dějiny jazyka

štítky

32 knih


Říše slova: Jazykové dějiny světa 94% Říše slova: Jazykové dějiny světa 2007, Nicholas Ostler

Dějiny světa v posledních pěti tisících letech jsou především dějinami jazyků, které jsou tím, co pojí lidská společenství a umožňuje jim sdílet společnou historii a předávat ji z generace na generaci, vyprávět ji dál a ... více


Jak se angličtina stala světovým jazykem 58% Jak se angličtina stala světovým jazykem 2012, Robert McCrum

Ve své provokativní a neobyčejně zábavné knize nás Robert McCrum provede od mrazivých močálů předřímské Británie do nákupních středisek v Soulu, aby nám ukázal, jak se jazyk angloamerického impéria stal světovou linguou ... více


Zrození češtiny: Jazyková situace a jazykový vývoj v českých zemích mezi 6. a 11. stoletím 74% Zrození češtiny: Jazyková situace a jazykový vývoj v českých zemích mezi 6. a 11. stoletím 2021, Jiří Rejzek

Kniha prezentuje jazykovědné poznatky z prehistorie češtiny na pozadí historických i archeologických zjištění a propojuje takto období praslovanské s obdobím, kdy vzniká čeština jako samostatný jazyk. Věnuje se jednot... více
Uměním k lidskosti: úvahy o jazyce a literatuře 75% Uměním k lidskosti: úvahy o jazyce a literatuře 2006, Johann Gottfried Herder

Ve výboru z všestranné tvorby německého polyhistora 18. století, přítele i soka Goetha a Schillerova, Johanna Gottlieba Herdera, má český čtenář poprvé příležitost seznámit se s autorovými úvahami o jazyce, literatuře a ... více


Pantografia 73% Pantografia 2020, Edmund Fry

Hlavným – naozaj odborným – cieľom tejto práce je poukázať na to, že pôvodný jazyk ľudstva bol jeden. Autor nadhadzuje aj otázku, akého bol tento – pôvodne jediný jazyk všetkého ľudstva – pôvodu, ale k jeho cti treba pov... více


Jazyk – jeho český příběh: Prvních tisíc let 800-1800: Malý průvodce cestami české lingvoekologie 80% Jazyk – jeho český příběh: Prvních tisíc let 800-1800: Malý průvodce cestami české lingvoekologie 2015, Jiří Marvan

Vyznat se v moderním jazykovém světě češtiny se vší jeho mohutností i mnohostí, orientovat se ve všech jeho složitých peripetiích není možné bez spolupráce jeho staletých spolutvůrců a bez uchopení jejich myšlenek. Auten... více


Rétorika v evropské kultuře i ve světě 80% Rétorika v evropské kultuře i ve světě 2011, Jiří Kraus

Kniha Rétorika v evropské kultuře i ve světě vymezuje postavení rétoriky v systému kultury a vzdělanosti od starověku po dnešek. Zkoumá pokles jejího významu v období racionalismu a osvícenství, uvádí příčiny, v jejichž ... více


Slová z hlbín dávnych vekov 100% Slová z hlbín dávnych vekov 1999, Jana Skladaná

Výsledky z problematiky frazeológie s využitím teoretických poznatkov zo slovanských jazykov. více


Čeština pod hákovým křížem 80% Čeština pod hákovým křížem 2017, Václav Velčovský

Jazyk není pouze nástrojem komunikace, ale je chápán i jako jedno z kritérií národa. V politicky vypjatých časech se mluvčí upínají k jazyku jako ke stěžejní hodnotě, kterou je nutno bránit. V období nacistické okupace k... více


Spisovná slovenčina v 20. storočí 90% Spisovná slovenčina v 20. storočí 2010, Ján Kačala

Popredný slovenský jazykovedec prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. v predslove publikácie Spisovná slovenčina v 20. storočí upozorňuje, že „dvadsiate storočie vo vývine spisovnej slovenčiny si zasluhuje odbornú jazykovednú poz... více


Dejiny a vývoj nášho písma 100% Dejiny a vývoj nášho písma 1951, Alexander Húščava

Monografia je určená širokej verejnosti. Prístupnou formou z nej môžu načerpať základné vedomosti o dejinách a vývoji nášho písma. více


Etymologický slovník jazyka českého a slovenského 100% Etymologický slovník jazyka českého a slovenského 1957, Václav Machek

Pomůcka pro každého zájemce o etymologii jazyka českého a slovenského. Výklady o původu nejužívanějších i méně známých slov. více


Dejiny slovenského jazyka 1: Úvod a hláskoslovie 100% Dejiny slovenského jazyka 1: Úvod a hláskoslovie 1967, Ján Stanislav

Obsahuje úvodné kapitoly a tri základné časti: „Úvod do dejín slovenského jazyka“, „Hláskoslovie z predhistorickej doby do historickej“, „Historické zmeny“. Postupne sa venujú: prvá časť prameňom, periodízácii, vývinu sl... více


Filosofie symbolických forem. 1, Jazyk 100% Filosofie symbolických forem. 1, Jazyk 1996, Ernst Cassirer

Kniha je jedním ze zakladatelských děl tzv. filosofie kultury, patří k nejvýznamnějším filosofickým spisům 20. století vůbec. více


Gramatológia 80% Gramatológia 1999, Jacques Derrida

Prvá čať tejto eseje, Písmo pred písmenom, širokými ťahmi načrtáva teoretickú matricu. Naznačuje určité historické značky a predkladá niektoré kritické pojmy. Druhou časťou je Príroda, kultúra, písmo. více


Vybrané kapitoly z dejín spisovnej slovenčiny od 15. storočia % Vybrané kapitoly z dejín spisovnej slovenčiny od 15. storočia 2016, Alexandra Chomová

Výber kapitol z dejín spisovnej slovenčiny si za východisko volí 15. storočie, pretože sa v mnohých ohľadoch považuje vo vzťahu k nášmu jazyku (ale aj slovenskej národnosti) za zlomové. Okrem hospodárskeho rastu miest za... více


Slováci v dejinách jazykových vzťahov 0% Slováci v dejinách jazykových vzťahov 1977, Ján Doruľa

Autor na pozadí vtedajšej historickej situácie vo feudálnom Uhorsku a postavenia slovenského etnika v ňom skúma i celkovú jazykovú situáciu na Slovensku v 15.-18. storočí. Zisťuje, akú funkciu mal vo vtedajších spoločens... více


Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosť % Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosť 1983, Eugen Pauliny

Autor v tejto knihe načrtáva prehľad dejín kultúrneho a spisovného jazyka u Slovákov a u ich predkov od predkresťanských čias až po 20. storočie. více


Slovanské spisovné jazyky v době obrození % Slovanské spisovné jazyky v době obrození 1975, kolektiv autorů

Studie zařazené do první části sborníku (spisovné jazyky slovanské v době obrození) se týkají počátků ruského spisovného jazyka, problémů ruského literárního jazyka 18. a 19. století, českého spisovného jazyka jako vzoru... více


Stručný průvodce jazyky Evropy % Stručný průvodce jazyky Evropy 2021, Samuel Henri Bidaud

Z pohledu výuky jazykovědy je nutné připravovat studenty, tj. příští evropskou generaci, k možnostem uspokojovat a naplňovat strategie a vytyčené cíle Evropské unie z hlediska jazykového. Kromě samotné výuky jazyků, kter... více