Matematika pro 5. ročník – 2. díl

nehodnoceno
Matematika pro 5. ročník – 2. díl https://www.databazeknih.cz/img/books/34_/340309/mid_matematika-pro-5-rocnik-2-dil-4sx-340309.jpg 0 0 0

Poslední učebnice řady završuje výuku dle RVP pro 2. vzdělávací období 1. stupně na ZŠ. Učebnice matematiky splňuje základní požadavek RVP na to, aby učivo pro děti nebylo odtažitým abstraktním modelem, ale dovolilo přímou praktickou aplikaci. Teprve ta dětem umožní pochopit základní matematické vztahy ve světě kolem nás a rozvíjet je a smysluplně a účelně využívat v běžném životě. Učebnice k tomu žáky vede jednak promyšlenou sestavou praktických úkolů – jsou ve funkčním spojení s výkladem, který je spíše doplňuje a děti tak mnohé pochopí samy ještě dříve, než se to dozvědí z výkladu. Jednak je v tomto směru velmi vstřícná graficky – přehlednost a názorné ilustrace dají žákům mnohé pochopit a zároveň jim nabízejí neotřelé úkoly k řešení. Třetí díl učebnice matematiky v závěru obsahuje dokonce sestavu úloh k přijímacím zkouškám na víceleté gymnázium, na nichž si děti mohou ověřit své možnosti. Model „Metodická příručka“ umožnil vytvořit pro děti publikaci maximálně vstřícnou po všech stránkách – graficky, tematicky i slovníkově. Učebnice matematiky je perfektně naladěna na dětské vnímání, nic nepatřičného v ní děti neruší. Podrobné metodické komentáře ke každé stránce učebnice, včetně výsledků cvičení i pracovních postupů, jsou uvedeny v samostatné publikaci pro učitele. Učebnice je pojata jako pracovní – to má několik výhod. Výklad se přirozeně prolíná s tvůrčími úkoly a procvičovacími pasážemi, děti mají vše pohromadě, snadno se orientují a mohou přímo pracovat se všemi složkami. Cvičení a úkoly, které doprovázejí výklad, jsou pojaty aplikačně, děti rychle chápou, jak jim matematické a logické postupy pomohou v běžném životě. Učebnice tak pomocí dosahování očekávaných výstupů stanovených RVP přirozeně buduje a rozvíjí i klíčové kompetence. Pro děti, které takto v matematice najdou zalíbení, je navíc připravena i speciální rozšiřující publikace Zajímavá matematika pro páťáky (více pod vlastní položkou v Katalogu). Obsah: Obsah Dělení dvojciferným dělitelem Dělení dvojciferným dělitelem – zkrácený zápis Druhy čar Dělení dvojciferným dělitelem se zbytkem Roznásobení sčítanců Rovnoběžníky Zlomky Desetinný zlomek Smíšené číslo Rovnoramenný trojúhelník Desetinná čísla Porovnávání desetinných čísel Střed souměrnosti Sčítání a odčítání desetinných čísel Sčítání a odčítání desetinných čísel (se stejným počtem desetinných míst) Sčítání desetinných čísel (s různým počtem desetinných míst) Odčítání desetinných čísel (se stejným počtem desetinných míst) Odčítání desetinných čísel (s různým počtem desetinných míst) Shodnost geometrických útvarů v rovině Zaokrouhlování desetinných míst Vzájemná poloha přímek v rovině a v prostoru Mimoběžné přímky Vzájemné polohy dvou přímek v prostoru Povrch krychle a kvádru Povrch krychle Povrch kvádru... celý text

Přidat komentář