Válka s Peršany a Vandaly

Válka s Peršany a Vandaly
https://www.databazeknih.cz/img/books/14_/144410/bmid_valka-s-persany-a-vandaly-YNr-144410.jpg 5 10 10

Prokopiův spis nazvaný prostě Knihy o válkách se původně skládal ze sedmi knih. První dvě líčily válku s Peršany, další dvě válku s Vandaly a konečně poslední tři válku s Góty. Každá z těchto tří částí byla koncipována jako samostatný celek a každá z nich také začínala líčením událostí, které válce předcházely. V bojích s Peršany se tak vrací k době smrti císaře Arcadia a ve válce s Vandaly až k době smrti jeho otce Theodosia I., kdežo knihy o válce s Góty začínají líčením jednoroční vlády posledního západořímského císaře Romula Augustula. Při vlastním popisu válek pak už Prokopios pokračuje v přísně chronologickém pořádku, přičemž při výkladu o událostech v Asii a v Africe sleduje podle Hérodotova vzoru dobu vlády jednotlivých panovníků, kdežto při líčení válek v Itálii příklad Thúkydidův a události vřazuje do jednotlivých let války, jak šly za sebou. Události jsou ve všech třech částech díla uvedeny až do roku 550, kdy Prokopios dílo zveřejnil. Později přidal k dílu ještě jednu knihu, kterou dovedl do roku 552. Tato kniha už není jen pokračováním předchozích knih o válce s Góty. Líčí v ní události ve všech částech říše souvisle a zároveň věnuje velkou pozornost i vnitřním poměrům, takže kniha se z historie jednotlivých válek mění v historii celé říše. Poslední knihu válek Prokopios dokončil roku 556.... celý text

Literatura naučná Historie
Vydáno: , Odeon
Originální název:

Ὑπέρ τῶν πολέμων λόγοι. Hyper ton polemon logoi , 556


více info...

Přidat komentář

Atuin
30.07.2023

Takový možná trochu oříšek ale na druhou stranu hrozně dobré čtení. Svým způsobem luxus. Optika " staršího písemnictví" je vždycky nesmírně zajímavá a zážitková, byť možná ze stran které úplně nemusí ( nutně a vždy) souviset s tématikou ale z obecným vyzněním a jistotou až samozřejmesti v určitých věcech.

kasparos
11.02.2017 5 z 5

Vynikající kniha


Marbo
18.09.2016 4 z 5

Pro Byzanc mám slabost a vzhledem k tomu, že v našich končinách toho o východní polovině římského imperia mnoho nevyšlo, jedná se o titul, který každý zájemce o toto období musí mít ve své sbírce

martin č.
11.05.2015 5 z 5

Předpokládám, že většina čtenářů, kteří vezmou dílo raně byzantského historika do rukou, budou tak trochu vědět, co je čeká. Že půjde o popis válek východořímského císaře Justiniána Velikého (527-565), (stavitele istanbulského Chrámu Boží moudrosti), který se po téměř stu letech od pozvolného rozpadu západořímské říše pokusil obnovit její hranice v původním rozsahu a částečně se mu to i povedlo (Za své vlády znovu dobyl díky vojevůdci Belisariovi na Vandalech Afriku a všechny ostrovy středomoří a na Ostrogótech Itálii).
O to více v Prokopiově textu překvapí, že na východní hranici (Válkou s Peršany dílo začíná, pak teprve následuje popis válek na západě) tahal „Veliký“ císař v bojích s novoperskou říší většinu času za kratší konec. Od Prokopia se dočítáme o častých vpádech perského krále Chosroa I. na římské území, o nechuti Římanů stavět se na odpor a neustálém placení výkupného perskému králi. Inu doba byla opravdu jinde a východní Řím už neměl své legie jako před několika stoletími.
Mimoto je tu líčeno i velké povstání Niká a velmi sugestivně je popsána i morová rána, která ve 40tých letech zasáhla celý východní svět a východořímskou říši připravila odhadem o celou třetinu obyvatel.
Válka s Vandaly v Africe (roku 534) působí proti těmto východním událostem až snadným dojmem (aspoň v první knize). Ve druhé knize Války s Vandaly naopak Prokopios popisuje totální rozvrat v Libyi po její dobytí Římany, kdy v následujících cca 12ti letech jedna válka s Maury střídala druhou, vojsko se bouřilo a země pustla - "Příliš pozdě se dočkali klidu domorodí Libyjci, kterých zbylo jen velmi málo a byly úplně ožebračeni".
V jednom popisů z bojů mě nicméně pobavila formulace: "Dokonce i stařec se na něho z věže díval bez znepokojení. Ale římský voják šplhal jak nejlépe uměl ze skály na skálu, a když se mu zdálo, že je na dosah, vytasil potichu svůj meč a tak obratně jím udeřil starce, že mu upadla hlava" :-) Inu nemazali s tím tenkrát.

Štítky knihy

Persie Byzantská říše byzantská literatura Vandalové Germáni řečtí historikové

Autorovy další knížky

Prokopios z Kaisareie
řecká, 500 - 565
1985  95%Válka s Góty
1985  90%Válka s Peršany a Vandaly