních 96% O dobrodiních 1992, Lucius Annaeus Seneca

Spis O dobrodiních napsal Seneca již ke konci svého života a zabývá se v něm společenskou morálkou, otázkami poskytování a přijímání dobrodiní, vděkem a nevděkem. Filozofické úvahy jsou zpestřeny množstvím příkladů ze ži... více