předbělohorská doba

štítky

23 knih


Rudolf II. a jeho doba 90% Rudolf II. a jeho doba 1987, Josef Janáček

Z dosavadních odborných prací i beletristických děl pronikl císař Rudolf II. (1552 —1612) do obecného povědomí jako podivínská postava, udivující současníky mnohem více svéráznými životními způsoby než opravdovými vladař... více


Ten, který se měl stát králem 86% Ten, který se měl stát králem 2016, Hana Parkánová-Whitton

Román o životě a době Albrechta Jana Smiřického. Je začátek 17. století a v Českém království to vře. Napjatá atmosféra vyvrcholí stavovským povstáním a bitvou na Bílé hoře, ve které jsou české stavy poraženy, a vlády... více


Petr Vok z Rožmberka: Život renesančního kavalíra 88% Petr Vok z Rožmberka: Život renesančního kavalíra 2010, Jaroslav Pánek

Život renesančního kavalíra. Poslední představitel mocného a legendami opředeného rodu Rožmberků Petr Vok bezesporu patří mezi významné postavy českých dějin přelomu 16. a 17. století. Stejně tak mu ale náleží výjimečné... více
11.12.1617 - Zboření kostela v Hrobu: Na cestě k defenestraci 86% 11.12.1617 - Zboření kostela v Hrobu: Na cestě k defenestraci 2007, Jan Kilián

Události v severočeském Hrobu a ve východočeském Broumově na přelomu let 1617 a 1618 bývají ve školních učebnicích tradičně vykládány jako pověstná poslední kapka trpělivosti českých evangelických stavů při náboženském ú... více


Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem: Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních Habsburků 80% Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem: Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních Habsburků 2006, Václav Bůžek

Kniha se zabývá analýzou politické, kulturní a sociální integrace šlechty z českých zemí ke dvorům habsburských císařů ve druhé polovině 16. století. Východiskem interpretace centralizačního programu Habsburků v 16. věku... více


České dějiny : Doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl 1. 90% České dějiny : Doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl 1. 1968, Josef Janáček

Kniha je věnována vnitřnímu vývoji Českých zemí v období 1526 až 1547. více


První Habsburkové na českém trůně I. - České země v letech 1526-1583 84% První Habsburkové na českém trůně I. - České země v letech 1526-1583 2008, Jaroslav Čechura

V bitvě u Moháče ztratili Jagellonci téměř vše, mladičký král Ludvík byl mrtev a před českými stavy se otevírala klíčová otázka: kdo nastoupí po něm. Za měsíc bylo jasné, že zvítězí Habsburkové, kteří osobností nadmíru s... více


Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech 50% Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech 1996, Václav Bůžek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Pražští kupci na cestách 90% Pražští kupci na cestách 2013, Marie Buňatová

Hlavním tématem knihy jsou dějiny obchodu v předbělohorské Praze (1526–1618), zaměřené především na období vlády císaře Rudolfa II. (1576–1611), kdy se Praha přiřadila k největším středoevropským metropolím. Prostřednict... více


České dějiny : Doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl 2 85% České dějiny : Doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl 2 1984, Josef Janáček

Druhý díl Českých dějin doby předbělohorské zahrnuje stejný časový úsek jako díl první. Zatímco první díl byl věnován vnitřnímu vývoji Českých zemí v období 1526 až 1547, je druhý díl zaměřen na vnitropolitický vývoj Čes... více


První Habsburkové na českém trůně II. - České země v letech 1584-1620 93% První Habsburkové na českém trůně II. - České země v letech 1584-1620 2009, Jaroslav Čechura

Líčení skončilo v předchozím svazku přenesením sídla proslulého císaře Rudolfa II. do Prahy. Následuje popis jeho vlády, nástup Matyáše až po potlačení stavovského povstání bitvou na Bílé hoře a vítězstvím Ferdinanda II.... více


Královští rychtáři ve východočeských zeměpanských městech v době předbělohorské 100% Královští rychtáři ve východočeských zeměpanských městech v době předbělohorské 2012, David Novotný

Kniha se zabývá problematikou raněnovověké municipální správy v Čechách a rolí královských rychtářů jakožto zástupců panovníka ve městech. Pozornost je věnována jejich sociálnímu původu, vzdělání, způsobům dosazování do ... více


Dějiny obchodu v předbělohorské Praze 80% Dějiny obchodu v předbělohorské Praze 1955, Josef Janáček

Obchod, zboží, obchodníci a obchodní vztahy v pražském prostředí se zaměřením na 16. století. Práce pojímá obchod v Praze v době předbělohorské komplexně, zmiňuje všechny aspekty obchodních činností v té době. Jednotlivé... více


Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě 0% Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě 1962, Josef Válka

V 16. a na poč. 17. stol. se rozvíjí ekonomická struktura pozdního feudalismu a objevují se zárodky kapitalismu. Důležitým příspěvkem k této problematice je i Válkova kniha. Zpočátku autor rozebírá a hodnotí prameny a li... více


Měšťanská vzdělanost a kultura v předbělohorských Čechách 1547-1620 % Měšťanská vzdělanost a kultura v předbělohorských Čechách 1547-1620 1993, Jiří Pešek

Všední dny kulturního života. více


Městský stav v Čechách v době předbělohorské 0% Městský stav v Čechách v době předbělohorské 1951, Pravoslav Kneidl

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní identity v raném novověku: Archiv Matouše Konečného Svazek III 0% Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní identity v raném novověku: Archiv Matouše Konečného Svazek III 2021, Jiří Just

Publikace je věnována šlechtickým stoupencům historické jednoty bratrské v době 16. a první poloviny 17. století. V úvodní části její autoři sledují proces formování bratrské šlechtické obce, rodové konfesní tradice, vý... více


Luterství a kalvinismus na Moravě před Bílou horou % Luterství a kalvinismus na Moravě před Bílou horou 1935, František Hrubý

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Kroniky českých měst z předbělohorského období 0% Kroniky českých měst z předbělohorského období 2011, Marie Tošnerová

Úvod do studia městského kronikářství v Čechách v letech 1526-1620. Publikace se zabývá problematikou raně novověkých kronik českých měst s důrazem na předbělohorskou dobu. První část tvoří charakteristika širších souvi... více


Úvěr a zadlužení feudálního velkostatku v předbělohorských Čechách % Úvěr a zadlužení feudálního velkostatku v předbělohorských Čechách 1985, Václav Ledvinka

Finanční hospodaření pánů z Hradce 1560-1596. více