procesní právo

štítky

37 knih


Trestní právo procesní 83% Trestní právo procesní 2016, Jiří Jelínek

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Nové, již čtvrté aktualizované a doplněné vydání plní v prvé řadě funkci aktualizační. Rea... více


Trestní právo procesní 85% Trestní právo procesní 2008, Jaroslav Fenyk

Kolektiv autorů tvořený teoretiky i významnými zástupci právnické praxe předkládá odborné veřejnosti páté, jubilejní, koncepčně i obsahově zcela přepracované vydání vysokoškolské učebnice trestního práva procesního. Těži... více


Civilní proces: Obecná část a sporné řízení 80% Civilní proces: Obecná část a sporné řízení 2020, Renáta Šínová

Publikace přináší komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouž... více
Trestní právo procesní 87% Trestní právo procesní 2015, Eva Brucknerová

Učebnice vymezuje základní principy trestního práva procesního takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a to ve spojitosti s ním bezprostředně souvisejících právních odvětvích, na kt... více


Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení vykonávací, řízení insolvenční 100% Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení vykonávací, řízení insolvenční 2018, Alena Winterová

Druhé, aktualizované vydání druhé části učebnice civilního práva procesního. Tato část se zabývá vykonávacím řízením, soudním výkonem řízení, exekučním řízením, způsoby výkonu řízení, způsoby řešení úpadku a evropským a ... více


Civilní právo procesní, díl první: Řízení nalézací 80% Civilní právo procesní, díl první: Řízení nalézací 2018, Alena Winterová

Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, které odrážejí změny v právu hmotném, souča... více


Občanské právo 80% Občanské právo 2012, Josef Fiala

Přehledně zpracovaný výklad kodexu nabízí ucelený a aktuální soubor jednotlivých ustanovení občanského práva hmotného i procesního včetně vzorů podání. Dále je v knize vyložena ucelená část práva rodinného, obohacená o p... více


Civilní právo procesní 90% Civilní právo procesní 2015, Radka Zahradníková

Druhé vydání publikace Civilní právo procesní reaguje na komplexní rekodifikaci soukromého práva, která byla dokončena vyhlášením občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, zákon č. 90/20... více


Příklady z trestního práva hmotného a procesního 80% Příklady z trestního práva hmotného a procesního 2010, Marie Vanduchová

(Vydání 3., v nakl. Leges vydání 1.) Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Příklady byly zpracovány v návaznosti na nový trestní... více


Trestní právo procesní 70% Trestní právo procesní 2009, František Novotný

Kniha obsahuje vybrané otázky teorie a praxe, s akcentem na instituty trestního práva procesního, které jsou významné zejména pro přípravné řízení trestní. Uvedeny jsou i některé návrhy de lege ferenda. Cílem autorů neby... více


Občanský soudní řád I. Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 100% Občanský soudní řád I. Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 2016, Michal Králík

První svazek trojdílného praktického komentáře k civilně-procesním předpisům. Komentována jsou ustanovení občanského soudního řádu od § 1 do § 205l, tj. obecná pravidla civilního procesu, sporné řízení a řízení podle čá... více


Trestní řízení 60% Trestní řízení 2014, Jan Chmelík

České trestní právo hmotné i procesní prochází v posledních letech zásadními změnami, které se rychle vyvíjí a zpřesňují nebo mění právní stav. Snaha autorů této publikace byla přinést aktuální stav českého trestního pro... více


Civilní právo procesní. Díl první 100% Civilní právo procesní. Díl první 2023, Petr Lavický

Kniha je prvním dílem učebnice civilního procesu. Zabývá se pojmem, účelem a koncepcemi civilního procesu; prameny, vývojem a interpretací civilního práva procesního; zásadami civilního procesu; procesněprávním vztahem; ... více


Trestní právo procesní 100% Trestní právo procesní 2013, Jan Musil

Již čtvrté vydání vysokoškolské učebnice přináší reakci na poslední legislativní vývoj v oblasti trestního procesu. Čtvrté vydání: * Zohledňuje změny týkající se vazeb – zejména nové úpravy vazebního zasedání * P... více


Procesněprávní vztah 80% Procesněprávní vztah 2020, Petr Coufalík

Předkládaná publikace je po velmi dlouhé době ucelenou monografií, která se dopodrobna zabývá koncepcí procesněprávního vztahu, s níž přišel O. Bülow před více jak 150 lety. Procesněprávní vztah je sice teoretickým konst... více


Občanské právo procesní 0% Občanské právo procesní 1992, Jaruška Stavinohová

Skripta k civilnímu soudnímu řízení. Obsahuje i pasáže týkající se výkonu rozhodnutí, řízení před státním notářstvím, správní soudnictví a konkurzní řízení. Údaj o edičním čísle je v knize uveden nesprávně (uvedeno... více


Soubor předpisů z oblasti organizace soudnictví a občanského práva procesního % Soubor předpisů z oblasti organizace soudnictví a občanského práva procesního 1992, Jaruška Stavinohová

Sbírka právních předpisů týkajících se organizace soudnictví a civilního práva procesního. Určeno k nahlížení při studiu. více


Přestupkové právo 0% Přestupkové právo 2022, Helena Prášková

2. aktualizované vydání. Publikace přináší podrobný teoretický a praktický rozbor právní úpravy obecné části hmotného přestupkového práva a řízení o přestupcích. Druhé vydání publikace reaguje na změny právní úpravy ... více


Trestní právo procesní 0% Trestní právo procesní 2010, Vladimír Krupka

Publikace pojednává o důležitých institutech trestního procesního práva. Mimo jiné se zabývá zásadami trestního řízení, jeho subjekty (soudce, státní zástupce, obžalovaný apod.), dokazováním, stádii trestního řízení, hla... více


Doručování v civilním soudním řízení 0% Doručování v civilním soudním řízení 2009, Renáta Šínová

Praktická příručka v reakci na změnu právní úpravy doručování provedenou novelami občanského soudního řádu č. 7/2009 Sb. a č. 218/2009 Sb. objasňuje základní principy nových postupů při doručování soudních písemností. No... více