dějiny filozofie

štítky

187 knih


Sofiin svět 87% Sofiin svět 2002, Jostein Gaarder

Norský učitel Jostein Gaarder kombinací zdánlivě neatraktivních témat, jako jsou dějiny filosofie a příběh dospívání patnáctileté dívky, vytvořil knížku, která slaví mezi čtenáři neuvěřitelný úspěch; vzápětí po svém nors... více


Malé dějiny filosofie 88% Malé dějiny filosofie 1993, Hans Joachim Störig

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Úvod do současné filosofie 86% Úvod do současné filosofie 1997, Miroslav Petříček

11 improvizovaných přednášek věnovaných významným osobnostem filosofie 20. st. E. Husserlem počínaje a J. Derridou konče. Čtvrté, doplněné vydání. více
Úvod do filozofie 85% Úvod do filozofie 1990, Arno Anzenbacher

Teoretickou filosofickou reflexi (tj. filosofii mimo etiku a poietiku) Anzenbacher chápe jako trojí proud vycházející ze tří různých východisek. První proud vychází od jevů a směřuje k bytí, je orientován ontologicky. V ... více


Kniha filozofie 92% Kniha filozofie 2013, Peter J. King

Kniha filozofie je první ze série přehledových oborových publikací, určených pro nejširší veřejnost od úplných začátečníků až po pokročilé studenty a odborníky. Provází nás vývojem filozofie od počátků až do současné dob... více


Zadní schodiště filosofie 78% Zadní schodiště filosofie 1995, Wilhelm Weischedel

Myšlenky a všední život 34 velkých filosofů podané velmi přístupnou formou. více


Nástin dějin evropského myšlení: Od Thaleta k Rousseauovi 92% Nástin dějin evropského myšlení: Od Thaleta k Rousseauovi 2002, Ivo Tretera

Historický úvod do filosofie od profesora dějin filosofie na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Kniha se snaží srozumitelným způsobem poskytnout na minimální ploše maximum informací, a to od nejstarších dob až po o... více


Osudy moudrých 73% Osudy moudrých 1981, Jan Halada

Publikace představuje čtenářům v populárně podaném výkladu lidské myšlení a zejména filozofii nejen jako lásku k moudrosti, ale nabízí jim zároveň i osudy jedněch z nejvýznamnějších myslitelů evropského myšlení, jako byl... více


Architekti křesťanského středověkého vědění 87% Architekti křesťanského středověkého vědění 2004, Pavel Floss

V rozsáhlých portrétech nejvýznačnějších osobností jednotlivých staletí předvádí známý autor hlavní myšlenkové proudy dané doby a provádí jejich typologizaci. Každé století je tak osvětleno skrze několik málo osobností, ... více


Etika a život: Pokus o praktickou filosofii 85% Etika a život: Pokus o praktickou filosofii 2010, Jan Sokol

Svou novou knihou se známý český filosof Jan Sokol znovu obrací k člověku, tentokrát proto, aby se pokusil rozkrýt a zhodnotit sféru lidské intimity, spjaté s nejhlubšími otázkami smyslu života a podobě života dobrého. P... více


Předsókratovští filosofové 92% Předsókratovští filosofové 2004, Geoffrey Stephen Kirk

Výklad v knize s podtitulem Kritické dějiny s vybranými texty autoři pojali formou interpretecí, které vycházejí z různých pramenů a svědectví k dané látce, respektive k jednotlivým předsókratikům, navíc je podrobují kri... více


Středověká filosofie 72% Středověká filosofie 2000, Richard Heinzmann

Středověká filosofie stojí zcela ve znamení střetu antické filosofie a křesťanství. Na jedné jsou řecké pojmy a nauky použity při reflexi obsahu víry, na straně druhé však právě klíčové křesťanské pojmy jako stvoření, Tr... více


Filosofie mezi mýtem a vědou. Od Homéra po Descarta 88% Filosofie mezi mýtem a vědou. Od Homéra po Descarta 2009, Zdeněk Kratochvíl

Dějiny filosofie od archaického Řecka do konce evropské renesance sledované v kontextu dějin vědy, náboženství a kultury jako celku. Na rozdíl od jiných dějin filosofie je zde kladem důraz na dobový rámec výkladu filosof... více


Filosofie tváří v tvář zániku 89% Filosofie tváří v tvář zániku 1998, Milan Machovec

Milan Machovec (1925–2003) se v této knize zamýšlí nad základními otázkami a vývojovými proudy filosofického myšlení napříč celým jeho dějinným vývojem od antiky po 20. století. Tyto otázky – jak v předmluvě sám autor up... více


Co je antická filosofie? 95% Co je antická filosofie? 2017, Pierre Hadot

V nakladatelství Vyšehrad vychází další práce známého francouzského filosofa, historika a klasického filologa Pierra Hadota (1922–2010), vynikajícího znalce antického myšlení. V roce 2010 již vyšlo Závoj Isidin / Esej o ... více


Kapitoly z analytické filosofie 92% Kapitoly z analytické filosofie 2005, Jaroslav Peregrin

Historicky koncipované pojednání o hlavních problémech, se kterými se potýkala analytická filosofie 20. století. Podrobně rozebírá příčiny vzniku analytické filosofie a vývoj jejích názorů na lidské poznání, jazyk a svět... více


Čas a rytmus 92% Čas a rytmus 2004, Jan Sokol

Rozbor vývoje vědeckých a filozofických koncepcí „času“ od antiky po současnost. Kniha se zabývá zkoumáním času v dějinách lidského myšlení a jednání. Hledá odpověď na otázku „Co je čas?“, vysvětluje i s tím souvisejí... více


Čínská filosofie - Pohled z dějin 95% Čínská filosofie - Pohled z dějin 2005, Oldřich Král

Tato kniha chce být průvodcem těm, kdo chtějí vidět a slyšet jak všechno může být jinak, rozuměj: v jiném řádu jednání, myšlení i řeči. Obrací se na ty, kdo chtějí nahlédnout do světa, který měl svůj smysl a který s každ... více


Bible a antická tradice 75% Bible a antická tradice 1970, Claude Tresmontant

Známý francouzský filosof uskutečnil ve své prvotině sestup ke kořenům dvojí linie evropského myšlení, které právem spatřuje v biblickém směru a v pozicích klasických řeckých úvah. Z tohoto hlediska jsou s neobyčejnou er... více


Chvála antické filosofie 84% Chvála antické filosofie 2019, Pierre Hadot

Francouzský filosof a přední znalec antického myšlení a filosofie Pierre Hadot ve své krátké, ale hutné přednášce postihuje podstatu antické filosofie. Hadot objasňuje, co v řecko-římském světě znamenalo být filosofem, a... více


Dějiny filosofie jasně a stručně 80% Dějiny filosofie jasně a stručně 2008, Pavel Hlavinka

Dějiny filosofie – jasně a stručně jsou určeny nejen studentům středních a vysokých škol rozličného zaměření, ale i širší veřejnosti projevující zájem o vývoj lidského myšlení. Nechť je tento průvodce věrným tlumočníkem... více


Kurz filosofie v šesti hodinách a patnácti minutách 73% Kurz filosofie v šesti hodinách a patnácti minutách 2010, Witold Gombrowicz

Završením celoživotního zájmu spisovatele Witolda Gombrowicze o filosofická témata se na jaře roku 1969 stal soukromý kurz „úvodu do filosofie“, který inicioval Gombrowiczův přítel Dominique de Roux ve snaze odvrátit těž... více


Jak a o čem přemýšlejí filozofové 78% Jak a o čem přemýšlejí filozofové 2004, Nicholas Fearn

Jak a o čem přemýšlejí filozofové. Velké otázky filozofické tradice od Thaleta Milétského po Derridu. Největší přínos filozofů spočívá mnohdy v tom, jaké otázky nám položili a jakým způsobem o nich uvažovali než v tom, j... více


Úvod do hermeneutiky 76% Úvod do hermeneutiky 1997, Jean Grondin

Snahou autora je zprostředkovat úvod do filosofických dimenzí hermeneutiky (s odhlédnutím od jejích aplikací v jednotlivých vědách, např. ve filologii, teologii, historii a sociálních vědách). více


Od stromu k labyrintu. Historické studie o znaku a interpretace 92% Od stromu k labyrintu. Historické studie o znaku a interpretace 2012, Umberto Eco

V této knize předkládá Umberto Eco své studie o historii znakových teorií. Popisuje dva modely encyklopedického poznání, z nichž jeden vychází z ideje stromu (systematického větvení pojmů) a druhý z ideje labyrintu. V da... více


Vzorce lidství: Filosofické základy pedagogické antropologie 88% Vzorce lidství: Filosofické základy pedagogické antropologie 2010, Naděžda Pelcová

Být člověkem znamenalo vždy starat se o své bytí, být sám sobě otázkou. Kniha se zabývá tím, jak lidé odpradávna rozumějí sami sobě ve filosofické reflexi a jak se tyto podoby sebeporozumění (označované jako zoon logon e... více


Filosofie 17. a 18. století 82% Filosofie 17. a 18. století 2002, Emerich Coreth

Filosofie 17. a 18. století se nechává vést otázkou, jak prověřit pravdivost obsahů našeho vědomí a za svůj nejvýznamnější úkol považuje vytvoření co možná nejpřesnější vědecké metody jen prostřednictvím autonomního rozu... více


Zakladatelé myšlení 78% Zakladatelé myšlení 1994, Jonathan Barnes

Platón, Aristoteles, Aurelius Augustinus — tři jména z dějin filosofie, tři filosofové, zakladatelé myšleni. R. M. Hare, J. Barnes a H. Chadwick, tři profesoři, tři britští světové uznávaní znalci antického filosofického... více


Sto filozofov 64% Sto filozofov 2007, Peter J. King

Sokrates povedal: Život bez skúmania nie je pre človeka ten pravý. Ako lepšie začať skúmať život, než spolu s najvplyvnejšími filozofmi od čias antického Grécka a starovekej Číny až po súčasnosť? více


Nietzsche - filosofická interpretace 98% Nietzsche - filosofická interpretace 2006, Pavel Kouba

Nietzschovy napohled navzájem nesouvisející a často rozporné klíčové myšlenky kniha vykládá v jejich vzájemné provázanosti a odkrývá za nimi nevyslovený způsob myšlení, který se radikálně vymyká jednotě celkového koncept... více


Čínská filosofie 87% Čínská filosofie 1993, Egon Bondy (p)

Poznámky k dějinám filosofie; sv. 2. více


Řecká filosofie klasického období 82% Řecká filosofie klasického období 2000, Andreas Graeser

podtitul: sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés Klasická encyklopedie řecké filosofie. Jako začátek klasického období řecké filosofie označuje 6. a 5. století př. n. l. Autor dává do souvislosti všechn... více


Novověká filosofie I 93% Novověká filosofie I 2001, Wolfgang Röd

Dějiny filosofie od Bacona po Spinozu (Descartes, Pascal, Hobbes a další). více


Kotvy na nebesích 78% Kotvy na nebesích 2019, Rémi Brague

Rémi Brague nás přivádí k odmítnutí představy, podle níž moderní člověk žijící v „post-metafyzické“ době, která je kulturním dědictvím osvícenství, metafyziku nepotřebuje. Snaží se ukázat, že metafyzika není vágní „nadst... více


Filozofie 85% Filozofie 2006, Richard Osborne

Přehledně a poutavě napsaný úvod do dějin filozofie, do kterého autor zahrnul myšlenky a osobnosti filozofů od dob starověkého Řecka až po strukturalismus. K půvabu knihy přispívají vedle hutných textů i zdařilé ilust... více


Novověká filosofie II 94% Novověká filosofie II 2004, Wolfgang Röd

Tento svazek zahrnuje filosofy od Newtona po Rousseaua (Locke, Leibniz, Berkeley, Wolff, Lessing, Hume a další). více


Dejiny filozofie 66% Dejiny filozofie 1993, Miroslav Marcelli

Výborná pomôcka pre stredoškolákov pripravujúcim sa na vysokoškolské štúdium filozofického zamerania. Zaoberá sa dejinami filozofie od najstarších čias po súčasnosť. Je súčasťou stredoškolských učebníc z predmetu náuka o... více


Krátké dějiny novověké filosofie 80% Krátké dějiny novověké filosofie 1999, Roger Scruton

Jedna z nejlépe hodnocených knih o dějinách filosofie. Autor provádí čtenáře neopakovatelným způsobem dějinami západní filosofie od Descarta po Wittgensteina, přičemž se soustředí převážně na způsob, jakým byly jednotliv... více


Augustin z Hipponu 97% Augustin z Hipponu 2020, Peter Brown

Nejznámější Brownovou prací je nepochybně životopis jednoho z nejvýznamnějších křesťanských myslitelů – sv. Augustina. Ačkoli Brown tuto biografii napsal již na konci 60. let, přesto právě ona nadále představuje nejkompl... více


Príbeh filozofie. Kľúč ku klasickým dielam 91% Príbeh filozofie. Kľúč ku klasickým dielam 2009, Robert Zimmer

Utvárali dejiny a udomácnili sa vo svetových knižniciach – väčšinou ich však málokto číta – klasické diela filozofie, ako je napríklad Kantova Kritika čistého rozumu alebo Nietzscheho Tak vravel Zarathustra. Nemecký filo... více