Slovník slovenských nárečí. III, P (poza) – R

Slovník slovenských nárečí. III, P (poza) – R https://www.databazeknih.cz/img/books/49_/490506/bmid_slovnik-slovenskych-nareci-iii-p-r-Gk7-490506.jpg 5 1 0

Spracoval kolektív autorov Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV (vedecká redaktorka Adriana Ferenčíková. Autori Katarína Balleková, Ľubica Dvornická, Adriana Ferenčíková, Martin Chochol, Gabriela Múcsková, Patrícia Ráczová, Miloslav Smatana, Dagmar Šimunová. Spolupracovníci Daniela Bačíková, Iveta Felixová, Štefan Lipták, Anna Ramšáková, Ivor Ripka). Tretí zväzok Slovníka slovenských nárečí ponúka na 816 stranách obraz o slovnej zásobe miestnych dialektov z celého územia Slovenska. Predstavená nárečová lexika (písmen P – R) rozširuje poznatky o vývinových fázach nespisovnej variety slovenského jazyka, o premenlivosti slovenčiny zachytenej jedinečným celoplošným výskumom v 20. storočí, zároveň je odrazom života a kultúry našich predkov, ktoré sa nenávratne premieňajú a vytrácajú. Slovník je vedecké, no čitateľsky pútavé lexikografické dielo pre širokú verejnosť, ale i pre odborníkov najmä z humanitných či spoločenskovedných oblastí. Ďalších 10 678 abecedne radených hesiel prispieva k výskumu genetických súvislostí vo vývine slovnej zásoby slovanských jazykov, ale i jazykových kontaktov slovenčiny napr. s nemčinou, maďarčinou, latinčinou v prirodzenom, neregulovanom jazyku, predovšetkým v jeho hovorenej podobe. Autori tretieho zväzku metodologicky nadväzujú na koncepciu predstavenú v 1. zväzku slovníka, jej novátorské rozvíjanie v lexikografickom spracovaní vybraných javov vysvetľujú v Predhovore diela s rozšíreným pomocným aparátom. Je pútavé sledovať slovnodruhovú, funkčnú, významovú, štylistickú či tematickú rozvrstvenosť predstavenej nárečovej lexiky. Žiadna z doteraz prístupných príručiek o slovenčine nedokumentuje na jednom mieste také množstvo frazeologických jednotiek a ustálených slovných spojení, ako je to v celonárodnom nárečovom slovníku, napr. v heslách pršať, prasa, pravda, prázdny, psí, pustiť, robiť, rok, rozum, ruka prináša jedinečné jazykové bohatstvo a s ním i kultúrnu pamäť národa. Všetky nárečové doklady sú charakterizované príslušnosťou k lokalite, teda aj k miestnemu dialektu alebo nárečovému areálu. Do slovníka je na ľahšiu orientáciu vložená praktická záložka s mapkami nárečových oblastí.... celý text

Přidat komentář