Miroslav Saniga

slovenská, 1964

Nahrávám...

Životopis

Doc. Miroslav Saniga (*20.1.1964 Ružomberok) je slovenský prírodovedec a spisovateľ. Po gymnáziu vystudoval Lesnickou fakultu Technické univerzity ve Zvoleně, kde po té také obhájil svou kandidátskou práci zaměřenou na ekologii ptáků. V roce 2008 pak na Fakultě ekologie a environmentalistiky Technické univerzitě ve Zvoleně získává také titul doc. V té době už měl za sebou práci pro Správu Národního parku Malá Fatra, kde působil jako odborný pracovník pro lesní ekosystémy v letech 1987-1993. Od té doby pracuje jako vědecký pracovník Ústavu ekologie lesa SAV.

Miroslav Saniga pôsobí momentálne ako samostatný vedecký pracovník Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene. Túto pozíciu zastáva od roku 1993 dodnes. Jeho vedeckým zameraním je ekológia a etológia vtákov, biodiverzita a ochrana terestrických ekosystémov, vzťah medzi vtáčou zložkou a rastlinnou zložkou ekosystémov, vzťah medzi vtáčími spoločenstvami a meniacimi sa ekosystémami, ale aj špeciálne zameranie na ekológiu a etológiu tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) a murárika červenokrídleho (Tichodroma muraria). Inžiniersky titul získal Miroslav Saniga na Lesníckej fakulte Technickej Univerzity vo Zvolene (1983 – 1987), kde následne pokračoval na externom ašpirantskom štúdiu (ekológia vtákov: „Sezónna dynamika vtáčích zložiek lesných prírodných geobiocenóz v piatom až ôsmom vegetačnom stupni v Malej a Veľkej Fatre”) – zisk titulu CSc. (PhD.). Habilitáciu dokončil v roku 2008 na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Miroslav SANIGA (1964) je rodák z Liptova, z dediny Liptovské Revúce, učupenej v lone veľkofatranskej prírody. Láska k prírode predurčila aj jeho študijné kroky. Po skončení základnej školy v rodnej dedine a po gymnaziálnych štúdiách v Ružomberku študoval na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene.
Po vysokoškolských štúdiách pracoval ako ochranca prírody v Národnom parku Malá Fatra. Priamy kontakt s prírodou v povolaní umocňoval nevšednú lásku autora k nej a jej súčastiam. V roku 1993 prechádza do Ústavu Ekológie lesa SAV. Jeho pracoviskom sa stala Výskumná stanica v Starých Horách. Tu pracuje ako vedecký pracovník pri výskume vtáčích spoločenstiev.
Autor je mimoriadne plodný popularizátor prírody. Doteraz mu knižne vyšlo 16 náučných titulov pre deti a 50 populárno-vedeckých publikácií pre dospelých čitateľov. V tlačených médiách publikoval viac ako 2000 populárno-vedeckých článkov, v rozhlase odznelo takmer 4000 jeho náučných príspevkov. V predzahrádke rodičovského domu v Liptovských Revúcach vybudoval „Rozprávkový vtáčí raj”, pozostávajúci z kŕmidiel a búdok pre početnú vtáčiu pospolitosť, ktorá sa tu zlieta zo široka-ďaleka najmä počas zimných mesiacov.

Zdroj životopisu: vedanadosah.cvtisr.sk

Populární autoři: