Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy

Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy https://www.databazeknih.cz/img/books/36_/369900/bmid_obrazy-z-kulturnich-dejin-stredni-e-8Wc-369900.jpg 4 36 11

Kniha z pera známého literárního historika navazuje na úspěšnou dvojici Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity (2015) a Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (2010). Na svých literárně-historických toulkách prochází Martin Putna širokým územím někdejšího rakousko-uherského mocnářství, od Čech, Moravy a Slezska přes území Rakouska a Uher až do Sedmihradska, Chorvatska, Dalmácie, Haliče, Bukoviny a Bosny. Jeho kniha je galerií obrazů a zemí, náboženských proudů a myšlenkových konceptů, autorů a děl, jejímž cílem je nové vysvětlení a osmyslení Střední Evropy, tohoto „duchovního prostoru proměnlivých hranic“. Vzdor oné „jakoby nekonečné mnohosti a pestrosti“ nakonec v této oblasti nalézá zřetelné rysy společných duchovních dějin. Jejich počátek splývá s počátkem vlády Habsburků nad středoevropským prostorem a s jejich snahou bránit jej před tureckým a posléze i protestantským nebezpečím. Skutečná Střední Evropa se však podle Martina Putny neutváří v době barokního mocenského tlaku na náboženskou jednotu a rezistence proti němu, ale v „umírněném rakouském osvícenství“, které „pokládá náboženskou toleranci nikoliv za vynucenou slabost, nýbrž za výsostnou křesťanskou ctnost“ a snaží se postupnými proměnami odpovídat na potřeby doby. „Rakouská civilizační mise“ pak není nic jiného než sice pomalé a váhavé, ale přitom soustavné přenášení modernizačního procesu ze Západu na Východ. Právě v tom spatřuje autor jádro toho, oč v duchovních dějinách Střední Evropy šlo a jde.... celý text

Přidat komentář

amejzlík
24.12.2022

Putna je velmi inteligentní a sečtělý. Kniha není “jen” odborná autor má velké literární nadání. Kapitoly jsem četla víckrát abych porozuměla, co chce autor sdělit. Bylo třeba si některé informace dohledat.

Kabuky
09.12.2022 5 z 5

Výborná publikace.


TipsyChipsy
31.05.2022 5 z 5

Neuvěřitelně zajímavá kniha. Profesor Putna se posouvá po zemičkách Rakouska Uherska a se strhujícím nadšením ukazuje zapadlé kraje jako Dalmácii, Halič, Sedmihradsko, Bosnu a mnoho jiných. Předkládá nám nový svět, objevuje tamní kultury a náboženství, pestrou mozaiku vazeb a souvislostí v historii nárůdků, kdysi spojených do jednoho impéria. Kniha zažehne ve čtenáři obrovský zájem a nadšení z neprobádaného světa, který je ukryt zde v našem regionu, jen ho objevit.

Chesterton
31.01.2022 3 z 5

[audiokniha.autorské čtení]
Historicky geografický úvod kulturních obrazů je obohacující a zasype vás pestrými znalostmi a souvislostmi. Stejně tak autorské čtení zdá se být zprvu velkým plusem.
Autor akcentuje hlasem, čte ve slovenčině, ale také až přehrává třeba vulgaritky z vlastního výběru literárních či muzikálních textů. Osvěží 'špeky' vyčtenými z literatury, kupříkladu, kterak i 'ožralí žáci na sebe pokřikují latinsky'. Zazpívá verš luterské reformační hymny a jiné zpěvy, které vám díky jeho zvučnému a školenému hlasu jistě vyloudí úsměv na tváři. To vše bude v psaném textu méně výrazné.
Největší předností je předkládání historie všech středoevropských konfesní bez většího posuzování.

Avšak stejně jako uživatele witiko mě brzy po začátku Putnův "vyhraněný, výběrový a subjektivní" přístup k zařazení literárních děl i jejich autorů (zejména v první třetině) nesmírně iritoval. Stejně jako místy zbytečně přemnožená záliba ve vulgaritách a sexu. Od Babičky Boženy Němcové po hrabata Esterházyů.
Kdo trochu zná Putnovu historii v katolické církvi a další jeho manýry a eskapády, nebude nikdy překvapen jeho ponorem do hlubin zbožnosti a zároveň neustálým poměřováním s katolickou zbožností a historií. To mě nepřekvapilo. (Ostatně posledním jeho počinem je vstup do Českobratrské církve evangelické v roce 2017 - kteroužto optikou můžete číst knihu ještě z jiného úhlu pohledu) Naopak. Druhá polovina textu byla střídmější, autor se z mého pohledu trochu zklidnil a témata mě přestala iritovat.
Myslím, že se budu k textu ráda vracet.
3/4

felia
18.06.2020 4 z 5

Kniha se mi dobře četla

Driftersoul
24.04.2020 4 z 5

Výjimečná kniha, náročná a zároveň velmi obohacující. Ač nemá čitatel zrovna hlubší kulturně/literární znalosti, dozví se hodně o dějinách všech oblastí Střední Evropy - od Čech přes Rakousko po Bosnu, od Ukrajiny přes Maďarsko po Severní Itálii. Tyto dějiny autor stručně nastiňuje daleko lépe, než jakákoliv školní učebnici dějepisu. A to s nadhledem a ve vzájemných souvislostech - pozitivních i negativních. Tato společná historie středoevropských národů byla silně ovlivněna Rakousko-Uherskou Monarchií, v níž po staletí žily. A jak autor uzavírá, Střední Evropa se tím stala, (volně citováno): "civilisačním mostem, po němž - se střídavými úspěchy a nezdary - kráčela ze Západu na Východ moderní civilizace, nesoucí myšlenky tolerance a svobody, individuální zodpovědnosti a občanské společnosti".

Marcela52
25.03.2019 3 z 5

Kniha mě zaujala, ale přiznám se, že některé pasáže byly příliš náročné, takže jsem dost v textu přeskakovala. I tak rozhodně stojí za přečtení, zejména pro milovníky historie a ty, kteří se rádi poučí o nejrůznějších souvislostech dějinných událostí a literatury v evropském kontextu.

witiko
18.11.2018 4 z 5

Putnova literárně-geografická hermeneutika čtenáře provází po nejrozmanitějších literárních krajinách Střední Evropy (která je tu vymezena šířeji, než se běžně chápe) a v tomto smyslu může kniha sloužit i jako literární místopis/cestopis či dokonce průvodce. Autorova erudice a rozhled jsou fascinující, jemné siločáry nečekaných souvislosti jsou trefně, originálně a mnohdy provokativně formulované, čtenář se opravdu hodně dozví, ať už z geografie, kulturní historie nebo literatury. Na druhou stranu je tu něco, co mě irituje a neumím to úplně přesně pojmenovat. Snad že autorův pohled je vyhraněný, výběrový a subjektivní, často podrobně zabíhá do témat jemu vyloženě blízkých (ač by se jistě nabízela i mnohá jiná). První části všech kapitol jsou věnované především kulturní geografii dotyčného území (ty jsou skvělé), druhé části pak tamní literatuře. A právě tady se autor občas noří do podrobností, které s vlastní geografií už souvisejí jen velmi vzdáleně, nicméně jde zjevně o jeho osobní, srdeční motivy, které nám tak dává znovu a znovu zakusit, protože prostě chce a baví ho to. Občas se musíte hojněji, než byste možná chtěli, věnovat hluboce náboženským prožitkům různých autorů a jejich vyrovnávání se s katolictvím, okořeněným tu a tam (s chutí vymlasknutou) vulgaritou, nejčastěji falickou. Zkrátka je v Putnově psaní určitá dávka exhibicionismu, který nemusí úplně všem čtenářům sedět. Ale i ti určitě ocení, že autor je charismatický, byť i trochu protivně úmorný průvodce, který vás donutí dozvědět se i to, o čem jste ani netušili, že byste mohli a měli vědět... Nicméně mě zklamal veledůležitý Závěr, kde na otázku po smyslu a dějinném údělu Střední Evropy autor odpovídá poněkud banálně – "být mostem západní modernity v její cestě na Východ". Nevím, ale nějak tuším, že Střední Evropa má i jiná specifika a zkušenosti – třeba v tom, jak vnímá a zakouší dějiny, národnost, jazyk, svobodu, domov i vyhnanství... Evropě by bez Střední Evropy přece chybělo něco daleko významnějšího než jen středoevropské prostřednictví. Doufal jsem, že mi to autor vyjeví a pojmenuje, což se nestalo. Nicméně si matně vzpomínám, že jsem o tom něco četl v jiné skvělé knize Josefa Kroutvora "Potíže s dějinami" (kterou autor bohužel nezmiňuje, což mě docela mrzí). Ale aspoň mám motivaci se k ní vrátit.

lentolog
16.08.2018 5 z 5

Škoda, že súčasní nacionalisti už nevedia čítať ani premýšľať. Mohli by si prečítať túto inšpirujúcu a kritickú knihu a azda i prísť na to, že hlásiť sa k stredoeurópanstvu dáva väčší zmysel ako panslavizmus (v komunistickom či fašistickom balení) a konzervatívny katolicizmus.

,,Protiturecká rétorika - a ,spoluturecká´ praxe: to i ono je Střední Evropa."

,,... ,rakouská civilizační mise´ - ono rakousky pomalé a váhavé, ale přitom soustavné přenášení modernizačního procesu ze Západu na Východ."

purie
10.06.2018 5 z 5

Velmi zajímavá, pro M.C. Putnu už tradičně čtivá, inspirativní, plná informací a podnětů k jejich dalšímu doplňování jak na podnose. Zároveň i jakási varianta cestopisu po Střední Evropě (nalákala mě kromě Slovinska navštívit třeba Terst nebo Lvov). Určitě stojí za přečtení.

David V
18.04.2018 5 z 5

Autor jako vždy nezklamal. Kniha podává velmi pěkný přehled vzájemných vazeb ve vývoji sebepochopení různých skupin lidí jako národů. Obzvláště zajímavý byl popis vývoje v Uhrách, v Sedminhradksu a v oblasti dnešního Chorvatska. Ke knize nemám žádné výhrady a určite ji mohu doporučit.