Ivan Dylevský

česká, 1940 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. (*20. července 1940, Pardubice) je českým anatomem a emeritním přednostou Anatomického ústavu 2. LF UK.

Před studiem na Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, kde v roce 1965 promoval, studoval na gymnáziu. Po rigorózní zkoušce z anatomie zastával místo asistenta. Současně pracoval jako volontér na chirurgii a ortopedii.

Po promoci se zůčastnil konkurzu a byl přijat na místo aspiranta anatomického ústavu FVL UK (dnes 1. LF UK) a zahájil aspirantskou přípravu. V roce 1969 ukončil kandidátské zkoušky, a také předložil kandidátskou disertační práci jejímž předmětem byl vývoj svalů ruky a předloktí. Obhajoba práce se uskutečnila až v roce 1972. Titul kandidáta lékařských věd mu byl udělen pro obor anatomie, histologie a embryologie. Habilitační práci na téma vývoje a významu vazivových struktur lidské ruky a nohy obhájil dr. Dylevský v roce 1975. A v témže roce obdržel cenu ministra zdravotnictví za příspěvek k etiologii a taktice chirurgické léčby Dupuytrenovy kontraktury.

Během dalších deseti let se věnoval problematice růstu lidské embryonální ruky a jejich stavebních komponent. Své snažení završil předložením a obhajobou doktorské disertační práce. V roce 1987, kdy obhájil doktorát věd, bylo zahájeno s doc. Dylevským jmenovací řízení.

Publikační činnost Ivana Dylevského zahrnuje dvě anglické monografie věnované růstu a vývoji struktur lidské ruky a nohy a monografii z historie anatomie. Další monografické práce jsou věnovány vlivu zátěže na pohybový systém, chirurgii a rehabilitaci ruky a morfologii dětského věku. V odborných časopisech publikoval téměř 100 vědeckých sdělení, dále 70 titulů učebnic a 40 vědecko - populárních prací s různým zaměřením.

Ivan Dylevský se odborně zajímá o anatomii dětského organismu a kineziologii člověka. V rámci postgraduálního studia tyto velmi speciální obory také přednáší a jsou jím připravovány první české učebnice nipioanatomie, analytické a syntetické kineziologie.

Zdroj životopisu: wikipedia

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996