Jan Klápště životopis

česká, 1949

Životopis

Český archeolog, který se zaměřuje na archeologii středověku, zejména středověké osídlení vesnické i městské. Studoval archeologii a historii na FF UK v letech 1967–72, v roce 1975 získal titul PhDr. a v roce 1995 obhájil disertační práci a získal titul CSc. Od roku 1971 pracoval v Archeologickém ústavu ČSAV v Praze, nejprve na pracovišti v Mostě a posléze jako vedoucí oddělení středověké archeologie. V letech 2002 až 2016 působil jako ředitel Ústavu pro archeologii (dříve Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou) Filozofické fakulty UK v Praze. Těžištěm jeho zájmu je archeologie středověku, zejména středověké osídlení měst (Most) a vesnice (Černokostelecko). Spolupracuje na organizaci Ruralia, konferencí o archeologii raně středověkého venkova. Od roku 2003 je členem Učené společnosti ČR. (zdroj životopisu: https://cs.wikipedia.org/wiki/...)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.