Renaud Barbaras životopis

francouzská, 1955

Životopis

Barbaras Renaud je profesorem moderní filososfie na Sorboně a patří dnes k významným francouzským fenomenologům. Jeho první kniha Autrui (1989), česky Druhý (1998) je konfrontací pojetí problematiky "druhého" u Husserla, Sartra, Merleau-Pontyho a Lévinase. Roku 1991 vyšla rozsáhlá studie o ontologii pozdního Merleau-Pontyho pod názvem De l étre du phénoméne. Sur l ontologie de Merleau-Ponty (Bytí fenoménu. O Merleau-Pontyho ontologii), v níž se již začíná rýsovat jeho svébytný fenomenologický projekt, který se prostřednictvím analýzy vnímání snaží prezentovat nové pojetí subjektu i jeho vztahu ke světu, jehož základem nejsou objektivující intencionální akty, nýbrž perceptivní touha. Tento program je vyložen v knize La perception. Essai sur le sensible, česky (Vnímání. Esej o smyslově vnímatelném.), a podrobněji rozvinut v knize Le désir et la distance, česky (Touha a odstup).
Barbarosova polemika s ortodoxní verzí fenomenologie se inspiruje ontologií smyslově vnímatelného, jak se ji pokouší rozpracovat pozdní Merleau-Ponty, fenomenologií pohybu, jak ji nacházíme u Patočky, ale také Bergsonovou kritikou pojmu nicoty a pojetím organismu, které rozvíjí zejména K. Goldstein a E. Straus. Rozvinutím dílčích aspektů této polemiky je kniha článků, která vyšla pod titulem Le tournant de l expérience. Recherches sur la philosophie de Merleau-Ponty (Obrat zkušenosti. Texty o Merleau-Pontyho filosofii, 1998). Barbarosovou dosud poslední knihou (v době psaní tohoto textu 2005) je Introduction á la phénoménologie de Husserl (Úvod do Husserlovy fenomenologie, 2004). (zdroj životopisu: OIKOYMENH)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.