Jaroslav Pešina životopis

česká, 1912 - 1992

Životopis

Historik umění Jaroslav Pešina se narodil 27. dubna 1912 v Praze. V letech 1923 až 1931
absolvoval reálné gymnázium v Praze a v letech 1931 až 1936 studoval dějiny umění na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zde plně rozvinul své vědecké schopnosti pod vedením
Vojtěcha Birnbauma, Josefa Cibulky, Josefa Šusty a Antonína Matějčka. S posledně jmenovaným
ho navíc pojil příbuzenský svazek, neboť se roku 1941 jeho ženou stala dcera A. Matějčka Alena.
Vojenskou službu vykonal v letech 1936 až 1938.
V letech 1939 až 1950 J. Pešina pracoval ve Sbírce starého umění Národní galerie v Praze.
Roku 1946 byl habilitován na Univerzitě Karlově, kde od roku 1950 působil jako státní docent a od
roku 1954 jako řádný profesor dějin umění. V letech 1963 až 1970 stál v čele katedry dějin umění
Filozofické fakulty pražské univerzity a tvárně působil na dvě generace žáků.
Stěžejní oblastí Pešinova badatelského zájmu se stalo domácí malířství pozdní gotiky a rané
renesance. J. Pešina zásadním způsobem přispěl k poznání doposud opomíjeného období, jehož
materiál i problematiku si zcela osvojil. Nově uspořádal roztříštěný památkový fond, osvětlil jeho
chronologii i autorské otázky, a to jak v rámci vývoje domácí tvorby, tak i v širších souvislostech k evropskému prostoru. (zdroj životopisu: http://www.mc-galerie.cz/admin...)

Ocenění