hospodářské dějiny

štítky

118 knih


Vzostup peňazí: Finančné dejiny sveta 82% Vzostup peňazí: Finančné dejiny sveta 2011, Niall Ferguson

Bubáky, fuky, love, prachy, šupy. Nazývajte si ich, ako chcete, dnes na nich záleží viac ako kedykoľvek predtým. Vo Vzostupe peňazí známy britský historik Niall Ferguson ukazuje, že za celou históriou treba vidieť dejiny... více


Dynamika kapitalismu 68% Dynamika kapitalismu 2019, Fernand Braudel

Mistrný esej jednoho ze zakladatelů francouzské historické školy Annales věnovaný genezi kapitalistického způsobu myšlení a podnikání v evropských dějinách 15.–18. století. Společně se široce pojatou historií vlády španě... více


Cestování v éře dostavníku 86% Cestování v éře dostavníku 1996, Milan Hlavačka

Kniha odhaluje způsob cestování a každodenní život na silnicích v 17. až 19. století. Vedle konstrukce a vzhledu cestovních prostředků se čtenář seznámí s úrovní ubytování a stravy v hostincích, s nebezpečností, nepohodl... více
Hospodářské dějiny (16.-20.století) 73% Hospodářské dějiny (16.-20.století) 2006, František Stellner

Učební text poskytne základní souhrn poznatků, faktů a stanovisek, jež čtenářům umožní relevantní orientaci v hospodářských dějinách. Hospodářské dějiny jsou historickou vědní disciplínou a zabývají se hospodářským rozvo... více


Pivo, zbraně i tvarůžky: Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí 100% Pivo, zbraně i tvarůžky: Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí 2014, Drahomír Jančík

Nepřehlédnutelný podíl na tvorbě hospodářského, sociálního a kulturního prostředí meziválečného Československa měli podnikatelé a manažeři třímající otěže průmyslových podniků, a právě těm je věnována i publikace „Pivo, ... více


Izrael 75% Izrael 2004, Miloš Pojar

Publikace Izrael podává čtenáři výstižným a stručným způsobem přehled dějin Erec Jisraele a Palestiny do vyhlášení samostatného židovského státu v roce 1948 a sleduje dále jeho politické,hospodářské a kulturní dějiny až ... více


Kapitalismus na kolenou - Dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929-1934 86% Kapitalismus na kolenou - Dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929-1934 2013, Jakub Rákosník

Kniha pojednává o období tzv. velké hospodářské krize 30. let 20. století, která zásadním způsobem ovlivnila chod světových dějin. Zabývá se možnými příčinami, dramatickým průběhem i následky tohoto hospodářského fenomén... více


Průmyslová revoluce: O původu moderní techniky 74% Průmyslová revoluce: O původu moderní techniky 2002, Ákoš Paulinyi

Kniha renomovaného historika v oboru dějin techniky pojednává o novém využití techniky v průmyslové revoluci a je zaměřena především na Velkou Británii v období let 1750 – 1850. Ústřední otázka, kterou si autor pokládá h... více


Selské peníze: Sonda do finančního hospodaření poddaných na západní Moravě koncem 16. a v 17. století 80% Selské peníze: Sonda do finančního hospodaření poddaných na západní Moravě koncem 16. a v 17. století 1999, Bronislav Chocholáč

Autor na základě gruntovních knih odhaluje finanční hospodaření poddaných a jejich hospodářské poměry i sociální aspekty s tím to spojené. více


Katedrály industriálního věku: Textilní továrny a sociální otázka v českých zemích, 1884–1914 76% Katedrály industriálního věku: Textilní továrny a sociální otázka v českých zemích, 1884–1914 2019, Zdeněk Nebřenský

Kniha se zabývá vznikem moderní továrny. Chápe ji nejen jako ekonomické, technické a výrobní místo, nýbrž také jako místo, na kterém pracovali a v němž žili lidé. Tovární komíny, sklady, dílny a haly ohlašovaly příchod „... více


Hospodářský rozmach Moravy 1740-1918 92% Hospodářský rozmach Moravy 1740-1918 1999, Jan Janák

6 kapitol: 1. Morava od merkantelismu k liberalismu 2. Morava od liberalismu k omezující hospodářské politice 3. Vývoj správy 4. průmyslová výroba 5. Zemědělství 6. terciální sféra více


„Druhá revoluce“ : Stalinská transformace v Sovětském svazu 1928-1934 80% „Druhá revoluce“ : Stalinská transformace v Sovětském svazu 1928-1934 2013, Bohuslav Litera

Historický vývoj posledních století je svým způsobem bojem mezi demokracií a různými typy diktatur. Zvláštním případem je Rusko, které sice po revoluci 1904-1905 zahájilo pomalý postup k oslabení samoděržaví, avšak ten b... více


Německá hospodářská politika v českých zemích v letech 1939-1945 45% Německá hospodářská politika v českých zemích v letech 1939-1945 1998, Alice Teichová

Stručná studie předkládá autorčin vlastní výzkum na základě dokumentů, jež nastudovala v Čechách 60. let. více


Pražští kupci na cestách 90% Pražští kupci na cestách 2013, Marie Buňatová

Hlavním tématem knihy jsou dějiny obchodu v předbělohorské Praze (1526–1618), zaměřené především na období vlády císaře Rudolfa II. (1576–1611), kdy se Praha přiřadila k největším středoevropským metropolím. Prostřednict... více


Zlato a koření: Zrod obchodníka ve středověku 60% Zlato a koření: Zrod obchodníka ve středověku 2006, Jean Favier

Zrod obchodníka ve středověku. Historická práce věnovaná rozvoji obchodu ve středověku. Historik-medievalista Jean Favier (1932) je autorem mnoha historických knih o evropském středověku se zaměřením na obchodní vztahy... více


Největší zbrojovka monarchie 75% Největší zbrojovka monarchie 1990, František Janáček

Škodovka v dějinách, dějiny ve Škodovce (1859-1918). více


Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 1 80% Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 1 2008, Milan Myška

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Český komorní velkostatek v 17. století : příspěvek k otázce 73% Český komorní velkostatek v 17. století : příspěvek k otázce 1976, Eduard Maur

Studie se zabývá analýzou velkostatkářského podnikání na komorních panstvích v době pozdního feudalismu. Sleduje vrchnostenské režijní podniky, kde si všímá vzniku českého pobělohorského komorního velkostatku, poplužních... více


Manufakturní období v Čechách 73% Manufakturní období v Čechách 1955, Arnošt Klíma

Historická monografie provádí rozbor výrobních poměrů v Čechách od konce třicetileté války do zrušení nevolnictví r. 1781. Ukazuje, že toto období je charakterizováno rozvojem manufaktur a že v něm probíhá proces původní... více


Region a industrializace: Studie k dějinám industrializace Slezska (1800-1918) 90% Region a industrializace: Studie k dějinám industrializace Slezska (1800-1918) 2014, Milan Myška

Publikace je věnována fenoménu industrializace a jejímu regionálnímu průběhu. Je tvořena souborem čtyř obsáhlých studií, v nichž se autor zamýšlí nad paradigmatem industrializace a její interakcí s vybraným regionem. Sle... více