Zdeněk Horský

česká, 1929 - 1988

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Zdeněk Horský, CSc., se narodil 11. března 1929 v Praze. Studoval filosofii a hudební vědu na Filosofické fakultě Karlovy univerzity, ale také astronomii a matematiku na fakultě přírodovědecké: syntéza humanitních a exaktních věd určila celou jeho dráhu. Brzy se soustředil na dějiny vědy (byl v nich žákem prof. O. Zicha); praxe na ondřejovské observatoři dala tomuto zájmu ještě určitější cíl – od té doby se zabýval dějinami astronomie, v našich zemích i obecnými. Zvláště se obracel k dílu Koperníkovu a k astronomii 16. a 17. století, představované Keplerem, Tychem Brahem i Tadeášem Hájkem z Hájku, interpretoval vědu rudolfínské epochy; stejně tak patřilo k jeho zájmům studium historických vědeckých přístrojů. V aplikaci těchto témat na české prostředí platil za uznávanou mezinárodní autoritu. Aplikoval i u nás archeoastronomický výzkum svým výkladem makotřaské lokality z poloviny 4. tisíciletí př. n. l., vyložil kosmologickou symboliku gotické architektury Karlova mostu v Praze, k cenným výsledkům jeho práce patří rovněž nová datace pražského orloje (Pražský orloj) a některé nové atribuce vědeckých přístrojů. Svá témata při tom sledoval jako přední reprezentant tzv. mezních oborů z velkého kulturního nadhledu – se zřetelem k podmínkám a okolnostem, které rozmach vědy stimulují a doprovázejí, ke kontaktu vědy s filozofií a nejšíře chápanou kulturou. Při aktivním vědeckém nasazení – především jako vědecký pracovník Astronomického ústavu ČSAV – nezapomínal ani na popularizaci své práce. Bezpočtukrát vystoupil v rozhlase a v televizi, v mnoha přednáškách na velkých fórech i na venkovských hvězdárnách, je autorem četných drobných i větších prací. Připomeňme jeho spoluautorství stručných dějin astronomie Poznávání vesmíru, Dějin exaktních věd v českých zemích, astronomické encyklopedie Vesmír, či monografii Kepler v Praze, věnovanou jeho oblíbené postavě astronomie. Předčasná smrt Zdeňka Horského 8. května 1988 způsobila, že množství dalších jeho prací (mimo jiné komentovaný překlad základního Koperníkova díla De revolutionibus, který dosud v Čechách chybí) zůstalo už jen v rukopisech.

Zdroj životopisu: Pražský orloj (přebal)