Koupit knihy

Adolf Priesol

slovenská, 1926 - 2005


Nahrávám...

Životopis

Bol slovenský lesník a vysokoškolský pedagóg. Narodil sa 20. septembra 1926 v Bystrej, okres Brezno. Roku 1946 absolvoval Štátnu vyššiu lesnícku školu v Banskej Štiavnici. Študoval na Lesníckej fakulte Vysokej školy zemědělskej v Brne. Tu absolvoval aj trojročnú internú ašpirantúru. Na Vysokej škole lesníckej a drevárskej (VŠLD) vo Zvolene pracoval hneď od jej vzniku v jeseni 1952. Prax v lesnom hospodárstve vykonával ako lesný praktikant na Lesnej správe Štiavnička v rokoch 1941 – 1942, ako lesný elév Riaditeľstva ŠL Revúca v rokoch 1946 – 1947, lesný asistent Školského lesného závodu VŠZ Brno v rokoch 1951 – 1952 a ako hlavný inžinier Školského lesného podniku Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene (1960 – 1962). Na VŠLD sa stal roku 1955 odborným asistentom, roku 1960 docentom, roku 1969 mimoriadnym a roku 1975 riadnym profesorom. Základnou disciplínou jeho prednášok bola hospodárska úprava lesov (HÚL). Zastával funkcie vedúceho Katedry HÚL (1960 – 1980), dekana Lesníckej fakulty (1962 – 1964 a 1966 – 1971) a rektora VŠLD (1971 – 1990). Vo výskume sa orientoval na širší okruh problémov z oblasti biometrie a hospodárskej úpravy lesov: metódy zisťovania množstva prírastku a kvality drevných zásob, metódy regulácie ťažby dreva a obnovy porastov; riešenia vzťahov medzi plánovaním lesného hospodárstva a hospodárskej úpravy lesov; výskum zákonitostí rastu drevných zásob; výskum informačného systému HÚL a napokon hospodárska úprava lesov poškodzovaných imisiami. Bohatá je jeho publikačná činnosť zameraná na zisťovanie a kontrolu lesnej produkcie, zákonitosti rastu stromu a porastov a na nové metódy hospodárskej úpravy lesov. Vydal 10 knižných publikácií, 5 učebných textov, 10 projektov, 60 vedeckých prác, 62 odborných článkov, publikoval mnohé referáty, preklady a recenzie. Ako člen korešpondent ČSAV a akademik SAV sa podieľal na činnosti vedeckých kolégií a komisií predsedníctva SAV. Bol celoštátnym koordinátorom I. úlohy základného výskumu „Biometria lesných drevín a teoretické základy hospodárskej úpravy lesov“.

Aktívne pracoval v medzinárodnej organizácii IUFRO ako predseda pracovnej skupiny pre hospodársku úpravu lesov. Medzinárodného uznania sa mu dostalo udelením čestného titulu „doctor honoris causa“ na Akadémii Rolniczej v Poznani roku 1989. Od roku 1991 bol na dôchodku, pracoval však ďalej na TU ako externista. Zomrel 5. mája 2005 v Bratislave.(zdroj životopisu: https://www.tuzvo.sk/sk/byvali...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: