měšťané

štítky

39 knih


Zpověď 87% Zpověď 2003, Sándor Márai

Román Zpověď, v němž skrze osobní výpověď zachycuje podivuhodný svět středoevropské měšťanské vrstvy a jeho pozvolný zánik, je kritikou pokládán za autorovo nejcennější dílo. více


Pod pokličkou 85% Pod pokličkou 1963, Émile Zola

„Ukázat buržoazii v její nahotě, podat nejvášnivější obžalobu, jakou je možno vmésti do tváře francouzské společnosti“, bylo Zolovi hlavním cílem tohoto otřesně pravdivého vylíčení života v jednom z pařížských činžovních... více


České země v době baroka 90% České země v době baroka 1999, Jitka Lněničková

Stručný přehled českých dějin v době barokní, zachycující různé společenské vrstvy obyvatelstva. (2. vydání) více
České země za posledních Přemyslovců 87% České země za posledních Přemyslovců 1999, Zdeněk Bígl

Stručný průvodce života na přemyslovském královském dvoře, na šlechtických hradech, v církvi, ve městech i na vesnici. (3. vydání) více


České země v době obrození 99% České země v době obrození 2002, Jitka Lněničková

Stručný souhrn dějin českých zemí v 1. polovině 19. století, s kapitolami o Habsburské monarchii, politice, tajné policii, technickém pokroku, dopravě, měšťanech, romantismu, společenském životě, biedermeieru a revoluční... více


24.10.1517 - Svatováclavská smlouva: urození versus neurození 73% 24.10.1517 - Svatováclavská smlouva: urození versus neurození 2006, Jindřich Francek

Na sklonku 15. a v prvních desetiletích 16. století probíhalo dramatické soupeření českých šlechticů s měšťany královských měst. Konkurenční boj přerostl brzy do politické sféry a významně ovlivnil vývoj českého státu. P... více


Na stopě neznámému 63% Na stopě neznámému 2007, Alain Corbin

Znovuzrození L. F. Pinagota. První mikrohistorická práce o dějinách 19. století. A. Corbin v ní rekonstruuje svět obyčejného měšťana, žijícího na pařížské periferii, jenž nijak nezasáhl do velký dějin a jehož život je... více


Šeřík a růže -  korespondence Sofie Podlipské a Irmy Geisslové 100% Šeřík a růže - korespondence Sofie Podlipské a Irmy Geisslové 2017, Martin Hrdina

Dnes již málo známé spisovatelky Sofie Podlipská a Irma Geisslová si v letech 1883 až 1897 dopisovaly jak o svých každodenních starostech, tak o výjimečných zážitcích, vyměňovaly si názory na umění a uvažovaly o smyslu ž... více


Měšťanská morálka 84% Měšťanská morálka 2012, Maria Ossowska

Klasické dílo polské sociologie a etiky z r. 1956. Analýzu několika evropských podob měšťanské morálky autorka otvírá shrnutím nepříliš vybíravé kritiky „měšťáka“, s níž přišla v 19. a 20. století především levice. Benja... více


Vítězství a prohry 73% Vítězství a prohry 1997, Jana Janusová

Vyprávění o životě v Plzni koncem 19. století a počátkem 20. století. Autorka sleduje několik měšťanských a dělnických rodin, vypráví jejich osudy a snaží se zachytit vznikající vlastenecké hnutí v Plzni a počátky dělni... více


Renesančná Florencia 100% Renesančná Florencia 1973, kolektiv autorů

Výpravná publikácia zaoberajúca sa všetkými aspektami života renesančnej Florencie: o meste,domácnosti, rodine, náboženskom, umeleckom, politickom živote a pod. více


Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku v době předhusitské 70% Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku v době předhusitské 2016, Tomáš Somer

Kniha se snaží postihout síť vzájemných vztahů mezi venkovany, měšťany a nižšími šlechtici na historickém Čáslavsku (tedy v bývalém hradském obvodu a později kraji) do vypuknutí husitských válek. Výchozím bodem výzkumu s... více


Odkaz 90% Odkaz 1940, Milada Součková

Experimentální obraz zrodu české měšťanské společnosti. více


Města a měšťanská společnost na hukvaldském panství v 17. a 18. století 80% Města a měšťanská společnost na hukvaldském panství v 17. a 18. století 2014, Lenka Nováková Vašutová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Topografie města Českých Budějovic 1540–1800 100% Topografie města Českých Budějovic 1540–1800 1973, Jaroslav Kubák

Z ucelené řady trhových knih dochovaných v městském archivu se autorovi podařilo sestavit přehledy majitelů jednotlivých domů v průběhu více než 250 let. Kromě jejich jmen a povolání a případných příbuzenských vztahů uvá... více


Rody starého Prešporka 80% Rody starého Prešporka 2003, Frederik Federmayer

Genealogický rozbor obyvateľstva a topografia mesta podľa súpisu z roku 1624. Kapitoly: Súpis mešťanov a obyvateľov Prešporka z roku 1624, Prešporská mestská spoločnosť v 1. polovici 17. storočia, Genealogické poznatky ... více


Paměti roudnických měšťanů z 18. století. Brodští & Jílkové 100% Paměti roudnických měšťanů z 18. století. Brodští & Jílkové 2009, Oldřich Kotyza

Sborník obsahuje Paměti Samuela Bernarda a Václava Mikuláše Brodských (1744-1782) a Letopis rodiny Jílků 1699-1799. Doplněn je doprovodnými kapitolami zaměřenými na prostředí vzniku pamětí i osoby jejich autorů. více


Opava - Vídeň: Měšťanská kultura 19. století mezi periférií a centrem 60% Opava - Vídeň: Měšťanská kultura 19. století mezi periférií a centrem 2011, Pavel Šopák

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Smrt a spása mezi Tridentinem a sekularizací: Brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století 80% Smrt a spása mezi Tridentinem a sekularizací: Brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století 2009, Tomáš Malý

Kniha nabízí specifický pohled na podobu zbožnosti laiků ve dvou staletích po bitvě na Bílé hoře. Prostřednictvím analýzy dobové literatury a měšťanských závětí se autor pokouší sledovat proměnu, která se odehrála v souv... více


Horažďovice v raném novověku 100% Horažďovice v raném novověku 2019, Jan Kilián

Předkládaná kniha rozšiřuje naše poznání o jednom z nejvýznamnějších poddanských měst v Čechách v 17. a 18. století. Na počátku třicetileté války, bylo město dobyto císařským vojskem, zpustošeno, a především fatálně vypá... více