Štefan Korpeľ životopis

slovenská, 1926 - 1998

Životopis

Bol jedným z najvýznamnejších odborníkov Slovenska v oblasti pestovania lesa, ktorý bol uznávaný vo vedeckých kruhoch doma, ale aj v zahraničí. Narodil sa 8. februára 1926 v Pohronskej Polhore. Po skončení meštianskej školy v Brezne študoval na Štátnej vyššej lesníckej škole v Banskej Štiavnici, od roku 1945 na lesníckej fakulte VŠT v Bratislave a neskôr VŠPLI v Košiciach, kde bol v roku 1950 promovaný na lesného inžiniera. V roku 1950 bol prijatý na asistenta na Ústave pestovania lesa. V rokoch 1956- 1961 absolvoval na Vysokej škole zemědělskej v Brne externú vedeckú ašpirantúru a v roku 1961
obhájil kandidátsku dizertačnú prácu. Po obhajobe habilitačnej práce v roku 1967 bol na VŠLD vo Zvolene menovaný docentom pre odbor pestovania lesa. V rokoch 1975-1991 bol vedúcim katedry pestovania lesa. V roku 1984 úspešne obhájil doktorskú dizertačnú prácu a získal hodnosť doktora pol\'nohospodársko-lesníckych vied. V tom istom roku bol menovaný za profesora pre odbor pestovanie lesa. V roku 1992 mu bol za priekopnícky výskum prírodných lesov Slovenska a za celkovú jeho vedeckú aktivitu udelený čestný doktorát dr.h.c na univerzite ETH Zürich. V rámci výchovy mladých
lesných porastov vypracoval nové metódy výchovy mladín a nové prebierkové postupy so zreteľom na prvky racionalizácie. Bol autorom alebo spoluautorom početných smerníc, koncepčných materiálov, expertíz zameraných na riadenie a usmerňovanie lesníckej činnosti v oblasti pestovania lesa. Prednášal na mnohých závodných školách práce na lesných závodoch a výrazne sa podieľal na usmerňovaní pestovnej činnosti v lesoch Slovenska. Bol jedným z iniciátorov vzniku hnutia Pro Silva, ktoré bolo založené v roku 1989 v Slovinsku. Ako hlavný priekopník týchto myšlienok sa zaslúžil o zakladanie objektov Pro Silva v lesoch Slovenska.

Ocenění