pragmatismus

štítky

9 knih


VladařVladař2009, Niccolò Machiavelli

Autor se ve svém díle Vladař zamýšlí nad tím, čím je člověk jako občan ve státě. Podle Machiavelliho řídí člověk své činy podle logických a rozumových kritérií nikoli podle morálních. Důležitou osobou ve státě je panovní... více


PragmatismusPragmatismus2003, William James

Kniha patří ke klíčovým titulům moderní politické filosofie a zároveň k jednomu z hlavních děl amerického politického myšlení. Kniha umožní nahlédnout jedny z hlavních kořenů amerického způsobu myšlení, který zejména v p... více


Pragmatismus čili filosofie praktického životaPragmatismus čili filosofie praktického života2000, Karel Čapek

Na jeho tvorbu mělo velký vliv jeho filosofické a estetické vzdělání, především pragmatismus a expresionismus. Tato filosofická příručka byla původně seminární prací a přináší úvod do problematiky pragmatismu s jeho stru... více
Americká pragmatická pedagogika (John Dewey a jeho američtí následovníci)Americká pragmatická pedagogika (John Dewey a jeho američtí následovníci)1991, František Singule

Kniha je věnována Johnu Deweyovi a ostatním představitelům americké pragmatické pedagogiky. více


Kontext v pohybuKontext v pohybu2018, Vladimír Papoušek

Americký pragmatismus, spojený se jmény W. Jamese, Ch. S. Peirce a J. Deweyho, částečně ovlivnil českou filozofii a estetiku prvních desetiletí 20. století, literární vědy se však příliš nedotkl. Jeho renesance pod nálep... více


Richard Rorty: Pragmatismus mezi jazykem a zkušenostíRichard Rorty: Pragmatismus mezi jazykem a zkušeností2008, Radim Šíp

Práce předkládá podrobný přehled, popis a kritickou analýzu filozofie Richarda Rortyho. Autor zde ukazuje, jak je Rortyho myšlení aktuální a inspirující, ale zároveň dokládá, že přes veškerou jemu přisuzovanou heretičnos... více


Řeč a zjevnostŘeč a zjevnost2017, Pavel Kouba

Studie Řeč a zjevnost stručně načrtává pojetí řeči a rozumění v Heideggerově Bytí a času a poté se věnuje způsobu, jímž dnes raného Heideggera recipuje americký normativní pragmatismus (Dreyfus, Brandom, Crowell ad.). Pr... více


Současná západní filosofieSoučasná západní filosofie1958, Milan Machovec

Sborník o hlavních proudech soudobé západní filosofie obsahuje tyto práce: L. Tondl: Novopozitivismus; K. Berka: Pragmatismus; M. Jetmarová: Existenciální filosofie; M. Machovec: Novothomismus; J. Klofáč: Přehled hlavníc... více


Pragmatismus a dekonstrukce v anglo-americké filozofiiPragmatismus a dekonstrukce v anglo-americké filozofii2010, Jaroslav Hroch

Tato kniha se zabývá vznikem, formováním a vývojem amerického pragmatismu, neopragmatismu a dekonstruktivního myšlení v širším filozofickém a historickém kontextu. V rámci tohoto tématu se zaměřuje na podstatné rysy herm... více