Miloš Mendel

česká, 1952

Nahrávám...

Životopis

# Kvalifikace: V letech l970-75 studoval na tehdejší Katedře věd o zemích Asie a Afriky FFUK obory arabistika a kulturní dějiny islámských zemí. Poté absolvoval studijní pobyt na Burgibově institutu živých jazyků (Institute Bourguiba de les langues vivantes) v Tunisu.
V letech l976-84 pracoval jako redaktor v mezinárodní redakci ČTK a arabské sekci zahraničního vysílání Čs. rozhlasu.
V letech 1978-1991 též příležitostně působil jako tlumočník arabštiny.
Od září l984 je pracovníkem OÚ ČSAV (AV ČR). V r. l986 získal titul PhDr. na FFUK v Praze a r. l992 obhájil kandidátskou disertační práci na téma Islámský fundamentalismus na Blízkém východě. Egypt a Sýrie v 50.-70. letech.
V listopadu 1999 se habilitoval na FSS MU v Brně a diplom docenta politologických věd mu byl předán v květnu 2000.
# Specializace: arabista a islamista. V oblasti základního výzkumu se zabývá různými aspekty islámu (ve smyslu náboženského systému a civilizace). Při svém výzkumu kombinuje zejm. metody historiografie, politologie a sémantiky (obsahové analýzy islámských textů a proměny významů jazykových jednotek v historickém kontextu). Tyto metody aplikuje především na texty a problémy politické povahy (politická teorie islámu apod.). V širším smyslu se specializuje na moderní a soudobé dějiny Blízkého východu. Publikoval řadu vědeckých studií v domácích i zahraničních odborných periodikách ( blíže viz bibliografie).
# Pedagogické působení: Od r. l994 externě působí na Ústavu religionistiky FFMU v Brně, kde přednáší problematiku islámu (Klasický a moderní islám - základní kurz, kredit A, Islámský reformismus, výběrová přednáška + seminář, kredit C).
Od 1. 9. 1999 do 30. 6. 2000 působil na tomtéž ústavu na poloviční úvazek a přednášel (kromě islámu) dvousemestrový kurz Arabština jako pramenný jazyk.
Na FFUK, FFMU, FSV UK a UP v Olomouci příležitostně působí jako vedoucí nebo oponent bakalářských, diplomových a disertačních prací.
Od června 2001 je členem oborové rady pro doktorandské studium na Ústavu religionistiky FFMU, od podzimu 2004 je členem oborové rady Kultura a dějiny zemí Asie a Afriky (Historické vědy) na FFUK v Praze.
# Odborné aktivity: vedoucí vědecký pracovník,
v letech l994 - 1999 volený zástupce OÚ v Akademickém sněmu AV ČR;
v letech 1998 - 2001 člen a tajemník 9. sekce GA AV ČR;
od r. l997 byl místopředseda Vědecké rady Orientálního ústavu a člen předsednictva nevládního sdružení Kontinenty;
v dubnu 2002 a znovu v květnu 2003 byl zvolen předsedou Vědecké rady Orientálního ústavu AV ČR.

Zdroj životopisu: http://www.orient.cas.cz/odd/oaf/mendel/mendel.htm

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996
George Gamow

1904 - 1968