Úvod do všeobecné paleontologie zajímavosti

Úvod do všeobecné paleontologie
https://www.databazeknih.cz/img/books/18_/18589/bmid_uvod-do-vseobecne-pa-18589.jpg 5 3 3

Paleontologie, věda o vyhynulém tvorstvu, je jedním z nejzajímavějších oborů přírodních věd vůbec. Podle zkamenělin, uložených ve skalách, hlínách a píscích, dovedli paleontologové vykreslit velmi jasný a názorný obraz o tom, jak se vyvíjel organický život na naší Zemi. Určení zkamenělin a jejich zařazení do systému není dávno hlavním cílem paleontologického bádání. Dnes chceme více. Předně chceme poznat, za jakých okolnosti mohly se nám zachovati organické zbytky z pradávných geologických dob a jaká je podstata a průběh fosllisace, t. j. onoho pochodu, jimž se zbytky pravěkého živočišstva i rostlinstva změnily ve zkameněliny. Musíme vědět, jakým způsobem máme zkameněliny sbírati, aby tyto sběry měly vědeckou hodnotu, musíme vědět, co všechno k sběrům potřebujeme, abychom mohli naleziště plně vykořistit: musíme konečně i ovládat různé preparační a konservační methody, abychom nasbíraný materiál nejen uchránili před eventuální zkázou, nýbrž i připravili k vědeckému zpracování. Stať, pojednávající o tomto thematě, je vůbec stručným návodem k vědecké paleontologické práci; obsahuje kromě konvenčních zkratek, zavedených ve vědecké literatuře, i základní principy nomenklatury a označení popsaných kusů, jakož i speciální výklady o mikropaleontologickém výzkumu, tolik důležitém pro praxi (třeba při výzkumech naftových oblasti). Zajímavým způsobem nás poučují autoři, jakým způsobem se zhotovují rekonstrukce fosilního tvorstva, ať již jde o montáže koster nebo modely či obrazy. Neméně zajímavou je stať o tom, jakou úlohu hrá fosilní tvorstvo v bájesloví a v lidovém léčení. Kapitoly paleobiologické a biostratigraflcké všímají si zkamenělin jako někdejších živých tvorů, snaží se zachytiti jejich vztahy nejen k příbuzným formám, nýbrž i k celému okolí, k nalezišti, jakož i zjistit, za jakých poměrů žili, zahynuli a co se s nimi dálo po odumření; snaží se i zjistit, jak a proč se celé skupiny příbuzných tvarů měnily v následujících geologických dobách, proč jedna skupina po krátkém trvání zcela vymřela, kdežto druhá se udržela někdy po sta milionů let až dodnes bez valných změn, a jiná zase skupina jak se různě přizpůsobila nebo dala vznik jiným, novým skupinám. V kapitole o dějinách paleontologie se dovídáme, kolik práce a usilovného bádání muselo býti vynaloženo, než se tato věda dostala na svoji dnešní výši. Jako červená nit vinou se těmito všeobecnými dějinami dějiny československé paleontologie, které zřetelně ukazují, jakou měrou se zúčastnili na výstavbě tohoto vědního oboru vědci čeští a slovenští; je potěšitelným zjevem, že si vydobyli místo čestné. Kniha, jediná svého druhu v naší odborné literatuře, patří k vynikajícím dílům české vědy. II., doplněné a přepracované vydání. Se 190 obrázky v textu a s 1 barevnou přílohou.... celý text

Zajímavosti (1)

Je to právě tato kniha, z níž kamarádům předčítá o prehistorii vedoucí výpravy ve filmu Karla Zemana Cesta do pravěku. (HTO)


Štítky knihy

paleontologie

Autoři knihy

Josef Augusta
česká, 1903 - 1968
Mauric Remeš (p)
česká, 1867 - 1959