Ján Findra

slovenská, 1934

Nahrávám...

Životopis

Narodil sa 25. marca 1934 v Málinci v roľníckej rodine. Základnú školu navštevoval v rodisku, gymnaziálne štúdium absolvoval roku 1953 v Lučenci. Potom študoval slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po skončení vysokoškolského štúdia roku 1957 pôsobil na Pedagogickej škole pre vzdelávanie učiteľov národných škôl v Lučenci. Roku 1961 začal prednášať slovenský jazyk a štylistiku na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, kde postupne získal všetky vedecké a pedagogické hodnosti. Po novembri 1989 bol zvolený za dekana tejto fakulty a po vzniku Univerzity Mateja Bela sa stal jej rektorom. Vo voľbách v rokoch 1990 a 1992 bol zvolený za poslanca Národnej rady SR. Poslaneckého mandátu sa vzdal v marci 1993 v súvislosti s nástupom do funkcie vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.

Literárnovedný záujem J. Findru je zameraný na skúmanie štýlu umeleckej prózy, teóriu literatúry a metodiku jej sprístupňovania vysokoškolským študentom, ako aj na teóriu umeleckého prednesu a rétoriky.

V knižnej monografii Rozbor štýlu prózy (1971) podrobil vedeckej analýze individuálny štýl prózy R. Jašíka, jeho kompozičné postupy v jednotlivých epických žánroch a polyfunkčnosť jeho poetiky i zvláštnosti jazykového prejavu. Z oblasti teórie textu napísal syntetizujúcu štúdiu Odsek ako prvok epickej štruktúry (1973). V monografii Umenie prednesu (1974) sa venoval teoretickým, metodologickým a metodicko-praktickým problémom umeleckého prednesu prozaických textov. Spolu s E. Gombalom a I. Plintovičom pripravil Slovník literárno-vedných termínov (1979, 1987). V oblasti teórie rétoriky napísal monografiu Stavba a prednes rečníckeho prejavu (1989). Okrem týchto knižne vydaných prác je autorom vyše dvesto vedeckých štúdií a článkov, šiestich vysokoškolských a stredoškolských učebníc a populárno-náučných článkov.

Zdroj životopisu: Kalendár spisovateľov

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015