filozofie jazyka

štítky

66 knih


Filozofie pro normální lidi 75% Filozofie pro normální lidi 2008, Jaroslav Peregrin

O co se dnes filozofové přou? Mohou být filozofické spory zajímavé i pro normálního člověka? Tradiční úvody do filozofie často odrazují těžko proniknutelnou hantýrku i tím, že prozrazují přílišnou zahleděnost filozofie d... více


Gorgias 81% Gorgias 1992, Platón

Gorgias je jeden z Platónových dialogů. Zabývá se rozdílem mezi uměním (skutečné dobro) a zběhlostí (zdánlivé dobro, lest), a tím i problémem spravedlnosti. „Veškeré vědění oddělené od spravedlnosti není moudrost, ale le... více


Prótagoras 78% Prótagoras 2015, Platón

V úvodu tohoto dialogu se setkáváme s Hippokratem, který žádá Sókrata, aby se za něj přimluvil u Prótágora. Hippokratés se chce u tohoto slavného sofisty učit. Hippokratés totiž ví, že sofista umí udělat člověka dovedným... více
Metafory, kterými žijeme 81% Metafory, kterými žijeme 2014, George Lakoff

Přelomová kniha v pohledu na metaforu a také jedno ze základních děl takzvané kognitivní vědy. Poprvé vyšla v roce 1980 a od té doby v dalších a dalších vydáních i v překladech do mnoha jazyků. Metafora byla od Aristotel... více


O zrcadlech a jiné eseje 82% O zrcadlech a jiné eseje 2002, Umberto Eco

Znak, reprezentace, iluze, obraz. Soubor 24 prací spjatých tématem, které naznačuje podtitul díla: znak, reprezentace, iluze, obraz. Eseje jsou psány čtivým jazykem přístupným široké veřejnosti a vznikaly „náhodně“, pod... více


Teorie sémiotiky 83% Teorie sémiotiky 2009, Umberto Eco

Publikace Teorie sémiotiky představuje základní odbornou literaturu ve svém oboru. Eco toto dílo napsal přímo v angličtině a následně přeložil do mateřské italštiny pod názvem Trattato di semiotica generale. Eco vidí sém... více


Říše slova: Jazykové dějiny světa 94% Říše slova: Jazykové dějiny světa 2007, Nicholas Ostler

Dějiny světa v posledních pěti tisících letech jsou především dějinami jazyků, které jsou tím, co pojí lidská společenství a umožňuje jim sdílet společnou historii a předávat ji z generace na generaci, vyprávět ji dál a ... více


Filosofická zkoumání 93% Filosofická zkoumání 1993, Ludwig Wittgenstein

„Filosofické poznámky této knihy představují jakoby množství náčrtů krajiny, které vznikly v průběhu dlouhých a spletitých cest…“ napsal Ludwig Wittgenstein v lednu 1945. Filosofická zkoumání vycházejí v řadě Základní fi... více


Kapitoly z analytické filosofie 92% Kapitoly z analytické filosofie 2005, Jaroslav Peregrin

Historicky koncipované pojednání o hlavních problémech, se kterými se potýkala analytická filosofie 20. století. Podrobně rozebírá příčiny vzniku analytické filosofie a vývoj jejích názorů na lidské poznání, jazyk a svět... více


Jak udělat něco slovy 74% Jak udělat něco slovy 2000, John Langshaw Austin

Kniha přednášek britského filosofa, který v obratu k jazyku spatřoval největší revoluci v dějinách filosofie. V lidské řeči existují slova, jež neslouží k pouhému sdělení, neboť jejich prostřednictvím lze i něco uděla... více


Jak jsme zkonstruovali svou vlastní mysl 78% Jak jsme zkonstruovali svou vlastní mysl 2014, Jaroslav Peregrin

Málokdo pochybuje, že člověk nemá jen tělo, ale také mysl. Co to však ta mysl je? Je to nějaký vnitřní prostor, kde se prohánějí myšlenky, pocity a přání, jak to intuitivně vnímáme? Nebo je to spíše jenom činnost mozku, ... více


Od stromu k labyrintu. Historické studie o znaku a interpretace 92% Od stromu k labyrintu. Historické studie o znaku a interpretace 2012, Umberto Eco

V této knize předkládá Umberto Eco své studie o historii znakových teorií. Popisuje dva modely encyklopedického poznání, z nichž jeden vychází z ideje stromu (systematického větvení pojmů) a druhý z ideje labyrintu. V da... více


Esej o původu jazyků 78% Esej o původu jazyků 2011, Jean-Jacques Rousseau

Pojednání J.-J. Rousseaua o původu jazyků vychází poprvé v českém překladu. Text sám byl objeven až v autorově pozůstalosti a patří mezi nejvýznamnější na dané téma v dané epoše. Především ve Francii a v Německu se toto ... více


Texty k dekonstrukci : Práce z let 1967–72 77% Texty k dekonstrukci : Práce z let 1967–72 1993, Jacques Derrida

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Noc, v níž se pořádají medvědí hony na zajíce: Filosofický původ jazykové komiky 97% Noc, v níž se pořádají medvědí hony na zajíce: Filosofický původ jazykové komiky 2020, Vojtěch Kolman

Co má společného filosofie a jazykový vtip? A co G. W. F Hegel a Felix Holzmann? Na tyto otázky stručně, leč se vší akribií odpovídá tato kniha. Slouží tak jako úvod do filosofie a jejích problémů prostřednictvím jazykov... více


Jazyková metafora živého 83% Jazyková metafora živého 2010, Anton Markoš

Jaké podobnosti lze odhalit srovnáním vlastností řeči a vlastností živé bytosti? Existují styčné body – a jestliže ano, najdeme společný jazyk, kterým by se dalo mluvit jak o živém, tak o řeči? Obohatí studium řeči naše ... více


Filosofie čísla 93% Filosofie čísla 2008, Vojtěch Kolman

Monografie je věnována základům aritmetiky a analýzy z pohledu moderní logiky a analytické filosofie. Klasická témata filosofie matematiky (číslo, nekonečno, abstrakce apod.) jsou prezentována jako motivace a klíč k řeše... více


Sade, Fourier, Loyola 87% Sade, Fourier, Loyola 2006, Roland Barthes

Sade, Fourier a Ignác z Loyoly byli klasifikátoři, zakladatelé jazyků: jazyk erotické slasti, jazyk sociálního štěstí a jazyk rozmlouvání s Bohem — každý z nich vložil do budování tohoto sekundárního jazyka veškerou ener... více


Ženy, oheň a nebezpečné věci 80% Ženy, oheň a nebezpečné věci 2006, George Lakoff

George Lakoff (* 1941), profesor lingvistiky na University of California v Berkeley, patří k nejvýznamnějším lingvistům své generace. V sedmdesátých letech se podílel na vzniku generativní sémantiky, pokusu korigovat něk... více


Literární prostor 100% Literární prostor 1999, Maurice Blanchot

Základní dílo myšlení o literatuře, zabývající se vztahy mezi autorem, literaturou a skutečností v jejich ambivalentní jednotě. více


Uměním k lidskosti: úvahy o jazyce a literatuře 75% Uměním k lidskosti: úvahy o jazyce a literatuře 2006, Johann Gottfried Herder

Ve výboru z všestranné tvorby německého polyhistora 18. století, přítele i soka Goetha a Schillerova, Johanna Gottlieba Herdera, má český čtenář poprvé příležitost seznámit se s autorovými úvahami o jazyce, literatuře a ... více


Základy rétoriky 90% Základy rétoriky 1985, Marcus Fabius Quintilianus

Institutio oratoria, pravděpodobně před rokem 90 – kniha pojednává o základech rétoriky a o výchově řečníků. Toto dílo bylo po pádu Říma ztraceno, znovu objeveno bylo v roce 1416, jeho objev znovu nastartoval rozvoj réto... více


Kritika a pravda 80% Kritika a pravda 1997, Roland Barthes

Souborné vydání základních prací filozofa, filologa a lingvisty zasvěcených strukturální analýze literárního díla: Nulový stupeň rukopisu (1953) — Základy sémiologie (1965) — Kritika a pravda (1966). více


Hermeneutika jako teorie porozumění 100% Hermeneutika jako teorie porozumění 2006, Petr Pokorný

Od základních otázek jazyka k výkladu bible. Hermeneutika jako teorie výkladu, teorie interpretace se v dnešním pojetí stává teorií porozumění vůbec. Základní oblasti hermeneutického výzkumu (jazyk, komunikace se „svě... více


Rétorika v evropské kultuře i ve světě 80% Rétorika v evropské kultuře i ve světě 2011, Jiří Kraus

Kniha Rétorika v evropské kultuře i ve světě vymezuje postavení rétoriky v systému kultury a vzdělanosti od starověku po dnešek. Zkoumá pokles jejího významu v období racionalismu a osvícenství, uvádí příčiny, v jejichž ... více


Co se chce říct mluvením 80% Co se chce říct mluvením 2014, Pierre Bourdieu

Kniha významného francouzského sociologa, jehož úvahy zásadním způsobem ovlivnily také estetiku, literární historii a řadu dalších oborů, probírá v obecnosti i na konkrétních příkladech fungování jazyka jakožto sféry sym... více


O učiteľovi 53% O učiteľovi 1995, Aurelius Augustinus

Dialóg otca Augustína so svojím dospievajúcim synom Adeodatom. Témou rozhovoru je rola slov ako znakov v reči a otázka ako prebieha učenie. Na tomto pozadí dospejú učiteľ a jeho študent k pozoruhodnému rozpoznaniu. Kam s... více


Logos apofantikos 90% Logos apofantikos 1999, Petr Rezek

Tento sborník je věnován Aristotelově pojetí jazyka, logiky, definice a pravdivosti výroků o budoucích událostech. více


Jazyk a zodpovednosť 100% Jazyk a zodpovednosť 1995, Noam Chomsky

Kniha rozhovorov o ústredných myšlienkach Chomského systému "generatívnej gramatiky" a jeho názoroch na vývoj modernej lingvistiky. více


Znak, sebevědomí a čas 100% Znak, sebevědomí a čas 2007, Michal Ajvaz

Kniha obsahuje jednak nové vydání studie Znak a bytí z roku 1994, ve které se autor zamýšlí nad filosofií Jacquese Derridy, a jednak dosud nepublikovanou studii zabývající se Derridovou kritikou Husserlova pojetí časovos... více


Základní pojmy filosofie jazyka a mysli 70% Základní pojmy filosofie jazyka a mysli 2007, Tomáš Marvan

Filozofie jazyka a filozofie mysli jsou dva dnes etablované, svým způsobem již klasické obory analytické filozofie. V obou těchto oborech se během dvacátého století objevila celá řada nových pojmů a s nimi spojených teor... více


Řeč jako počáteční východisko teorie poznání 90% Řeč jako počáteční východisko teorie poznání 1996, August Brunner

Pojednání o řeči coby základu duchovního života člověka. více


Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu 70% Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu 1997, Paul Ricoeur

Štyri eseje, tvoriace túto knihu, vznikli rozšírením prednášok, ktoré som mal na Texas Christian University v dňoch 27. až 30. novembra 1973 pri príležitosti jej storočného jubilea. Možno ich čítať ako samostatné eseje, ... více


Filosofie symbolických forem. 1, Jazyk 100% Filosofie symbolických forem. 1, Jazyk 1996, Ernst Cassirer

Kniha je jedním ze zakladatelských děl tzv. filosofie kultury, patří k nejvýznamnějším filosofickým spisům 20. století vůbec. více


Řeč. Příspěvek k situační fenomenologii 100% Řeč. Příspěvek k situační fenomenologii 2013, Martin Pokorný

Opírá se řeč o již danou zkušenost, nebo je zkušenost formována řečí? Dává řeč smysl pouze v situaci, nebo je naopak podstatné, že její významy každou konkrétní situaci překračují? Je výpověď vyjádřením myšlenky, nebo lz... více


Slovník samozřejmých slov 80% Slovník samozřejmých slov 2011, Josef Štogr

Slovník samozřejmých slov esejisty a vydavatele kulturních periodik (mj. autorského internetového časopisu Možnost) Josefa Štogra se zabývá řečí a jazykem. Samozřejmá slova autor nehodnotí, spíš se věnuje jejich očistě. ... více


Sidonia a Sakateky čtrnáctého vykročení 100% Sidonia a Sakateky čtrnáctého vykročení 2004, Zdeněk Neubauer

Shrnutí čtrnácti filozofujících dialogů mezi Ivanem M. Havlem a Zdeňkem Neubauerem, které v písemné formě probíhaly během let 1984 až 1994. Edičně připravil, opoznámkoval a doslovem opatřil Karel Palek. více


Autor a čtenář jako představy - Koncepty autora a čtenáře v moderním a postmoderním myšlení 60% Autor a čtenář jako představy - Koncepty autora a čtenáře v moderním a postmoderním myšlení 2014, Tomáš Jacko

Je dobře se při četbě ptát, co chtěl básník říci? Jinými slovy - je autor literárního textu garantem jeho významu? A je důležité, aby čtenář onen význam nalezl? Co potom čtenář sám, je pouhým konzumentem daného textu, ne... více


Tradice vědy a skrývání smyslu. Komentář k Husserlovu Původu geometrie 60% Tradice vědy a skrývání smyslu. Komentář k Husserlovu Původu geometrie 2003, Jacques Derrida

Komentář k Husserlovu "Původu geometrie". Podrobný rozbor této úvahy, která se zařazuje mezi dodatky ke "Krizi evropských věd", je věnován především problémům sedimentace smyslu, různých stupňů ideality a teleologie hist... více


Gramatológia 80% Gramatológia 1999, Jacques Derrida

Prvá čať tejto eseje, Písmo pred písmenom, širokými ťahmi načrtáva teoretickú matricu. Naznačuje určité historické značky a predkladá niektoré kritické pojmy. Druhou časťou je Príroda, kultúra, písmo. více