15.-18. století

štítek, 3 knih


Dynamika kapitalismuDynamika kapitalismu2019, F. Braudel

Mistrný esej jednoho ze zakladatelů francouzské historické školy Annales věnovaný genezi kapitalistického způsobu myšlení a podnikání v evropských dějinách 15.-18. století. Společně se široce pojatou historií vlády španě... více


Ve službě Bohu a za čest krále: Portugalská expanze v Maroku (1415-1769)Ve službě Bohu a za čest krále: Portugalská expanze v Maroku (1415-1769)2018, K. Staněk

Podobně jak předchozí kniha K. Staňka o kolonizaci Šrí Lanky se i tato práce zabývá jednou kapitolou v budování portugalské zámořské říše - a to kapitolou první, totiž bojem o ovládnutí Maroka. Dobytí Ceuty v roce 141... více


Cizozemci a spoluobyvatelé. Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorskéCizozemci a spoluobyvatelé. Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské2008, M. Starý

Řeší-li dnes Evropa usilovně migrační otázku, není od věci si uvědomit, že jde o novou podobu starého problému. Stejně jako jinde, má i v Čechách rozlišování mezi „domácími“ a cizinci prastaré kořeny a tradičně bylo také... více