Daniela Dvořáková životopis

slovenská, 1965

Životopis

Narodila sa v roku 1965 v Bratislave, kde vyštudovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského odbor história – archívnictvo. Hneď po skončení štúdia (v roku 1991) nastúpila do Historického ústavu SAV, do oddelenia najstarších dejín, kde pôsobí doteraz. V roku 1998 obhájila kandidátsku prácu s názvom Šľachta na Slovensku za Žigmunda Luxemburského (1387–1437) a získala titul „kandidát historických vied“. Titul „doktor filozofie“ (PhDr.) získala v nasledujúcom roku (1999).

Daniela Dvořáková sa venuje výskumu neskorostredovekých dejín Uhorska, osobitne vláde Žigmunda Luxemburského. Vo svojom výskume sa orientuje na problematiku šľachty, ale zaoberá sa aj otázkami dvorskej kultúry, komunikácie a každodenného života v stredoveku. Súčasne sa podieľa na vydávaní stredovekých prameňov k dejinám Slovenska.

Ocenění