Daňová evidence podnikatelů 2018

Daňová evidence podnikatelů 2018 https://www.databazeknih.cz/img/books/39_/395924/bmid_danova-evidence-podnikatelu-2018-vpb-395924.jpg 5 1 1

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2017 i 2018. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí obecné podmínky u finančního leasingu, podmínky pro oznámení o osvobozených příjmech včetně postihů při jeho nepodání, přehled uplatnění výdajů u spolupracujících osob. Obsahuje základní přehled nejčastějších chyb v daňové evidenci a přehled uzávěrkových operací. Je vhodná pro zaběhlé podnikatele a živnostníky, ale také pro začínající podnikatele, kteří mají značné výdaje v souvislosti s rozjezdem firmy. Po ruce tak budete mít ke každodennímu využití přehledné minimum daňové optimalizace vhodné pro každého podnikatele. Poslední kapitolou je komplexní příklad a vyplněné vzorové nové daňové přiznání fyzických osob za rok 2017. Knihu oceňují především podnikatelé, účetní a studenti. Z obsahu knihy Daňová evidence podnikatelů 2018 Předmluva k aktuálnímu vydání 1 Předmět a cíl daňové evidence 1.1 Právní úprava daňové evidence 1.2 Předmět daňové evidence 1.3 Cíl daňové evidence 1.4 Daň z příjmů a solidární daň od roku 2013 1.5 Zahrnutí daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2014 1.6 Oznámení o osvobozených příjmech FO 1.7 Jednoduché účetnictví (novela – zákon o účetnictví č. 221/2015 Sb.) 1.8 Elektronická evidence tržeb (zákon č. 112/2016 Sb.) 2 Forma a obsah daňové evidence 2.1 Obsah daňové evidence 2.2 Forma daňové evidence 2.3 Způsoby oceňování majetku a dluhů 2.4 Skutečný stav majetku a dluhů 2.5 Daňový doklad 2.6 Nezaplacené náklady, které jsou v daňové evidenci daňovým výdajem 2.7 Zákon o daních z příjmů § 7b Daňová evidence 2.8 Archivace v daňové evidenci 2.9 Cizí měna v daňové evidenci 2.10 Nejčastější chyby v daňové evidenci 2.11 Přehled některých uzávěrkových operací v daňové evidenci 3 Evidence příjmů a výdajů 3.1 Evidence příjmů 3.2 Evidence výdajů 3.3 Výdaje paušálem 3.4 Spolupracujcí osoby 3.5 Deník příjmů a výdajů 4 Daňová evidence pohledávek 4.1 Oceňování pohledávek 4.2 Obsah a forma evidence pohledávek 5 Daňová evidence dluhů 5.1 Oceňování dluhů 5.2 Obsah a forma evidence dluhů 5.3 Zápočet pohledávek a dluhů 5.4 Zánik dluhu dohodou mezi věřitelem a dlužníkem 5.5 Platební kalendář 6 Evidence daně z přidané hodnoty 6.1 Předmět daně z přidané hodnoty 6.2 Registrační povinnost plátce DPH 6.3 Ostatní k DPH 6.4 Kontrolní hlášení DPH (§ 101c až § 101k zákona DPH) 6.5 Vedení evidence DPH 7 Evidence dlouhodobého majetku 7.1 Oceňování dlouhodobého majetku 7.1.1 Ocenění pořizovací cenou 7.1.2 Ocenění vlastními náklady 7.1.3 Ocenění cenou stanovenou pro bezúplatné plnění 7.1.4 Ocenění majetku reprodukční cenou 7.2 Evidence dlouhodobého majetku 7.3 Odpisy dlouhodobého majetku 7.3.1 Rovnoměrné odpisování 7.3.2 Zrychlené odpisování 7.4 Vyřazování dlouhodobého majetku 7.4.1 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku prodeje 7.4.2 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku darování 7.4.3 Vyřazování v důsledku škody nebo manka 7.4.4 Vyřazování v důsledku likvidace 7.4.5 Vyřazování v důsledku přeřazení majetku do osobního užívání 7.5 Evidence neodpisovaného dlouhodobého majetku 8 Evidence najatého majetku 8.1 Operativní leasing 8.2 Finanční leasing 8.3 Pojem akontace a problémy s ní spojené 8.4 Odkoupení najaté věci po skončení nájmu 8.5 Způsob evidence najatého majetku 8.6 Nahrazení finančního leasingu úvěrováním 9 Zásoby a jejich evidence 9.1 Vymezení zásob 9.2 Oceňování zásob 9.3 Evidence zásob 9.4 Přirozené úbytky a ztratné zásob 10 Zvířata 11 Krátkodobý finanční majetek 11.1 Korunová pokladna 11.2 Valutová pokladna 11.3 Ceniny 11.4 Korunové bankovní účty 11.5 Devizové bankovní účty 11.6 Prodej přes internetový obchod hrazený prostřednictvím platební brány 11.7 Krátkodobé cenné papíry 12 Mzdová evidence 13 Rezervy a jejich evidence 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku 13.2 Rezervy na pěstební činnost 13.3 Ostatní rezervy 14 Evidence jízd a ostatních skutečností 14.1 Evidence jízd 14.2 Silniční daň 14.3 Náhrady při použití motorového vozidla 14.4 Evidence ostatních skutečností 15 Vedení deníku příjmů a výdajů 15.1 Transakce před zahájením podnikání 15.2 Transakce v průběhu zdaňovacího období 15.3 Úpravy prováděné před uzavřením deníku příjmů a výdajů 16 Minimum daňové optimalizace 17 Přechod z daňové evidence na účetnictví 18 Komplexní příklad 19 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 19.1 Přehled hlavních slev uplatnitelných v daňovém přiznání 19.2 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c/1 ZDP) 19.3 Příjmy, které se zahrnují či nezahrnují do vlastního příjmu manželky (manžela) 19.4 Školkovné – sleva na umístění dítěte (§ 35bb ZDP) 19.5 Možnost zahrnutí dohod o provedení práce do daňového přiznání 19.6 Sociální a zdravotní pojištění OSVČ – minimální zálohy ​19.7 Lhůta pro dodání daňovbého přiznání 20 Příklad vyplnění daňového přiznání za rok 2017 20.1 Zadání příkladu 20.2 Postup sestavení daňového přiznání podnikatele za rok 2017 Seznam literatury... celý text

Komentáře (1)

Komentáře 1 Recenze 0

terezkaa02
terezkaa02
28.11.2018 5 z 5

V knize najdete vše potřebné k vedení daňové evidence, aktuální vydání.