obyvatelstvo

štítky

28 knih


Populace v evropské historii 84% Populace v evropské historii 2003, Massimo Livi Bacci

Kniha představuje tisícileté dějiny evropské populace na základě pečlivé analýzy hlavních faktorů, které určily fáze jeho růstu, stagnace a úbytku. Poté, co ilustroval a okomentoval číselná data, do nichž lze tyto dějiny... více


Život v pražských ulicích 89% Život v pražských ulicích 2013, Zdeněk Míka

Další titul z edice Zmizelá Praha nazvaný Život v pražských ulicích historika Zdeňka Míky se tentokrát zaměřuje na běžný život na pražských ulicích, náměstích a jiných veřejných prostranstvích v období od konce 19. stole... více


Dějiny obyvatelstva českých zemí 89% Dějiny obyvatelstva českých zemí 1998, Eduard Maur

Publikace mapuje demografické procesy na českém území od nejstaršího období po příchodu prvních obyvatel až po dnešní stav. více
Dětství, rodina a stáří: v dějinách Evropy 92% Dětství, rodina a stáří: v dějinách Evropy 1990, Eduard Maur

Dějiny evropské populace z hlediska historické demografie. Rodinné vztahy a problémy evropského populačního vývoje od pravěku po současnost. více


Stará vlast Rokytnice v Krkonoších 100% Stará vlast Rokytnice v Krkonoších 2021, Hans Pichler

Překlad sudetoněmecké krajanské monografie horského krkonošského města. Obsahuje podrobnou historii obce a popis života jejích obyvatel od doby prvního osídlení až do poválečných let. Vzpomínková a místopisná kniha je do... více


Topografie města Českých Budějovic 1540–1800 100% Topografie města Českých Budějovic 1540–1800 1973, Jaroslav Kubák

Z ucelené řady trhových knih dochovaných v městském archivu se autorovi podařilo sestavit přehledy majitelů jednotlivých domů v průběhu více než 250 let. Kromě jejich jmen a povolání a případných příbuzenských vztahů uvá... více


Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské I. 100% Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské I. 1953, František Graus

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II. 80% Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II. 1957, František Graus

František Graus: Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské, II. díl (od poloviny 13. století do roku 1419). Několik ČB příloh na konci knihy + 5 map pod páskou (Nově založené rybníky, Komendy Řádu německých ... více


Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750-1824 80% Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750-1824 2013, Josef Grulich

Předložená práce se na základě analýzy matričních zápisů zabývá problematiku přirozeného pohybu a především prostorové mobility městského i vesnického obyvatelstva na jihu Čech v letech 1750-1824. Jako reprezentativní mi... více


Rody starého Prešporka 80% Rody starého Prešporka 2003, Frederik Federmayer

Genealogický rozbor obyvateľstva a topografia mesta podľa súpisu z roku 1624. Kapitoly: Súpis mešťanov a obyvateľov Prešporka z roku 1624, Prešporská mestská spoločnosť v 1. polovici 17. storočia, Genealogické poznatky ... více


Demografický obraz Slovenska v sčítaniach ľudu 1919-1940 0% Demografický obraz Slovenska v sčítaniach ľudu 1919-1940 2012, Branislav Šprocha

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Vodňany před sto lety 0% Vodňany před sto lety 2010, Jiří Louženský

Kniha vznikla na základě přepisu údajů z archů sčítání lidu k 31. 12. 1910, které jsou kompletně uloženy ve Státním okresním archivu v Písku. Je součástí dlouhodobého projektu zaměřeného na stavební vývoj města i jednotl... více


Paměti vodňanských domů I : 1480-1654 0% Paměti vodňanských domů I : 1480-1654 2003, Pavla Stuchlá

Autorka se v knize zabývá domovní zástavbou města Vodňany v 15. - 17. století. Čerpá z archeologických průzkumů a z nejstarších trhových knih města Vodňany, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu Strakonice. Údaj... více


Město Fryšták 1945-1995: sborník příspěvků o životě Fryštácka v posledním půlstoletí 0% Město Fryšták 1945-1995: sborník příspěvků o životě Fryštácka v posledním půlstoletí 1996, Česlav Zapletal

Sborník příspěvků Fryštačanů o městě, ve kterém žijí, a blízkých obcí k Fryštáku náležejícím, s obrazovou přílohou. Volné pokračování knihy Ludvíka Jadrníčka Městečko Fryšták. více


Paměti vodňanských domů II/1 : 1648-1857 0% Paměti vodňanských domů II/1 : 1648-1857 1999, Jiří Louženský

Kniha zaznamenává stavební a majetkový vývoj domů ve Vodňanech v letech 1648-1857 a je druhým dílem retrospektivní vodňanské topografie. Údaje jsou rozděleny podle čísel popisných a doplněny zajímavou obrazovou přílohou. více


Městečko Fryšták od nejstarších dob až po naše časy - paměti starých Fryštačanů a jejich rody 0% Městečko Fryšták od nejstarších dob až po naše časy - paměti starých Fryštačanů a jejich rody 1933, Ludvík Jadrníček

Dějiny městečka Fryštáku, vyprávění o obyvatelstvu, památkách města, zvycích a tradicích, společenském životě a významných osobnostech. více


Paměti vodňanských domů II/2 : 1648-1857 0% Paměti vodňanských domů II/2 : 1648-1857 1999, Jiří Louženský

Třetí a závěrečný díl retrospektivní topografie města Vodňany pokračuje informacemi o předměstí, samotách a domech, které se autorům nepodařilo blíže zařadit. Kromě obrazové přílohy je v knize obsáhlý jmenný rejstřík ke ... více


Městečko Fryšták, Horní Ves, Dolní Ves, Lukoveček a Vítová 0% Městečko Fryšták, Horní Ves, Dolní Ves, Lukoveček a Vítová 1947, Ludvík Jadrníček

Přepracované a rozšířené vydání původní knihy o historii městečka Fryštáku. více


Židovská komunita v Bratislave v roku 1940 % Židovská komunita v Bratislave v roku 1940 2000, Petra Lárišová

Historická demografia na základe sčítania ľudu. Obsah: Veda a pomník, Historický prehľad bratislavskej komunity v prvej polovici 20. storočia, Nárast populácie v 20. storočí v Bratislave, Národnostné a náboženské rozvrs... více


Lidnatost a společenská skladba českého státu v 16.-18. století 0% Lidnatost a společenská skladba českého státu v 16.-18. století 1957, Otto Placht

Podnětná práce založená na rozsáhlém pramenném materiálu je věnována studiu růstu a rozvoje lidnatosti českého státu ve dvou stoletích. Osvětluje změny, jimiž obyvatelstvo českých zemí v tuto dobu prošlo, nikoli jen řado... více