dějiny školství

štítky

138 knih


Byzantská vzdělanost 88% Byzantská vzdělanost 2003, Růžena Dostálová

Zásadní práce o kultuře byzantské říše. Druhé vydání knihy přední české byzantoložky, v níž se zabývá duchovní tradicí východní části římského impéria. Kniha se zaměřuje zejména na tu složku kultury, která je spjata s pí... více


Dějiny pedagogiky 75% Dějiny pedagogiky 2008, Dana Kasperová

Publikace je nezbytným studijním materiálem pro studenty učitelství všech fakult a všech oborů na fakultách pedagogických.Tematizuje problematiku dějin výchovy a vzdělání v období novověku a v době moderní, sleduje obdob... více


Učitelé a žáci ve středověku 88% Učitelé a žáci ve středověku 2011, Jacques Verger

Dva přední francouzští medievalisté vyprávějí dějiny škol, učitelů a žáků ve středověku. Kniha zahrnuje období od 6. do 15. století, od sklonku pozdně antické vzdělanosti přes „renesance“ karolinské a otonské éry až po r... více
Rákoska v dílně lidskosti 94% Rákoska v dílně lidskosti 2016, Pavla Vošahlíková

Vyhlášení všeobecné školní povinnosti v čes- kých zemích v roce 1774 v rámci habsburské monarchie bylo prvním krokem na cestě školy k všeobecně respektované instituci. O charakteru a poslání školy rozhodoval stát i círke... více


Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Školství a vzdělanost 88% Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Školství a vzdělanost 2020, kolektiv autorů

Kniha dvanácti českých historiků přibližuje cestu, kterou prošlo školství v českých zemích od svých středověkých počátků, kdy bylo dostupné jen úzké elitě, až k masovému vzdělávání 21. století. Dílo nabízí široce koncipo... více


Jak se dnes studuje 75% Jak se dnes studuje 2017, Giambattista Vico

Jak se dnes studuje je asi nejpřístupnější text neapolského filosofa Giambattisty Vica (1668–1744). Vico zde přehledně srovnává moderní přístup ke studiu s antickým vzděláváním na příkladech různých disciplín od přírodov... více


Obrázky ze semináře 60% Obrázky ze semináře 1952, Nikolaj Gerasimovič Pomjalovskij

Pět obrázků ze života v petrohradské Alexandro-Něvské duchovní škole je vrcholným, i když nedokončeným dílem rus. kritického realisty (1835–1863). N. G. P. prožil v „burse“ 14 let a na několika typech seminaristů ukázal,... více


Idea university 87% Idea university 2015, Jakub Jirsa

Současná rozprava o vysokém školství postrádá hlubší zakotvení v debatě, která se o podstatě a funkci moderního univerzitního vzdělávání vede nejméně od 19. století. Sborník přináší jednak historické texty o ideji univer... více


Tomáš Baťa a baťovské školství 73% Tomáš Baťa a baťovské školství 2018, Karel Kostka

Tomáš Baťa je chápán jako světový fenomén a příklad podnikatelského úspěchu. Méně se ovšem ví, že pod jeho přímým vlivem se rozvíjelo ve Zlíně i školství, ve kterém byly uplatňovány principy americké pragmatické pedagogi... více


Študáci a kantoři za starého Rakouska. České střední školství v letech 1867-1918 80% Študáci a kantoři za starého Rakouska. České střední školství v letech 1867-1918 2007, Kateřina Řezníčková

Dějinám českých středních škol se věnovalo už mnoho autorů. Tato kniha se však mnohem podrobněji zabývá jejich životem, a to zejména každodenním životem jejich studentů a profesorů. Čtenář se v ní tak může například dozv... více


Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia 93% Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia 2006, Kateřina Bobková-Valentová

V knize Kateřiny Bobkové-Valentové se před čtenářem otevírá každodenní život obyvatel raně novověkého jezuitského gymnázia. První část knihy přináší charakteristiku předpisů určujících chod školy a život komunity. Druhá ... více


Byzantská paideia, vzdělávání v Byzanci (byzantská kultura) 90% Byzantská paideia, vzdělávání v Byzanci (byzantská kultura) 2006, Václav Ježek

Tak ako v antickej tradícii i v Byzancii paidea pozdvihla človeka k vyšším cieľom nie v zmysle anonymného mysticizmu, ale v zmysle všestranného rozvoja človeka , čo pre neho znamená šťastnejší život. více


Stručné dějiny pedagogiky 80% Stručné dějiny pedagogiky 1983, Vladimír Štverák

Základní příručka nejen pro studenty, nýbrž i pro širší okruh zájemců. více


Dějiny předškolní pedagogiky 80% Dějiny předškolní pedagogiky 2012, Zora Syslová

Text Dějiny předškolní pedagogiky poskytuje stručný vhled do vývoje předškolního vzdělávání jednak v českých zemích, jednak v některých zemích Evropské unie. Je zde zachycen historický kontext pojetí dětství od pravěku d... více


Ľudovít Štúr: pedagóg a tvorca koncepcie vzdelávania 100% Ľudovít Štúr: pedagóg a tvorca koncepcie vzdelávania 2016, Ľubica Predanocyová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ferdinand Kindermann von Schulstein 80% Ferdinand Kindermann von Schulstein 1998, Josef Hanzal

Portrét osvícenského duchovního, zakladatele moderního základního školství v českých zemích, školy pojímané jako součást sociálního povznesení všech obyvatel. Svou činností přispěl Kindermann k česko-německému porozumění... více


Čechoslovakizmus na slovenských stredných školách (1918 - 1938) 100% Čechoslovakizmus na slovenských stredných školách (1918 - 1938) 2013, Pavol Matula

Stredná škola v období I. ČSR zohrávala dôležitú úlohu pri presadzovaní štátnej ideológie o jednotnom československom národe. Pri analýze metód, prostriedkov a priebehu tohto procesu sa publikácia sústreďuje na tri okruh... více


Čtyři kapitoly z dějin městské školy u sv. Mořice v Olomouci 80% Čtyři kapitoly z dějin městské školy u sv. Mořice v Olomouci 1972, Jiřina Holinková

Na základě dostupných dokumentů autorka osvětluje historický vývoj olomoucké školy u sv. Mořice v 16. století. Na základě dostupných dokumentů autorka osvětluje historický vývoj olomoucké školy u sv. Mořice v 16. století... více


K osvícenskému pojetí a výuce dějepisu ve světle rukopisů piaristické koleje v Litomyšli 100% K osvícenskému pojetí a výuce dějepisu ve světle rukopisů piaristické koleje v Litomyšli 2008, Milan Skřivánek

Studie vycházející z vymezeného okruhu archivních pramenů je faktorafickým přínosem k poznání úrovně a pojetí výuky dějepisu na vybrané střední škole od konce 18. století asi do r. 1848. Napomáhá k poznání, jak se v těch... více


Výchova dívek v Čechách a na Moravě: Školství v 19. století genderovou perspektivou 80% Výchova dívek v Čechách a na Moravě: Školství v 19. století genderovou perspektivou 2021, Eva Dvořáková Kaněčková

Publikace přináší nový a originální pohled na dívčí vzdělávání v 19. století, který se odlišuje od dosavadní historiografie. Autorka pojímá téma z genderového hlediska a používá metodu diskursivní analýzy, díky čemuž se ... více