filozofie a náboženství

štítky

56 knih


Myšlenky 89% Myšlenky 2000, Blaise Pascal

Výbor z nejznámějšího díla francouzského myslitele, přírodovědce a matematika (1623-1662). Nedokončené dílo, které mělo být obranou křestanského náboženství se zachovalo jenom ve zlomcích a proto se stalo v průběhu do... více


Eseje 84% Eseje 1995, Michel de Montaigne

Montaignove eseje patria medzi to najlepšie, čo francúzska literatúra dala svetu. Aj napriek takmer piatim storočiam od čias, kedy vznikali, môžeme sledovať, že človek sa antropologicky zmenil len veľmi málo. Myšlienky a... více


Zničení člověka 83% Zničení člověka 1998, C. S. Lewis (p)

neboli Úvahy o vzdělání se zvláštním zaměřením na výuku angličtiny ve vyšších třídách Tak jako se například tělesa řídí zákonem zemské přitažlivosti, má svůj zákon i tvor jménem člověk. Staří myslitelé nazývali tento ... více
Člověk a náboženství 88% Člověk a náboženství 2004, Jan Sokol

Kniha s podtitulem "Proměny vztahu člověka k posvátnému" reflektuje postavení fenoménu náboženství v průběhu lidských dějin z filozofického a religionistického hlediska. Zamýšlí se nad postupným vývojem vztahu člověka k ... více


Slamění psi 81% Slamění psi 2004, John Gray

O lidech a jiných zvířatech. Uznávaný filozof (přes 20 let byl profesorem filozofie na Jesus College v Oxfordu) a autor mnoha knih se v této knize radikálně a nemilosrdně vyrovnává s celou západní kulturou i s jejími ko... více


Evropské duchovní dějiny 72% Evropské duchovní dějiny 2000, Friedrich Heer

Průřez vývojem evropského náboženského a filosofického myšlení od konce antiky do XIX. století. Kniha rakouského historika, autora řady monografií a zejména velkých syntéz, je právě takovou širokou syntézou myšlenkových ... více


Prameny a smysl ruského komunismu 83% Prameny a smysl ruského komunismu 2012, Nikolaj Alexandrovič Berďajev

Autor se v knize zaměřuje na duchovní, kulturní a ideové dějiny Ruska, a to především od 19. století. Hned v úvodu ukazuje, že Rusové jsou svým bytostným založením národem Východu - tomu odpovídá charakter státu, vztah m... více


Rozumět životu. Uvedení do filozofie nejen pro mladou generaci 88% Rozumět životu. Uvedení do filozofie nejen pro mladou generaci 2008, Luc Ferry

Francouzský filozof Luc Ferry si ve své světoznámé knize předsevzal zasvětit čtenáře do základních myšlenek filozofie a seznámit je s hlavními otázkami a mezníky dějin evropského filozofického myšlení. Ačkoli je kniha u... více


Šifry transcendence 85% Šifry transcendence 2000, Karl Jaspers

K. Jaspers je nejvýznačnějším představitelem poválečného německého křesťansky zaměřeného existencialismu. Na rozdíl od Heideggera se vždy stavěl proti nacismu a měl proto i morální právo podílet se na velké duchovní reko... více


Hebrejské člověkosloví 98% Hebrejské člověkosloví 1996, Milan Balabán

Odborná studie evangelického teologa rozebírá hebrejské náboženské myšlení, které vychází především z interpretace knih Starého zákona. Konfrontuje s filozofií M.Heideggera. více


O boží obci I 78% O boží obci I 2007, Aurelius Augustinus

První část spisu (kniha I.-X.) je především apologetická - obrací se proti pohanství: bohové nejsou dárci pozemského blaha; krutými válkami i vnitřním rozkolem trpěla říše už před Kristem a její velikost byla odměnou za ... více


Bible a antická tradice 75% Bible a antická tradice 1970, Claude Tresmontant

Známý francouzský filosof uskutečnil ve své prvotině sestup ke kořenům dvojí linie evropského myšlení, které právem spatřuje v biblickém směru a v pozicích klasických řeckých úvah. Z tohoto hlediska jsou s neobyčejnou er... více


Temnota Boží 90% Temnota Boží 2002, Martin Buber

Martin Buber, jeden z největších judaisticky orientovaných náboženských myslitelů minulého století, zaujal naši veřejnost již před lety svou knihou Já a Ty. V předkládaném eseji se zamýšlí v duchu své personalistické fil... více


Filosofická víra 84% Filosofická víra 1994, Karl Jaspers

Šest přednášek o základních otázkách a smyslu filosofie, o člověku, o vztahu filosofie a náboženství, o věčné pravdě. více


Etika a nekonečno 91% Etika a nekonečno 2009, Emmanuel Levinas

Výbor z esejů, rozhovorů a talmudických výkladů. Zpočátku je Lévinas pod vlivem filosofie Husserlovy a Heideggerovy, později se však od obou těchto filosofů odklání a zdůrazňuje prioritu vztahu k bližnímu před Heidegger... více


Být pro druhého 85% Být pro druhého 1997, Emmanuel Levinas

Rozhovor Emmanuela Lévinase s Bernhardem Casperem 11. června 1981 v Paříži -- Rozhovor Emmanuela Lévinase s Christophem von Wolzogenem 20. prosince 1958 v Paříži více


Náboženství v hranicích pouhého rozumu 86% Náboženství v hranicích pouhého rozumu 2013, Immanuel Kant

V době, kdy text vyšel, byl již Kant proslulým filosofem, autorem trojice svých „Kritik“ (1781, 1788, 1790). V Kritice čistého rozumu shrnuje podstatu lidského tázání do tří otázek: Co mohu vědět? Co mám dělat? V co smím... více


Dejiny filozofie 67% Dejiny filozofie 1993, Ladislav Kiczko

Výborná pomôcka pre stredoškolákov pripravujúcim sa na vysokoškolské štúdium filozofického zamerania. Zaoberá sa dejinami filozofie od najstarších čias po súčasnosť. Je súčasťou stredoškolských učebníc z predmetu náuka o... více


Myslenie západnej civilizácie 97% Myslenie západnej civilizácie 1998, William Raeper

Základné filozofické a náboženské vplyvy od antiky po súčasnosť. Myslenie západnej civilizácie sa venuje predovšetkým vzťahu náboženstva a filozofie v jednotlivých historických obdobiach od čias Platóna po dnešok. Pre... více


Čeští jezuité objevují Nový svět 100% Čeští jezuité objevují Nový svět 2016, Pavel Zavadil

Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián 1657–1741. Rozsáhlý výbor z korespondence českých jezuitů z let 1657–1741 zahrnuje popisy jejich evropských cest do Itálie a Španělska a výjimeč... více


Velká transformace - Svět v době Buddhy, Sokrata, Konfucia a Jeremjáše 76% Velká transformace - Svět v době Buddhy, Sokrata, Konfucia a Jeremjáše 2012, Karen Armstrong

V období mezi roky 800 a 300 př. n. l. zažil svět doslova explozi nových náboženských koncepcí. Proč se právě Sokrates, Buddha, Konfucius, Jeremiáš a Lao-c' mezi jinými objevili v rozpětí těchto pěti staletí? A proč si v... více


Od názoru k víře 92% Od názoru k víře 2004, Gabriel Marcel

Studie významného francouzského filozofa zkoumají některé aspekty myšlení a jednání člověka. První studie se věnuje samotné podstatě reflexe a myšlení člověka coby základu filozofického uvažování. Druhý text zkoumá po... více


Politická theologie 72% Politická theologie 2012, Carl Schmitt

Kniha z roku 1922 začíná Schmittovou slavnou definicí "Suverén je ten, kdo rozhoduje o výjimečném stavu", o překročení vlády zákona ve veřejném zájmu. Název knihy je odvozen z tvrzení (3. kapitola), že "všechny důležité ... více


Život, pravda, symbol 80% Život, pravda, symbol 1993, Paul Ricoeur

Soubor kratších studií (z 50. a 60. let) významného francouzského filosofa, inspirovaného zejména fenomenologií, hermeneutikou a některými prvky existencialismu. Uspořádal a redigoval Miloš Rejchrt. více


Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost 85% Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost 2017, Ctirad Václav Pospíšil

Monografie Ctirada V. Pospíšila přináší podstatné rozšíření předchozích výzkumů v oblasti vztahů katolické teologie k poznatkům přírodních věd v minulém a předminulém století. V první části autor představuje poměr dobové... více


O Bohu u křesťanů a o jednom nebo dvou dalších 100% O Bohu u křesťanů a o jednom nebo dvou dalších 2011, Rémi Brague

V předmluvě ke své knize O Bohu u křesťanů a o jednom nebo dvou dalších Rémi Brague říká, že nepojednává „o křesťanském Bohu", protože vychází z předpokladu, že Bůh je předmětem náboženství, ne jedním z jeho vyznavačů. B... více


Průkopníci a jejich odpůrci 73% Průkopníci a jejich odpůrci 2018, Ctirad Václav Pospíšil

Monografie je i na mezinárodní rovině první prací, která odhaluje základní obrysy dramatických počátků prosazování evolučního paradigmatu vzniku-stvoření člověka v rámci katolické církve. S několika odvážnými (rozuměj jd... více


Rozměry dobra a zla 87% Rozměry dobra a zla 2011, Svámí Suhotra

Suhotra Svámí v této knize zkoumá pokusy západní filozofie o řešení problému dobra a zla. Vychází přitom ze vznešené vaišnavské tradice védského poznání. Vyvádí čtenáře z bludiště spekulací do nejvyššího dobra transcende... více


Sedm Kristových slov na kříži 100% Sedm Kristových slov na kříži 2020, Charles Journet

Meditace kardinála Journeta o posledních Ježíšových slovech na kříži. Přivádí nás do tajemství vykoupení, centra a základu celého křesťanství. Nejvyšší projev nekonečné lásky k Bohu dává smysl osobní existenci křesťana i... více


Filozofické základy výchovy 73% Filozofické základy výchovy 1996, Wolfgang Brezinka

Kniha známého německého pedagoga zbývající se problematikou výchovy v dnešní společnosti a otázkou hodnot ve výchově a vzdělání. více


Od Zalmoxida k Čingischánovi 93% Od Zalmoxida k Čingischánovi 1997, Mircea Eliade

Známý autor se věnuje archaickému kulturnímu dědictví v evropských i mimoevropských mýtech, rituálech a zvycích. Jak přišli Dákové, podle praotce evropského dějepisu Hérodota „nejstatečnější a nejspravedlivější" z Th... více


Událost modlitby 80% Událost modlitby 2000, Bernhard Casper

Výjimečný čas modlitby a ubíhání všedního dne nestojí totiž jen prostě sebe. Čas usebrání, pokud se v něm skutečně děje modlitba, každodenní čas prostupuje a proměňuje. Z toho, co se děje ve výjimečném čase modlitby, vyr... více


Mlčení o podstatném 80% Mlčení o podstatném 1992, Jean Guitton

Jean Guitton patří k velkým myslitelům 20. století. V knize přehodnocuje na konci svého života postoj, který zaujal na II. vatikánském koncilu, kde směl promluvit jako jediný laik. více


Míra lidství. Rosenzweig a Lévinas 100% Míra lidství. Rosenzweig a Lévinas 1998, Bernhard Casper

Výbor ze statí jednoho z nejlepších znalců a interpretů díla F. Rosenzweiga a E. Lévinase poskytuje úvod do společných oblastí jejich myšlení v konfrontaci s filosofií Bubera, Heideggera, Kanta aj. Vybrala a uspořádala J... více


Bůh není zcela mrtev 90% Bůh není zcela mrtev 1970, Vítězslav Gardavský

Úvaha o křesťanském teismu a marxistickém ateismu. Esej v první části objasňuje historické dědictví křesťanství a jeho význam pro ateisty, v druhé zpřístupňuje zorný úhel, z něhož křesťanství, zvláště katolicismus, nazí... více


Osm kapitol o lidské duši a mravním konání 90% Osm kapitol o lidské duši a mravním konání 2001, Maimonides (Moše ben Majmon)

Texty stredovekého židovského mysliteľa sú výkladom o etike, morálke, viere a náboženstve. více


Bůh mi tě dal: Meditace na téma „nezištný dar“ 100% Bůh mi tě dal: Meditace na téma „nezištný dar“ 2021, Karol Józef Wojtyła

Dosud neznámý text velkého papeže o lásce a smyslu lidské existence. Jsme schopni druhého člověka přijmout jako dar? Upřímně ho obejmout a na jeho lásku odpovědět nezištným sebedarováním? Meditace papeže sv. Jana Pavla I... více


Věčnost začíná dnes 100% Věčnost začíná dnes 1970, Friedrich Heer

Žít, chceme žít. Žít svobodně. Užít života. Země je opilá touhou po životě. Už osmdesát milionů let, od té doby, co se ojevily první zárodky života. Miliardy, biliony živých tvorů hledají slunce, světlo, vodu, živné látk... více


Myslet a věřit 80% Myslet a věřit 2000, Paul Ricoeur

Obsáhlá knížka rozhovorů, které v letech 1994–95 s Ricoeurem vedli F. Azouvi a M. de Launay představuje tuto myslitelskou osobnost přístupnou formou. více


Úvod do světa idejí 80% Úvod do světa idejí 1994, William Raeper

Náboženství a filozofie v minulosti a současnosti. Úvod do filosofie jako základu evropské kultury, s důrazem na vztahy s křesťanstvím. více