Dejiny Slovenska I : (do roku 1526)

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Dejiny obdobia feudalizmu vyšli v jednom zväzku roku 1961. Celé štvrťstoročie ďalšieho intenzívneho výskumu marxistickej slovenskej historiografie prinieslo množstvo nových poznatkov o dejinách Slovenska aj pre najstaršie obdobie. Prvý zväzok dejín Slovenska preto obsahuje už iba obdobie od najstarších čias do roku 1526. Autorský kolektív je zložený z pracovníkov Ústavu historických vied SAV, obdobie pred 9. storočám spracovali naši poprední archeológovia. Cieľom dejín Slovenska I je zachytiť a synteticky podať súčasný stav spracovania tejto problematiky našou marxistickou historiografiou. Celý zväzok je rozčlenený na sedem chronologických častí. Z toho prvé dve časti obsahujú chronologicky najdlhšie obdobie, pravek a prehistóriu, zachytenú len stručne, pretože podrobnejšie sa nimi zaoberajú práce archeológov. Z ostatných piatich častí tretia (9. storočie), piata (13. storočie), šiesta (14. storočie) a siedma (15. a začiatok 16. storočia) sa chronologicky vzťahujú na približne storočný úsek, iba štvrtá obsahuje chronologicky až tri storočia (10.-12. storočie). Každá historická časť má vlastnú bibliografickú kapitolu; v jej úvode sa stručne charakterizujú a hodnotia pramene a odborná literatúra. Pri spracovaní zväzku sa kládol dôraz na hospodársky a sociálny vývoj, na prejavy a uplatňovanie sa slovenskej feudálnej národnosti. Zaujíma sa zásadné stanovisko k vývoju osídlenia Slovenska a zdôraznil sa vznik a rozvoj miest, pretože mestá na Slovensku zohrali od 14. storočia významnú úlohu a Slovensko bolo v rámci starého Uhorska jeho najurbanizovanejšou časťou. Rovnako sa pozornosť venuje aj rozvoju baníctva, ktoré sa od 13. storočia stalo veľmi významným hospodárskym odvetvím aj z celouhorského hľadiska. V kapitolách o kultúre sa poukazuje na postupný rozvoj vzdelanosti, zvyšovanie počtu a úrovne škôl, ale aj rozvoj literatúry a umenia. Zvýšená pozornosť sa venovala aj tým javom, ktorými sa manifestovali priame a bezprostredné kontakty medzi Čechmi a Slovákmi, a tým obdobiam, v ktorých mal vývoj územia Slovenska dočasne samostatnejšie postavenia v rámci uhorského politického vývoja. Celouhorské politické a dynastické dejiny sa spracovávajú stručne, ale tak, aby slovenský čitateľ z nich získal celistvú a úplnú informáciu o politickom vývoji a nemusel sa obracať k iným cudzojazyčným príručkam alebo syntézam. Vyvinulo sa úsilie, aby sa zachytili a plasticky charakterizovali premeny a rozvoj spoločnosti, ktoré vnútorná štruktúra sa ustavične vyvíjala a v rozličných obdobiach mala svoje rázovité črty. Poukázalo sa na to, že triedne napätie a triedny boj jestvovali nielen tam, kde ich možno zachytiť na základe vonkajších prejavov, ale že boli ustavičnou súčasťou antagonistickej feudálnej spoločnosti. Dejiny Slovenska I sú určené nielen odbornej historickej verejnosti, ale aj pracovníkom príbuzných odborov, ktorí sa vo svojej práci musia opierať o znalosť vývoja historického procesu, ako pomôcka pre učiteľov dejepisu a poslucháčov vysokých škôl, ako aj pre všetkých záujemcov o slovenské dejiny....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/92_/92860/big_dejiny-slovenska-i-do-roku-1526-x10-92860.jpg 4.84
Nahrávám...

Komentáře (1)

Kniha Dejiny Slovenska I : (do roku 1526)

pegasusss
07.11.2019

Síce má kniha nános dobovej povinnej propagandy ale inak super kniha, pre každého, kto chce o histórii svojej krajiny vedieť viac :) :)