zákony

štítky

60 knih


Asa 81% Asa 2021, Jay Crownover

Šestý díl ze série šesti románů – pojmenovaných vždy podle hlavního hrdiny. Všichni jsou mladí, divocí, komplikovaní, potetovaní, často i opiercingovaní, ale uvnitř jiní než navenek. Své příběhy vyprávějí napůl sami, dru... více


Ilustrovaná Ústava České republiky 95% Ilustrovaná Ústava České republiky 2018, Adam Berka

Ilustrovaná Ústava České republiky je praktická kniha do každé domácnosti. Atraktivní a přehlednou formou seznamuje čtenáře s textem Ústavy České republiky, která srozumitelně definuje základní hodnoty naší země. více


Zákonem nechť je budována zem 84% Zákonem nechť je budována zem 2013, Jiří Starý

Kniha je věnována historii staroseverského práva od mlhavých pohanských počátků v době vikinské po období 13.–14. století, kdy se Skandinávie přijetím královských zemských zákoníků zařadila do proudu středověké křesťansk... více
Zákony 73% Zákony 1997, Platón

Již nikoliv Platónův tradiční charakter Sókratés, nýbrž bezejmenný athénský host rozmlouvá v horkém prostředí Kréty spolu s místním zákonodárcem Kleiniou a spartským občanem Megillem o ideálním státním zřízení. Zákony js... více


Norimberské zákony 73% Norimberské zákony 2014, neznámý - neuveden

Na obálce nad názvem: Hitlerovy zákony XIII. Zřejmě podle původního vyd. z r. 1939 (Praha : Atlas) v neúplném znění. Obecně nejznámějšími zákony, které omezují základní práva a svobody židů, jsou tzv. Norimberské zák... více


O zákonech 70% O zákonech 2017, Marcus Tullius Cicero

Kniha je Ciceronovou reakci na Platónův dialog Zákony. Podle jeho struktury je také koncipován, je tedy psán jako dialog. Děj je zasazen do Ciceronovi doby, probíhá mezi ním, jeho bratrem Quintem a jejich společným příte... více


Zákoník práce 2017 100% Zákoník práce 2017 2017, Ladislav Trylč

13. aktualizované vydání. Nespornou předností této prakticky pojaté a čtenáři oblíbené publikace je vedle paragrafového znění zákoníku práce též stručný a přehledný doprovodný komentář strukturovaný podle jednotlivých u... více


Tomáš Akvinský o zákonech v Teologické sumě 60% Tomáš Akvinský o zákonech v Teologické sumě 2003, Tomáš Akvinský

Vybrané otázky z Teologické sumy, týkající se zákona Božího a přirozeného (ST II, 90-107), s komentářem a úvodem K. Šprunka. více


Listina základních práv a svobod - Komentář 100% Listina základních práv a svobod - Komentář 2012, Eliška Wagnerová

V komentářové literatuře byla dosud věnována pozornost především Ústavě České republiky, pravomocím ústavních orgánů a vzájemným vztahům mezi nimi. Základní práva a svobody zůstávaly až na výjimky v komentářích opomíjeny... více


Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Komentár 90% Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Komentár 2016, Radovan Katrlík

Odrazom snáh o zladenie rozvojových aktivít spoločnosti s existujúcim stavom životného prostredia je na národnej úrovni legislatíva upravujúca posudzovanie týchto činností na životné prostredie. V roku 1992 sa táto úprav... více


Lidé, alkohol, drogy 60% Lidé, alkohol, drogy 1988, Václav Šedivý

Kniha z osmdesátých let minulého století, zabývající se problematikou alkoholu a drog v tehdejší Československé společnosti. více


Meč a váhy 70% Meč a váhy 1986, Jan Tuláček

O historii práva, rozsudcích, soudech, způsobech trestání zločinů, nejstarších zákonech a zákonodárcích více


Daňové zákony 2018 - Úplná znění k 1. 1. 2018 100% Daňové zákony 2018 - Úplná znění k 1. 1. 2018 2017, kolektiv autorů

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2018 včetně všech čísel. Jde o zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitých věcí, zákonné opatření ... více


Zákon a právo v archaických kulturách 80% Zákon a právo v archaických kulturách 2011, * antologie

Kolektivní studie Zákon a právo v archaických kulturách obsahuje odborné statě českých historiků náboženství, které analyzují vznik, povahu a proměny zákonů a zákoníků v osmi vybraných archaických kulturách. Přispěvatelé... více


Občanský zákoník – tučně zvýrazněné změny provedené zákonem č.460/2016 Sb. 60% Občanský zákoník – tučně zvýrazněné změny provedené zákonem č.460/2016 Sb. 2017, Karel Eliáš

podtitul: tučně zvýrazněné změny provedené zákonem č. 460/2016 Sb. Redakční uzávěrka 1. 1. 2017 více


Zákoník práce v otázkách a odpovědích 60% Zákoník práce v otázkách a odpovědích 1968, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář 100% Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář 2014, Marie Orlová

Publikace podává výklad k živnostenskému zákonu, který v minulosti prošel mnohačetnými novelizacemi a bere v potaz i změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva. Dále obsahuje komentář i k zákonu o živnostenských... více


Vyznejte se v pracovním právu 60% Vyznejte se v pracovním právu 2014, Kristýna Zoufalá

Podtitul: Nezbytná příručka pro každého zaměstnance Už nemusíte složitě studovat zákoník práce, komentáře nebo jinou odbornou literaturu. Přinášíme vám přehledného rádce, v němž každý zaměstnanec najde jednoduše popsa... více


Německé menšiny v právních normách 1938 - 1948 60% Německé menšiny v právních normách 1938 - 1948 2006, Jiří Pešek

K vydání připravili Jiří Pešek, Oldřich Tůma, Horst Möller a Manfred Kittel. Publikace přináší soubor studií pojednávajících o postavení příslušníků německých menšin v jednotlivých evropských zemích před druhou světo... více


Autorské právo / Průmyslová práva 100% Autorské právo / Průmyslová práva 2019, kolektiv autorů

Obsahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, a související práv... více


Lázeňský zákon 0% Lázeňský zákon 2013, Jaroslav Staněk

Publikace přináší úplné znění zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeň... více


Občanský soudní řád / Zvláštní řízení soudní / Rozhodčí řízení 0% Občanský soudní řád / Zvláštní řízení soudní / Rozhodčí řízení 2019, kolektiv autorů

Obsahuje úplné znění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, vyhlášky č. 483/2000 Sb., kterou se stanoví případy, v nichž nelze povolit nahlédnu... více


Organizace soudnictví, notářství a advokacie. II. díl (dokumenty) % Organizace soudnictví, notářství a advokacie. II. díl (dokumenty) 1993, Ilona Schelleová

Obsahuje výňatek z Ústavy, Listinu základních práv a svobod, zákon o soudech a soudcích, zákon o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů Česk... více


Zákon o obecní policii. Komentář 0% Zákon o obecní policii. Komentář 2009, Pavel Vetešník

Komentář k zákonu o obecní policii poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení zákona, který byl s účinností od 1. 1. 2009 zásadním způsobem novelizován a je základním předpisem v této oblasti. Autoři, kteří mají s... více


Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku  0% Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku  1942, Anton Vašek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Československé dějiny státu a práva v dokumentech, II. díl: Ústavní systém (1918-1938) % Československé dějiny státu a práva v dokumentech, II. díl: Ústavní systém (1918-1938) 1993, Karel Schelle

Soubor dokumentů, zejm. zákonů, ústav a provolání, ke studiu vývoje ústavnosti a ústavního práva na území Československa. Obsahuje dokumenty k ústavnímu systému, volebnímu právu, další důležité normy ústavního systému... více


ÚZ č. 985 - Zákoník práce 0% ÚZ č. 985 - Zákoník práce 2014, kolektiv autorů

V souvislosti s novým občanským zákoníkem se od 1. 1. 2014 mění řada ustanovení zákoníku práce tak, aby oba předpisy spolu pojmově a věcně korespondovaly (45 změn a doplnění). Text publikace odpovídá stavu, jaký bude úči... více


Nariadenie o právnom postavení Židov (dokumenty) % Nariadenie o právnom postavení Židov (dokumenty) 2000, Pavol Mešťan

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Občanské právo 2 (Dokumenty) % Občanské právo 2 (Dokumenty) 1993, Josef Fiala

Kniha doplňující obecnou učebnici občanského práva o dokumenty ke studiu, zejm. právní předpisy. více


Zákoník práce 2018 0% Zákoník práce 2018 2018, Nataša Randlová

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v edici Úplné znění nakladatelství Sagit. Opatřené rejstříkem. Vydání s redakční uzávěrkou 1. 1. 2018. více


Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor 0% Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor 2005, Petr Liška

Komentář k zákonu o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve svém třetím vydání je vedle samotného textu opatřen odkazy na související ustanovení právních předpisů a aktuální dostupnou judikaturu. Vhodně tak navazuje na ... více


Zákon o pohřebnictví / Zákon o válečných hrobech. Komentář 0% Zákon o pohřebnictví / Zákon o válečných hrobech. Komentář 2015, Jaroslav Šejvl

Publikace je vůbec prvním komentářem k zákonu č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a zákonu č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech. Kniha obsahuje praktický výklad zákona, tj. platného práva, i vhodná další ... více


Občanské právo procesní 2 (Dokumenty) % Občanské právo procesní 2 (Dokumenty) 1993, Ilona Schelleová

Příloha k učebnici Občanské právo procesní obsahující právní předpisy k nahlížení a ke studiu. Obsahuje občanský soudní řád, zákon o konkursu a vyrovnání vč. prováděcí vyhlášky, zákon o znalcích a tlumočnících vč. prová... více


Predpisy o strelných zbraniach a Strelecký poriadok do vrecka 0% Predpisy o strelných zbraniach a Strelecký poriadok do vrecka 2015, neznámý - neuveden

Príručka obsahuje všetky predpisy, ktoré poľovníci, športoví strelci a iní držitelia zbraní potrebujú ovládať pri nadobúdaní zbrojného preukazu i používaní strelných a palných zbraní v poľovných revíroch, na strelniciach... více


Dokumenty z ústavních a správních dějin první Československé republiky I: Ústavní právo % Dokumenty z ústavních a správních dějin první Československé republiky I: Ústavní právo 1994, Karel Schelle

Dokumentace k ústavnímu systému, volebnímu právu, další důležité normy ústavního systému, postavení nejvyšších správních orgánů, postavení Podkarpatské Rusi. více


Zákony 2008 II. 0% Zákony 2008 II. 2008, kolektiv autorů

Sborník úplných znění zákonů obchodních, občanského a trestního práva a souvisejících předpisů platných od 1.1. 2008 více


Soubor občanskoprávních předpisů. 1. díl % Soubor občanskoprávních předpisů. 1. díl 1992, Josef Fiala

Obsahuje vybraná ustanovení Listiny základních práv a svobod a Ústavy České a Slovenské federativní republiky, a dále úplná znění občanského zákoníku, autorského zákona, zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšo... více


Dokumenty z ústavních a správních dějin první Československé republiky. II, Státní správa % Dokumenty z ústavních a správních dějin první Československé republiky. II, Státní správa 1994, Karel Schelle

Druhá část sbírky dokumentů z ústavních a správních dějiny tzv. první republiky, zaměřená spíše na dokumenty týkající se právní úpravy organizace státní správy. více


Zpracování osobních údajů školami 0% Zpracování osobních údajů školami 2013, Eva Janečková

Jako prakticky vše, co se nějakým způsobem týká lidí, jimž je poskytován nějaký statek nebo služba, se ani obor školství neobejde bez informací o jejich uživatelích, poskytovatelích, právech, ale i povinnostech. A v příp... více


Soubor občanskoprávních předpisů. 2. díl % Soubor občanskoprávních předpisů. 2. díl 1992, Josef Fiala

Druhá část občanskoprávních předpisů úzce navazuje na první díl, v němž jsou zařazeny základní právní normy. Druhá část obsahuje prováděcí předpisy, resp. prováděcí předpisy v užším slova smyslu, dále předpisy obsahující... více