Tomáš Pasák

česká, 1933 - 1995

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Tomáš Pasák (nar. 6. června 1933 v Praze), docent českých dějin na FFUK v Praze a ředitel Pedago­gic­ké­ho muzea J. A. Komenského, se soustavně zabýval historií 20. století. Vě­noval se problematice nejnovějších českých
a československých dějin – především období předmnichovské republiky, tzv. druhé republiky a protektorátu. Zamě­řoval se na spornou a ne­dostatečně objasněnou tematiku předních osobností veřejného a politického života (Eliáš, Hácha, Klapka, Krajina, Drtina, Ne­s­tával, Nebeský, Udržal, Uher a Pitter), zprostředkoval ve­řejnosti objektivní po­hled na tyto postavy našich dějin, které byly posledním ge­ne­racím téměř ne­známé, a zaplňoval bílá místa naší historie.
Mezi jeho nejznámější díla patří např. „Život Přemysla Pittra“ (1995) „Pod ochranou říše“ (1998), „Čes­ký fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945“ (1999), „Počátky ná­rodního od­boje, Národ se brá­nil“ (1995) a „17. listopad 1939 a Univer­zita Karlova“ (1997).
PhDr. Tomáš Pasák zemřel 26. října 1995.

Zdroj životopisu: www.rybkapub.cz