Byzantská města ve 13.-15. století

nehodnoceno
Byzantská města ve 13.-15. století https://www.databazeknih.cz/img/books/50_/506496/bmid_byzantska-mesta-ve-13-15-stoleti-PrO-506496.jpg 0 0 0

Příspěvek k sídelní topografii středověkého Řecka Studie sleduje dvojí cíl. Aby přispěla - a to je její první úkol - k lepšímu poznání specifiky ekonomického vývoje jihovýchodní Evropy ve středověku, shrnuje přehledně dosavadní znalosti o vývoji měst na území pozdní Byzance. Za druhé se pokouší tyto výsledky zpracovat tak, aby se mohly stát východiskem pro další studium městského hospodářství, funkce byzantských měst i historické topografie středověkého Řecka. Zpracovává prvou část problematiky; druhá pojednává o otázkách obchodu a městské výroby zboží. Osvětluje zvláštní rysy byzantských měst, zjišťuje, jakou roli sehrála ve vývoji pozdního údobí a podává přehled pramenné základny. Poté probírá osídlení "městského" typu v Thesálii, Epeiru, středním Řecku, Pelopponésu, Makedonii a Thrákii. Závěr se zabývá typologií nezemědělského osídlení, sídelními změnami a jejich příčinami, vztahy mezi italskými a byzantskými městy v obchodě a podílem měst na zvláštnostech pozdně byzantské ekonomiky.... celý text

Přidat komentář