Jozef Tiso citáty

slovenská, 1887 - 1947

Citáty (22)

…nedajbože, aby to Nemci prehrali.


Áno, my sme trpezliví, ale i trpezlivosť má svoje hranice! Slovenský národ bol trpezlivý nielen posledných dvadsať rokov, ale aj predtým niekoľko storočí. No 6. októbra v Žiline povedali sme si, že je koniec trpezlivosti a že teraz nastupuje právo Slovákov. Nech sa mu neopovažuje nikto postaviť do cesty, lebo pocíti našu tvrdú päsť.


Bojovať budeme mužne a vytrvale, ako nám to káže povinnosť k národu slovenskému a posvätná pamiatka Pribinova!


Celá verejná správa je od židov už skoro vyčistená, ich podiel medzi právnikmi a lekármi je redukovaný na minimum a ich činnosť obmedzená len na židovskú klientelu. Podobne a postupne pokračujeme aj v obchodnom a priemyselnom živote. V tomto boji za odžidovčenie nášho štátu nepomýli nás ani vnútorný ani vonkajší odpor.


Ešte by som sa zmienil o jednej otázke, ktorá sa spomína, a to o otázke židovskej. Vraj, či je to kresťanské, čo sa robí. Je to ľudské? Nie je to rabovka? Ale pýtam sa ja: Je to kresťanské, keď sa národ slovenský chce zbaviť svojho večného nepriateľa, Žida? Je to kresťanské? Láska k sebe je príkazom božím, a tá láska k sebe mi rozkazuje, aby som od seba odstránil všetko to, čo mi škodí, čo mi ohrozuje život. A že Slovákovi židovský živel ohrožoval život, myslím, o tom nikoho netreba presvedčovať.


Chceme zdravé obyvateľstvo, preto bude potrebné, aby každý zo snúbencov položil si otázku, či prináša do budúceho manželstva najdôležitejšiu zložku – zdravie – telesné i duševné a preto máme v programe vybudovať viaceré eugenické poradne na Slovensku, ktoré budú i prakticky propagovať heslo „len zdraví ľudia do manželstva“.


Jestli môže byť u nás reč o totalite, tak je to len totalita národa, ktorá naznačuje všeobecne v prospech národa koncentrujúcu snahu, aby vśetko čo tu žije, tu pracuje, tu podniká, išlo v prospech národa.


Naša vina tkvie v našej vďačnosti a vernosti voči Nemcom, ktorí nielenže uznávali a schvaľovali existenciu nášho národa a jeho prirodzené právo na nezávislosť a národnú slobodu, ale pomáhali mu aj proti Čechom a Židom, nepriateľom nášho národa. Sme si však celkom istí, že táto "vina" je v očiach katolíkov našou najväčšou cťou.


Naša vina tkvie v našej vďačnosti a vernosti voči Nemcom, ktorí nielenže uznávali a schvaľovali existenciu nášho národa a jeho prirodzené právo na nezávislosť a národnú slobodu, ale pomáhali mu aj proti Čechom a Židom, nepriateľom nášho národa. Sme si však celkom istí, že táto „vina“ je v očiach katolíkov našou najväčšou cťou.


Nevyhýba sa riešeniu otázky židovskej ani národ slovenský. Pri riešení tejto otázky nemôže ísť podľa vzoru žiadneho iného národa s ohľadom na svoje postavenie medzi národmi a na možné následky riešenia toho v živote národa. Je dôkazom vyspelosti nášho národa, že napriek všetkým popudzovaniam národ slovenský vyčkal zákonité riešenie otázky židovskej a ubezpečujem slovenský národ, že pri riešení tomto nič inšie nás nebude viesť, ako záujem národa slovenského.


Nezabúdajme, že sa spájame k politike národnej, a tu sa nemôžeme spájať s katolíkmi iných národností.


Nikto asi nebude prekvapený, keď vyhlásim, že budúci náš život nebude sa zakladať na politických stranách, ale na pracovitých, tvorivých stavoch. Politické strany svoju úlohu už dohrali, daromné sú pokusy zachrániť ich rozličným preskupovaním.


Nové sociálne a hospodárske nariadenia môžu sa uskutočniť len vtedy, keď bude s nášho národného života vylúčené židovstvo, lebo ono predstavuje na Slovensku živel rozkladný a bolo mocným nositeľom marxistických a liberalistických ideí.


Páľme pamiatky Husove, páľme odznaky nášho otroctva, páľme to, čo s Husom, s jeho pôsobením a jeho kultom súvisí. A pri každej slávnosti Husovej nechže si obnoví slovenský národ svoj slávnostný sľub: Čechmi nikdy nebudeme a katolíckej cirkvi sa nikdy nezriekneme! A keď si k tomu ešte pri každej slávnosti pripomenieme, že znásilnenie toho katolíckeho presvedčenia stalo sa v znamení toho, ktorý mal údajne proti otrockému znásilňovaniu ducha pracovať, keď z roka na rok pri plameňoch nevereckej knihy českej slávnostne sa zaviažeme, že za slovenský národ žiť a zomrieť chceme, myslím, že slávnosť tá úplne zodpovie terajším oslavám Husovým, na ktorých sa toľko štve proti Rímu a proti katolíckej cirkvi a tak oslavy tie úplne vyhovejú očakávaniam terajšej väčšiny.


Pravda zostane pravdou i vtedy, keď ju dav i tristo ráz zaprie.


S vďačnosťou celého nášho národa slovenského spomínam si na prvé stretnutie sa s vodcom. Ako o svetovom dejateľovi mal som svoju predstavu o ňom, no bezprostredný dojem na mňa učinený mi potvrdil pravdivosť správ o osobnom kúzle, ktorým účinkuje na svoje okolie. Čo je tým vzácnejšie, že v osobnom styku nemá nič umelého, násilného, lež všetko zračí priamosťou a jednoduchosťou.


Slovenský národ bude vedieť vždy po strane veľkého Nemecka zapojiť sa do boja proti najväčšej skaze Európy, proti boľševizmu.


Strany slúžili niekoľkým vyvoleným, ktorých komandovali centralistické peňažné kruhy a rozličné protislovenské a proti kresťanské pokútne tajné spoločnosti. Národ bol ich otrokom, s ktorým kupčili a ho predávali. Ľud bol im hlasovacím materiálom, ktorý zavádzali ničomnými sľubmi a nízkym judášskym grošom. Slovenská vláda rozpustila všetky strany, aby vytrhla ľud z tohto ponižovania a vykorisťovania. Postarala sa o to, aby voľby neznamenali viac politickú kortešačku, kupovanie a otravovanie duší.


Tiso je tu a on, v očiach Čechov a čecho-žido-boľševikov najväčší nepriateľ a hubiteľ slovenského národa – ide brániť a už aj bránil hranice Slovenska práve proti Maďarom.


Vláda naša [...] zháňa sa po kadejakých reláciách a spojeniach v záujme obrany štátu, pohŕda však jediným štátotvorným činiteľom, úprimným nacionalizmom slovenským.


Záujem Fuhrera o princíp národnostný vysvetľuje nám jeho vysoký záujem o nás, Slovákov; tento záujem jeho bol pohnútkou, aby nám bol na pomoci pri utvorení nového štátu slovenského a aby nad ním držal svoju ochrannú ruku. Tento záujem nám činí Fuhrera blízkym, ktorého sviatok je preto i naším sviatkom. Slovenský národ dlhé roky bojujúci na svoju národnú svojráznosť pod práporom princípu prirodzeného národného práva a pod práporom týmto zvíťazivší s vďačným srdcom volá: Boh živ, heroického reprezentanta prirodzeného práva národnej svojráznosti, aby z prirodzeného tohoto koreňa vykvitol nový, zdravý, požehnaný život národov a večný pokoj zabezpečujúce spolunažívanie štátov.


Živý nacionalizmus je tu jedinou záchranou slovenského národa, preto aktivizmus prebúdzania slovenského nacionalizmu nech je našou úlohou.