Květoslav Minařík citáty

česká, 1908 - 1974

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (39)

... akademické vzdělání nedává lidem žádné opravdové poznání, nýbrž jen povšechné informace, jejichž ovládnutí pamětí budí dojem vzdělanosti. (Kečara)


... opravdu soudní čtenáři z této knihy musí vyčíst, že pravým vstupem na mystickou cestu je zvyšování mravní hodnoty jejich bytosti skutky mravnosti. (Přímá stezka)


"Bůh osobní" ten můj bůh, odlišný od představy Boha jiných lidí. V širším pojetí pak smyšlená jsoucnost a pomůcka k umožnění duchovního pokroku. Mnohdy však vystihuje božskou, na člověku nezávislou bytost nebo stav. (Vnitřní smysl Nového zákona, Vysvětlivky)


A pokud se k mentální kázni přidružuje i kázeň mravní, vede i k rozvoji inteligence. Neboť inteligence nemůže být spojena se sobectvím, osobitostí a přízemními zájmy. (Jóga v životě současného člověka)


Být vlažný znamená nedělat nic. A čekat, že se smiluje nějaký Bůh, to rovněž značí, že nic neděláte. Jsou to polovičatosti, které neslibují žádný úspěch. Chcete-li dosáhnout úspěchu, potom se chopte jediné ideje - a tu se snažte realisovat bez ohledu na ostatní duševní vzněty. (Přímá stezka)


Bytosti se lopotí, aby se svými skutky dostaly do nebe nebo do pekla, a je tedy vidět, že když tam nebo onde jsou, přály si tam být snad ne myšlenkami, ale povahou skutků. Na co tedy moc? Tahat lidi tam, kde si svými skutky nikdy být nepřáli? (Drahokamy 2, O realizaci a Děsu prahu)


Čistého poznání mohou dosáhnout jenom ti, kdo jsou mravně čistí podle předpisů jógy. Každý jiný člověk, i kdyby viděl do propasti bytí, uvidí vše brýlemi nižšího já, proto jeho poznatky nebudou pravdivé. I kdyby to byl člověk nejupřímnější a bohabojný, bude svými informacemi klamat, neboť vše přizpůsobí svým slabostem, domněnkám a spekulacím. (Přímá stezka)


Dobrým se dobro i zlo stává tehdy, když člověk nepracuje s přesvědčením, že se za své činy bude muset odpovídat Bohu, a také tehdy, neočekává-li vůbec žádný osobní zisk z toho, co vykonává. Naproti tomu zlým je dobré i zlé konání, které člověk doprovází ustrašenectvím, sebeobviňováním a strachem před trestem. (Přímá stezka)


Dosažitelnost boží jsoucnosti nebo jejích kvalit se dá vysvětlit tak, že předmět, jímž se člověk v mysli neustále obírá, postupně naplňuje celý jeho život a nakonec ho prostřednictvím myšlenkové náplně vede ke ztotožnění s ním. (Přímá stezka)


Duchovní nauky učí, že se při velkém vypětí vášní může oženit i žák mystiky, ale že musí dbát toho, aby si dobrovolně nezastíral oči tím, že své podlehnutí vášním svede na vyšší úmysl. (Přímá stezka)


Jako pokrokoví lidé si své názory na skutečnost musíme tvořit opatrně už proto, že často můžeme být překvapeni vědeckými poznatky, k nimž věda dospívá přes všechen konservatismus vědců. Nesmíme říkat, že náš poznatek je naprosto správný a konečný, když nám zítřek může přinést nové poznatky, které předešlé opravují. Musíme alespoň částečně uznat, že ve vesmíru, jehož rozměry jsou nepředstavitelné, může existovat ještě trochu více než těch několik fakt, která jsme zjistili. (Přímá stezka)


Je-li nutno něco dělat, je třeba vědět, proč je to třeba dělat. Je třeba znát účel a není směrodatné, jestli nutnost určitého počinu zdůrazňuje nějaká autorita. (Přímá stezka)


Jestliže se někdo velmi upřímně snaží dosáhnout mystického cíle, pak se vůdce dostaví zcela samovolně, když je to nutné. Dřív mu nemůže příliš prospět ani dobrý vůdce. (Přímá stezka)


Karma je tvořena každým činem, ale výsledky přináší jen ta, která vzniká konáním úmyslným nebo takovým, při němž si člověk uvědomoval sebe jako diferencované Já. ... Sebemenší duševní účastenství na činech formuje individuální karmický princip a ten nás pak zaplétá do svých sítí. Lze se tomu vyhnout jen dokonalou duševní neúčastí na vlastním konání. Můžete konat cokoli, ale musíte dbát, abyste byli duševně odpoutáni. Tím přemůžete karmický princip... (Přímá stezka)


Každé okolnosti, byť sebehorší, dovolují, aby člověk hledal vyšší cíle. (Přímá stezka)


Každý člověk se domnívá, že ví a zná nejvíce ze všech lidí ostatních, a přece jeden podvádí a druhý se dává podvádět, aby doložil, že ví a zná jenom domněle - a osud s ním vymetá kdejaký kout osudových konstelací. (Kečara)


Kdo ovládne sebe sama, ovládne celý vesmír. (Vidžnani, Beseda bohů)


Lidé lžou sobě a lžou i jiným a protože lžou, nemohou poznat pravdu. (Přímá stezka)


Lidé se vždycky podivují tomu, čemu nerozumějí a co se jim zdá být logické. Na tom se zakládá uznání duševních kvalit, čímž se zase probouzí úcta jiných lidí, která vědoucího člověka činí nezdravě sebevědomým a to je zřejmou předzvěstí jeho duševního pádu. (Přímá stezka)


Mystické úsilí znamená především úsilí o "umět zemřít". "Umět zemřít" znamená svobodu a klid získané před odchodem z tohoto světa smrtí. (Drahokamy 2, O původu světa z hlediska praktické mystiky)


Na mystické cestě není tajemných nebo nevysvětlitelných událostí. (Přímá stezka)


Nedbejte tvrzení, že "pánbůh se stará o všechny lidi". Pánbůh se stará jen o ty, kdo mají silnou víru ve svůj lepší osud a přejí si ho. (Přímá stezka)


Nikdo nemá právo zlobit se na někoho proto, že mu ublížil. (Přímá stezka)


Obecně se předpokládá, že jen smyslový svět je opravdový a skutečný. Jestliže někdo tvrdí, že existují ještě jiné světy, předpokládá se, že tyto světy existují pouze v jeho fantasii díky subjektivním spekulacím a klamným domněnkám. A přece jen rozum musí připustit, že mohou existovat, jestliže přihlédne k zjištěným faktům, ze kterých vyplývá, že i tak "pevný" smyslový svět je neskutečný. (Přímá stezka)


Otázal jsem se: "Je možné, aby lidstvo uniklo osudu, který se před ním rýsuje?" Bůh odpověděl: "Ano, jestliže se polepší." Ptal jsem se dále: "Je možné, aby se lidé polepšili?" A tu již Bůh mlčel. (Kečara)


Podle vesmírných zákonů se má každý žák mystiky vyhnout tomu, aby si přál něco pozemského, protože tím spoutává a zatemňuje svou duši. Ale nesmí již v prvním zápalu své snahy po dosažení něčeho vyššího odmítat všechno, neboť by tím mohl odmítnout i podstatné dobré životní podmínky. ... Kdo jedná bez rozumné úvahy a vzdává se všeho ihned, toho může zasáhnout neštěstí v podobě nepříznivé situace, která mu znemožní mysticky pracovat. Nepomůže mu, bude-li se odvolávat na nevědomost. Strčíte-li ruku do ohně, popálíte se, ať jste si byli toho následku vědomi nebo ne. (Přímá stezka)


Pokud člověk o něco usiluje puzen vášní, nemůže toho dosáhnout ani s největší námahou. Když toho však přece dosáhne, neuspokojí ho to. (Přímá stezka)


Pokud člověk pracuje tak, že používá své osobitosti a vůle, tvoří příčiny, které jsou semenem budoucího bolestného života. Ke stvořenému totiž nelze nic přidat. Lze jen existující sílu usměrnit jinam, ale když to učiníme, položíme příčinu ke karmickým následkům, neboť je nutné a přirozené, aby se změněný tok životní síly dostal opět do původního stavu. Proto je třeba si uvědomit, že vesmír dává každému tvoru dosti možností k jeho existenci, i když nebude tvořit nové karmické příčiny. (Přímá stezka)


Pro snazší orientaci hledajících lidí mohu konečně říci, že jsem se přesvědčil, že pravého vůdce sotva budete moci zbožňovat. ... Přinutí vás k přemýšlení a zaměstná vás tak, že vám na jeho zbožňování sotva zbude čas. (Přímá stezka)


Propagujte nejideálnější ideu a přece, svěříte-li její uskutečnění lidem, vždycky shledáte, že v ní našli i jiné cíle než ty, které jste měli na mysli. Proto nemusí být závadnými zjevy v náboženství vinna nauka, nýbrž ti, kdo ji provádějí a uvádějí do života. (Přímá stezka)