Raisa Kopsová životopis

ruská, 1936

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Životopis

Je slovenská filozofka, prekladateľka a rusista ruského pôvodu. o ukončení strednej školy (1953) študovala na Leningradskej štátnej univerzite (1953–58) filozofiu; diplomová práca Ideový zápas v Rusku v 30.–40. rokoch 19. storočia. Po príchode s manželom J. Kopsom do Československa pôsobila v knižnici ÚSŠ (1958–59), potom ako pedagóg na katedre filozofie SVŠT (1959–68) a LF KU (1968–70) v Bratislave. V r. 1966 obhájila kandidátsku dizertáciu Problém emocionálneho v náboženstve, ktorá bola koncipovaná ako práca z religionistiky. Po zrušení členstva v KSČ (1970, za politické postoje v r. 1968–69 a niektoré publikácie) a prepustení zo zamestnania „bola pridelená pracovať do Ústrednej knižnice LF KU“. Koncom r. 1970 nastúpila do FÚ SAV ako odborná pracovníčka na prekladateľskú a excerpčnú dokumentačnú prácu, v rámci ktorej mohla v časopise Filozofia uverejňovať preklady, ako aj recenzie a prehľady sovietskej, poľskej a bulharskej filozofickej tvorby. Spolupracovala na príprave Antologii češskoj i slovackoj filosofii (Moskva 1982). Koncom 80. rokov sa začala podieľať na vedeckovýskumnej práci.
Vo svojej odbornej činnosti sa venuje problematike sociálnej filozofie a vybraným kapitolám z dejín ruského a slovenského filozofického myslenia. V popredí jej vedeckého záujmu sú temporálne aspekty prebiehajúcich sociálnych procesov, vzťah medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou z hľadiska niektorých ideologických a ideových doktrín. Od začiatku svojej odbornej činnosti sa usiluje o sprítomnenie osobnosti a diela významných ruských mysliteľov 18.–20. storočia, najmä tých, ktorí boli tabuizovaní či nejakým spôsobom umlčiavaní (M. Lomonosov, P. Čaadajev, N. Černyševskij, K. Leontiev, V. Soloviov, N. Berdjajev, N. Bucharin, A. Sacharov, M. Mamardašvili a i.). Reflektuje vývinové tendencie sociálnej filozofie v Rusku s explicitným zameraním na kritiku stalinizmu a totalitarizmu vôbec. Pozornosť venovala aj vzťahom ruskej a slovenskej filozofie, najmä v období slovenského národného obrodenia. Stredobodom jej záujmu v posledných rokoch je výskum nezávislého sociálnofilozofického myslenia na Slovensku v r. 1969–89 (reflexívny disent a filozofický samizdat), osobitne reflexia tvorby jeho popredných predstaviteľov (M. Šimečka, M. Kusý, M. Váross, M. Strýko). Editorsky sa podieľa na vydávaní Spisov Milana Šimečku. (zdroj životopisu: https://www.phil.muni.cz/fil/s...)

Ocenění